Министерски съвет
брой: 92, от дата 23.11.2012 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.12


Решение № 949 от 16 ноември 2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект „Път І-1 (Е-79) Обход на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20“ на територията на област Монтана

 

РЕШЕНИЕ № 949 ОТ 16 НОЕМВРИ 2012 Г.
за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект „Път І-1 (Е-79) Обход на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20“ на територията на област Монтана
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост, чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и предвид необходимостта от осигуряване защита на особено важни държавни и значими обществени интереси, своевременно приключване на отчуждителните процедури и осъществяване на строителните дейности в определените срокове, ускоряване реализацията на проекта, което ще допринесе за осигуряване на модерни експлоатационни условия, за подобряване функционирането и стандарта на транспортно обслужване на международния и вътрешния трафик и подобряване безопасността и сигурността на движението,
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект „Път І-1 (Е-79) Обход на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20“ съгласно влязъл в сила парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-02-14-2287 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 12 септември 2012 г., имоти и части от имоти – частна собственост, намиращи се на територията на община Монтана, област Монтана, подробно описани в приложението по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите по т. 1, са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“.
3. Допуска предварително изпълнение на т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков
 
Приложение към т. 1
ОБЩИНА МОНТАНА
Землище с. Войници, ЕКАТТЕ 11939, община Монтана
Път I-1 (Е-79) Обходен път на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20

№ по ред
Имот
Вид
територия
Начин на трайно ползване
Вид собст­веност
Собственик
Обща площ на имота
(в дка)
Засегна-
та площ (в дка)
Стойност на парич-
ното обезще-тение
(в лв.)
1.
71,24
За нуждите на горското стопанство
Широколистни дървесни видове
Частна
Лиляна Еленкова Лозанова
2,000
0,540
425,00
2.
82,8
За нуждите на горското стопанство
Нискостъблени дърв. видове (акация, гледичия)
Частна
н-ци Иван Александров Иванов
5,000
0,056
11,00
3.
83,12
За нуждите на горското стопанство
Нискостъблени дърв. видове (акация, гледичия)
Частна
н-ци Еленко Кръстев Младенов
1,000
0,289
247,00
4.
83,14
За нуждите на горското стопанство
Нискостъблени дърв. видове (акация, гледичия)
Частна
н-ци Христо Каменов Първанов
0,600
0,344
183,00
5.
83,15
За нуждите на горското стопанство
Нискостъблени дърв. видове (акация, гледичия)
Частна
Ива Тодорова Кирилова
2,000
0,567
503,00
6.
83,16
За нуждите на горското стопанство
Нискостъблени дърв. видове (акация, гледичия)
Частна
н-ци Еленко Кръстев Младенов
2,500
0,697
597,00
7.
83,17
За нуждите на горското стопанство
Нискостъблени дърв. видове (акация, гледичия)
Частна
н-ци Милчо Христов Кръстев
1,500
0,427
379,00
8.
84,2
За нуждите на горското стопанство
Широколистни дървесни видове
Частна
н-ци Давид Нончев Цветанов
1,998
1,519
527,00
9.
84,3
За нуждите на горското стопанство
Широколистни дървесни видове
Частна
н-ци Стоил Нончов Цветанов
0,300
0,062
22,00
10.
84,4
За нуждите на горското стопанство
Широколистни дървесни видове
Частна
н-ци на Евлоги Цветанов Матов
1,000
0,012
4,00

 
Землище гр. Монтана, ЕКАТТЕ 48489
Път I-1 (Е-79) Обходен път на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20

№ по ред
Имот
Вид територия
Начин на трайно ползване
Вид собст­веност
Собственик
Обща площ на имота (в дка)
Засегната площ (в дка)
Стойност
на парич-
ното
обезще-
тение
(в лв.)
1.
48489.16.510
Горска
Широколистни дървесни видове
Частна
Параскева Петрова Горанова
0,751
0,007
26,00

 
Землище с. Николово, ЕКАТТЕ 51665, община Монтана
Път I-1 (Е-79) Обходен път на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20

