Министерство на финансите
брой: 103, от дата 28.12.2012 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.73


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн., ДВ, бр. 1 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2007 г., бр. 8 от 2008 г., бр. 3 от 2009 г., бр. 1 от 2010 г.; попр., бр. 2 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 11 от 2010 г.; доп., бр. 58 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2010 г., бр. 6, 55 и 76 от 2011 г., бр. 5 и 68 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 т. 2 се изменя така:
„2. началната дата от периода, за който възниква задължението за внасяне на вноски и избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване.“
2. Създават се ал. 4, 5 и 6:
„(4) Лицата, които заплащат осигурителни вноски по чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване, подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 8 съгласно приложение № 8. В декларацията се вписват имената по документ за самоличност, единният граждански номер/личен номер на чужденец (служебен номер) и сумата на вноските.
(5) Лицата, които еднократно заплащат сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски за възстановяване на здравноосигурителните права по реда на чл. 40а, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване, подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 9 съгласно приложение № 9.
(6) Декларацията по ал. 2 не се подава от осигурителите, за които се прилага схема за централизирано разплащане на осигурителните вноски.“
§ 2. Създава се чл. 2а:
„Чл. 2а. Самоосигуряващите се лица по чл. 40, ал. 1, т. 2, ал. 5 и чл. 40а, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване могат да заявят кои задължения за здравноосигурителни вноски погасяват, като подадат заявление съгласно приложение № 10.“
§ 3.В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:
1. от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения – за всеки календарен месец до:
а) 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните; при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок – до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението;
б) 25-о число на месеца, следващ месеца на начисляването или изплащането на допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или изплатени след 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът;
2. от самоосигуряващите се лица:
а) до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за тях;
б) до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване, когато със съгласието на самоосигуряващото се лице участват в упражняваната от него трудова дейност;
3. от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работещи без трудови правоотношения – до 25-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението;
4. от изпращащото ведомство (компетентния български държавен орган), посредника за лицата по чл. 16, 17 и 17а от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица – до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните;
5. от лицата по т. 1 само след издадени задължителни предписания от контролните органи на Националния осигурителен институт, когато декларацията се подава след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнася, и не съдържа данни за осигурителен стаж, зачетен по реда на чл. 9, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, данни само за здравно осигуряване, или данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.“
2. В ал. 2 т. 1 се отменя.
3. В ал. 3:
а) точка 1 се изменя така:
„1. от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и данъка по чл. 42 ЗДДФЛ – в срока за подаване на декларация образец № 1, а когато с декларацията се подават данни само за дължим данък по чл. 42 ЗДДФЛ – в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ;“
б) създава се т. 4:
„4. от работодателите по основното трудово правоотношение за данъка по чл. 49, ал. 5 ЗДДФЛ – в срок до 25 февруари на следващата година.“
4. В ал. 4 думите „до края на месеца“ се заменят с „до 25-о число на месеца“.
5. Създават се нови ал. 5 и 6:
„(5) Декларация образец № 8 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите преди заплащане на осигурителните вноски по чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване.
(6) Декларация образец № 9 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите преди внасяне на вноските за здравно осигуряване.“
6. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в последното изречение думите „ал. 3, т. 2 и 3“ се заменят с „ал. 3, т. 2, 3 и 4“.
7. Досегашните ал. 6, 7, 8 стават съответно ал. 8, 9 и 10.
8. Досегашната ал. 9 става ал. 11 и навсякъде думите „ал. 8“ се заменят с „ал. 10“.
9. Досегашните ал. 10 и 11 стават съответно ал. 12 и 13.
§ 4. Създава се чл. 3а:
„Чл. 3а. Заявлението по чл. 2а се подава в териториална дирекция на Националната агенция за приходите на хартиен носител преди внасяне на сумите, с които се погасяват задълженията.“
§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 числото „20“ се заменя с „25“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При започване или възобновяване на трудова дейност декларация образец № 1 се подава до 25-о число на месеца, следващ първия пълен календарен месец в осигуряване.“
3. Алинея 5 се отменя.
4. В ал. 8 думите „като самоосигуряващи се лица не по-късно от 10 дни след внасяне на дължимите осигурителни вноски“ се заменят с „до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните“.
5. Алинея 9 се изменя така:
„(9) При прекъсване или при прекратяване на трудовата дейност декларация образец № 1 за лицата по ал. 1 и 6 се подава с код „Корекция“ и данни за последния месец, през който лицето е подлежало на осигуряване – в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните.“
§ 6. В чл. 5 ал. 3 се изменя така:
„(3) Декларацията се подава до 25-о число на месеца, следващ първия месец от периода, за който са внесени осигурителните вноски.“
§ 7. В чл. 6, ал. 1 т. 5 се изменя така:
„5. декларации образец № 7, 8 и 9 се подават на хартиен носител.“
§ 8. В чл. 8 ал. 1 се изменя така:
„(1) Не се приемат декларации и/или заявления, които не съдържат ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, ЕГН, личен номер на чужденец (служебен номер) на осигуреното лице, месеца, за който се отнасят данните, подпис и печат. Не се приемат и декларациите или заявленията с некоректно попълнени данни.“
§ 9. Член 13 се отменя.
§ 10. В чл. 14 след думата „Декларациите“ се добавя „и заявленията“.
§ 11. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Параграф 1 се изменя така:
„§ 1. Декларации образец № 1, 3 и 5 за минали периоди се подават с утвърдените образци за съответния период, а декларация образец № 6 се подава с утвърдения образец за 2013 г.“
2. В § 2, т. 3 думите „самоосигуряващо се лице и лице по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване“ се заменят със: „самоосигуряващо се лице, лице по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване и/или лице, което внася осигурителни вноски по реда на чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване“.
§ 12. В § 3 от преходните и заключителните разпоредби след думите „чл. 5, ал. 6“ се добавя „и чл. 9а, ал. 3“, а думите „чл. 39, ал. 1 и чл. 40, ал. 5, т. 2“ се заменят с „чл. 39, ал. 1, чл. 40, ал. 5, т. 2, чл. 40а, ал. 4 и чл. 41, ал. 2“.
    § 13. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се изменя така:
 
„Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1

 
Указания за попълване на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“
1. Код корекция
Попълва се буква „К“, когато:
– се подава декларация за коригиране на подадена декларация;
– са начислени или изплатени възнаграждения за минало време, върху които се дължат вноски за социалното и здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, Учителски пенсионен фонд, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“; в тези случаи, освен коригираните, се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация;
– се коригират данни за облагаемия доход или за начисления от работодателя данък по чл. 42, ал. 4 ЗДДФЛ.
С код корекция „К“ не се коригират данните в т. 2, 3, 4, 5 (т. 5.1 и 5.2) и 12.
След приемането на коригираща декларация се подава само нова коригираща или заличаваща декларация.
Попълва се буква „З“, когато се подава декларация за заличаване на подадена вече декларация. В тези случаи се попълват т. 1, 2, 3, 4 и 5 (т. 5.1 и 5.2) и 12 от декларацията.
2. Месец – попълва се в две позиции месецът, за който се отнасят данните.
3. Година – попълва се в четири позиции годината, за която се отнасят данните.
4. Код на задълженото лице – попълва се ЕИК по регистър БУЛСТАТ, ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП.
5. ЕГН (ЛНЧ) – попълва се единният граждански номер на осигуреното лице. За чуждестранните граждани се попълва личният номер на чужденец или служебен номер, издаден от НАП (за лицата, които нямат ЕГН или ЛНЧ), като буквите ЛНЧ се подчертават.
5.1. За ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП – дата на раждане – попълва се ден, месец и година на раждане на лицето.
5.2. За ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП – пол – попълва се полът на лицето, за което се подават данните.
5.3. Лицето е с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто – попълва се:
0 – ако лицето не е с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто;
1 – ако лицето е с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.
6. Фамилия – попълва се фамилията по документ за самоличност на осигуреното лице.
7. Инициали – попълват се инициалите на осигуреното лице: първата буква от името и първата буква от презимето.
8. Пощенски код – пощенският код по местоживеене.
9. Област – областта, в която се намира населеното място.
10. Населено място – град/село по местоживеене.
11. Адрес по местоживеене на лицето.
Забележка.
Точки 8, 9, 10 и 11 се попълват служебно от Националната агенция за приходите.
12. Вид осигурен – попълва се в две позиции код, както следва:
– 01 – за работници или служители, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 КСО при един работодател, включително и членове на кооперации, работещи по трудово правоотношение в кооперацията, без обхванатите от следващите кодове;
– 02 – за работещи при условията на първа категория труд;
– 03 – за работещи при условията на втора категория труд;
– 04 – за работещи по втори или допълнителен трудов договор;
– 05 – за държавни служители, доброволците по Закона за защита при бедствия;
– 06 – за военнослужещи по ЗОВС на Република България, държавните служители по ЗМВР и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража;
– 07 – за следователи по Закона за съдебната власт;
– 08 – за лицата с учителски осигурителен стаж;
– 09 – за членове на кооперации, получаващи възнаграждение за работа без трудово правоотношение в кооперацията;
– 10 – за управителите, прокуристите и контрольорите на търговски дружества и на едноличните търговци, синдиците и ликвидаторите, членовете на управителните, надзорните и контролните съвети на търговските дружества, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицираните дружества;
– 11 – за лица, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, и за трудова злополука и професионална болест;
– 12 – за самоосигуряващи се;
– 13 – за регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
– 14 – за работещи без трудови правоотношения;
– 15 – за лицата, които получават парично обезщетение за безработица;
– 16 – за лица, работещи при сумирано отчитане на работното време за повече от един месец;
– 17 – за служители на Националната разузнавателна служба и служба „Военна информация“ на Министерството на отбраната;
– 18 – за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 6; чл. 4, ал. 2 и чл. 4а от Кодекса за социално осигуряване, за които за осигурителен стаж се зачита времето, през което не са работили поради неправилно недопускане или отстраняване от работа или са били без работа поради уволнение, което е признато като незаконно от компетентните органи, или когато са отстранени и впоследствие възстановени на работа по реда, определен в специални закони;
– 19 – за лица, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 3 КСО;
– 20 – за трудоустроени лица, на които за осигурителен стаж се зачита времето, през което не работят, тъй като не е предоставена подходяща работа от работодателя;
– 21 – за лица, работещи по втори или допълнителен трудов договор, за които осигурителните вноски при основния работодател са внесени върху максималния осигурителен доход и осигурителният стаж се зачита на основание чл. 9, ал. 8 КСО;
– 22 – за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация;
– 23 – за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация и са осигурени върху максималния размер на осигурителния доход по трудово правоотношение, и осигурителният им стаж се зачита на основание чл. 9, ал. 8 КСО;
