Министерски съвет
брой: 92, от дата 23.11.2012 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.4


Постановление № 287 от 15 ноември 2012 г. за допълнение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 287 ОТ 15 НОЕМВРИ 2012 Г.
за допълнение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (обн., ДВ, бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 52, 56, 58, 61, 74, 82, 84, 97 и 100 от 2010 г., бр. 1, 27 и 33 от 2011 г.; попр., бр. 36 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 51, 60, 71, 83, 88, 102, 104 и 106 от 2011 г. и бр. 6, 14, 33, 42 и 49 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Параграф единствен. В приложение № 5 към чл. 2, т. 4, в пореден № 6, колона „Длъжностни наименования“ накрая се поставя точка и запетая и се добавя „заместници на органите по чл. 10, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от Закона за опазване на околната среда“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков
10652