Народно събрание
брой: 82, от дата 26.10.2012 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.10


Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

 

УКАЗ № 355
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, приет от ХLI Народно събрание на 11 октомври 2012 г.
Издаден в София на 17 октомври 2012 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:Диана Ковачева
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53 и 77 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „устройствените схеми и планове“ се заменят с „концепциите и схемите за пространствено развитие и общите устройствени планове“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Територии с предназначение земеделски, горски или урбанизирани територии могат да бъдат едновременно и с предназначение защитени територии, определени със закон.“
§ 2. В чл. 9 ал. 3 се отменя.
§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „устройствени схеми и планове“ се заменят с „концепции и схеми за пространствено развитие и устройствени планове“.
2. В ал. 2, изречение второ думите „устройствени схеми и планове“ се заменят с „концепции и схеми за пространствено развитие и устройствени планове“.
3. В ал. 3 думите „по реда на този закон, с устройствени схеми и планове“ се заменят със „с концепции и схеми за пространствено развитие и с устройствени планове“.
§ 4. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) Специфичните правила и нормативи по ал. 2 се приемат от Националния експертен съвет по предложение на органа, компетентен да одобри плана. Решенията на съвета се утвърждават от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Специфичните правила и нормативи се одобряват от компетентния орган едновременно с одобряването на плана и са неразделна част от него.
(4) Специфичните правила и нормативи за устройство на територии, върху които се предвижда изграждане на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, се приемат от специализираните експертни съвети по чл. 3, ал. 3, одобряват се едновременно с устройствения план по реда на чл. 129 и са неразделна част от него.“
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) За защитени територии за опазване на културното наследство специфични правила и нормативи към устройствените планове или към техните изменения се изработват, ако при съгласуването на заданието за проектиране на устройствен план по реда на чл. 125, ал. 6 министърът на културата е определил задължителни изисквания относно обемно-пространственото, архитектурното и стиловото изграждане на предвиденото с плана застрояване за отделни територии, за група имоти или за отделен имот, попадащи в границите на единични или на групови недвижими културни ценности или в техните охранителни зони, които налагат допускане на отклонения от правилата и нормативите, установени с наредбата по ал. 1.“
§ 5. В чл. 14, ал. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „когато подробният устройствен план е приложен по отношение на регулацията“.
§ 6. В чл. 21, ал. 5 думите „при съгласие“ се заменят с „при наличие на нотариално заверено писмено съгласие“.
§ 7. В чл. 22, ал. 4 навсякъде думите „режим на“ се заличават, а думите „чл. 121, ал. 1“ се заменят с „чл. 127, ал. 1“.
§ 8. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Нормативите за разстояния до страничните граници на урегулираните поземлени имоти по ал. 1 и 2 се прилагат за сгради с дълбочина до 16 м. За частта от сградата с по-голяма дълбочина към разстоянията до страничните граници на урегулираните поземлени имоти по ал. 1 и 2 се добавя 30 на сто от увеличената дълбочина над 16 м. В урегулиран имот с лице към две улици разстоянията за дълбочината над 16 м се увеличават, докато достигнат стойност с 2 м по-голяма от норматива за разстояние до странична граница по ал. 1 и 2.“
2. Създава се ал. 6:
„(6) Разстоянието между застрояването в поземлен имот и границата на морски плаж е по-голямо или равно на височината на застрояването.“
§ 9. В чл. 36 ал. 4 се изменя така:
„(4) В случаите по ал. 1 – 3 по-големи отклонения от установените в тях за квартали и улици с предимно застроени урегулирани поземлени имоти (50 на сто и повече) могат да се допускат по предложение на кмета на общината с решение на общинския съвет, прието с мнозинство не по-малко от две трети от общия брой на съветниците.“
§ 10. В чл. 38 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „гаражи“ се добавя „или места за паркиране“.
2. Създава се ал. 9:
„(9) Не се допуска преустройство и промяна на предназначението на обекти по ал. 1 – 5, ако за новите обекти не могат да се осигурят необходимите гаражи или места за паркиране в съответния поземлен имот.“
§ 11. В чл. 43 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 и 2 думите „места за гариране и/или паркиране“ се заменят с „гаражи и места за паркиране“.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 12. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 след думите „се допуска“ се поставя запетая, а думите „при спазване на изискванията на ал. 3, изречение второ“ се заменят с „ако разстоянието от оградата до жилище в първия етаж на сграда в съседния урегулиран поземлен имот е по-голямо или равно на височината на плътната част на оградата“ и се поставя запетая.
2. Създава се ал. 10:
„(10) Строителните книжа на огради на специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, са неразделна част от строителните книжа на обектите. Инвестиционните проекти на огради в урбанизирани територии, извън тези по чл. 147, ал. 1, т. 7, преди одобряването им по чл. 145, ал. 2 се съгласуват с главния архитект на общината.“
§ 13. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „застрояване“ текстът докрая се заличава.
2. В ал. 3, изречение първо след думите „ал. 1“ се добавя „и 2“, а след думите „при условие, че“ се добавя „не е наложена строителна забрана или“.
§ 14. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „маси“ се добавя „зарядни колонки за електрически превозни средства“ и се поставя запетая.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Обектите по ал. 1 могат да се свързват с временни връзки към мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, когато това е необходимо за нормалното им функциониране.“
3. В ал. 4 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
§ 15. В чл. 57 се правят следните изменения:
1. В ал. 4, изречение второ думите „правилника по чл. 49, ал. 1 от Закона за собствеността“ се заменят със „Закона за управление на етажната собственост“.
2. В ал. 5 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
§ 16. В чл. 59, ал. 1 думите „ако такъв е разработен“ се заличават, а накрая се добавя „освен в случаите по чл. 109, ал. 2 и 3“.
§ 17. В чл. 62 ал. 8 се изменя така:
„(8) Мемориални места и обекти (паметници, паметни плочи, монументално-декоративни структури и елементи и други), свързани с исторически събития и/или личности, се разрешават по реда на този закон след решение на общинския съвет и съгласуване с Министерството на културата. За мемориалните места и обекти със статут на единични или групови недвижими културни ценности и за строежите в техните граници и охранителни зони се прилагат изискванията на Закона за културното наследство. Ремонтни, консервационни, реставрационни и други дейности върху военни паметници, както и изграждането на нови се извършват при условията и по реда на Закона за военните паметници.“
§ 18. В чл. 62а, ал. 3 в текста преди т. 1 думите „чл. 121, ал. 1“ се заменят с „чл. 127, ал. 1“.
§ 19. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 6 – 8:
„6. електронните съобщителни мрежи и съоръжения;
7. брегоукрепителните, брегозащитните и геозащитните строежи;
8. съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Елементите на техническата инфраструктура се предвиждат с устройствени планове. Неразделна част от общите и подробните устройствени планове са план-схемите на елементите на техническата инфраструктура.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) Когато във връзка с ново строителство е необходимо да се измени положението или устройството на заварени строежи – подземни и надземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, съответните работи се извършват от възложителя на новото строителство за негова сметка след одобряване на необходимите проекти, съгласувани с експлоатационните дружества, чиито мрежи и съоръжения са засегнати, и след издаване на разрешение за строеж.“
§ 20. В чл. 72, ал. 2 накрая се добавя „и собствениците на засегнатите поземлени имоти“.
§ 21. В чл. 75, ал. 1 думите „специализираните устройствени схеми“ и запетаята след тях се заличават.
§ 22. В чл. 81 се създава нова ал. 4:
„(4) Отчуждаванията за прокарване на нова задънена улица в урегулирана територия по искане на собственици на поземлени имоти са за тяхна сметка.“
§ 23. В чл. 84, ал. 1 накрая се добавя „при спазване изискването на чл. 125а от Закона за водите“.
§ 24. В чл. 87, ал. 1 думите „в индивидуални съоръжения за отвеждане и пречистване на водите (водоплътни изгребни ями)“ се заменят с „във водоплътни изгребни ями“.
§ 25. В чл. 90, ал. 4 след думата „сгради“ се поставя запетая, а думите „по реда на Закона за енергетиката и енергийната ефективност“ се заменят с „като присъединяването се извършва по реда на Закона за енергетиката“.
§ 26. В глава четвърта наименованието на раздел VІІ се изменя така: „Мониторинг и противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионните процеси“.
§ 27. Член 95 се изменя така:
„Чл. 95. (1) Дейностите по регистрирането и мониторинга на свлачищните райони на територията на Република България, в т.ч. абразионните и ерозионните процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие, като превантивни мерки за предотвратяване на аварии и щети се осъществяват от Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез държавните дружества за геозащита.
