Министерство на отбраната
брой: 2, от дата 8.1.2013 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.117


Наредба № Н-18 от 19 декември 2012 г. за реда за разпределяне на служебното време на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, неговото отчитане извън нормалната му продължителност и определяне на допълнителното възнаграждение за изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на служебното време и за изпълнение на службата през почивни дни и в дните на официални празници

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № Н-18 от 19 декември 2012 г.
за реда за разпределяне на служебното време на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, неговото отчитане извън нормалната му продължителност и определяне на допълнителното възнаграждение за изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на служебното време и за изпълнение на службата през почивни дни и в дните на официални празници
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят редът за разпределяне на служебното време на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, неговото отчитане извън нормалната му продължителност и допълнителното възнаграждение за изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на служебното време и за изпълнение на службата през почивни дни и в дните на официални празници.
(2) Наредбата не се прилага при военни учения, мероприятия и мобилизация, планирани с продължителност, по-голяма от едно денонощие, както и при обявяване на извънредно положение, военно положение или положение на война.
Раздел II
Нормална продължителност на служебното време
Чл. 2. Нормалната продължителност на служебното време на военнослужещите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при петдневна работна седмица.
Чл. 3. Месечната продължителност на служебното време в часове се определя на базата на работните дни за календарния месец и нормалната дневна продължителност на служебното време.
Чл. 4. На военнослужещите се осигурява почивка за хранене с продължителност не по-малко от половин час. При разделяне на служебното време на две или три части сумарното време на почивката не може да бъде по-малко от един час. Времето за почивка не се включва в общата продължителност на служебното време.
Чл. 5. (1) Организирането на работата на военнослужещите в режим на нормална продължителност на служебното време се извършва при осигуряване на непрекъсната междудневна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа, и седмична почивка от 48 часа. В случаите, когато по служебни причини седмичната почивка не може да бъде ползвана в рамките на седмицата, на военнослужещите се осигурява ползването на остатъка й в рамките на календарния месец.
(2) За изпълнение на служебни задължения от 22.00 ч. до 06.00 ч. от военнослужещите жени – майки с деца до 6-годишна възраст, и от майки, грижещи се за деца с увреждания независимо от възрастта им, се дава съгласие от тях в писмена форма с декларация-съгласие по образец съгласно приложение № 1. Декларацията може да се оттегли писмено най-късно до 10 календарни дни преди датата, от която военнослужещият жена желае да преустанови изпълнението на тези служебни задължения.
(3) Забранява се изпълнението на служебни задължения от 22.00 ч. до 06.00 ч. от военнослужещите жени, които са бременни или са в напреднал етап на лечение инвитро.
Чл. 6. Организацията, разпределението и отчитането на служебното време се определят със заповед на ръководителите на съответните структури и командирите (началниците) на военните формирования, имащи право да издават писмени заповеди.
Раздел III
Увеличаване на нормалната продължителност на служебното време
Чл. 7. Общата продължителност на служебното време на военнослужещия в денонощие не може да надвишава с повече от една втора нормалната дневна продължителност на служебното време, т.е. същата е не повече от 12 часа в денонощие в работни дни.
Чл. 8. Увеличаването на нормалната дневна продължителност на служебното време в рамките на определената по чл. 7 се допуска по изключение и при обоснована необходимост за извършване на неотложни работи и дейности, свързани с осигуряване изпълнението на основните функции и задачи на военните формирования и съответните структури.
Чл. 9. Нормалната дневна продължителност на служебното време се увеличава с писмена заповед:
1. от командирите (началниците) на военни формирования, без да искат писмено разрешение от непосредствения си командир (началник) – до 2 часа над нормалната дневна продължителност на служебното време на военнослужещите;
2. от ръководителите на съответните структури, командирите (началниците) на военни формирования, на длъжност „командир на бригада, база, полк“ и по-висока – до 4 часа над нормалната дневна продължителност на служебното време за военнослужещите от съответната структура или подчинените им военни формирования, без да искат писмено разрешение от непосредствения си ръководител, командир (началник).
Чл. 10. В писмената заповед по чл. 9 за увеличаване на нормалната дневна продължителност на служебното време се определят:
1. правното основание;
2. причините, налагащи необходимостта от превишаване на нормалната дневна продължителност на служебното време;
3. продължителността на времето, с което се удължава служебното време в часове;
4. военнослужещите, за които се отнася заповедта;
