Министерски съвет
брой: 97, от дата 7.12.2012 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.156


Постановление № 305 от 28 ноември 2012 г. за изменение на Устройствения правилник на Агенцията по заетостта, приет с Постановление № 125 на Министерския съвет от 2004 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305 ОТ 28 НОЕМВРИ 2012 Г.
за изменение на Устройствения правилник на Агенцията по заетостта, приет с Постановление № 125 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2005 г., бр. 38 и 48 от 2006 г.; Решение № 12283 на Върховния административен съд от 2006 г. – бр. 102 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 86 и 101 от 2007 г., бр. 32 и 71 от 2008 г., бр. 2, 34, 74 и 85 от 2010 г. и бр. 21 и 58 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В приложение № 1 към чл. 7, ал. 2 се правят следните изменения:
1. На ред „Финансов контрольор“ числото „13“ се заменя с „12“.
2. На ред „Специализирана администрация, в т.ч.:“ числото „2269“ се заменя с „2270“.
3. На ред „Главна дирекция „Европейски фондове и международни проекти“ числото „152“ се заменя със „161“.
4. На ред „Главна дирекция „Услуги по заетостта“ числото „36“ се заменя с „37“.
5. На ред „дирекции „Регионална служба по заетостта“ числото „215“ се заменя с „216“.
6. На ред „дирекции „Бюро по труда“ числото „1849“ се заменя с „1839“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила 7 дни след обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков
10958