(2) Министерството на регионалното развитие и благоустройството поддържа регистър на свлачищните райони и на районите с абразионни и ерозионни процеси чрез държавните дружества за геозащита.
(3) Мониторингът по ал. 1 се осъществява чрез наблюдение, анализи и оценка на резултатите от извършени подробни инженерно-геоложки, хидрогеоложки и хидроложки проучвания, инженерно-геодезически измервания и наблюдения на изградени стационарни реперни мрежи и контролно-измервателни системи. Данните от извършения мониторинг, в т.ч. на територии с изпълнени геозащитни мерки и дейности за стабилизиране на свлачищата, се предоставят на съответните държавни дружества за геозащита за отразяване в регистъра по ал. 2.
(4) Условията и редът за вписване и поддържане на регистъра по ал. 2, както и за извършване на дейностите по ал. 3 се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(5) Координацията между отделните ведомства за ограничаване на свлачищата на територията на Република България, в т.ч. абразионните и ерозионните процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие, и за предотвратяване на аварии и щети се осъществява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.“
§ 28. Член 96 се изменя така:
„Чл. 96. (1) Геозащитните мерки и дейности за ограничаване на свлачищата, ерозионните и абразионните процеси и за предотвратяване на аварии и щети се осъществяват от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
(2) Изискванията към геозащитните мерки и дейности, техническите изисквания за проектиране, изпълнение, експлоатация и поддържане на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищните райони се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(3) В райони, вписани в регистъра по чл. 95, ал. 2, геозащитни мерки и дейности се разрешават по реда на този закон след приемане на инженерно-геоложките и хидрогеоложките проучвания за общата и локалната устойчивост на територията от специализиран състав на съответния експертен съвет към органа, компетентен да одобри плана, и предварително разрешение от министъра на регионалното развитие и благоустройството, издадено в едномесечен срок от постъпване на искането за издаването му.
(4) Строителство на сгради и съоръжения, предвидени с подробен устройствен план, приет от съответния експертен съвет, в райони, вписани в регистъра по чл. 95, ал. 2, в т.ч. в райони, за които е наложена строителна забрана във връзка с извършване на геозащитни мероприятия, се разрешава при условията на ал. 3 само след осъществяване на геозащитните мерки и дейности, отчитане на положителен ефект от изпълнението им и предварително разрешение на министъра на регионалното развитие и благоустройството, издадено в едномесечен срок от постъпване на искането за издаването му.
(5) Ефектът от изпълнението на геозащитните мерки и дейности по ал. 4 се отчита чрез мониторинг по чл. 95, ал. 3.“
§ 29. В чл. 98б, ал. 1 думите „Закона за енергетиката и енергийната ефективност“ се заменят със „Закона за енергетиката“.
§ 30. Наименованието на глава пета се изменя така: „Концепции и схеми за пространствено развитие“.
§ 31. Член 99 се изменя така:
„Чл. 99. Концепциите и схемите за пространствено развитие определят целите на държавната политика за устройство на територията за определен период.“
§ 32. Член 100 се изменя така:
„Чл. 100. Стратегическото планиране на пространственото развитие обхваща разработването и актуализацията на система от документи за пространствено развитие на национално, регионално и общинско ниво, определящи стратегия за интегрирано пространствено развитие, при отчитане на териториалния потенциал и принципите за балансирано устойчиво развитие.“
§ 33. Член 101 се изменя така:
„Чл. 101. Системата от документи за стратегическото планиране на пространственото развитие, обхватът и съдържанието, както и условията и редът за възлагане, изработване, приемане и прилагане на концепциите и схемите за пространствено развитие се определят в Закона за регионалното развитие.“
§ 34. Член 102 се отменя.
§ 35. В чл. 103 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 думите „устройствените схеми и планове“ се заменят с „концепциите и схемите за пространствено развитие и устройствените планове“.
2. Алинея 5 се отменя.
3. В ал. 6 се създава изречение второ: „При необходимост се извършва и експертиза на територията по Закона за защита при бедствия за изследване, анализ, оценка и прогнозиране на рисковете от бедствия, както и се определят с басейновите дирекции местоположението и обхватът на крайбрежните заливаеми ивици на реките, в които не се разрешава ново строителство съгласно Закона за водите.“
§ 36. В раздел І се създава чл. 103а:
„Чл. 103а. (1) Подробните устройствени планове, одобрени до влизането в сила на нов общ устройствен план или на негово изменение, запазват действието си.
(2) Проектите за подробни устройствени планове, чието изработване е разрешено по реда на този закон, които не са одобрени към датата на влизане в сила на общия устройствен план или на неговото изменение, се съобразяват с предвижданията на общия устройствен план и с правилата и нормативите за неговото прилагане.
(3) С влизането в сила на новия общ устройствен план се спира действието по прилагане на заварените подробни устройствени планове в частите, в които с общия устройствен план се предвижда изграждането на обекти публична общинска или публична държавна собственост. В 6-месечен срок от влизането в сила на общия устройствен план органите по чл. 135, ал. 1 издават предписание за служебно изменение на заварения подробен устройствен план по реда на чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1.
(4) При отчуждаване за изграждане на обектите по ал. 3 равностойното обезщетение на собствениците и носителите на ограничени вещни права се определя съобразно предвижданията на заварените подробни устройствени планове.“
§ 37. В чл. 107 се създава т. 6:
„6. териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита.“
§ 38. В чл. 108, ал. 2, изречение трето думите „в обем, достатъчен за издаване на виза по чл. 140“ се заличават.
§ 39. В чл. 109 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Подробен устройствен план за урбанизираните територии по ал. 1, т. 1 и 2 може да се създава и когато няма общ устройствен план, а за териториите по ал 1, т. 3 – само за цялото землище. В случаите, когато плановете за регулация и застрояване обхващат цялото населено място и/или землището му или цялото селищно образувание, те изпълняват и ролята на общ устройствен план за съответната територия.“
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Извън случаите по ал. 2, когато няма действащ общ устройствен план, подробен устройствен план за един поземлен имот или за група поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии може да се разработва за:
1. обекти с национално значение;
2. национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост;
3. обекти с регионално значение;
4. общински обекти от първостепенно значение;
5. обекти – публична собственост;
6. обекти със сертификат за клас инвестиция по Закона за насърчаване на инвестициите;
7. обекти на техническата инфраструктура;
8. специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната;
9. обекти в райони за целенасочена подкрепа от държавата по Закона за регионалното развитие въз основа на решение на общинския съвет;
10. недвижими културни ценности;
11. обекти по чл. 12, ал. 3.
(4) Планът по ал. 3 се разработва в обем и съдържание съгласно чл. 108, ал. 2 и наредбата по чл. 117.“
§ 40. В чл. 110, ал. 4 думите „режим на“ се заличават.
§ 41. В чл. 112 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 12:
„12. кварталите и поземлените имоти с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) С подробните устройствени планове въз основа на специфичните правила и нормативи по чл. 13, ал. 4 и съответните специални нормативни актове може да се определят:
1. терени – забранени зони, непосредствено прилежащи на поземлените имоти, предназначени за застрояване със специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, в които е недопустимо застрояване, ползване, престой и преминаване;
2. сервитутни зони около поземлените имоти, предназначени за застрояване със специални обекти, с които се въвеждат ограничения за промяна на предназначението и режима на ползване на засегнатите поземлени имоти.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) С подробните устройствени планове въз основа на специфичните правила и нормативи по чл. 13, ал. 6 могат да се определят охранителни зони на единични или на групови недвижими културни ценности, за които се въвеждат ограничения в режимите за застрояване и ползване.“
§ 42. В чл. 114, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите „чл. 140 – при свободно застрояване и при свързано застрояване в два съседни урегулирани поземлени имота“ се заменят с „чл. 140, ал. 3 – 5“.
2. Създава се т. 3:
„3. с инвестиционния проект в съответствие с действащия подробен устройствен план – в останалите случаи.“
§ 43. В наименованието на глава седма думите „схеми и“ се заличават.
§ 44. В наименованието на глава седма, раздел І думите „схеми и“ се заличават.
§ 45. В чл. 115 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „схеми и“ се заличават, а след думите „специализираните карти“ се добавя „и регистри“.
2. В ал. 2 след думата „сградите“ се добавя „и съоръженията на техническата инфраструктура, в които има самостоятелни обекти“, а думите „кадастъра и имотния регистър“ се заменят с „кадастралната карта и имотния регистър“.
3. В ал. 3 след думите „почвената покривка“ се поставя запетая и се добавя „ландшафта“, а накрая се добавя „и регистри“.
4. В ал. 5 думите „с допълнителни кадастрални данни“ се заменят със „със специализирани данни“.
5. В ал. 6 след думите „общинска админис­трация“ се добавя „или на други лица, имащи право да възлагат устройствени планове“.
