Президент на републиката
брой: 84, от дата 2.11.2012 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.11


Указ № 366 за освобождаване на бригаден генерал Петър Петков Петров от длъжността командир на 2-ра механизирана бригада, считано от 1 ноември 2012 г.

 

УКАЗ № 366
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Освобождавам бригаден генерал Петър Петков Петров от длъжността командир на 2-ра механизирана бригада, считано от 1 ноември 2012 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 17 октомври 2012 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:Диана Ковачева
9927