Народно събрание
брой: 83, от дата 30.10.2012 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.4


Решение за произвеждане на национален референдум

 

РЕШЕНИЕ
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 84, т. 5 от Конституцията на Република България и чл. 10, ал. 1, т. 1, чл. 10, ал. 1, т. 5 и ал. 2 и чл. 13, ал. 8 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
РЕШИ:
Приема Решение за произвеждане на национален референдум с въпрос: „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?“.
Решението е прието от 41-oто Народно съб­рание на 24 октомври 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева
9933