Министерство на отбраната
брой: 101, от дата 18.12.2012 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.17


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-12 от 2010 г. за условията и реда за изплащане на възнагражденията и обезщетенията на военнослужещите

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-12 от 2010 г. за условията и реда за изплащане на възнагражденията и обезщетенията на военнослужещите (обн., ДВ, бр. 32 от 2010 г.; доп., бр. 81 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 се правят следните изменения:
а) точка 1 се изменя така:
„1. обезщетение по чл. 227 ЗОВСРБ – до 30 работни дни от датата на заповедта за отчисляване от списъчния състав на военното формирование или съответната структура;“
б) точка 2 се отменя.
2. Създава се ал. 4:
„(4) В случаите на недостиг на средства за съответния отчетен период при изплащане на обезщетения по чл. 227 ЗОВСРБ над 4 брутни месечни възнаграждения, по изключение се допуска разсрочено плащане, като 4 брутни месечни възнаграждения се изплащат в срока по ал. 3, т. 1, а остатъкът от обезщетението се изплаща до 6 месеца от датата на заповедта за отчисляване от списъчния състав и в рамките на съответната бюджетна година.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Аню Ангелов
11391