– 24 – за членове на Висшия съдебен съвет и инспектори към инспектората на Висшия съдебен съвет, съдии, прокурори, кандидатите за младши съдии и младши прокурори по Закона за съдебната власт, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебни служители с изключение на военните съдии и прокурори;
– 25 – за лицата, включени в програми за насърчаване на заетостта, които не се осигуряват за безработица;
– 26 – за инвалиди, работници и служители, които работят в специализирани предприятия, кооперации и цехове, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания;
– 27 – за лица, получаващи обезщетение за времето, през което са останали без работа по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование;
– 28 – за лица, които внасят само здравноосигурителни вноски (вкл. за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 7 от Закона за здравното осигуряване – служители на Българската православна църква и други признати по нормативно установен ред вероизповедания, които не получават възнаграждение за извършвана дейност);
– 29 – за други (попълва се само по изрично указание на НАП);
– 71 – за членове на избирателни комисии по Изборния кодекс;
– 72 – за лица, включени в програми за подкрепа на майчинството, които не се осигуряват за безработица;
– 82 – за лица по чл. 4, ал. 1, т. 8 от Кодекса за социално осигуряване – лица, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности, както и за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията с изключение на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 5 и 7 КСО;
– 83 – за офицери и сержанти от Националната разузнавателна служба и служба „Военна информация“ на Министерството на отбраната;
– 84 – за изпратените за участие в международни мисии по реда на ЗМВР, избрали да се осигуряват за своя сметка за фонд „Пенсии“;
– 86 – за лица, работещи в международни органи и организации със съгласието на компетентните държавни органи, които са избрали да се осигуряват за своя сметка за фонд „Пенсии“;
– 87 – за лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;
– 88 – за лица, получаващи обезщетение по чл. 230, ал. 1 ЗОВСРБ;
– 89 – за съпрузите на военнослужещи, участващи в международни операции и мисии, получаващи обезщетение по чл. 231, ал. 1 ЗОВСРБ;
– 90 – за лицата, получаващи доходи по § 1, т. 26, буква „и“ от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, за които не се подават данни за държавното обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване (осигурителен доход, осигурителни вноски, дни в осигуряване и др.), но задължително се подава информация за данъка по чл. 42 от закона; за лицата, полагащи труда си на територията на Република България, за които се прилага осигурителното законодателство на друга държава, но се дължи данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и др.:
За тези лица се попълват само данните за данъка в полетата на точки 31, 31а, 32 и 33;
– 91 – за съпругите/съпрузите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба по време на задграничния им мандат;
– 92 – за морските лица;
– 93 – за специализантите, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето;
– 94 – за лица, подчинени на законодателството на друга държава съгласно международно споразумение в сферата на социалната сигурност, по което Република България е страна, и за които във връзка с материалния обхват на съответното споразумение се дължат задължителни осигурителни вноски и/или вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“;
– 95 – за лицата на длъжност балерина, балетист или танцьор в културни организации;
– 96 – за лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване.
12.1. Пореден номер на квалификационната група професии за осигурения – попълва се номерът на колоната на квалификационната група професии, в която е определена длъжността на лицето, съгласно ЗБ на ДОО за съответната година.
12.2. Код икономическа дейност за осигурения – попълва се 4-значният код по КИД 2008 г. За лицата, наети в спомагателни дейности на работодателя, когато той извършва повече от една икономическа дейност, се попълва „0000“.
12.3. Пореден номер на основна икономическа дейност на осигурителя – попълва се номерът на реда, в който е определена основната икономическа дейност на осигурителя, съгласно ЗБ на ДОО за съответната година. Бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството, които не прилагат минимален осигурителен доход – за работниците и служителите попълват код „99“.
Забележки:
1. Точки 12.1, 12.2 и 12.3 се попълват за вид осигурен 01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 25, 26, 72, 82 и 95.
2. Точки 12.1, 12.2 и 12.3 се попълват за вид осигурен 94, когато осигурителният доход на лицето се определя по реда на чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.
12.4. Работодателят дължи вноски за месеца по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя – за наетото лице се попълва в една позиция:
– 0 – ако не дължи вноски;
– 1 – ако дължи вноски.
13. Код продължаване на осигуряването – попълва се в една позиция:
– 0 – ако осигуряването продължава от предходен месец;
– 1 – ако лицето е включено в осигуряването през месеца, за който се подават данните.
14. Ден, от който осигуряването е възникнало/възобновено – попълва се в две позиции първият календарен ден в осигуряване.
15. Последен ден в осигуряване – попълва се в две позиции последният календарен ден в осигуряване при всяко прекъсване или прекратяване на осигуряването.
16. Дни в осигуряване – общо.
Забележки:
1. Когато в т. 12 „Вид осигурен“ е попълнен код 16, в т. 16 се попълва 20000. След изтичане на периода на сумираното отчитане на работното време се подава нова декларация, като в т. 1 „Код корекция“ се попълва „К“. В позиции 1, 2, 3, 4 и 5 на т. 16 се попълват преизчислените работни дни в осигуряване за всеки месец. При подаване на коригиращата декларация в т. 12 „Вид осигурен“ отново се попълва код 16.
2. Когато в т. 12 „Вид осигурен“ е попълнен код 90, точка 16 не се попълва.
Позиция 1:
– ако лицето е осигурявано всички работни дни през месеца – попълва се 0;
– ако лицето не е осигурявано всички работни дни през месеца – попълва се 1.
Позиции 2 и 3:
– попълва се в две позиции общият брой работни дни в осигуряване.
Позиция 4:
– попълва се законоустановеното работно време за длъжността; лицата с вид осигурен 9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 71, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93 и 96 попълват 0.
Позиция 5:
– попълва се дневното работно време в часове на осигуреното лице; когато дневното работно време е различно през отделните дни в месеца, се попълва в часове среднодневното работно време; когато при изчисляването се получи остатък, равен или по-голям от половин час, се закръглява на пълен час; лицата с вид осигурен 9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 71, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93 и 96 попълват 0.
Сборът от дните, отразени в т. 16.1 до 16.6 и т. 16.А, трябва да съответства на дните, посочени в позиции 2 и 3 на т. 16.
16.1. Отработени и други дни с осигурителни вноски – попълват се в две позиции дните с осигурителни вноски. Такива са: отработените дни в осигуряване, дните в платен отпуск, дните, за които е упражнявана дейност, която е основание за осигуряване, и всички дни с осигурителни вноски на основание чл. 9, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.
Не се попълват дните положен извънреден труд.
16.2. Дни във временна неработоспособност, с изключение на дните, посочени в т. 16.5, 16.6 и 16.А – в две позиции се попълват дните във временна неработоспособност поради болест, гледане на болен член на семейството, бременност и раждане, санаторно-курортно лечение, карантина с право на обезщетение.
16.3. Дни за отглеждане на малко дете и в неплатен отпуск за бременност и раждане – в две позиции се попълват дните за отглеждане на малко дете съгласно чл. 164, 164а, 165, 167, 167а КТ, както и дните в неплатен отпуск за бременност и раждане. Тази точка се попълва и за самоосигуряващи се лица и за лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване, които ползват аналогични права.
16.4. Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж – в две позиции се попълват работните дни в неплатен отпуск за временна неработоспособност, неплатен отпуск до 30 работни дни за една календарна година, който се зачита за осигурителен стаж, и други дни в осигуряване без осигурителни вноски.
16.5. Дни в трудова злополука, с изключение на дните, посочени в т. 16.А – попълват се в две позиции дните във временна неработоспособност поради трудова злополука с право на обезщетение.
16.6. Дни в професионална болест, с изключение на дните, посочени в т. 16.А – попълват се в две позиции дните във временна неработоспособност поради професионална болест с право на обезщетение.
16.А. Дни във временна неработоспособност с възнаграждение от работодателя на основание чл. 40, ал. 5 КСО – попълва се броят на работните дни, за които работодателят е изплатил възнаграждение на основание чл. 40, ал. 5 КСО.
Забележка:
Когато лицето е осигурено на друго основание върху максималния размер на осигурителния доход, дните във временна неработоспособност с възнаграждение от работодателя се попълват в т. 16.4.
16.7. Отработени часове – общо – попълва се броят на отработените часове през месеца след превръщане на нощните часове в дневни, вкл. броят изработени часове извънреден труд и броят на часовете за времето на платен отпуск. Когато при изчисляването се получи остатък, равен или по-голям от половин час, се закръглява на пълен час. Тази точка не се попълва за лицата с код 09, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 71, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 и 96.
16.8. Часове положен извънреден труд – попълва се броят на отработените часове извънреден труд след превръщане на нощните часове в дневни. Когато при изчисляването се получи остатък, равен или по-голям от половин час, се закръглява на пълен час. Тази точка не се попълва за лицата с код 09, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 71, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 и 96.
17. Доход, върху който се дължат здравно­осигурителни вноски за периодите на временна неработоспособност или бременност и раждане – попълва се осигурителният доход, определен по реда на чл. 40, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното осигуряване.
В тази точка не се включват сумите, изплатени на основание чл. 40, ал. 5 КСО.
17.1. Доход, върху който се дължат здравно­осигурителни вноски за периодите на отглеждане на дете до две години по Кодекса на труда, а за четвърто и следващо дете до изтичането на 6 месеца непосредствено след отпуска по чл. 163 КТ.
17.2. Доход, от който е определено паричното обезщетение за периодите на временна неработоспособност или бременност и раждане – попълва се служебно от Националния осигурителен институт, след предоставяне на информацията по чл. 5, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване.
18. Върху сумата в т. 17 и 17.1 – попълва се процентът на здравноосигурителната вноска за сметка на работодателя съгласно ЗБ на НЗОК за съответната година.
