Министерски съвет
брой: 5, от дата 18.1.2013 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.41


Постановление № 9 от 10 януари 2013 г. за изменение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 ОТ 10 ЯНУАРИ 2013 Г.
за изменение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 се правят следните изменения:
1. На ред 21 числото „330“ се заменя с „340“.
2. На ред 22 числото „320“ се заменя с „335“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2013 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков
280