§ 46. В чл. 116 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „схеми и“ се заличават.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Министърът на отбраната, министърът на вътрешните работи и председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ предоставят данни по ал. 1 и 2 за наличие на нови специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, в едномесечен срок от въвеждането им в експлоатация на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на органите по чл. 3, ал. 1, чл. 4, ал. 1 и чл. 5, ал. 1. Данните се предоставят в необходимия обем и по реда на Закона за защита на класифицираната информация.“
§ 47. Създава се чл. 116а:
„Чл. 116а. (1) Устройствените планове се изработват в графичен и цифров вид.
(2) Форматът на записа в цифров вид и точността на устройствените планове се определят с наредбата по чл. 117.“
§ 48. Член 117 се изменя така:
„Чл. 117. (1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството съгласувано с министъра на околната среда и водите, министъра на културата и министъра на здравеопазването издава наредба за обема и съдържанието на устройствените планове.
(2) С наредбата по ал. 1 се определят и задължителните изисквания към обема и съдържанието на устройствените планове, с които се предвижда изграждане на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, с оглед провеждане на регламентираните в закона публични процедури по съобщаване, съгласуване, обществено обсъждане и приемане съобразно Закона за защита на класифицираната информация.“
§ 49. В глава седма раздел ІІ „Създаване, одобряване и изменение на устройствените схеми“ с чл. 118 – 123 се отменя.
§ 50. Член 124 се изменя така:
„Чл. 124. (1) Общинският съвет приема решение за изработване на проект за общ устройствен план по предложение на кмета на общината, придружено от задание по чл. 125.
(2) Разрешение за изработване на проект за общ устройствен план на селищно образувание с национално значение и на общините по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие се дава със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството.“
§ 51. Създават се чл. 124а и 124б:
„Чл. 124а. (1) Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план се дава с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината. По този ред се разрешава и изработването на проект за подробен устройствен план на селищно образувание с национално значение, както и на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии.
(2) Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план на част от урбанизирана територия (с изключение на селищните образувания с национално значение) в обхват до един квартал, а в Столичната община и в градовете с районно деление – в обхват до три квартала, се дава със заповед на кмета на общината по предложение на главния архитект.
(3) Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план за изграждане на обекти с регионално значение или разположени на територията на повече от една община се дава със заповед на областния управител.
(4) Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план за обекти с национално значение или разположени на територията на повече от една област се дава със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(5) Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план може да се даде от органите по ал. 1 – 4 и по искане и за сметка от заинтересувани лица – собственици на поземлени имоти, концесионери, лица, които имат право да строят в чужд имот по силата на закон, или други лица, определени в закон.
(6) Разрешение за изработване на подробни устройствени планове за територии, върху които се предвижда изграждане на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, се дава със заповед на министъра на отбраната, на министъра на вътрешните работи или на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“. Изработването на проекта се възлага от министъра на отбраната, от министъра на вътрешните работи или от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.
(7) Исканията за издаване на разрешения по ал. 1 – 6 се придружават от задание по чл. 125. С разрешенията по ал. 1 – 6 се определят обхватът, целите и задачите на проекта, видът подробен устройствен план, както и начинът на урегулиране на поземлените имоти – по правилата на чл. 16 или на чл. 17.
(8) За изработване на проект за работен устройствен план по прилагането на действащ подробен устройствен план не е необходимо издаване на разрешение.
Чл. 124б. (1) С разрешенията по чл. 124 и 124а се одобряват заданията по чл. 125. Разрешенията по чл. 124а, ал. 5 се дават в едномесечен срок от постъпване на искането за разрешение.
(2) Решенията на общинския съвет и заповедите на кмета на общината по чл. 124 и 124а се разгласяват с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия – предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник.
(3) Заповедите на областния управител или на министъра на регионалното развитие и благоустройството по чл. 124 и 124а се публикуват на интернет страницата на областта или на министерството и се изпращат на съответната община за разгласяване по реда на ал. 2.
(4) Решенията и заповедите по чл. 124 и 124а не подлежат на оспорване.
(5) Отказите за издаване на разрешение за изработване на устройствен план по чл. 124а, ал. 5 се дават с мотивирано решение или заповед на компетентния орган в едномесечен срок от постъпване на искането. Отказите се съобщават по реда на Административнопроцесуалния кодекс и могат да бъдат оспорвани по реда на чл. 215.“
§ 52. В чл. 125 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, изречение второ думите „устройствени схеми и планове“ се заменят с „концепции и схеми за пространствено развитие и устройствени планове“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) В проекта за общ устройствен план се съобразяват предвижданията на заварените подробни устройствени планове, одобрени до датата на издаването на разрешенията по чл. 124. Промяна на предназначението, начина и характера на застрояване на поземлените имоти, за които е налице одобрен подробен устройствен план, се допуска само за изграждането на обекти публична общинска или публична държавна собственост, както и с цел защита на обществени интереси – опазване на околната среда и на човешкото здраве, опазване на земеделски, горски и защитени територии и защитени зони.“
3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.
4. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) Заданието по ал. 1 се внася в Министерството на околната среда и водите или в съответната регионална инспекция по околната среда и водите за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Екологичната оценка е част от устройствения план.“
§ 53. В чл. 127 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Проектите за общи устройствени планове подлежат на обществено обсъждане преди внасянето им в експертните съвети по устройство на територията. Възложителят на проекта организира и провежда общественото обсъждане, като разгласява мястото, датата и часа на провеждане с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други предварително оповестени обществено достъпни места в съответната територия – предмет на плана, и се публикува на интернет страницата на възложителя и на общината, в един национален всекидневник и в един местен вестник. На общественото обсъждане се води писмен протокол, който се прилага към документацията за експертния съвет и за общинския съвет. В градовете с районно деление обществени обсъждания се организират задължително във всички райони. Общественото обсъждане се съвместява и е част от процедурата за провеждане на консултации по екологичната оценка и/или оценката за съвместимост, които възложителят на проекта организира и провежда по Закона за опазване на околната среда и/или Закона за биологичното разнообразие.
(2) Възложителят съгласува проектите за общи устройствени планове със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост – и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества. Съгласуването се изразява във:
1. издаване на необходимите актове при условията, по реда и в сроковете, определени в специален закон;
2. издаване на писмени становища и/или участие на представители на заинтересувани ведомства в заседанието на експертния съвет, когато за съгласуването не се изисква издаване на акт по т. 1; в този случай, ако в едномесечен срок от постъпване на искането за съгласуване не е представено писмено становище и на заседанието на експертния съвет не присъства представител на заинтересуваното ведомство или в 14-дневен срок след заседанието не бъде подписан протоколът на съвета, се смята, че проектът е съгласуван без забележки; отказите за съгласуване трябва да бъдат мотивирани.“
2. В ал. 6:
а) изречение второ се изменя така: „Решението на общинския съвет се изпраща в 7-дневен срок от приемането му на областния управител, който може в 14-дневен срок от получаването да върне незаконосъобразното решение за ново обсъждане или да го оспори пред съответния административен съд при условията и по реда на чл. 45 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.“;
б) създава се изречение трето: „Решението на общинския съвет се изпраща за обнародване в „Държавен вестник“, ако не е върнато за ново обсъждане или не е оспорено пред съответния административен съд, а ако е оспорено – след приключване на съдебното производство.“
3. В ал. 8 се създава изречение второ: „Решението на Министерския съвет се обнародва в „Държавен вестник“.“
4. В ал. 10 след думите „общинския съвет“ се добавя „и приемане от Националния експертен съвет по устройство на територията“.
§ 54. В чл. 128 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Изработеният проект за подробен устройствен план се съобщава от общината на заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в „Държавен вестник“. По този ред се съобщават и проектите за подробни устройствени планове за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания.
(2) Обявлението по ал. 1 се разгласява, като се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други предварително оповестени обществено достъпни места в съответната територия – предмет на плана, и се публикува на интернет страницата на общината и в поне един местен вестник.“
2. Алинея 4 се отменя.
3. В ал. 5, изречение първо думите „ал. 2 или“ се заменят с „ал. 1 или в 14-дневен срок“, а изречение второ се заличава.
4. В ал. 6 думите „чл. 121, ал. 2“ се заменят с „чл. 127, ал. 2“.
5. Създава се нова ал. 8:
„(8) По преценка на главния архитект на общината проектът за подробен устройствен план може да се разгледа от общинския експертен съвет преди съобщаването с оглед привеждането му в съответствие с нормативните изисквания.“
6. В ал. 12 след думите „една община“ се добавя „или за обекти с регионално значение“, а думите „и за селищни образувания с национално значение“ се заменят с „или за обекти с национално значение“.