19. Сума за социални разходи, върху която се дължат осигурителни вноски – попълва се сумата за социални разходи, давани постоянно или периодично, пряко на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване в пари или в натура, върху която се дължат осигурителни вноски за социално и за здравно осигуряване.
20. За фонд „Пенсии“ върху сумата в т. 19 – попълва се процентът осигурителна вноска съгласно Кодекса за социално осигуряване за сметка на работодателя и/или за сметка на осигуреното лице, когато е попълнена т. 19.
21. Осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски, включително сумата по чл. 40, ал. 5 КСО, с изключение на сумата по т. 19 – попълва се доходът съгласно чл. 6, ал. 2 КСО, вкл. сумата по чл. 40, ал. 5 КСО. При попълване на данните не се включва сумата по т. 19.
22. За фондове на ДОО без ТЗПБ върху сумите в т. 21 – попълва се процентът осигурителна вноска за фондовете на ДОО съгласно Кодекса за социално осигуряване за сметка на работодателя и/или за сметка на осигуреното лице без фонд „Трудова злополука и професионална болест“.
22.1. Върху сумите в т. 19 и 21 – попълва се процентът на здравноосигурителната вноска за сметка на работодателя и/или за сметка на осигуреното лице съгласно ЗБ на НЗОК за съответната година, когато е попълнена т. 19 и/или т. 21.
22.2. За фонд ТЗПБ върху сумите в т. 21 – попълва се процентът осигурителна вноска за сметка на осигурителя/морското лице за фонд „Трудова злополука и професионална болест“, определен съгласно Кодекса за социално осигуряване и приложение № 2 от ЗБ на ДОО за съответната година.
23. За Учителски пенсионен фонд върху сумите в т. 21 – попълва се процентът на осигурителната вноска за сметка на работодателя, която се внася в приход на УПФ. Отнася се само за лицата с учителски осигурителен стаж.
25. За професионален пенсионен фонд върху сумите в т. 19 и 21 – попълва се процентът на вноската за сметка на работодателя/морското лице съгласно Кодекса за социално осигуряване.
26. За универсален пенсионен фонд върху сумите в т. 19 и 21 – попълва се процентът на вноската съгласно Кодекса за социално осигуряване за сметка на работодателя и/или за сметка на осигуреното лице.
27. Доход, върху който се дължат вноски само за здравно осигуряване – попълва се осигурителният доход, върху който се дължат вноски за здравно осигуряване за времето в неплатен отпуск, за времето на отглеждане на дете по чл. 165 и 167а КТ и др.
28. Върху сумата в т. 27 – попълва се процентът здравноосигурителна вноска за сметка на работодателя или самоосигуряващия се.
29. Брутно трудово възнаграждение – попълва се сумата на брутното трудово възнаграждение, определено съгласно Кодекса на труда, Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, колективен трудов договор и други нормативни актове, определящи вида и размерите на работните заплати и допълнителните трудови възнаграждения.
30. Процент вноска за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – попълва се процентът на осигурителната вноска за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, определена със ЗБ на ДОО.
Забележка.
Точки 29 и 30 се попълват само за лицата, работещи по трудови правоотношения, ако в т. 12.4 е попълнено „1“ и лицето не попада в кръга на лицата по чл. 7, т. 1 – 3 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
31. Начислен месечен облагаем доход – попълва се трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, начислени за съответния месец, с изключение на доходите, посочени в чл. 24, ал. 2 ЗДДФЛ. Попълва се за лица с попълнен „Вид осигурен“ в т. 12 – 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 71, 72, 82, 83, 90, 92, 93, 94 и 95.
Забележки:
1. Съдружниците в търговски дружества, собствениците на ЕООД или физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, попълват полетата на т. 31, 31а, 32 и 33 за доходи по § 1, т. 26, буква „и“ от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, върху които се дължи данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
2. Полето на т. 31 за лицата с код за вид осигурен 14 се попълва само от акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за доходи по § 1, т. 26, буква „и“ от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
3. Полето на т. 31 за лицата с код за вид осигурен 71 се попълва само за членовете на Централната избирателна комисия.
4. Полето на т. 31 се попълва за лицата с код за вид осигурен 93, за доходите по § 1, т. 26, буква „к“ от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
31а. Начислен месечен данък – попълва се размерът на начисления от работодателя данък по чл. 42, ал. 4 ЗДДФЛ. Попълва се само за лица, за които е попълнена т. 31.
32. Лични вноски за допълнително доброволно осигуряване – попълва се размерът на направените през месеца чрез работодателя лични вноски за допълнително доброволно осигуряване – в общ размер до 10 на сто от месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 ЗДДФЛ. Попълва се само за лица, за които е попълнена т. 31.
33. Лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки „Живот“ – попълва се размерът на внесените през месеца за сметка на лицето чрез работодателя лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки „Живот“ в общ размер до 10 на сто от месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 ЗДДФЛ. Попълва се само за лица, за които е попълнена т. 31.
34. Нетно възнаграждение – попълва се сумата на нетното възнаграждение, определена по реда на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване.
Забележки:
1. Когато в т. 12 „Вид осигурен“ е попълнен код 28, се попълват т. 2, 3, 4, 5 (5.1, 5.2, 5.3), 6, 7, 13, 14, 15, 27 и 28.“
 
