Министерски съвет
брой: 103, от дата 28.12.2012 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.34


Постановление № 332 от 20 декември 2012 г. за определяне размера на социалната пенсия за старост

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.
за определяне размера на социалната пенсия за старост
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. (1) Определя за периода от 1 януари до 31 март 2013 г. размер на социалната пенсия за старост – 100,86 лв. месечно.
(2) Определя от 1 април 2013 г. нов размер на социалната пенсия за старост – 110 лв. месечно.
Заключителни разпоредби
§ 1. Пенсиите, отпуснати до 31 декември 2012 г. по отменените чл. 89 и 90 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), се приравняват, както следва:
1. Социалната пенсия за старост по отменения чл. 89 КСО – на социалната пенсия за старост по чл. 89а КСО.
2. Социалната пенсия за инвалидност по отменения чл. 90 КСО – на социалната пенсия за инвалидност по чл. 90а КСО.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 89а, ал. 2 КСО.
§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на финансите и на управителя на Националния осигурителен институт.
§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2013 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков
11632