Президент на републиката
брой: 87, от дата 9.11.2012 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.6


Указ № 385 за определяне на 27 януари 2013 г. за дата на произвеждане на национален референдум с въпрос: „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?“

 

УКАЗ № 385
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България, Решение на ХLІ Народно събрание за произвеждане на национален референдум, прието на 24.10.2012 г., обнародвано в ДВ, бр. 83 от 30.10.2012 г., и чл. 14 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
ПОСТАНОВЯВАМ:
Определям 27 януари 2013 г. за дата на произвеждане на национален референдум с въпрос: „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?“.
Издаден в София на 31 октомври 2012 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Диана Ковачева
10241