§ 14. Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1

 
Указания за попълване на Декларация обр. № 3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет“
1. Код корекция:
– попълва се буква „К“, когато се подава дек­ларация за коригиране на подадена декларация; в този случай освен коригираните се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация; с код корекция „К“ не се коригират данните в т. 2, 3, 4, 5 и 6 от декларацията;
– попълва се буква „З“, когато се заличава подадена преди това декларация; в този случай се попълват т. 2, 3, 4, 5 и 6 от декларацията.
2. Месец – попълва се в две позиции месецът, за който се отнасят данните.
3. Година – попълва се в четири позиции годината, за която се отнасят данните.
4. Код на задълженото лице – ЕИК по регистър БУЛСТАТ (ЕИК на търговеца) на лицето, клона, поделението, което определя дохода, върху който се дължат здравноосигурителни вноски.
5. Вид осигурен – попълва се в две позиции кодът на осигурения, както следва:
– 50 – за пенсионери от държавното обществено осигуряване;
– 52 – за социално слабите с право на социално подпомагане, лицата, настанени в специализирани институции за социални услуги, и приетите за обслужване в социални учебно-професионални центрове и центрове за временно настаняване, центрове за настаняване от семеен тип, преходни жилища, защитени жилища, наблюдавани жилища и кризисни центрове;
– 53 – за студентите – редовно обучение във висши училища до навършване на 26-годишна възраст, и докторантите на редовно обучение по държавна поръчка, чуждестранните студенти – редовно обучение, до навършване на 26-годишна възраст, и докторантите на редовно обучение, приети във висши училища и научни организации у нас по реда на Постановление на Министерския съвет № 103 от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и Постановление на Министерския съвет № 228 от 1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България; задържаните под стража или лишените от свобода, за лица в производство за предоставяне статут на бежанец или право на убежище;
– 55 – за родителите, осиновителите или съп­рузите, които полагат грижи за инвалиди със загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ;
– 56 – за лицата над 18-годишна възраст, които учат редовно – до завършване на средно образование;
– 57 – за лица, получаващи целеви помощи за отопление по реда на Закона за социалното подпомагане;
– 69 – за други (попълва се по изрично указание на НАП и НЗОК).
6. ЕГН (ЛНЧ) – попълва се единният граждански номер на осигуреното лице. За чуждестранните граждани се попълва личният номер на чужденеца или служебен номер, издаден от НАП (за лицата, които нямат издаден ЕГН или ЛНЧ).
7. Фамилия – попълва се с печатни букви фамилията по документ за самоличност на осигуреното лице.
8. Инициали – попълват се инициалите на осигуреното лице: първата буква от името и първата буква от презимето.
9. Ден, от който се внасят вноски – попълва се денят, от който са внесени вноски.
10. Ден, до който се внасят вноски – попълва се денят, до който са внесени вноски.
11. Доход – попълва се сумата на:
– размера на пенсията или сбора от пенсиите без добавките към тях за лицата с код 50 в т. 5 „Вид осигурен“;
– дохода по чл. 40, ал. 4 от Закона за здравното осигуряване за лицата с код 52, 53, 55, 56 и 57 в т. 5 „Вид осигурен“.
12. Процент вноска – попълва се процентът на осигурителната вноска, която се определя за всяка календарна година със Закона за бюджета на НЗОК.“.
 
§ 15. Приложение № 3 към чл. 2, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 3 към чл. 2, ал. 1