5. дните, в които военнослужещите ще работят в режим на намалено работно време или ще ползват почивни дни, в рамките на месечната продължителност на служебното време по чл. 3.
Чл. 11. Увеличаването на нормалната продължителност на служебното време в рамките, определени в чл. 7, се допуска в границите на месечната продължителност на служебното време, определена по чл. 3, за месеца, през който се налага изпълнение на задачите в условия на увеличена продължителност на служебното време.
Чл. 12. При увеличаване на нормалната дневна продължителност на служебното време се осигурява непрекъсната междудневна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа.
Чл. 13. Режим на работа с увеличена продължителност на служебното време се допуска за срок до 60 работни дни през една календарна година, но за не повече от 20 работни дни последователно.
Чл. 14. За изпълнение на служебни задължения при увеличаване на нормалната дневна продължителност на служебното време от военнослужещите жени, които са бременни или в напреднал етап на лечение инвитро, майки с деца до 6-годишна възраст и от майки, грижещи се за деца с увреждания, независимо от възрастта им, се дава съгласие от тях в писмена форма с декларация-съгласие по образец съгласно приложение № 1.
Чл. 15. Увеличаването на нормалната дневна продължителност на служебното време на военнослужещия задължително се компенсира с почивка.
Раздел IV
Служебно време при носене на дежурство
Чл. 16. Максималната продължителност на служебното време при носене на дежурство не може да превишава 24 часа, а общо за един месец – 168 часа.
Чл. 17. При носене на 24-часови дежурства служебното време се зачита в размер на 12 часа за всеки от дните, през които се носи дежурството, независимо от разпределението му по часове в тези дни.
Чл. 18. (1) Военнослужещите се назначават за носене на дежурства по утвърден от ръководителя на съответната структура или командира (началника) на военното формирование месечен график.
(2) Графикът се изготвя и утвърждава до 25-о число на месеца, предхождащ месеца, за който се отнася.
(3) Графикът за носене на дежурствата се изготвя при отчитане на общия размер на месечната продължителност на служебното време в часове, определена по реда на чл. 3 и изискванията за осигуряване на междудневна и междуседмична почивка на военнослужещите.
(4) Военнослужещият се уведомява срещу подпис за дните, в които е определен за носене на дежурство.
(5) Промяна в дните за носене на дежурство от военнослужещия се извършва с разрешение на ръководителя или командира (началника) по ал. 1, за което се уведомява военнослужещият.
Чл. 19. Ръководителят на съответната структура или командирът (началникът) на военното формирование издава писмена заповед за носене на дежурство, която съдържа:
1. дежурството, което ще носи военнослужещият, и неговата продължителност;
2. дните, в които военнослужещият ще ползва почивни дни в рамките на месечната продължителност на служебното време по чл. 3.
Чл. 20. На военнослужещите, които ще носят дежурствата в съответствие с утвърдените графици, се извършва инструктаж:
1. за дежурство през делнични дни – в рамките на служебното време на предходния или същия работен ден;
2. за дежурство през почивни и/или празнични дни – в рамките на служебното време на последния работен ден преди почивните и/или празничните дни.
Чл. 21. Продължителността на служебното време за дежурство се определя от момента на приемане на дежурството до момента на неговото сдаване. Тази продължителност не може да превишава 24 часа.
Чл. 22. При дежурства, обхващащи част от междуседмичната почивка, на военнослужещите се осигурява през работната седмица, следваща дежурството, ползването на междуседмична почивка за почивния ден, в който са носили дежурството.
Чл. 23. Не се разрешава назначаването за носене на дежурства, включващи в продължителността си служебно време от 22.00 ч. до 06.00 ч., освен със съгласие, изразено писмено с декларация-съгласие по образец съгласно приложение № 1, от военнослужещи жени:
1. майки с деца до 6-годишна възраст;
2. майки, грижещи се за деца с увреждания независимо от възрастта им.
Чл. 24. Правата на майката военнослужещ по чл. 23 могат да се ползват от бащата военнослужещ, когато майката не е в състояние да се ползва от тях, както и от самотни бащи военнослужещи.
Чл. 25. При създаване на организация на служебното време за носене на дежурства от военнослужещи, назначени на длъжности, за които дежурството е основно функционално задължение, изпълнението на служебните задължения се осигурява в рамките на месечната продължителност на служебното време, определена по реда на чл. 3.
Раздел V
Ред и условия за ползване на почивка при увеличаване на нормалната дневна продължителност на служебното време и при носене на дежурство
Чл. 26. В случаите, когато военнослужещият не може да ползва почивката, определена в заповедта по чл. 10 и 19, ръководителят на съответната структура или командирът (началникът) на военното формирование издава писмена заповед, с която определя времето на ползването й от военнослужещия.
Чл. 27. Отлагането на ползването на почивката по чл. 10 и 19 се допуска по изключение поради обоснована необходимост или неотложни служебни причини до края на календарния месец, в който е била увеличена нормалната дневна продължителност на служебното време или е носено дежурството.