№ по ред
Имот
Вид територия
Начин на трайно ползване
Вид собст­веност
Собственик
Обща площ на имота
дка)
Засегната площ
дка)
Стойност
на парич-
ното
обезще-
тение лв.)
1.
109,15
За нуждите на горското стопанство
Широколистни дървесни видове
Частна
н-ци на Дамян Цветанов Антонов
3,498
3,234
2071,00
2.
109,37
За нуждите на горското стопанство
Широколистни дървесни видове
Частна
н-ци на Ангел Ташов Георгиев
11,056
2,317
1484,00

 
Землище с. Николово, ЕКАТТЕ 51665
Път I-1 (Е-79) Обходен път на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20

№ по ред
Имот №
Вид на територията
Начин на трайно ползване
Вид собстве- ност
Име на
собственика
на имота
трите имена
/име на юридическото
лице
Обща площ на имота
(в дка)
Площ, подлежа­ща на отчужда­ване
(в дка)
Стойност на насажде­нията
(в лв.)
Стойност
на парич-
ното
обезще-
тение общо
(в лв.)
Имоти, засягащи се от обект:
Път I-1 обход на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20
1.
56,1
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Димитър Ненчов Лалов
0,800
0,776
 
230
2.
56,2
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Панталей Арсенов Първанов
1,150
1,106
 
328
3.
56.3*
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Данка Иванова Първанова
2,000
1,386
 
412
4.
56.4*
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Йордана Петкова Рангелова
7,000
4,161
 
1236
5.
56.17
Земеделска земя
Нива
Частна
Първан Георгиев Първанов
3,391
3,919
6198
7362
Ивайло Първанов Георгиев
6.
56.19
Земеделска земя
Ов. градина
Частна
Първан Георгиев Първанов
3,908
Ивайло Първанов Георгиев
7.
56.6*
Земеделска земя
Нива
Частна
Валери Иванов Видов
2,510
2,039
 
606
8.
56,7
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Атанас Матов Христов
3,204
3,204
 
952
9.
56,8
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Димитър Пешунов Иванов
3,215
3,215
 
955
10.
56,9
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Цветан Иванов Гергов
5,803
5,803
 
1723
11.
56.10
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Първан Димитров Първанов
3,400
3,400
 
1010
12.
56.11*
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Лазар Пешунов Иванов
3,000
2,467
 
733
13.
56,12
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Филип Киров Филипов
1,000
0,327
 
97
14.
56,13
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Косто Миронов Трифонов
1,000
0,055
 
16
15.
56.14*
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Харалампи Кръстев Игнатов
1,487
0,009
 
3
16.
58,6
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Трифон Петров Трифонов
2,000
1,511
 
449
17.
58,7
Земеделска земя
Нива
Частна
Цветан Аврамов Колов
1,000
0,309
 
92
18.
58,8
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Георги Колов Митров
1,000
0,268
 
80
19.
58,9
Земеделска земя
Нива
Частна
Йорданка Първанова Серафимова
1,000
0,210
 
62
20.
58.10
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Петра Найденова
1,000
0,128
 
38
21.
58,11
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Петко Димитров Генин
0,990
0,032
 
10
22.
59,9
Земеделска земя
Нива
Частна
Янка Атанасова Къчева
2,200
0,669
 
199
23.
59.10
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Анастас Михайлов Димитров
2,020
0,666
 
198
24.
59,11
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Филип Киров Филипов
1,300
0,703
 
209
25.
60,1
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Филип Спасов Момчилов
2,300
0,710
 
211
26.
60,2
Земеделска земя
Нива
Частна
Валери Иванов Видов
7,000
2,236
 
664
27.
60.10*
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Лазар Тодоров Цеков
2,000
0,132
 
39
28.
60,14
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Петър Кузманов Илиев
5,200
2,347
 
697
29.
60,15
Земеделска земя
Нива
Частна
Коло Серафимов Кузманов
2,000
0,716
 
213
30.
61,17
Земеделска земя
Нива
Частна
Тодор Колов Тодоров
5,405
1,669
 
496
Семчо Николов Тодоров
31.
61,18
Земеделска земя
Нива
Частна
Теменужка Костова Семчова
32.
61,4
Земеделска земя
Нива
Частна
Райна Петрова Иванова
0,700
0,377
 