 
Указания за попълване на Декларация обр. № 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски“
1. Код корекция:
– попълва се буква „К“, когато се подава декларация за коригиране на подадена декларация; в този случай освен коригираните се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация; с код корекция „К“ не се коригират данните в т. 2, 3, 10, 12, 13 и 14 от декларацията;
– попълва се буква „З“, когато се заличава подадена преди това декларация; в този случай се попълват т. 1, 2, 3, 10, 12, 13 и 14 от декларацията.
След приемането на коригираща декларация се подава само нова коригираща или заличаваща декларация.
2. Код на задълженото лице – попълва се ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца или служебен номер, издаден от НАП.
3. ЕГН (ЛНЧ) – попълва се единният граждански номер на осигуреното лице, а за чуждестранните граждани се попълва личният номер на чужденеца или служебен номер, издаден от НАП (за лицата, които нямат ЕГН или ЛНЧ), като буквите ЛНЧ се подчертават.
3.1. За ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП – дата на раждане – попълва се ден, месец и година на раждане на лицето.
3.2. За ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП – пол – попълва се полът на лицето.
4. Фамилия – попълва се с печатни букви фамилията по документ за самоличност на осигуреното лице.
5. Инициали – попълват се инициалите на осигуреното лице: първата буква от името и първата буква от презимето.
6. Пощенски код – попълва се пощенският код по местоживеене.
7. Област – попълва се областта, в която се намира населеното място.
8. Населено място – попълва се град/село по местоживеене.
9. Адрес по местоживеене на лицето – попълва се точният адрес.
10. Вид осигурен – попълва се в две позиции код, както следва:
– 12 – за самоосигуряващите се;
– 13 – за регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
– 84 – за изпратените за участие в международни мисии по реда на ЗМВР, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии“ за своя сметка;
– 86 – за лицата, работещи в международни органи и организации със съгласието на компетентните държавни органи, които са избрали да се осигуряват за своя сметка за фонд „Пенсии“;
– 87 – за изпратените на работа в чужбина от български посредник;
– 91 – за съпругите/съпрузите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба по време на задграничния им мандат.
11. Код продължаване на осигуряването – попълва се в една позиция:
– 0 – ако осигуряването продължава от предходен месец;
– 1 – ако лицето е включено в осигуряването през месеца, за който се подават данните.
12. Година – попълва се годината, за която са внесени вноските.
13. От: (месец) – попълва се месецът, от който са внесени вноските.
14. До: (месец) – попълва се последният месец, за който са внесени вноски.
15. Месечен осигурителен доход, върху който са внесени вноски за социално осигуряване – попълва се избраният месечен осигурителен доход, върху който са внесени вноски за фонд „Пенсии“ или за фонд „Пенсии“ и универсален пенсионен фонд.
16. За фонд „Пенсии“ – попълва се процентът осигурителна вноска за фонд „Пенсии“ съгласно Кодекса за социално осигуряване.
17. За универсален пенсионен фонд – попълва се процентът осигурителна вноска за универсален пенсионен фонд съгласно КСО.
18. Месечен осигурителен доход, върху който са внесени вноски за здравно осигуряване – попълва се избраният месечен осигурителен доход, върху който са внесени вноски за здравно осигуряване.
19. За здравно осигуряване – попълва се процентът осигурителна вноска, определен съгласно ЗБ на НЗОК за съответната година.
Служебни данни. В долното ляво поле се попълва датата на подаване на декларацията и се подписва и подпечатва (когато е предвидено да има печат) от самоосигуряващия се.“
 
§ 16. Приложение № 4 към чл. 2, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 4 към чл. 2, ал. 2

