Министерски съвет
брой: 99, от дата 14.12.2012 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.28


Постановление № 319 от 12 декември 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 319 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.
за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2010 г., бр. 53, 63 и 68 от 2011 г. и бр. 36, 54 и 92 от 2012 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 17:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) На кадетите, завършили сержантски (старшински) професионален колеж, се присвоява първо сержантско звание „младши сержант“ („старшина II степен“) и те се назначават на сержантска длъжност в съответствие със сключеното допълнително споразумение.“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) На войниците (матросите), завършили курс за придобиване на сержантско звание във висше военно училище, в сержантски (старшински) професионален колеж или в учебен център, се присвоява първо сержантско звание „младши сержант“ („старшина II степен“) и те се назначават на сержантска длъжност в съответствие със сключеното допълнително споразумение.“;
в) създават се ал. 4 и 5:
„(4) Военнослужещите по ал. 3 могат да бъдат повишени във военно звание „сержант“ („старшина I степен“) след завършване на курс за придобиване на сержантско звание във висше военно училище, в сержантски (старшински) професионален колеж или в учебен център.
(5) Военнослужещите по ал. 4 могат да бъдат повишени в сержантско звание „старши сержант“ („главен старшина“) или в сержантско звание „старшина“ („мичман“) след придобиване на четвърта степен на професионална квалификация или завършен курс за съответното военно звание в сержантски (старшински) професионален колеж.“
2. В чл. 52, ал. 1 след думите „чл. 32, т. 1“ се добавя „и т. 4, буква „б“.
3. В чл. 58, ал. 4 думите „ал. 2, т. 2, буква „б“, се определят военнослужещи, притежаващи военно звание, равно на военното звание, за което се извършва изборът“ се заменят с „ал. 3, т. 2, буква „б“, се определят военнослужещи, притежаващи младши офицерски военни звания или военно звание „майор“/„капитан III ранг“.
4. В чл. 73, ал. 8 след думите „ръководителят на съответната структура“ се добавя „или оправомощено от тях длъжностно лице“.
5. В чл. 111, ал. 2 думите „38-годишна“ се заменят с „40-годишна“ и думите „43-годишна“ – с „45-годишна“.
6. В чл. 116 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) Войниците (матросите) и сержантите могат да се обучават в курс за придобиване на сержантско звание във висше военно училище, в сержантски (старшински) професионален колеж или в учебен център по подаден рапорт и след предложение на преките командири (началници).
(3) Сержантите могат да се обучават за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация или курс за съответното военно звание в сержантски (старшински) професионален колеж по подаден рапорт и след предложение на преките командири (началници).“
7. В преходните и заключителните разпоредби:
а) в § 3 и 5 думите „2013 г.“ се заменят с „2015 г.“;
б) в § 7 думите „младши сержант“/„старшина ІІ степен“ или „сержант“/„старшина І степен“ се заменят със „старши сержант“/„главен старшина“ ІІ или ІІІ степен“;
в) в § 8 думите „младши сержантски военни звания“ се заменят с „военно звание „старши сержант“/„главен старшина“ ІІ или ІІІ степен“;
г) в § 9:
аа) в основния текст думите „2013 г.“ се заменят с „2015 г.“;
бб) точки 1 и 2 се отменят.
§ 2. В § 47 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 188 на Министерския съвет от 2011 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 53 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 36 от 2012 г.) се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „младши сержант“ се заменят със „старши сержант“/„главен старшина“ ІІ или ІІІ степен“.
2. В ал. 2 думите „се повишават във“ се заменят с „им се присвоява“.
§ 3. В Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, приет с Постановление № 84 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2011 г. и бр. 36 от 2012 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел І „ДЛЪЖНОСТНО НИВО „А“, в т. 3 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)“:
а) в раздел „СТАРШИ СЕРЖАНТ (ГЛАВЕН СТАРШИНА)“ се създават редове 6 – 8:

6.
Изпълнител
1333 2006
п1, п2, п3, п4
7.
Инструктор
1333 3007
п5
8.
Технически сътрудник
1333 3008
п1, п2, п3, п4