112
33.
61,5
Земеделска земя
Нива
Частна
Тодор Младенов Иванов
3,000
1,634
 
485
34.
62,1
Земеделска земя
Нива
Частна
Тодор Ерофимов Иванов
3,800
0,606
 
180
35.
62,2
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Цеко Митов Истатков
4,400
0,691
 
205
36.
62,3
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Съвета Петрова Атанасова
1,000
0,278
 
83
37.
62,4
Земеделска земя
Нива
Частна
Игнат Арсенов Кръстев
1,500
0,492
 
146
38.
62,5
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Дамян Цветанов Антонов
1,400
0,516
 
153
39.
62,26
Земеделска земя
Нива
Частна
Атанас Стефанов Атанасов
2,200
0,708
 
210
40.
62,27
Земеделска земя
Нива
Частна
Валери Иванов Видов
0,700
0,232
 
69
41.
64,1
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Георги Младенов Горанчов
7,500
0,956
 
284
42.
64,15
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Цветан Иванов Гергов
9,300
1,213
 
360
43.
65,6
Земеделска земя
Нива
Частна
Коло Алексов Колов
0,900
0,191
 
57
44.
65,7
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Димитър Трифонов Петров
2,600
0,555
 
165
45.
65,8
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Нистор Каменов Нисторов
2,410
1,042
 
309
46.
66,6
Земеделска земя
Нива
Частна
Ана Ценова Антова
1,000
0,553
 
164
47.
66,7
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Иван Петков Колов
1,500
0,853
 
253
48.
66,8
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Христо Младенов Цветанов
3,700
1,331
 
395
49.
66,9
Земеделска земя
Нива
Частна
Маргарита Антонова Кайзер
1,700
1,053
 
313
50.
66.10
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Младен Митов Младенов
3,600
1,973
 
586
51.
66,11
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Петър Александров Върбанов
1,030
0,213
 
63
52.
66,12
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Френко Давидков Апостолов
4,000
1,136
 
337
53.
66,14
Земеделска земя
Нива
Частна
Евтим Цветанов Иванов
5,500
1,699
 
505
54.
67.10
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Тодор Апостолов Иванов
4,400
0,229
 
68
55.
67,11
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Младен Първанов Белия
8,990
1,407
 
418
56.
67,12
Земеделска земя
Нива
Частна
Ангел Петков Ангелов
8,610
3,068
 
911
57.
67,13
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Петко Ангелов Петков
2,000
0,238
 
71
58.
69,1
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Апостол Петров Ваков
5,700
1,385
 
411
59.
69,5
Земеделска земя
Нива
Частна
Виолетка Гераскова Френкова
5,000
2,166
 
643
60.
69,6
Зем. земя
Нива
Частна
н-ци на Младен Недялков Мантев
1,149
0,508
 
151
61.
69,7
Зем. земя
Нива
Юрид. лица
„Агроленд“ – ЕООД
1,099
0,126
 
37
62.
69,19
Зем. земя
Нива
Частна
Теменужка Костова Семчова
3,098
1,180
 
350
63.
69,12
Зем. земя
Нива
Частна
н-ци на Никодим Иванов Гунчов
5,099
1,613
 
479
64.
69,13
Зем. земя
Нива
Частна
н-ци на Петко Иванов Петков
7,100
1,790
 
532
65.
69,14
Зем. земя
Нива
Частна
Стоян Соколов Стоянов
5,503
0,860
 
255
66.
70,12
Зем. земя
Нива
Частна
Трифон Георгиев Първанов
7,500
0,292
 
87
67.
71,1
Зем. земя
Пасище с хр.
Частна
н-ци на Иван Колев Черния
5,999
0,642
 
191
68.
72,7
Зем. земя
Пасище с хр.
Частна
Калин Николов Кузманов
3,991
0,570
 
169
69.
72,8
Зем. земя
Пасище с хр.
Частна
н-ци на Иван Михайлов Михайлов
6,005
4,506
 
1338
70.
73.7**
Зем. земя
Нива
Частна
н-ци на Свилен Иванов Димитров
21,095
0,065
 
19
71.
56.6
Зем. земя
Нива
Частна
Валери Иванов Видов
2,511
2,039
 
606
Имоти, засягащи се от реконструкция на електропроводи за обект:
Път I-1 обход на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20
1.
56.3
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Данка Иванова Първанова
2,000
0,441
 
131
2.
56.4
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Йордана Петкова Рангелова
7,000
1,794
 
533
3.
56.17
Земеделска земя
Нива
Частна
Първан Георгиев Първанов
7,300
1,941
 
576
4.
 