 
Указания за попълване на Декларация обр. № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ“
1. Код на задълженото лице – работодателите, осигурителите и техните клонове и поделенията попълват ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца или служебен номер, издаден от НАП; самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване попълват ЕГН (ЛНЧ) или служебен номер, издаден от НАП.
2. Наименование на задълженото лице – попълват се наименованието на осигурителя, клонът, поделението, работодателят, а самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване попълват име, презиме и фамилия по документ за самоличност.
3. Член на осигурителна каса – попълва се в една позиция:
– 0 – ако осигурителят не е член на осигурителна каса;
– 1 – ако осигурителят е член на осигурителна каса.
4. E-mail – попълва се електронен адрес за връзка със задълженото лице.
5. Телефон – попълва се телефон за връзка със задълженото лице.
6. GSM – попълва се мобилен телефон за връзка със задълженото лице.
7. Код корекция – в полета от 7.1 до 7.4 се попълва буква „К“ – когато се намалява размерът на декларираните задължения. В този случай освен коригираните се попълват и всички останали данни от съответната колона на подадената преди това декларация.
С код корекция „К“ не се коригират данните в т. 1, 2, 3 и 9.
Забележка. При увеличаване размера на декларирано задължение не се подава декларация с код корекция, а се подава нова декларация, в която се попълва само размерът на установената положителна разлика за съответното задължение.
8. Вид плащане – в полета от 8.1 до 8.4 се попълват следните кодове за вид плащане:
а) за възнаграждения, върху които се дължат осигурителни вноски, или данък с изключение на тези по букви „б“ и „в“ се попълва код:
1 – Изплатен аванс за месеца – когато годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г.
2 – Начислено и неизплатено или неначислено възнаграждение за месеца (с изключение на декларирани с код 1), когато годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г.
3 – Изплатено възнаграждение за месеца (с изключение на декларирани с кодове 1 и 2), когато годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г.
5 – Изплатено, начислено и неизплатено или неначислено възнаграждение за месеца в т. 9, в това число допълнителни доходи от трудова дейност (включително доплащания или частични плащания за целите на данъка).
Забележка.
Код 5 се попълва и за:
– дължимите здравноосигурителни вноски за служителите на Българската православна църква и други признати по нормативно установен ред вероизповедания, които не получават възнаграждение за извършвана дейност;
– дължимите осигурителни вноски за лицата по чл. 4, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване.
6 – Допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или изплатени след 25-о число на месеца, следващ месеца, попълнен в т. 9 (с изключение на декларираните с код 5);
б) за възнаграждения по договори за работа без трудово правоотношение се попълва код 4.
Забележка. Код 4 се попълва и за дължимите осигурителни вноски от българския посредник за лицата по чл. 4, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване и за дължимите здравноосигурителни вноски за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 7 от Закона за здравното осигуряване, когато годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г.;
в) за дължимия данък по чл. 49, ал. 5 ЗДДФЛ за съответната година, попълва се код – 9.
9. Месец и година – попълват се месецът и годината, за които се отнасят вноските и данъкът. Самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване в декларацията, която подават еднократно, попълват за месец – число 13 и предходната календарна година. За данъка по чл. 49, ал. 5 ЗДДФЛ се попълва месец 12 и годината, за която се отнася данъкът.
10. Дължими вноски за ДОО – попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване за всички осигурени лица. Самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване попълват сбора от сумите на дължимите осигурителни вноски за фонд „Пенсии“ и фонд „Общо заболяване и майчинство“ за предходната календарна година.
11. Дължими вноски за Учителски пенсионен фонд – попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за Учителски пенсионен фонд за наетите по трудови правоотношения.
12. Дължими вноски за ДЗПО – за универсален пенсионен фонд – попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за универсален пенсионен фонд за лицата, подлежащи на осигуряване в универсален пенсионен фонд. Самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване, родени след 31.ХII.1959 г., попълват сбора от сумите на дължимите осигурителни вноски за универсален пенсионен фонд за предходната календарна година.
13. Дължими вноски за ДЗПО – за професионален пенсионен фонд – попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за професионален пенсионен фонд за лицата, подлежащи на осигуряване в професионален пенсионен фонд.
14. Дължими вноски за здравно осигуряване – попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за здравно осигуряване за всички осигурени лица. Самоосигуряващите се лица попълват сумата на дължимите осигурителни вноски за здравно осигуряване за предходната календарна година.
15. Дължими вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – попълва се сумата на дължимите вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ за наетите по трудови правоотношения, с изключение на лицата по чл. 7, т. 1 – 3 от Закона за гарантиране вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
16. Удържан данък по чл. 42 и чл. 49, ал. 5 ЗДДФЛ – попълва се сумата на удържания данък по чл. 42 ЗДДФЛ, както и данъкът, удържан от работодателя по основното трудово правоотношение на основание чл. 49, ал. 5 ЗДДФЛ. Не се включва данъкът по т. 17. (Не се попълва от самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване.)
17. Авансов данък по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ – попълва се дължимият за внасяне от работодателя данък, когато през съответния месец са направени само частични плащания за този или за друг месец. (Не се попълва от самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване.)
Забележки:
1. В поле 16 – данъкът по чл. 42 ЗДДФЛ, удържан от работодателя при окончателното изплащане на облагаемия доход, начислен за съответния месец.
2. В поле 17 – данъкът по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ, който работодателят внася, когато през съответния месец са направени само частични плащания за този или за друг месец.
3. В полетата на т. 16 и 17 се попълва и данъкът по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ за доходите на съдружници, член-кооператори и акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери.
4. Когато в т. 8 е попълнен код 9, т. 10 – 15 и т. 17 не се попълват.
18. Дата на изплащане/начисляване – попълва се датата (дд,мм,гггг), на която са изплатени, съответно начислени възнагражденията(не се попълва от самоосигуряващите се лица и от лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване).
Когато възнагражденията са неначислени, се попълва 25-о число на месеца, следващ месеца на полагане на труда. За дължимите осигурителни вноски от българския посредник за лицата по чл. 4, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване и за дължимите здравноосигурителни вноски за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 7 от Закона за здравното осигуряване за дата се попълва 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните. (Когато годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г., се попълва датата на последния календарен ден от месеца, посочен в т. 9.)
Забележка.
Когато в т. 8 е попълнен код 9, се посочва датата на удържане на данъка по чл. 49, ал. 5 ЗДДФЛ.
В декларацията не се включват сумите, изплатени за дължими осигурителни вноски върху възнаграждения, отнасящи се за период преди 1 януари 2005 г.“
 
    § 17. Приложение № 7 към чл. 2, ал. 3 се изменя така:
 
„Приложение № 7 към чл. 2, ал. 3

 
 
§ 18. Създава се приложение № 8 към чл. 2, ал. 4:
„Приложение № 8 към чл. 2, ал. 4

 
 
§ 19. Създава се приложение № 9 към чл. 2, ал. 5:
„Приложение № 9 към чл. 2, ал. 5

 
 
§ 20. Създава се приложение № 10 към чл. 2а:
„Приложение № 10 към чл. 2а

 
„Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Националната агенция за приходите. Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите в качеството й на админис­тратор на лични данни можете да намерите на интернет адрес: www.nap.bg и на информационните табла в териториалните дирекции.
Адрес на Централното управление на Националната агенция за приходите: гр. София, бул. Дондуков 52.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 21. В декларация образец № 1 от приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 за периода 1 януари – 31 декември 2013 г. не се попълват т. 12.4 и 30.
§ 22. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2013 г.
За министър: Владислав Горанов
11682