Чл. 28. Компенсирането на часовете служебно време, положени над нормалната дневна продължителност на служебното време за определен период, в рамките на общата продължителност на служебното време се извършва в рамките на месеца, през който се изпълнява службата. В случаите, когато е работено в режим на удължено служебно време през последните дни на календарния месец, компенсирането се извършва в рамките на следващия календарен месец.
Раздел VI
Отчет и контрол върху ползваните почивки при увеличаване на нормалната дневна продължителност на служебното време и при носене на дежурство
Чл. 29. Ежемесечно до пето число на месеца при наличие на некомпенсирани часове командирите (началниците) на батальон, полк, бригада, база изготвят обобщена поименна справка за броя некомпенсирани часове над нормалната продължителност на служебното време към 30-о число на предходния месец.
Чл. 30. До 10-о число на месеца командирите (началниците) на батальон, полк, бригада, база анализират изготвените справки по чл. 29 и създават организация за пълно компенсиране на часовете над нормалната продължителност на служебното време.
Чл. 31. До 15-о число на месеца, следващ тримесечието, командирите на батальон, полк, бригада, база изготвят и представят по команден ред до длъжностните лица по чл. 32 обобщена поименна справка за броя некомпенсирани часове над нормалната продължителност на служебното време за предходното тримесечие и създадената организация за пълното им компенсиране.
Чл. 32. Командващият на Съвместното командване на силите и командирите на видовете въоръжени сили осъществяват контрол на подчинените им военни формирования за компенсиране на часовете над нормалната продължителност на служебното време.
Чл. 33. Ръководителите на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната организират и осъществяват контрол за компенсиране на часовете над нормалната продължителност на служебното време в подчинените им структури.
Раздел VII
Отчитане на служебното време при нормална продължителност, при увеличаване на нормалната дневна продължителност на служебното време и при дежурства
Чл. 34. Продължителността на служебното време на военнослужещите, работещи в режим на нормална продължителност на служебното време, се изчислява в работни дни подневно, а на военнослужещите, работещи в режим на нормална и/или увеличена продължителност на служебното време и/или носене на дежурства, се извършва сумирано изчисляване на служебното време за месеца в рамките на месечната продължителност на служебното време, определена в чл. 3.
Чл. 35. Отчитането на служебното време при извършване на дежурства до 24 часа от военнослужещите, назначени на длъжности, за които дежурството е основна функция по длъжностно разписание, се извършва при сумирано изчисляване на служебното време на всеки военнослужещ в часове за всяко полугодие от календарната година. Продължителността на служебното време за всяко полугодие от календарната година се определя като сбор от месечната продължителност на служебното време в часове за всеки един от месеците в полугодието по реда, определен в чл. 3.
Раздел VIII
Изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на служебното време и изпълнение на службата през почивни дни и в дните на официални празници
Чл. 36. (1) Изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на служебното време на военнослужещите е изпълнението на служебните задължения след 12-ия час в денонощието.
(2) Допуска се изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на служебното време, когато:
1. общата продължителност на служебното време на военнослужещия в денонощие надвишава с повече от 4 часа нормалната дневна продължителност на служебното време;
2. поради обективни причини е невъзможно изпълнението на разпоредбата на чл. 34 (некомплект и/или заболяване и/или ползване на полагаем годишен отпуск от повече от 25 на сто от личния състав на военното формирование/структурата на пряко подчинение на министъра на отбраната, участие в мероприятия по плана за бойна подготовка извън постоянната дислокация на военното формирование и други мероприятия, свързани с ангажиране на повече от 50 на сто от личния състав на военното формирование/структурата на пряко подчинение на министъра на отбраната).
Чл. 37. Разрешение за изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на служебното време и/или за изпълнение на службата през почивни дни и в дните на официални празници се дава от:
1. министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице – за военнослужещите от административните звена от Министерството на отбраната;
2. ръководителя на съответната структура или оправомощено от него длъжностно лице – за военнослужещите от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната;
3. началника на отбраната – за военнослужещите от Съвместното командване на силите и командванията на видовете въоръжени сили;
4. командващия на Съвместното командване на силите и командирите на видовете въоръжени сили – за военнослужещите от подчинените им военни формирования.
Чл. 38. Разрешението за изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на служебното време и за изпълнение на службата през почивни дни и в дните на официални празници се дава въз основа на писмено искане по команден ред до длъжностните лица по чл. 37, съдържащо:
1. правното основание;
2. причините, налагащи необходимостта от изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на служебното време и за изпълнение на службата през почивни дни и в дните на официални празници;
3. списък на военнослужещите и броя на часовете, в които ще изпълняват възложени задължения над общата продължителност на служебното време и положените от тях часове над общата продължителност на служебното време от началото на календарната година, съответно списък на военнослужещите и броя на часовете за изпълнение на службата през почивни дни и в дните на официални празници.
Чл. 39. Изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на служебното време и за изпълнение на службата през почивни дни и в дните на официални празници се извършва след получаване на писмено разрешение въз основа на заповед на ръководителя на съответната структура или на командира (началника) на военното формирование, която съдържа реквизитите по чл. 38, и дните, в които военнослужещите ще бъдат компенсирани с почивка.
Чл. 40. Продължителността на изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на служебното време и за изпълнение на службата през почивни дни и в дните на официални празници за една календарна година не може да надвишава 150 часа.
Чл. 41. (1) За изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на служебното време и за изпълнение на службата през почивни дни и в дните на официални празници от майки с деца до 6-годишна възраст и от майки, грижещи се за деца с увреждания независимо от възрастта им, същите изразяват съгласие в писмена форма за всеки отделен случай с декларация-съгласие по образец съгласно приложение № 1.
 (2) Забранява се изпълнението на възложени задължения над общата продължителност на служебното време от военнослужещите жени, които са бременни или са в напреднал етап на лечение инвитро.
Чл. 42. При необходимост от възлагане на изпълнение на задължения над общата продължителност на служебното време и за изпълнение на службата през почивни дни и в дните на официални празници военнослужещите се уведомяват предварително не по-късно от 24 часа преди изпълнението им, с изключение на случаите по чл. 194, ал. 5 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
Раздел IX
Изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на служебното време и за изпълнение на службата през почивни дни и в дните на официални празници
Чл. 43. За изпълнение на възложените задължения над общата продължителност на служебното време през работни дни на военнослужещия се заплаща допълнително възнаграждение, както следва:
1. определя се основно възнаграждение за един час, като основното месечно възнаграждение на военнослужещия в съответствие с присвоеното му военно звание и степен в обхвата на званието се разделя на месечната продължителност на служебното време в часове, определена по чл. 3, за месеца, в който има изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на служебното време;
2. допълнителното възнаграждение за месеца е в размер 25 на сто от основното възнаграждение на военнослужещия за един час, определено по реда на т. 1, и умножено по броя на часовете за месеца, през които е изпълнявал възложени задължения над общата продължителност на служебното време.
Чл. 44. За изпълнение на службата през почивните дни на военнослужещия се заплаща допълнително възнаграждение в размер 50 на сто, изчислено върху основното му възнаграждение, а за дните на официалните празници – допълнително възнаграждение в размер 100 на сто, изчислено върху основното му възнаграждение.
Чл. 45. Възнаграждението по чл. 43 и 44 се начислява и изплаща въз основа на писмена заповед на ръководителя на съответната структура или командира (началника) на военното формирование, издадена до 5-о число на месеца, следващ месеца, през който са изпълнявани възложени задължения над общата продължителност на служебното време или изпълнение на службата през почивни дни или в дните на официални празници.
Раздел X
Отчитане на часовете за изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на служебното време и за изпълнение на службата през почивни дни и в дните на официални празници
Чл. 46. За отчитане на часовете за изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на служебното време и за изпълнение на службата през почивни дни и в дните на официални празници се води специална книга по образец съгласно приложение № 2.
Чл. 47. Специалната книга по чл. 46 се води от структурите по управление на човешките ресурси (по личния състав/структурните звена, изготвящи ежедневната заповед на командира (началника) или ръководителя за дейността на военното формирование или съответната структура) в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и се завежда в съответното деловодство по установения ред.
Чл. 48. В специалната книга по чл. 46 структурите по управление на човешките ресурси (по личния състав/структурните звена, изготвящи ежедневната заповед на командира (началника) или ръководителя за дейността на военното формирование или съответната структура) ежемесечно изготвят рекапитулация за броя на часовете за изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на служебното време и за изпълнение на службата през почивни дни и в дните на официални празници от всеки военнослужещ, а финансовите органи попълват съответната графа от специалната книга по чл. 46 и определят размера на допълнителното възнаграждение по реда на чл. 43 и 44.