56.19
 
Земеделска земя
 
Ов. градина
 
Частна
 
Ивайло Първанов Георгиев
 
Първан Георгиев Първанов
 
Ивайло Първанов Георгиев
 
5.
56.11
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Лазар Пешунов Иванов
3,000
0,529
 
157
6.
56,12
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Филип Киров Филипов
1,000
0,666
 
198
7.
56,13
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Косто Миронов Трифонов
1,000
0,770
 
229
8.
56.14
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Харалампи Кръстев Игнатов
1,490
0,813
 
242
9.
57,8
Земеделска земя
Нива
Частна
Методи Трифонов Колов
1,000
0,057
 
17
10.
57,9
Земеделска земя
Нива
Частна
Тодор Апостолов Иванов
1,000
0,040
 
12
11.
60.10
Земеделска земя
Нива
Частна
Лазар Тодоров Цеков
2,000
0,655
 
195
12.
60,11
Земеделска земя
Нива
Частна
Господин Каменов Петров
5,100
0,169
 
50
13.
73.7
Земеделска земя
Нива
Частна
Свилен Иванов Димитров
21,695
9,631
 
2860
14.
56.6
Зем. земя
Нива
Частна
Валери Иванов Видов
2,511
0,232
 
69
Имоти, засегнати от сервитута на пътя на обект:
Път I-1 обход на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20
1.
000860
За нуждите на селското стоп.
Производ­ствена територия
Частна
Иван Георгиев Ангелов
0,938
0,068
 
 
 
 239
2.
000861
За нуждите на селското стоп.
Производ­ствена територия
Частна
Иван Георгиев Ангелов
2,352
3.
000862
За нуждите на селското стоп.
Производ­ствена територия
Частна
Иван Георгиев Ангелов
11,511
4.
000359
За нуждите на селското стоп.
Производ­ствена територия
Частна
„Справедливост 2006“ – ООД
12,133
1,084
 
 3816
 Имоти с режим на ограничено ползване, засегнати от реконструкцията на електропроводи на обект:
Път I-1 обход на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20
1.
000359
За нуждите на селското стоп.
Производствена територия
Частна
„Справедливост 2006“ – ООД
12
0,591
 
2080
Общо:
 42 894

 
Землище с. Долна Вереница, ЕКАТТЕ 22040
Път I-1 (Е-79) Обходен път на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20

