Община Мездра   Мездра
брой: 90, от дата 16.11.2012 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.106


МВЕЦ „Ребърково“

 

164. – Община гр. Мездра, област Враца, на основание чл. 128, ал. 2 и 10 ЗУТ обявява, че е изработен проект за допълнение към подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, парцеларен план и комуникационно-транспортна схема за осигуряване на постоянен транспортен достъп до предвидената площадка за МВЕЦ „Ребърково“ по поречието на р. Искър в обхват ПИ № 000543 в землището на с. Ребърково. Проектите са на разположение в сградата на Община Мездра, стая 106. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация, Мездра.
10380