7. В ал. 13 думите „обявяват по реда на ал. 2 и 3“ се заменят със „съобщават по реда на ал. 1 и 3“.
§ 55. В чл. 129 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение трето: „По този ред се одобряват и проектите за подробни устройствени планове на селищните образувания с национално значение и за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания.“
2. В ал. 2 след думите „в обхват до три квартала“ се добавя „както и за поземлени имоти извън границите на населени места и селищни образувания“ и се създава изречение второ: „Заповедта се съобщава на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
3. В ал. 3 в изречение първо след думите „повече от една община“ се добавя „или за обекти с регионално значение“, думите „и за селищни образувания от национално значение“ и думите „след съгласуване с общинския съвет“ се заличават, а в изречение второ думите „14-дневен срок“ се заменят със „7-дневен срок“.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) За републиканските пътища, железопътните магистрали и железопътните линии І и ІІ категория парцеларният план се одобрява със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството в едномесечен срок след приемането на проекта от Националния експертен съвет по устройство на територията. Заповедта се изпраща в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“.“
§ 56. Член 130 се отменя.
§ 57. В чл. 131 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Заинтересувани лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения са собствениците и носителите на ограничени вещни права според данните от имотния регистър, а до неговото въвеждане – по данни от кадастралния регистър, както и лицата, на които е предоставена концесия, когато недвижимите имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на плана.“
2. В ал. 2 т. 5 се изменя така:
„5. имотите, които попадат в сервитути, в защитени територии за опазване на културното наследство или в забранени, охранителни или защитни зони, включително такива за обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, за които с нормативен акт и/или със специфични правила и нормативи са въведени ограничения в режима на застрояване и ползване на поземления имот.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Непосредствено засегнати от предвижданията на парцеларния план за елементите на техническата инфраструктура, обявени за обекти с национално значение, за национални обекти или за общински обекти от първостепенно значение, са поземлените имоти или частите от тях – предмет на самия план.“
§ 58. В чл. 134 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 2 се изменя така:
„2. при изменение на кадастрален план или при одобряване или изменение на кадастрална карта в урегулирана територия имотните граници на поземлените имоти не съвпадат с регулационните;“
б) в т. 3 думата „целесъобразно“ се заличава;
в) създава се нова т. 8:
„8. планът е одобрен без план-схеми по чл. 108, ал. 2.“
2. В ал. 3 изречение второ се изменя така: „Органът по чл. 124, който разрешава изработването на проекта за изменение на общия устройствен план, може да допусне двата плана да се изменят едновременно при условията и по реда за съответния план, предвидени в закона, като изменението на подробния устройствен план се одобрява след одобряване изменението на общия устройствен план.“
3. Алинея 5 се отменя.
§ 59. В чл. 135 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 124, ал. 4“ се заменят с „чл. 124а, ал. 3 и 4“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Компетентният орган по ал. 1 в 14-дневен срок от постъпване на заявлението разрешава или отказва да се изработи проект за изменение на плана.“
3. В ал. 4 т. 3 се отменя.
§ 60. В чл. 136, ал. 2 думите „чл. 121, ал. 2“ се заменят с „чл. 127, ал. 2“.
§ 61. В чл. 137 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1:
аа) в буква „д“ думите „с обем над 50 млн. куб. м или с височина на язовирната стена над 80 м“ се заменят с „и прилежащите им съоръжения и временно строителство“;
бб) буква „к“ се изменя така:
„к) производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други на металургичната и химическата промишленост;“
вв) буква „н“ се изменя така:
„н) реконструкция и основен ремонт на строежите от тази категория;“
б) в т. 2:
аа) буква „в“ се отменя;
бб) в буква „е“ след думата „сгради“ се поставя запетая и се добавя „инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други“;
вв) буква „з“ се отменя;
гг) буква „и“ се изменя така:
„и) реконструкция и основен ремонт на строежите от тази категория;“
дд) създава се буква „к“:
„к) сгради и съоръжения на мини, рудници и кариери, в т.ч. за ликвидацията им, както и строежи, свързани с отстраняване на екологични щети в района на въздействието им;“
в) в т. 3:
аа) в буква „г“ след думата „сгради“ се поставя запетая и се добавя „инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други“;
бб) в буква „д“ думите „чл. 24, т. 1 и 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници“ се заменят с „чл. 147, ал. 1, т. 14“;
вв) буква „ж“ се изменя така:
„ж) реконструкция и основен ремонт на строежите от тази категория;“
гг) в буква „з“ след думите „национално ниво“ се поставя запетая и се добавя „включително съобщителни и базови станции“;
г) в т. 4:
аа) в буква „в“ след думата „сгради“ се поставя запетая и се добавя „инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други“;
бб) букви „д“ и „е“ се изменят така:
„д) реконструкция и основен ремонт на строежите от тази категория и вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им;
e) недвижими културни ценности с категория „местно значение“;“
д) в т. 5:
аа) в буква „б“ след думата „сгради“ се поставя запетая и се добавя „инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други“;
бб) създава се буква „е“:
„е) недвижими културни ценности с категория „ансамблово значение“ и „за сведение“;“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Строеж, който по един критерий по ал. 1 попада в една категория, а по друг – в по-висока, се категоризира в по-високата категория.“
§ 62. В чл. 139 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) Възложителят в зависимост от спецификата на обекта задължително възлага за изработване тези части на инвестиционния проект, въз основа на които може да се направи оценка за съответствие с изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3 и да се изпълни строежът.
(3) Всички документи – графични и текстови, по всички части на инвестиционния проект се подписват и подпечатват от проектанта на съответната част и се съгласуват с подпис от проектантите на останалите части и от възложителя. Не се съгласуват с подпис от проектантите на останалите части и от възложителя изчисленията, извършени от проектанта по съответната част.“
§ 63. В чл. 140 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ: „Когато кадастралната карта е влязла в сила след влизането в сила на подробния устройствен план, визата се издава върху комбинирана скица от кадастралната карта и подробния устройствен план.“
2. В ал. 3 се създава изречение второ: „За тези строежи визата за проектиране се съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131.“
§ 64. В чл. 141 се правят следните изменения:
1. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Идейният инвестиционен проект за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение се съгласува от областния управител, а за обекти с обхват повече от една област или за обекти с национално значение – от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласуването се извършва въз основа на предварителна оценка за съответствие по чл. 142, ал. 2.“
2. В ал. 7 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
3. В ал. 8 думите „в 7-дневен срок“ се заменят с „в сроковете по чл. 144, ал. 3“.
§ 65. В чл. 142 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5, т. 7 думите „специфичните изисквания“ се заменят с „други специфични изисквания“.
2. В ал. 6, т. 2 думата „лицензирана“ се заменя с „регистрирана“.
3. Създават се нови ал. 8 и 9:
„(8) За специалните обекти на Министерството на отбраната, на Министерството на вътрешните работи и на Държавна агенция „Национална сигурност“, информацията за които съставлява държавна тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, оценката за съответствие се извършва от експерти, назначени със заповед на съответния министър или на председателя на агенцията.
(9) Всички документи – графични и текстови, на инвестиционния проект се подписват и подпечатват от съответния квалифициран специалист и от управителя на фирмата консултант, извършила оценката за съответствие. Докладът за оценка на съответствието се подписва от управителя на фирмата консултант и от всички квалифицирани специалисти, извършили оценката.“
4. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея думата „отделен“ се заличава и се създава изречение второ: „Лицето, упражняващо технически контрол, подписва всички документи – графични и текстови, по част „Конструктивна“ на инвестиционния проект.“
5. Досегашната ал. 9 става ал. 11.
§ 66. В чл. 143, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или друг специален закон, и съответствие на инвестиционния проект с условията в тези актове;“.
2. В т. 5 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
§ 67. В чл. 144 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, и съответствие на инвестиционния проект с условията в тези актове;“.
2. В ал. 3, т. 1 думата „7-дневен“ се заменя с „14-дневен“.
§ 68. В чл. 145, ал. 2, изречение първо думите „обхват и значение за повече от една община“ се заменят с „обхват повече от една община или за обекти с регионално значение“ и думите „обхват и значение за повече от една област и“ се заменят с „обхват повече от една област или“.
§ 69. В чл. 148 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3, изречение първо думите „обхват и значение за повече от една община“ се заменят с „обхват повече от една община или за обекти с регионално значение“ и думите „обхват и значение за повече от една област и“ се заменят с „обхват повече от една област или“.