№ по ред
Имот №
Вид на територията
Начин на трайно ползване
Вид собственост
Име на собственика на имота
трите имена/име на юридическото лице
Обща площ на имота
(в дка)
Площ, подлежаща на отчуждаване
(в дка)
Стойност на паричното обезщетение
(в лв.)
Имоти, засягащи се от обект:
Път I-1 обход на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20
1.
230,2
Земеделска земя
Нива
Частна
Георги Крумов Георгиев
2,490
0,093
31
2.
230,3
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Иван Средков Първанов
2,870
0,106
35
3.
230,5
Земеделска земя
Лозови насажд.
Частна
Светелинка Средкова Петрова
5,040
0,204
67
4.
230,6
Земеделска земя
Лозови насажд.
Частна
н-ци на Серафим Слав­ков Лилов
3,270
0,174
57
5.
230,7
Земеделска земя
Лозови насажд.
Частна
н-ци на Серафим Слав­ков Лилов
1,680
0,100
33
6.
236,25
Земеделска земя
Лозови насажд.
Частна
н-ци на Иван Ефремов Димитров
2,010
0,002
1
7.
610,1
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Захари Николов Младенов
2,500
0,517
170
8.
610.2
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Петър Александров Кръстев
1,500
1,359
447
9.
610,3
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Владимир Йосифов Стоянов
0,999
0,999
329
10.
610,4
Земеделска земя
Нива
Частна
Михайл Александров Латов
5,500
0,200
66
11.
610.5
Земеделска земя
Нива
Частна
Димитър Славчев Димитров
5,210
4,631
1524
12.
610,6
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Костодин Антонов Милчов
12,400
4,511
1484
13.
611,1
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Димитър Георгиев Боторов
4,000
0,913
300
14.
611,2
Земеделска земя
Нива
Юрид. лица
Октопод Инвест Холдинг ЕООД
4,500
3,352
1103
15.
611.3
Земеделска земя
Нива
Частна
Димитър Славчев Димитров
4,500
3,923
1291
16.
611,4
Земеделска земя
Нива
Частна
Александър Генадиев Михайлов
7,000
1,091
359
17.
611,8
Земеделска земя
Нива
Частна
Пенка Вълова Иванова
3,300
0,212
70
18.
611,9
Земеделска земя
Нива
Частна
Димитър Славчев Димитров
3,400
1,921
632
19.
611.10
Земеделска земя
Нива
Частна
Галя Каменова Йончева
3,400
2,746
903
20.
611,11
Земеделска земя
Нива
Частна
Камена Аспарухова Ненчова
3,700
1,446
476
21.
612,2
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Александър Петров Иванов
19,500
1,603
527
22.
613,4
Земеделска земя
Нива
Частна
Кирил Славчов Ангелов
20,000
6,603
2172
23.
614,1
Земеделска земя
Нива
Частна
Александър Димитров Иванов
36,000
0,417
137
24.
615.3*
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Ангел Тодоров Петков
14,960
1,351
444
Имоти, засягащи се от реконструкция на електропроводи за обект:
Път I-1 обход на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20
1.
614,1
Земеделска земя
Нива
Частна
Александър Димитров Иванов
36,000
1,806
594
2.
615,3
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Ангел Тодоров Петков
14,960
0,748
246
 
Общо:
220,689
41,028
13498

 
Землище с. Войници, ЕКАТТЕ 11939
Път I-1 (Е-79) Обходен път на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20