Чл. 49. Въз основа на рекапитулацията по чл. 48 структурите по управление на човешките ресурси (по личния състав/структурните звена, изготвящи ежедневната заповед на командира (началника) или ръководителя за дейността на военното формирование или съответната структура) изготвят заповед на ръководителя на съответната структура или командира (началника) на военното формирование за изплащане на допълнителното възнаграждение.
Чл. 50. До 5-о число на месеца, следващ полугодието, структурите по управление на човешките ресурси (по личния състав/структурните звена, изготвящи ежедневната заповед на командира (началника) или ръководителя за дейността на военното формирование или съответната структура) изготвят отчет за броя на часовете за изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на служебното време и за изпълнение на службата през почивни дни и в дните на официални празници, както и изплатените допълнителни възнаграждения за всяко полугодие от календарната година по образец съгласно приложение № 3 и го изпращат, както следва:
1. до видовете въоръжени сили и Съвместното командване на силите – от подчинените им военни формирования по команден ред;
2. до структурата по управление на човешките ресурси в Министерството на отбраната – от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от административните звена в Министерството на отбраната.
Чл. 51. До 20-о число на месеца, следващ полугодието, структурите по чл. 50, т. 1 изпращат обобщен отчет до структурата по управление на човешките ресурси в Министерството на отбраната по образец съгласно приложение № 4.
Чл. 52. Структурата по управление на човешките ресурси в Министерството на отбраната в срок до два календарни месеца след изтичане на полугодието изготвя и представя на министъра на отбраната анализ за броя на часовете за изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на служебното време и за изпълнение на службата през почивни дни и в дните на официални празници от военнослужещите през изтеклото полугодие (година) и препоръки за отстраняването на причините, довели до полагането им.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба „Ръководител на съответна структура“ е министърът на отбраната или оправомощени от него длъжностни лица – за администрацията на Министерството на отбраната, както и ръководителите на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България – за ръководените от тях структури.
Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 194, ал. 7 и чл. 214, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Аню Ангелов
Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2, чл. 14, 23, 24 и чл. 41, ал. 1
Вх. № …………………..........
от …………………… 20…. г.
                                               ДО
                                               ……………………………..
                                               ръководителя на
                                               съответната структура/
                                               командира (началника)
                                               НА ……………………………
                                               ГР. ....…………………………
Д Е К Л А Р А Ц И Я - С Ъ Г Л А С И Е
От ..………………………………………………………………….…,
 (звание, собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН …………...……, военнослужещ/а в ..............
УВАЖАЕМИГОСПОДИН ……………………………….,
На основание чл. ….. от наредбата и във връзка със Заповед №     
на ръководителя на съответната структура/командира (началника) на   за:
 изпълнение на службата от 22.00 ч. до 06.00 ч. (чл. 5, ал. 2/чл. 23/чл. 24) от                
20 … г. до ..….… 20… г. заявявам, че съм съгласен/съгласна да изпълнявам службата в посоченото в заповедта време;
 увеличаване на нормалната дневна продължителност на служебното време (чл. 14) за срок от .…..… 20… г. до ….…… 20…г. от ………………. часа до ……….. часа заявявам, че съм съгласен/съгласна да изпълнявам службата в посоченото в заповедта време;
 изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на служебното време (чл. 41, ал. 1) на .…..… 20… г. от ………………. часа до …………….. часа заявявам, че съм съгласен/съгласна да изпълнявам възложени задължения над общата продължителност на служебното време;
 изпълнение на службата през почивни дни и/или в дните на официални празници (чл. 41, ал. 1) на .…..… 20… г. от ………………. часа до ……………..часа заявявам, че съм съгласен/съгласна да изпълнявам възложени задължения през почивни дни и в дните на официални празници.
Декларирам, че попадам в категорията военнослужещи като:
 майка на дете до 6-годишна възраст;
 майка, грижеща се за дете с увреждания, независимо от възрастта му;
 бременна или в напреднал етап на лечение инвитро (само при увеличаване на нормалната дневна продължителност на служебното време по чл. 14);
 баща военнослужещ по чл. 24 от наредбата.
Забележка. Попълва се съответната част.
Дата: …………………… г.    Подпис:  
(звание, фамилия)
Приложение № 2 към чл. 46
Структура/военно формирование: ……………………………..       Населено място: ……………………………………..
КНИГА
за отчитане на часовете за изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на служебното време и за изпълнение на службата през почивни дни и в дните на официални празници от военнослужещи