 
б) раздел „СЕРЖАНТ (СТАРШИНА І СТЕПЕН)“ с редове 1 – 4 се отменя;
в) раздел „МЛАДШИ СЕРЖАНТ (СТАРШИНА ІІ СТЕПЕН)“ с редове 1 – 3 се отменя.
2. В раздел ІІ „ДЛЪЖНОСТНО НИВО „А1“, в т. 3 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)“:
а) в раздел „СТАРШИ СЕРЖАНТ (ГЛАВЕН СТАРШИНА)“ се създават редове 10 – 14:

10.
Изпълнител
2333 2010
п1, п2, п3, п4
11.
Инструктор
2333 3011
п5
12.
Командир на отделение
(разчет, екипаж)
2332 3012
п1, п2, п3, п4
13.
Оркестрант III група
2333 2013
п6
14.
Технически сътрудник
2333 3014
п1, п2, п3, п4

 
б) раздел „СЕРЖАНТ (СТАРШИНА І СТЕПЕН)“ с редове 1 – 4 се отменя;
в) раздел „МЛАДШИ СЕРЖАНТ (СТАРШИНА ІІ СТЕПЕН)“ с редове 1 – 4 се отменя.
3. В раздел ІІІ „ДЛЪЖНОСТНО НИВО „А2“:
а) в т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ“:
аа) в раздел „МАЙОР (КАПИТАН IІІ РАНГ)“ на редове 32 и 33, в колона 2 думите „във ВВУ“ се заличават;
бб) в раздел „КАПИТАН (КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТ)“:
ааа) на ред 16, колона 3 кодът „3123 4016“ се заменя с „3121 4016“;
ббб) създава се ред 44:

44.
Специалист по...
3124 4044
 

 
б) в т. 3 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)“ се правят следните изменения и допълнения:
аа) в раздел „СТАРШИ СЕРЖАНТ (ГЛАВЕН СТАРШИНА)“:
ааа) на ред 5, колона 3 кодът „3332 4005“ се заменя с „3331 4005“;
ббб) на ред 8, колона 3 кодът „3332 4008“ се заменя с „3331 4008“;
ввв) на ред 9, колона 3 кодът „3332 4009“ се заменя с „3331 4009“;
ггг) на ред 10, колона 3 кодът „3332 4010“ се заменя с „3331 4010“;
ддд) на ред 11, колона 3 кодът „3332 4011“ се заменя с „3331 4011“;
еее) създават се редове 33 – 45:

33.
Готвач
3333 3033
п2
34.
Завеждащ кабинет
3333 2034
п6
35.
Завеждащ стрелбище (склад, кабинети, полигон)
3333 3035
п2, п3, п4
36.
Изпълнител
3333 2036
п1, п2, п3, п4
37.
Инструктор
3333 3037
п5
38.
Инструктор – специалист в професионален сержантски (старшински) колеж
3333 3038
п5
39.
Командир на отделение (разчет, екипаж)
3332 3039
п1, п2, п3, п4
40.
Майстор по ...
3333 3040
п3, п6
41.
Оркестрант I група
3331 2041
п6
42.
Оркестрант III група
3333 2042
п6
43.
Техник по ...
3333 3043
п3
44.
Технически сътрудник
3333 3044
п1, п2, п3, п4
45.
Шофьор
3333 2045
п3

 
бб) раздел „СЕРЖАНТ (СТАРШИНА І СТЕПЕН)“ с редове 1 – 10 се отменя;
вв) раздел „МЛАДШИ СЕРЖАНТ (СТАРШИНА ІІ СТЕПЕН)“ с редове 1 – 3 се отменя.
4. В раздел ІV „ДЛЪЖНОСТНО НИВО „Б“, в т. 3 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)“:
а) в раздел „СТАРШИ СЕРЖАНТ (ГЛАВЕН СТАРШИНА)“ се създават редове 5 – 7:

5.
Административен изпълнител
4333 3005
п2, п3, п4
6.
Специалист по ...
4333 3006
п2, п3, п4, п6
7.
Други длъжности
4333 3007
п1, п2, п3, п4, п6

 
б) раздел „СЕРЖАНТ (СТАРШИНА І СТЕПЕН)“ с редове 1 – 3 се отменя.
5. В раздел V „ДЛЪЖНОСТНО НИВО „В“:
а) в т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ“, раздел „КАПИТАН (КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТ)“, на ред 253, колона 2 думите „Началник на школа за водолази, инструктор“ се заменят с „Началник на: школа за водолази (център за водолазна подготовка), инструктор“;
б) в т. 3 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)“:
аа) в раздел „СТАРШИ СЕРЖАНТ (ГЛАВЕН СТАРШИНА)“:
ааа) на ред 40, колона 2 думите „Началник на стационарна светотехническа система за нощно кацане“ се заменят с „Началник на светотехническа система“;
ббб) на ред 49, колона 3 кодът „7332 3049“ се заменя със „7331 3049“;
ввв) на ред 52, колона 2 думите „Санитарен инструктор“ се заменят със „Старши санитарен инструктор“;
ггг) на ред 67, колона 2 след думите „Старши електротехник“ се добавя „в ...“;
ддд) ред 79 се отменя;
еее) на ред 93, колона 2 след думите „Старши специалист“ се добавя „І степен“;
жжж) на редове 94 и 95, колона 2 след думите „Старши специалист“ се добавя „ІІ степен“;
ззз) създават се редове 106 – 243:

106.
Авиомеханик
7333 3106
п3
107.
Автоелектромеханик
7333 3107
п3
108.
Автокранист
7333 3108
п3
109.
Автомеханик
7333 3109
п3
110.
Автомобилен майстор
7333 3110
п3
111.
Административен изпълнител
7333 3111
п4
112.
Администратор на ...
7333 3112
п3, п4
113.
Акумулаторист
7333 3113
п3
114.
Баталер
7333 3114
п2, п3
115.
Бордна домакиня – стюардеса
7333 3115
п2, п6
116.
Водолаз
7333 3116
п3
117.
Водопроводчик
7333 3117
п3
118.
ВЧ механик
7333 3118
п3
119.
ВЧ техник
7333 3119
п3
120.
Готвач
7333 3120
п2
121.
Дежурен (по ...)
7333 3121
п3, п4
122.
Диспечер
7333 3122
п3, п4
123.
Диспечер на въздушното движение
7333 3123
п3
124.
Домакин – снабдител
7333 3124
п2
125.
Експедитор
7333 3125
п3, п4
126.
Електроженист, електро- и газозаварчик
7333 3126
п3
127.
Електромеханик
7333 3127
п3
128.
Електромеханик-дизелист
7333 3128
п3
129.
Електротехник
7333 3129
п3
130.
Жироскопист-автопилотчик
7333 3130
п3
131.
Завеждащ: музей, стрелбище, център, хранилище, склад, бензино­станция
7333 3131
п2, п3, п4, п6
132.
Завеждащ на регистратура във: рота, ВГЦ, Стационарна КИС, Главен разчетно-информационен център – СВ
7333 3132
п3, п4
133.
Завеждащ склад в бригада „Логистика“
7332 3133
п2, п3, п4, п6
134.
Заместник-начал­ник на: СКВ, група
7333 3134
п3
135.
Изпитател
7333 3135
п3
136.
Инспектор по противопожарна охрана
7333 3136
п3, п6
137.
Инструктор
7333 3137
п5
138.
Инструктор по ...
7333 3138
п3, п6
139.
Кабелен измерител
7333 3139
п3
140.
Кабелен майстор
7333 3140
п3
141.
Кабелен монтажник
7333 3141
п3
142.
Кабелен техник
7333 3142
п3
143.
Касиер
7333 3143
п6
144.
Командир на: отделение, пост, екипаж, башня, танк, разчет, КЩМ, бойна машина, център, група, ракетно-пускова установка, екип
7332 3144
п1, п2, п3
145.
Комендант на щаба, летателно поле
7333 3145
п3, п4
146.
Лаборант
7333 3146
п3, п6
147.
Майстор по ...
7333 3147
п3, п6
148.
Машинист
7333 3148
п3
149.
Медицински регистратор
7333 3149
п3, п4
150.
Метеонаблюдател
7333 3150
п3, п6
151.
Метеоспециалист
7333 3151
п6
152.
Механик
7333 3152
п3, п6
153.
Механик-водач
7333 3153
п3
154.
Мотокарист
7333 3154
п3, п6
155.
Моторист
7333 3155
п3
156.
Началник на автоматичен радиопеленгатор
7333 3156
п3
157.
Началник на: автомобилна газозарядна станция, кислородозарядна (въздухозарядна) станция
7333 3157
п1, п3
158.
Началник на автомобилна прожекторна станция
7333 3158
п1, п3
159.
Началник на азимутална навигационна система
7333 3159
п3
160.
Началник на акумулаторно-зарядна станция
7333 3160
п1, п3
161.
Началник на апаратна в ...
7333 3161
п1, п3
162.
Началник на глисаден радиомаяк
7333 3162
п3
163.
Началник на горивозарядна станция
7333 3163
п1, п2, п3
164.
Началник на: група, СКВ
7332 3164
п1, п3
165.
Началник на електростанция в ...
7333 3165
п3
166.
Началник на звено
7333 3166
п1, п3
167.
Началник на кодово-неонов светомаяк
7333 3167
п3
168.
Началник на лаборатория
7333 3168
п3, п6
169.
Началник на многоцелеви кондиционер
7333 3169
п3
170.
Началник на отделение
7332 3170
п3
171.
Началник на пост в ...
7333 3171
п3
172.
Началник на ППО
7332 3172
п3
173.
Началник на приводна радиостанция
7333 3173
п3
174.
Началник на радио­маяк (светомаяк)
7332 3174
п3
175.
Началник на радиопеленгатор
7333 3175
п3
176.
Началник на радиоприемна машина
7333 3176
п3
177.
Началник на радиорелейна станция (без подчинен състав)
7333 3177
п1, п3
178.
Началник на радиостанция (без подчинен състав)
7333 3178
п1, п3
179.
Началник на станция (без подчинен състав)
7333 3179
п1, п3
180.
Началник на фелдегерско-пощенска служба
7333 3180
п3, п4
181.
Началник на филтро-вентилационни установки
7333 3181
п3
182.
Началник на съоръжение „Странджа 2“
7333 3182
п3
183.
Началник на централа
7333 3183
п1, п3
184.
Оператор – механик
7333 3184
п3
185.
Оператор (по,
на ... )
7333 3185
п3
186.
Оркестрант II група
7332 3186
п6
187.
Оркестрант IIІ група
7333 3187
п6
188.
Оръжеен майстор
7333 3188
п3
189.
Отчетник
7333 3189
п2, п3, п4, п6
190.
Охранител
7333 3190
п2, п3, п4, п6
191.
Пиротехник
7333 3191
п3, п6
192.
Писар
7333 3192
п4
193.
Пожарникар
7333 3193
п3, п6
194.
Помощник-дежурен в ...
7333 3194
п3
195.
Помощник-комендант
7333 3195
п1, п3, п4
196.
Помощник-началник на охрана
7333 3196
п3
197.
Преводач
7333 3197
п6
198.
Приемчик-експедитор
7333 3198
п2, п4
199.
Радио- и радиорелеен оператор
7333 3199
п3
200.
Радиомайстор
7333 3200
п3
201.
Радиомеханик
7333 3201
п3
202.
Радионастройчик
7333 3202
п3
203.
Радиооператор
7333 3203
п3
204.
Радиоразузнавач-пеленгаторчик
7333 3204
п3
205.
Радиоразузнавач-преводач
7333 3205
п3
206.
Радиорелеен майстор
7333 3206
п3
207.
Радиорелеен механик
7333 3207
п3
208.
Радиорелеен оператор
7333 3208
п3
209.
Радиотелеграфист
7333 3209
п3
210.
Разузнавач
7333 3210
п3
211.
Регулировчик
7333 3211
п3
212.
Рентгенов лаборант
7333 3212
п3, п6
213.
Санитарен инструктор
7333 3213
п6
214.
Снабдител
7333 3214
п2
215.
Специалист (по ...)
7333 3215
п2, п3, п4, п6
216.
Старши (радиоразузнавач, разузнавач)
7333 3216
п3
217.
Старши артилерист на кораб
7333 3217
п3
218.
Старши електромеханик на кораб
7333 3218
п3
219.
Старши електротехник на кораб
7333 3219
п3
220.
Старши компресорист на кораб
7333 3220
п3
221.
Старши корабен електротехник
7333 3221
п3
222.
Старши корабен моторист
7333 3222
п3
223.
Старши корабен радиомеханик
7333 3223
п3
224.
Старши оператор
7333 3224
п3
225.
Старши писар (батальон)
7333 3225
п3, п4
226.
Старши пожарникар на кораб
7333 3226
п3
227.
Старши радиометрист – наблюдател
7333 3227
п3
228.
Старши специалист по комендантско-охранителна дейност
7333 3228
п1, п2, п3, п4, п5, п6
229.
Старши телемеханик-автоматчик
7333 3229
п3
230.
Старши трюмен машинист
7333 3230
п3
231.
Старши турбинист
7333 3231
п3
232.
Старши хидро­акустик
7333 3232
п3
233.
Старши щурмански електротехник
7333 3233
п3
234.
Старшина на група мотористи
7333 3234
п3
235.
Статистик-проверител
7333 3235
п3, п6
236.
Счетоводител
7333 3236
п6
237.
Техник (по, на ... )
7333 3237
п3
238.
Топограф (експедитор)
7333 3238
п3, п4
239.
Фелдегер
7333 3239
п3, п4
240.
Химически инструктор
7333 3240
п3
241.
Хладилен майстор
7333 3241
п3
242.
Шофьор
7333 3242
п3
243.
Други длъжности
7333 3243
п1, п2, п3, п4, п5, п6