2. Създава се ал. 13:
„(13) Разрешение за строеж за извършване на строителни и монтажни работи, като основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, преустройства, реставрация и адаптация, при които се засяга конструкцията на строежа, се издава след извършено обследване по реда на чл. 176в и съставяне на технически паспорт по реда на чл. 176а.“
§ 70. В чл. 149 ал. 5 се изменя така:
„(5) Органите, издали разрешение за строеж, уведомяват писмено съответните органи на Дирекцията за национален строителен контрол по местонахождение на строежа за издадените разрешения за строеж и заповеди за допълването им по чл. 154, ал. 5 и изпращат копия от тях в 7-дневен срок от издаването им. Към тях се прилагат копия от текстовата и графичната част на действащия подробен устройствен план и копие от визата за проектиране, когато такова се изисква.“
§ 71. В чл. 150, ал. 3 думите „чл. 130“ се заменят с „чл. 149, ал. 1 или 4 на заинтересуваните лица по чл. 131“.
§ 72. В чл. 151, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В т. 7 думата „паметници“ се заменя с „надгробни паметници“.
2. Създава се т. 11:
„11. монтаж на сградни газови инсталации в жилищни и вилни сгради.“
§ 73. В чл. 153, ал. 2 в изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „а за линейни обекти на техническата инфраструктура – ако в срок 10 години от влизането му в сила не е завършено строителството“.
§ 74. В чл. 154 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 6 накрая се добавя „или инвестиционното намерение се променя за етапно изграждане при условията на чл. 152, ал. 2“.
2. В ал. 5, изречение второ думите „забележка в“ се заменят със „заповед за допълване на“.
§ 75. Член 156 се изменя така:
„Чл. 156. (1) Издадените разрешения за строеж и заповедите за допълването им по чл. 154, ал. 5 заедно с одобрените инвестиционни проекти, както и разрешенията за строеж в случаите по чл. 147, ал. 1 могат да се отменят само по законосъобразност при подадена жалба от заинтересуваното лице в срока по чл. 149, ал. 3 или при служебна проверка от органите на Дирекцията за национален строителен контрол в 14-дневен срок от уведомяването им по реда на чл. 149, ал. 5.
(2) Органите на Дирекцията за национален строителен контрол проверяват служебно съответствието на издадените разрешения за строеж и одобрените инвестиционни проекти, когато такива се изискват, с предвижданията на действащия подробен устройствен план.
(3) При констатиране на нарушения по ал. 2, както и на други нарушения, водещи до незаконосъобразност на издадените строителни книжа, началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице отменя с мотивирана заповед разрешението за строеж и одобрените инвестиционни проекти.
(4) Заповедите на началника на Дирекцията за национален строителен контрол по ал. 3 могат да се обжалват по реда на чл. 215.
(5) Влезлите в сила разрешения за строеж не подлежат на отмяна.“
§ 76. В чл. 161 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Концесионерът е възложител на временните строежи, предвидени със специализирания подробен устройствен план по чл. 54, ал. 6. За всички останали строежи, свързани с изпълнението на концесионния договор, възложител е концедентът, като концесионерът го представлява на свой риск при изработване и одобряване на инвестиционни проекти, разрешаване и изпълнение на строителството и въвеждане в експлоатация на строежите.
(4) Възложителят носи отговорност за:
1. осигуряване на необходимите документи по чл. 142, ал. 5, т. 7 и 8 и предоставянето им на проектанта и на лицето, извършващо оценка за съответствие на инвестиционния проект, за отразяване в комплексния доклад за оценка на съответствието, с изключение на случаите, в които с договор тези задължения са възложени на консултанта;
2. започване на строеж със сключен договор за строителен надзор, когато такъв се изисква;
3. започване на строеж със сключен договор за строителство, когато такъв се изисква;
4. започване на строеж с договор за строителство със строител, който е регистриран по чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите за съответната група и категория строеж, в случаите, когато регистрацията е задължителна.“
§ 77. В чл. 162 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „част Конструктивна“ се заменят с „всички части“.
2. Създават се нова ал. 4 и ал. 5 и 6:
„(4) Проектантът носи отговорност за проектирането на строежа в съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3, както и с изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
(5) В изпълнение на задълженията си проектантът има право на свободен достъп до строежа, строителните книжа, заповедната книга и актовете и протоколите, съставени по време на строителството.
(6) Проектантът носи отговорност за всички свои действия при упражняване на авторския надзор по време на строителството.“
§ 78. В чл. 163, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 1 – 3“.
2. В т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „както и за спазване на технологичните изисквания за влагането им“.
3. Създава се нова т. 3:
„3. своевременното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, удостоверяващи обстоятелствата по т. 1 и 2;“.
4. Досегашната т. 3 става т. 4 и се изменя така:
„4. съхраняването на екзекутивната документация и нейното изработване, когато от възложителя с договор не е възложено на друг участник в строителството, както и за съхраняването на другата техническа документация по изпълнението на строежа;“.
5. Досегашната т. 4 става т. 5 и се изменя така:
„5. съхраняването и предоставянето при поискване от останалите участници в строителството или от контролен орган на строителните книжа, заповедната книга на строежа по чл. 170, ал. 3 и актовете и протоколите, съставени по време на строителството;“.
6. Създава се т. 6:
„6. изпълнението на строежи, съответстващи на направената регистрация по чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите за съответната група и категория строежи, в случаите, когато тя е задължителна.“
§ 79. В чл. 163а, ал. 4, изречение първо накрая се добавя „и осигурява изпълнение на отговорностите по чл. 163, ал. 2, т. 1 – 5, а за строежите от пета категория – и отговорностите по чл. 168, ал. 1 и по чл. 169б, ал. 1“.
§ 80. В чл. 166 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството, както и други дейности – предмет на договори“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол издава и вписва в регистър удостоверения за упражняване на дейностите по ал. 1, т. 1 при условия и по ред, определени с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.“
3. В ал. 5 думата „лиценз“ се заменя с „удостоверение“.
4. Алинея 6 се отменя.
§ 81. В чл. 167 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думата „Лиценз“ се заменя с „Удостоверение“ и след думите „търговец по смисъла на Търговския закон“ се добавя „или е регистрирано в търговски или друг публичен регистър в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство“;
б) в т. 2 думите „системни нарушения по този закон и нормативните актове по прилагането му“ се заменят с „повече от две нарушения по този закон и нормативните актове по прилагането му през последните две години преди подаване на заявление за вписване в регистъра“;
в) в т. 3 думите „системни нарушения по този закон и нормативните актове по прилагането му“ се заменят с „повече от две нарушения по този закон и нормативните актове по прилагането му през последните две години преди подаване на заявление за вписване в регистъра“.
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 в изречение първо думата „Лицензът“ се заменя с „Удостоверението“ и думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Дирекцията за национален строителен контрол“, а в изречение второ думата „лиценза“ се заменя с „удостоверението“ и думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „началника на Дирекцията за национален строителен контрол“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. актуален документ за търговска регистрация, когато не е посочен Единен идентификационен код по Закона за търговския регистър, или копие от документ за регистрация в търговски или друг публичен регистър или еквивалентно средство за идентификация по регистъра в съответната държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;“
в) точка 3 се изменя така:
„3. списък на правоспособните физически лица, включително координатор по безопасност и здраве, чрез които се осъществяват дейностите по оценяване съответствието на проектите и/или строителен надзор на строежите, с доказателства за професионалния им опит и за 5-годишния стаж, както и други индивидуални документи, удостоверяващи техните технически компетентности и способности за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1, включително преминато обучение по програми, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството съвместно с компетентните министри;“
г) точка 5 се изменя така:
„5. декларации на членовете на органите на управление на юридическото лице или едноличния търговец, както и на физическите лица, чрез които ще упражняват дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1, че не са допуснали или извършили повече от две нарушения по този закон и нормативните актове по прилагането му през последните две години преди подаване на заявление за вписване в регистъра;“
д) създава се т. 7:
„7. удостоверения от браншови организации за компетентността на специалистите от съответния регистър на правоспособните лица, включително удостоверения за проектантска правоспособност, удостоверения за технически контрол по част „Конструктивна“, удостоверение за положен изпит по чл. 23, ал. 1, т. 3, буква „б“ от Закона за енергийната ефективност и други, изисквани със закон.“
3. Алинеи 3 – 5 се изменят така:
„(3) Удостоверението за вписване в регистъра или отказът се издава в едномесечен срок от подаване на заявлението.
