Министерски съвет
брой: 103, от дата 28.12.2012 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.38


Постановление № 336 от 20 декември 2012 г. за изменение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 336 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.
за изменение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В колона „Нива на основните месечни заплати“, на ред 25, степен 1, колона 1 „минимална“ числото „305“ се заменя с „310“.
2. В колона „Нива на основните месечни заплати“, на ред 26:
а) в степен 1, колона 1 „минимална“ числото „300“ се заменя с „310“;
б) в степен 2, колона 1 „минимална“ числото „305“ се заменя с „310“.
3. В колона „Нива на основните месечни заплати“, на ред 27:
а) в степен 1, колона 1 „минимална“ числото „295“ се заменя с „310“;
б) в степен 2, колона 1 „минимална“ числото „300“ се заменя с „310“.
4. В колона „Нива на основните месечни заплати“, на ред 28:
а) в степен 1, колона 1 „минимална“ числото „290“ се заменя с „310“;
б) в степен 2, колона 1 „минимална“ числото „295“ се заменя с „310“;
в) в степен 3, колона 1 „минимална“ числото „300“ се заменя с „310“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2013 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков
11636