№ по ред
Имот №
Вид на територията
Начин на трайно ползване
Вид собственост
Име на собственика на имота
трите имена/име на юридическото лице
Обща площ на имота
(в дка)
Площ, подлежаща на отчуждаване
(в дка)
Стойност
на парич-
ното
обезще-
тение
(в лв.)
1.
52,1
Земеделска земя
Нива
Частна
Светослав Димитров Георгиев
12,000
0,389
195
2.
52,2
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Йордана Спасова Кирова
5,500
0,004
2
3.
52,4
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Йордан Петков Матов
3,000
1,013
508
4.
52,6
Земеделска земя
Нива
Юрид. лица
Еларг фонд за земеделска земя АДСИЦ
6,000
1,153
578
5.
52,7
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Петър Йорданов Горанов
7,500
1,562
783
6.
52,8
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Иван Младенов Димитров
7,000
0,681
341
7.
52,9
Земеделска земя
Нива
Частна
Милан Първанов Димитров
16,500
2,234
1119
8.
52.10
Земеделска земя
Нива
Частна
Вергиния Николова Аврамова
4,000
1,549
776
9.
52,11
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Апостол Каменов Дамянов
4,000
1,453
728
10.
52,12
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Евтим Каменов Първанов
25,400
4,833
2421
11.
52,13
Земеделска земя
Нива
Частна
Иван Георгиев Дервенски
5,000
1,581
792
12.
52,19
Земеделска земя
Нива
Юрид. лица
„Теди“ – ООД, София
4,700
0,094
47
13.
53,2
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Крум Александров Иванов
13,900
4,064
2036
14.
53,4
Земеделска земя
Нива
Юрид. лица
„Теди“ – ООД, София
17,700
3,659
1833
15.
53,5
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Димитър Киров Стаменов
10,200
2,729
1367
16.
53,6
Земеделска земя
Нива
Юрид. лица
„Теди“ – ООД, София
9,200
1,066
534
17.
53,9
Земеделска земя
Нива
Частна
Веселина Иванова Давидкова
21,100
3,136
1571
18.
53,16
Земеделска земя
Нива
Частна
Филчо Аспарухов Георгиев
6,500
1,420
711
19.
54,2
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Войн Йорданов Горанов
6,000
0,159
80
20.
54,3
Земеделска земя
Нива
Частна
Снежана Николова Каменова
6,900
1,619
811
21.
54,4
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Иван Александров Иванов
11,000
4,001
2005
22.
54,5
Земеделска земя
Нива
Частна
Мирослав Генчов Аспарухов – 1/6 ид. ч.
Галя Генчова Аспарухова-Вълкова – 1/6 ид. ч.
Христина Иванова Борисова – 1/12 ид. ч.
Роза Борисова Войникова – 1/12 ид. ч.
Борис Иванов Борисов – 1/12 ид. ч.
Иван Иванов Борисов – 1/12 ид. ч.
Сефтора Иванова Димитрова – 1/6 ид. ч.
Светлин Иванов Каенов – 1/6 ид. ч.
12,500
2,395
1200
23.
54,7
Земеделска земя
Нива
Частна
Замфир Николов Замфиров
8,100
1,557
780
24.
54,8
Земеделска земя
Нива
Частна
Замфир Николов Замфиров
7,450
0,824
413
25.
54,9
Земеделска земя
Нива
Частна
Апрахан Саркис Джебиян
6,450
0,662
332
26.
54.10
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Харалампи Каменов Рангелов
9,000
0,668
335
27.
55,7
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Серафина Иванова Горанова
9,500
0,862
432
28.
55,9
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Захари Каменов Дамянов
10,800
0,033
17
29.
55.10
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Христо Каменов Първанов
13,800
3,591
1799
30.
55,11
Земеделска земя
Нива
Юрид. лица
„Теди“ – ООД, София
7,000
1,893
948
31.
55,12
Земеделска земя
Нива
Частна
Максим Петров Димитров
9,600
2,996
1501
32.
55,16
Земеделска земя
Нива
Частна
Верка Георгиева Тодорова
5,500
0,104
52
33.
56,14
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Генади Михайлов Вачков
12,000
2,805
1405
34.
56,15
Земеделска земя
Нива
Частна
н-ци на Михаил Вачков Ценов
14,000
2,777
1391
35.
56,16
Земеделска земя
Нива
Частна
Димитър Рангелов Димитров
2,300
0,512
257
36.
56,17
Земеделска земя
Нива
Юрид. лица
„Теди“ – ООД, София
2,000
1,040
521
37.
56,18
Земеделска земя
Нива
Юрид. лица
„Теди“ – ООД, София
12,000
2,105
1055
 
Общо:
345,100
63,223
31676

 
Землище гр. Монтана с ЕКАТТЕ 48489, общ. Монтана, обл. Монтана
Път I-1 (Е-79) Обходен път на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20