(4) Отказът за вписване в регистъра се съобщава писмено на заявителя и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) Действието на удостоверението се прекратява преди изтичането на срока, за който е издадено, по искане на вписаното в регистъра лице при представяне на доказателства, че няма неприключили договори за дейностите по удостоверението, както и при прекратяване на юридическото лице или предприятието на едноличния търговец или при:
1. влезли в сила две наказателни постановления, с които са наложени имуществени санкции на юридическото лице или на едноличния търговец по този закон или нормативните актове по прилагането му;
2. влезли в сила три наказателни постановления за срок една година на физическите лица, които упражняват дейностите от и за сметка на вписаното в регистъра юридическо лице или едноличен търговец;
3. отпадане на някое от основанията, послужили за издаване на удостоверението.“
4. Създава се ал. 6:
„(6) Действието на удостоверението се спира за срок една година при влязло в сила наказателно постановление, с което е наложена имуществена санкция на лице, което е извършило оценка за съответствие на инвестиционен проект в нарушение на изискванията на чл. 142, ал. 5 и/или при упражняване на строителен надзор е допуснало изпълнение на незаконен строеж по смисъла на чл. 225.“
§ 82. В чл. 168, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точки 2 – 4 се изменят така:
„2. осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
3. спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3;
4. осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;“.
2. Точки 6 – 8 се отменят.
§ 83. В чл. 169, ал. 4 след думата „благо­устройството“ се добавя „самостоятелно или“ и след думата „безопасност“ се добавя „и за устойчиво развитие на природните ресурси и екологично използване на природни и вторични суровини в строежите“.
§ 84. Създава се чл. 171а:
„Чл. 171а. (1) Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 не се прилага за лице от държава – членка на Европейския съюз, или от друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава – членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
(2) В случаите по ал. 1, когато предоставената застраховка или гаранция покрива само частично рисковете, държавните органи или възложителят могат да изискват допълнителна застраховка или гаранция, която да обхване непокритите рискове, в съответствие с чл. 173, ал. 2 и чл. 174, ал. 1 и при спазване изискванията на чл. 27, ал. 3 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги.“
§ 85. В чл. 175, ал. 3 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. да предприеме действията по чл. 223, ал. 2, т. 1 за строежите от четвърта, пета и шеста категория;
2. да уведоми органите на Дирекцията за национален строителен контрол – за строежите от първа, втора и трета категория.“
§ 86. В чл. 176а се създава ал. 7:
„(7) Сроковете за съставяне на техническите паспорти за отделните категории съществуващи строежи, в т.ч. държавна и общинска собственост, се определят в наредбата по ал. 6.“
§ 87. В чл. 176б се създава ал. 3:
„(3) В техническия паспорт на строежа в сроковете по наредбата по чл. 176а, ал. 6 се вписват задължителните строителни и монтажни работи за привеждане на строежите в съответствие с изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3.“
§ 88. В чл. 176в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „получил лиценз от министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „получил удостоверение“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато обследването се извършва от консултант, в състава му се включват физичес­ки лица, упражняващи технически контрол по част „Конструктивна“, които отговарят на изискванията на чл. 142, ал. 10.“
3. В ал. 3 след думите „част „Конструктивна“ се добавя „които отговарят на изискванията на чл. 142, ал. 10“ и се поставя запетая.
§ 89. В чл. 177 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „регистрира пред органа, издал разрешението за строеж“ и запетаята след тях се заменят с „подава заявление пред органа по ал. 2 или 3 за“, след думите „техническата инфраструктура“ се поставя запетая и се добавя „технически и енергиен паспорт“ и се създава изречение второ: „В случаите по чл. 151, ал. 1, т. 11 след монтирането на инсталациите регистрирането им се извършва пред органите за технически надзор.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Строежите от четвърта и пета категория се въвеждат в експлоатация въз основа на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж. Удостоверението се издава в 7-дневен срок от постъпване на заявлението по ал. 1 след проверка на комплектуваността на документите и регистриране въвеждането на строежа в експлоатация, като по преценка на органа може да се извърши и проверка на място.“
3. Алинея 4 се отменя.
4. В ал. 7 думите „издаване на разрешение за ползване на строежа“ се заменят с „въвеждане на строежа в експлоатация“.
§ 90. В чл. 178 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3:
а) създава се нова т. 1:
„1. не са изпълнени в съответствие с одобрения инвестиционен проект, с изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3 и с техническите спецификации по чл. 169а, ал. 1, и/или не са съставени технически и енергиен паспорт;“
б) досегашните т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 стават съответно т. 2, 3, 4, 5, 6 и 7.
2. В ал. 5 след думите „ал. 1 и 4“ се добавя „на строежи от първа до трета категория“.
3. Създава се нова ал. 6:
„(6) При нарушения на ал. 1 и 4 на строежи от четвърта и пета категория кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице въз основа на съставен констативен акт забранява с мотивирана заповед ползването на строежите и разпорежда тяхното освобождаване, прекъсване на захранването им с електрическа и топлинна енергия, с вода, газ, телефон и други. Разпореждането е задължително за доставчиците и се изпълнява незабавно.“
4. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 7 и 8.
§ 91. В чл. 186 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „съгласие на“ се добавя „половината от“, а думите „собственици в етажната собственост“ се заменят със „с решение на общото събрание на собствениците в етажната собственост, прието с мнозинство повече от 50 на сто идеални части от общите части“.
2. В ал. 2 думите „собствениците, притежаващи най-малко две трети от собствеността в сградата“ се заменят с „половината от всички съсобственици, съответно с решение на общото събрание на собствениците в етажната собственост, прието с мнозинство повече от 50 на сто идеални части от общите части“.
§ 92. В чл. 195, ал. 5 думите „обекти по ал. 1“ се заменят със „заварени или търпими строежи“.
§ 93. В чл. 196 се правят следните изменения:
1. В ал. 5 изречение второ се заличава.
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) В случаите по ал. 5 въз основа на влязлата в сила заповед по ал. 3 и протокол за извършените разходи се издава заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс.“
§ 94. В чл. 197, ал. 1 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
§ 95. В чл. 198 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 след думата „налага“ се добавя „със заповед“ и се създава изречение второ: „Заповедта се отменя по предложение на съответните органи на местното самоуправление след осъществяване на геозащитните мерки и дейности и отчитане на положителен ефект от изпълнението им чрез извършване на мониторинг по чл. 95, ал. 3.“
2. В ал. 4 думите „действията по прилагане“ се заменят с „прилагането“.
3. Създава се ал. 5:
„(5) Заповедите по ал. 1 – 3 се съобщават с обявление, обнародвано в „Държавен вестник“, и могат да бъдат обжалвани по реда на чл. 215.“
§ 96. В чл. 201, ал. 3 изречение трето се заличава.
§ 97. В чл. 205 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 след думата „улици“ се добавя „алеи“ и се поставя запетая.
2. Създава се т. 5:
„5. за изграждане на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, както и за прилежащите им забранени зони по чл. 112, ал. 3, т. 1.“
§ 98. В чл. 210 ал. 6 се изменя така:
„(6) При отказ или забава да се изплати сумата по влязлото в сила решение по ал. 3 заинтересуваната страна може да поиска издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс.“
§ 99. В глава седемнадесета, раздел ІІ се създава чл. 211а:
„Чл. 211а. (1) При условията и по реда на чл. 210 и 211 се извършва и еднократно обезщетяване на собствениците на поземлени имоти, попадащи в сервитутните зони по чл. 112, ал. 3, т. 2 около поземлените имоти, предназначени за застрояване със специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната.
(2) Обезщетяването е за сметка на Министерството на отбраната, съответно на Министерството на вътрешните работи или на Държавна агенция „Национална сигурност“.“
§ 100. В чл. 215, ал. 6 думите „устройствените схеми и“ се заличават.
§ 101. В чл. 216 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 5 и 6 се изменят така:
„(5) Преди да разгледа жалбата или протеста по същество, началникът на регионалната дирекция за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице прави проверка на тяхната допустимост. Ако прецени, че жалбата или протестът са недопустими, производството се прекратява с изрична заповед. Заповедта може да се оспори с частна жалба или протест по реда на чл. 215. Съответният административен съд се произнася с определение, което не подлежи на обжалване.
(6) Когато жалбата или протестът са допустими, началникът на регионалната дирекция за национален строителен контрол или упълномощеното длъжностно лице пристъпва към разглеждането им по същество и се произнася с мотивирана заповед, с която може да отмени изцяло или отчасти обжалвания акт или да отхвърли жалбата, като остави в сила обжалвания акт. Заповедите на началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол се обжалват по реда на чл. 215.“
2. Създава се ал. 7:
„(7) Срокът за произнасяне на началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол или упълномощеното длъжностно лице е 15 дни от датата на постъпване на жалбата или протеста заедно с административната преписка по издаване на обжалвания акт.“
§ 102. В чл. 217, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В т. 2 накрая се добавя „и 5, и по чл. 224а, ал. 1 и 5“.