 
бб) раздел „СЕРЖАНТ (СТАРШИНА І СТЕПЕН)“ с редове 1 – 96 се отменя;
вв) раздел „МЛАДШИ СЕРЖАНТ (СТАРШИНА ІІ СТЕПЕН)“ с редове 1 – 68 се отменя.
6. В забележките:
а) точка IV се изменя така:
„IV. Длъжностите, изискващи:
– военно звание „капитан“ („капитан-лейтенант“) – IІ степен, могат да се заемат и от офицери, притежаващи военно звание „старши лейтенант“;
– военно звание „капитан“ („капитан-лейтенант“) – ІІІ или ІV степен, могат да се заемат и от офицери, притежаващи военно звание „лейтенант“ и „старши лейтенант“;
б) създава се т. ІX:
„ІX. Длъжностите, изискващи:
– военно звание „старши сержант“ („главен старшина“) – І степен, могат да се заемат и от сержанти (старшини), притежаващи военно звание „сержант“ („старшина І степен“);
– военно звание „старши сержант“ („главен старшина“) – ІІ или ІІІ степен, могат да се заемат и от сержанти (старшини), притежаващи военно звание „младши сержант“ („старшина ІІ степен“) и „сержант“ („старшина І степен“).“
Заключителни разпоредби
§ 4. Наредбата за военния отчет на техниката от националното стопанство, приета с Постановление № 70 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 29 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2006 г. и бр. 60 от 2012 г.), се отменя.
§ 5. Необходимите средства за изпълнение на постановлението се осигуряват в рамките на бюджета на Министерството на отбраната за съответната година.
§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2013 г. с изключение на разпоредбите на § 1, т. 7, букви „б“, „в“ и „г“, § 2, § 3, т. 1, 2, т. 3, буква „б“, т. 4, т. 5, буква „б“ и т. 6, буква „б“, които влизат в сила от 1 март 2013 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков
11325