по
 ред
Звание, име,
презиме,
фамилия
Брой часове за изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на служебното време и за изпълнение на службата през почивни дни и в дните на официални празници от военнослужещи
Заповед на ръководителя на структурата/ командира (началника) на ….………......……… № ..…../………
Вх. № ….. на декларация-съгласие
по чл. 41, ал. 1
Изплатено допълнително
възнаграждение
дати, месец
през текущия месец
общо от началото на календарната година
в работните дни
в почивните дни
в дните на официалните празници
общо
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общ брой на военнослужещите за изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на служебното време и за изпълнение на службата през почивни дни и в дните на официални празници през месец ……………… година
 
Общ брой на часовете за изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на служебното време и за изпълнение на службата през почивни дни и в дните на официални празници през месец ……………… година
 
Изплатено допълнително възнаграждение за изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на служебното време и за изпълнение на службата през почивни дни и в дните на официални празници през месец ……………… година
 

Началник личен състав: (….......................….)        Главен счетоводител: (….......................….)               Ръководител на структура/командир
                                                                                                                                                      (началник) на военното формирование:(….......................….)
                                          (звание, фамилия)                                   (звание, фамилия)                                                                      (звание, фамилия)
 
Приложение № 3 към чл. 50
ОТЧЕТ
за броя на часовете за изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на служебното време и за изпълнение на службата през почивни дни и в дните на официални празници от военнослужещи
през …………………………………….. (първото/второто) полугодие на ……………… година

Структура/военно формирование
Населено място
Военнослужещи
Брой военнослужещи
Брой часове за изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на служебното време и за изпълнение на службата през почивни дни и в дните на официални празници от военнослужещи
Изплатено допълнително възнаграждение за първото/второто полугодие в левове
Изплатено допълнително възнаграждение за годината в левове
през ………… (първото/второто) полугодие
общо за календарната година
в работните дни
в почивните дни
в дните на официалните празници
общо
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 
 
Офицери
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оф. кандидати
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сержанти
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Войници
 
 
 
 
 
 
 
 
Общо:
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Началник личен състав: (….......................….)            Главен счетоводител: (….......................….)                Ръководител на структура/командир
                                                                                                                                               (началник) на военното формирование:(….......................….)
                                        (звание, фамилия)                                         (звание, фамилия)                                                             (звание, фамилия)
 

 Приложение № 4 към чл. 51

ОБОБЩЕН ОТЧЕТ
за броя на часовете за изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на служебното време и за изпълнение на службата през почивни дни и в дните на официални празници от военнослужещи
през …………………………………….. (първото/второто) полугодие на ……………… година
 
по ред
Структура/
военно формирование
Населено място
Военнослужещи
Брой военнослужещи
Брой часове за изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на служебното време и за изпълнение на службата през почивни дни и в дните на официални празници от военнослужещи
Изплатено допълнително възнаграждение за първото/
второто полугодие в левове
Изплатено допълнително възна-граждение за годината в левове
през ………… (първото/второто) полугодие
общо за календар-ната година
в работните дни
в почивните дни
в дните на официалните празници
общо
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
 
 
Офицери
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оф. кандидати
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сержанти
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Войници
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всичко:
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
………….
……………
…………..
………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….
…….
………….
……………
…………..
………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….
 
 
 
Общо:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Началник личен състав: (….......................….)                          Главен счетоводител: (….......................….)         Ръководител на структура/командир
                                                                                                                                                                                          (началник) на военното формирование:(….......................….)
                                                (звание, фамилия)                                                                 (звание, фамилия)                                                                           (звание, фамилия)
11716