2. Създава се т. 12:
„12. заповеди за прекратяване на производството по чл. 216, ал. 5.“
§ 103. В чл. 218 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „подробни устройствени планове“ се поставя запетая и се добавя „чието съобщаване е извършено чрез обнародване в „Държавен вестник“.
2. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. посочване и описание на оспорения индивидуален административен акт, съответно на частта, в която същият е оспорен;“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Когато административният акт по ал. 1 е оспорен частично, съдът с определение посочва тази част като предмет на делото, въз основа на което се определя съдържанието на съобщението по ал. 2, т. 1. Определението подлежи на обжалване по реда на глава тринадесета от Административнопроцесуалния кодекс.“
4. Досегашните ал. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стават съответно ал. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11.
§ 104. В чл. 221, ал. 1, изречение второ думите „в областните центрове“ се заличават.
§ 105. В чл. 222 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „За строежите от първа, втора и трета категория началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице:“;
б) в т. 1 накрая се добавя „по смисъла на чл. 225, ал. 2, части от тях, както и отделни строителни и монтажни работи“;
в) в т. 2 думите „извършвани в отклонение от одобрените строителни книжа“ се заменят със „с нарушения по чл. 224“;
г) в т. 9 думите „предлага отнемането на лицензи“ се заменят със „спира или прекратява регистрацията“;
д) създава се нова т. 13:
„13. издава заповеди за обследване на аварии в строителството по реда на наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството за всички категории строежи;“
е) досегашните т. 13 и 14 стават съответно т. 14 и 15.
2. В ал. 2 текстът преди т. 1 се изменя така: „За строежите от първа, втора и трета категория органите на Дирекцията за национален строителен контрол съобразно своята компетентност:“.
§ 106. Член 222а се отменя.
§ 107. Член 223 се изменя така:
„Чл. 223. (1) За строежите от четвърта, пета и шеста категория кметът на общината (района) или упълномощено от него длъжностно лице:
1. спира незаконни строежи по смисъла на чл. 225, ал. 2, части от тях, както и отделни строителни и монтажни работи;
2. спира изпълнението на строежи, части от тях или отделни строителни и монтажни работи с нарушения по чл. 224, ал. 1 и дава разрешение за продължаването им след отстраняване на нарушенията и заплащане на дължимите глоби и имуществени санкции;
3. забранява достъпа до строежи по т. 1 и 2 и разпорежда поставянето на отличителни знаци за ограничаване и недопускане на хора и механизация на строежите;
4. забранява захранването с електрическа и топлинна енергия, вода и газ на строежи по т. 1 и 2;
5. забранява влагането на строителни продукти, които не са оценени за съответствие със съществените изисквания към строежите и не отговарят на изискванията на чл. 169а, ал. 1, и извършва проверки в местата за производство на строителни продукти;
6. забранява ползването на строежи или на части от тях, които не са въведени в експлоатация по установения ред или се ползват не по предназначението си съгласно издадените строителни книжа и условията за въвеждане в експлоатация;
7. забранява достъпа до строежи или до части от тях, които не са въведени в експлоатация по установения ред или се ползват не по предназначението си съгласно издадените строителни книжа и условията за въвеждане в експлоатация, забранява захранването им с електрическа и топлинна енергия, вода и газ и разпорежда поставянето на отличителни знаци за ограничаване на достъпа и недопускане на хора и други;
8. издава заповеди за премахване на незаконни строежи;
9. предписва изпълнение на укрепителни и възстановителни мерки за недопускане на аварии, щети и други на строежи и на части от тях, за които е спряно строителството, действието на строителните книжа или е забранено ползването им;
10. разпорежда освобождаване на строежа и на строителната площадка от хора, механизация, изделия, продукти, материали, общоопасни средства и други;
11. налага предвидените в този закон глоби и имуществени санкции.
(2) За строежите от четвърта, пета и шеста категория служителите за контрол по строителството в администрацията на всяка община (район):
1. констатират незаконни строежи и строежи с нарушения;
2. констатират нарушения при ползването на строежи или на части от тях;
3. изпълняват заповедите за спиране, за забрана на ползването, за забрана на достъпа до строежи и строителни площадки и за премахване на незаконни строежи;
4. контролират изпълнението на мероприятията за възстановяване на територии с особена териториалноустройствена защита;
5. установяват други нарушения на този закон и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
6. създават и поддържат регистър на издадените наказателни постановления и на влезлите в сила заповеди за премахване на незаконни строежи.
(3) При привеждане в изпълнение на заповеди за спиране, за забрана на ползването, достъпа и за принудително премахване на незаконни строежи служителите за контрол по строителството в администрацията на всяка община имат право да използват на територията на строителната площадка следните специални средства:
1. устройства за принудително ограничаване придвижването на автомобили и строителна механизация или за преместване на такава механизация извън строителната площадка;
2. устройства за отваряне на прегради и помещения;
3. светлинни и звукови устройства;
4. строителни машини и строителна механизация, технически средства и способи.
(4) Средствата по ал. 3 могат да се използват само от служители, които притежават необходимата квалификация.
(5) При изпълнение на функциите им по този закон служителите по ал. 2 имат право:
1. на свободен достъп до строежите, както и до сградите и съоръженията по време на тяхното ползване по реда на чл. 194, ал. 1 и 3;
2. да изискват всички необходими за проверките документи, данни, легитимация, писмени справки и обяснения от участниците в строителството, от лицата на строежа и строителната площадка, от заинтересуваните администрации, от специализираните контролни органи и експлоатационните дружества;
3. да ползват данни от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване при условия и по ред, определени със закон.
(6) При противодействие или при отказ да се изпълни разпореждане за достъп или за освобождаване на строителната площадка или в други случаи, определени със закона, разпореждането се изпълнява принудително със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи.
(7) Служителите по ал. 2 задължително се застраховат срещу злополука и със застраховка „Живот“ за сметка на общинския бюджет.
(8) При изпълнение на служебните си задължения служителите по ал. 2 имат право на отличителни знаци, да ползват специални средства и с разрешение на министъра на вътрешните работи могат да притежават лично оръжие за защита.
(9) Средствата, набрани от събраните по този закон от общините приходи за общинските бюджети, представляващи такси, глоби и имуществени санкции, се разходват само за финансово обезпечаване на контролните им функции по този закон и за премахване на незаконно строителство.“
§ 108. Член 224 се изменя така:
„Чл. 224. (1) Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице с мотивирана заповед спира изпълнението и забранява достъпа до строеж или до част от строеж от първа до трета категория, който се извършва:
1. без влязло в сила разрешение за строеж;
2. при съществени отклонения по смисъла на чл. 154, ал. 2, т. 5 – 8;
3. със строителни продукти, несъответстващи на съществените изисквания към строежите и на изискванията на чл. 169а, ал. 1, или в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и на съществените изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1, 2 и 3;
4. без осигурен от възложителя строителен надзор в случаите, когато такъв е задължителен;
5. без да е съставен протокол за строителна линия и ниво и/или без да е заверена заповедната книга;
6. без съгласуване с Министерството на културата при условията и по реда на Закона за културното наследство – за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони, когато това се изисква по реда на този закон;
7. без да са изпълнени специалните изисквания и/или да са налице актовете по смисъла на чл. 142, ал. 5, т. 7 и 8.
(2) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с констативен акт, съставен от органите на Дирекцията за национален строителен контрол. Констативният акт се връчва на заинтересуваните лица, които могат да подадат възражения в 7-дневен срок. Заповедта по ал. 1 се издава в тридневен срок от изтичането на срока по изречение второ. Когато нарушителят е неизвестен, копия от констативния акт и от заповедта се поставят на строежа и на определените за това места в сградата на общината, района или кметството.
(3) Със заповедта по ал. 1 задължително се дават указания за отстраняване на причините, довели до спирането на строителството, и сроковете за тяхното изпълнение. При необходимост се разпорежда освобождаване на строежа и на строителната площадка от хора и механизация, както и прекъсване на захранването с електрическа и топлинна енергия, вода и газ. Заповедта е задължителна за доставчиците и се изпълнява незабавно.
(4) Строителството, спряно със заповедта по ал. 1, може да продължи с разрешение на органа, който я е издал, след отстраняване на причините, довели до спирането му. В случаите по чл. 154, ал. 2, т. 5 – 8 разрешението за продължаване на строителството се издава след представяне на заснемане и други данни, изчисления и документи съобразно указанията по ал. 3, които се прилагат като неразделна част към одобрения инвестиционен проект и доказват, че съществените отклонения са отстранени и изпълнената част от строежа е законосъобразна.