№ по ред
Имот №
Вид на територията
Начин на трайно ползване
Вид собстве-ност
Име на собственика на имота
трите имена/име на юридическото лице
Обща площ на имота
(в дка)
Площ, подлежаща на отчуждаване (в дка)
Стойност на паричното обезщетение общо (в лв.)
1. Имоти, земеделска територия, засягащи се от обект:
Път I-1 обход на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20
1.
48489.1.539
Земеделска
Нива
Частна
Петко Димитров Генин
2,543
0,368
144
2.
48489.1.541
Земеделска
Нива
Частна
Детелинка Нисторова Георгиева
7,827
0,687
269
3.
48489.1.543
Земеделска
Нива
Частна
Недялко Йорданов Каменов
5,820
1,145
448
4.
48489.1.544
Земеделска
Нива
Частна
Костадин Каменов Първанов
10,741
2,652
1037
5.
48489.1.545
Земеделска
Нива
Частна
Димитър Петков Димитров
9,489
2,060
805
6.
48489.1.546
Земеделска
Нива
Частна
„Ставен“ – АД
5,591
1,292
505
7.
48489.1.547
Земеделска
Нива
Частна
Аврам Петров Божинов
5,110
1,579
617
8.
48489.1.548
Земеделска
Нива
Частна
Еленко Младенов Велков
2,097
1,012
396
9.
48489.1.549
Земеделска
Нива
Частна
„Сортови семена – Вардим“ – ЕАД
2,687
1,657
648
10.
48489.1.554
Земеделска
Нива
Частна
Цено Нончев Петров
2,541
0,002
1
11.
48489.1.555
Земеделска
Нива
Частна
Ерменко Иванов Трифонов
4,610
1,237
484
12.
48489.1.557
Земеделска
Нива
Частна
Борис Стоянов Георгиев
7,695
1,062
415
13.
48489.1.558
Земеделска
Нива
Частна
Петко Атанасов Трендафилов
7,505
1,080
422
14.
48489.1.559
Земеделска
Нива
Частна
Лозан Йосифов Цонин
7,998
1,205
471
15.
48489.1.560
Земеделска
Нива
Частна
Рангел Илиев Върбанов
7,999
1,259
492
16.
48489.1.561*
Земеделска
Нива
Частна
Красимир Славейков Петков
8,001
1,338
523
Ивайло Бранимиров Димитров
17.
48489.1.562
Земеделска
Нива
Частна
Найден Борисов Петров
9,002
1,609
629
18.
48489.1.563
Земеделска
Нива
Частна
„Ставен“ – АД
9,998
2,027
793
19.
48489.1.564
Земеделска
Нива
Частна
Александър Тодоров Ганов
8,797
2,169
848
20.
48489.1.1002
Земеделска
Нива
Частна
Борислав Огнянов Каменов
8,703
3,068
1200
21.
48489.1.1003
Земеделска
Нива
Частна
Антоанета Борисова Горанова
Даниел Цветков Горанов
22.
48489.1.589
Земеделска
Нива
Частна
Русин Иванов Бонов
5,498
0,103
40
23.
48489.1.618
Земеделска
Нива
Частна
Христо Младенов Цветанов
2,801
0,406
159
24.
48489.1.619
Земеделска
Нива
Частна
Замфир Петков Лазаров
3,200
0,931
364
25.
48489.1.620
Земеделска
Нива
Частна
Даниел Цветков Горанов
2,030
1,039
406
26.
48489.1.621
Земеделска
Нива
Частна
Даниел Цветков Горанов
1,980
1,351
528
27.
48489.1.622
Земеделска
Нива
Частна
Калин Богданов Кирилов
1,029
0,826
323
28.
48489.1.623
Земеделска
Нива
Частна
Славен Горанов Колов
1,881
1,730
676
29.
48489.1.624
Земеделска
Нива
Частна
Георги Младенов Иванов
1,999
1,999
782
30.
48489.1.625
Земеделска
Нива
Частна
Георги Младенов Горанов
5,205
0,212
83
31.
48489.1.627
Земеделска
Нива
Частна
Ангел Атанасов Трендафилов
2,000
0,041
16
32.
48489.1.628
Земеделска
Нива
Частна
Борис Тодоров Ганов
5,499
0,032
13
33.
48489.1.1006**
Земеделска
Нива
Частна
„С.И.Г.“ – ООД
6,349
4,566
1785
34.
48489.1.1007**
Земеделска
Нива
Частна
Даниел Цветков Горанов
3,902
Борислав Огнянов Каменов
35.
48489.1.1008**
Земеделска
Нива
Частна
Даниел Цветков Горанов
6,097
Борислав Огнянов Каменов
36.
48489.1.630
Земеделска
Нива
Частна
Никодим Александров Ценов
8,999
3,949
1544
37.
48489.1.631
Земеделска
Нива
Частна
Силко Тодоров Денчев
7,401
3,903
1526
38.
48489.1.632
Земеделска
Нива
Частна
Борис Тодоров Ганов
5,496
0,852
333
39.
48489.1.633
Земеделска
Нива
Частна
Георги Гаврилов Петров
4,002
0,176
69
40.
48489.1.634