(5) При констатиране на строеж от първа до трета категория, незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2, органите на Дирекцията за национален строителен контрол съставят констативен акт, който се връчва на заинтересуваните лица, които могат да подадат възражения в 7-дневен срок. Заповедта за спиране на незаконния строеж се издава от началника на Дирекцията за национален строителен контрол или от упълномощено от него длъжностно лице в тридневен срок от изтичането на срока за възражения. Когато нарушителят е неизвестен, копия от констативния акт и от заповедта се поставят на строежа и на определените за това места в сградата на общината, района или кметството.
(6) Със заповедта за спиране по ал. 5 се забранява достъпът до строежа.“
§ 109. Създава се чл. 224а:
„Чл. 224а. (1) Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице с мотивирана заповед спира изпълнението и забранява достъпа до строеж или до част от строеж от четвърта до шеста категория с нарушения по смисъла на чл. 224, ал. 1.
(2) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с констативен акт, съставен от длъжностните лица по чл. 223, ал. 2. Констативният акт се връчва на заинтересуваните лица, които могат да подадат възражения в 7-дневен срок. Заповедта по ал. 1 се издава в тридневен срок от изтичането на срока по изречение второ. Когато нарушителят е неизвестен, копия от констативния акт и от заповедта се поставят на строежа и на определените за това места в сградата на общината, района или кметството.
(3) Със заповедта по ал. 1 задължително се дават указания за отстраняване на причините, довели до спиране на строителството, и сроковете за тяхното изпълнение. При необходимост се разпорежда освобождаване на строежа и на строителната площадка от хора и механизация, както и прекъсване на захранването с електрическа и топлинна енергия, вода и газ. Заповедта е задължителна за доставчиците и се изпълнява незабавно.
(4) Строителството, спряно със заповедта по ал. 1, може да продължи с разрешение на органа, който я е издал, след отстраняване на причините, довели до спирането му. В случаите по чл. 154, ал. 2, т. 5 – 8 разрешението за продължаване на строителството се издава след представяне на заснемане и други данни, изчисления и документи съобразно указанията по ал. 3, които се прилагат като неразделна част към одобрения инвестиционен проект и доказват, че съществените отклонения са отстранени.
(5) При констатиране на строеж от четвърта до шеста категория или на част от него, незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2, от служителите по чл. 223, ал. 2 се съставя констативен акт, който се връчва на заинтересуваните лица, които могат да подадат възражения в 7-дневен срок. Заповедта за спиране на незаконния строеж се издава от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице в тридневен срок от изтичането на срока за възражения. Когато нарушителят е неизвестен, копия от констативния акт и от заповедта се поставят на строежа и на определените за това места в сградата на общината, района или кметството.
(6) Със заповедта за спиране по ал. 5 се забранява достъпът до строежа.“
§ 110. В чл. 225 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „незаконни строежи“ се добавя „от първа, втора и трета категория“.
2. В ал. 2:
а) точка 5 се изменя така:
„5. при наличие на влязъл в сила отказ за издаване на акт по чл. 142, ал. 5, т. 8;“
б) създава се т. 6:
„6. в нарушение на изискванията за строителство в територии с особена териториалноустройствена защита или с режим на превантивна устройствена защита по чл. 10, ал. 2 и 3.“
3. В ал. 3 се създава изречение трето: „Когато нарушителят е неизвестен, копия от констативния акт и от заповедта се поставят на строежа и на определените за това места в сградата на общината, района или кметството.“
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Въз основа на влязла в сила заповед за премахване на строежа и протокол за извършените разходи по премахването се издава заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс.“
5. В ал. 6 се създава т. 5:
„5. възложителя на строежа.“
§ 111. Създава се чл. 225а:
„Чл. 225а. (1) Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за премахване на строежи от четвърта до шеста категория, незаконни по смисъла на чл. 225, ал. 2, или на части от тях.
(2) Заповедта по ал. 1 се издава въз основа на констативен акт, съставен от служителите по чл. 223, ал. 2. Актът се връчва на заинтересуваните лица, които могат да подадат възражения в 7-дневен срок. Когато нарушителят е неизвестен, копия от констативния акт и от заповедта се поставят на строежа и на определените за това места в сградата на общината, района или кметството.
(3) Ако заповедта за премахване не се изпълни доброволно в определения в нея срок, тя се изпълнява принудително от общината по ред, определен с наредба на общинския съвет.
(4) Въз основа на влязла в сила заповед за премахване на строежа и протокол за извършените разходи по премахването се издава заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс.
(5) Принудителното премахване е за сметка на извършителя и на:
1. лицето, упражнило строителен надзор;
2. строителя – в случай че строителството е продължило след издадена заповед за спиране на строежа от кмета на общината или заповед на лицето, упражняващо строителен надзор, вписана в заповедната книга на строежа;
3. строителя – в случаите по чл. 225, ал. 2, т. 2 – 4;
4. проектанта и лицето, оценило съответствието на инвестиционните проекти – при несъответствие на одобрения инвестиционен проект, по който се изпълнява строежът, с изискванията за безопасност по чл. 169, ал. 1, т. 1 – 4 и/или с предназначението на земята;
5. възложителя на строежа.
(6) Отговорността на лицата по ал. 5 е солидарна.“
§ 112. В чл. 229 се създава ал. 3:
„(3) Технически правоспособни са лицата, получили дипломи от акредитирано висше училище с квалификация „архитект“, „строителен инженер“, „инженер“, „урбанист“ или „ландшафтен архитект“.“
§ 113. В чл. 230 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изречение първо се изменя така: „Устройствени планове и инвестиционни проекти по този закон се изработват от проектанти – физически лица, които притежават съответната техническа и проектантска правоспособност.“
2. В ал. 3 думите „изработват проекти на устройствени схеми и планове или да упражняват технически контрол“ се заменят с „извършват дейностите по чл. 229, ал. 1“.
§ 114. В чл. 232 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 8:
„8. издаде виза за проектиране в нарушение на предвижданията на действащия подробен устройствен план, в нарушение на този закон, на актовете по прилагането му и другите правила и нормативи по проектирането и строителството.“
2. В ал. 5 се създава т. 7:
„7. е допуснало върху негов имот, обект или рекламен елемент да се постави преместваем обект или рекламен елемент в противоречие с изискванията на наредбата по чл. 56, ал. 2.“
3. В ал. 6 числото „300“ се заменя с „1000“ и числото „1500“ се заменя с „10 000“.
4. Създават се ал. 7 – 9:
„(7) Наказва се с глоба от 1000 до 5000 лв. възложител на строеж, неизпълнил задължение по чл. 161, ал. 3.
(8) Наказва се с глоба от 1000 до 5000 лв. строител на строеж, неизпълнил задължение по чл. 163, ал. 2.
(9) Наказва се с глоба от 100 до 300 лв., ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, възложител на строеж, който не възложи съставянето на технически паспорт в сроковете по наредбата по чл. 176а, ал. 6.“
§ 115. Създава се чл. 232б:
„Чл. 232б. (1) За неизпълнение на задължението по § 123, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на кмета на общината се налага глоба от 10 000 лв.
(2) Актът за установяване на административното нарушение по ал. 1 се съставя от областния управител или от определени от него длъжностни лица от областната администрация, а наказателното постановление се издава от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от упълномощено от него длъжностно лице.“
§ 116. В чл. 233 думата „актовете“ се заменя с „приетите от Министерския съвет, съответно издадените от министрите актове“.
§ 117. В чл. 234, ал. 1 числото „300“ се заменя с „3000“ и числото „5000“ се заменя с „15 000“.
§ 118. В чл. 237 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 7 думите „чл. 224, ал. 4“ се заменят с „чл. 224, ал. 3“;
б) създават се т. 12 – 16:
„12. на производител на строителни продукти, несъответстващи на изискванията на чл. 169а, ал. 1 – в размер от 5000 до 30 000 лв.;
13. на лице, сключило договор за строителен надзор или за оценка за съответствие на инвестиционен проект в нарушение на чл. 166, ал. 3 и 4 – в размер от 30 000 до 150 000 лв.;
14. на възложител на строеж, неизпълнил задължение по чл. 161, ал. 3 – в размер от 5000 до 30 000 лв.;
15. на строител на строеж, неизпълнил задължение по чл. 163, ал. 2, т. 1 – 5 – в размер от 5000 до 30 000 лв.;
16. на възложител на строеж, който не възложи съставянето на технически паспорт в сроковете по наредбата по чл. 176а, ал. 6 – в размер от 1000 до 10 000 лв.“
2. В ал. 2:
а) създава се нова т. 1:
„1. на извършител, възложител или строител на строеж от четвърта до шеста категория, незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2 – в размер от 5000 до 20 000 лв.;“
б) досегашната т. 1 става т. 2 и в нея след думите „на строеж“ се добавя „по чл. 224а, ал. 1 и 2“, а думите „спрян с негова заповед по чл. 224, ал. 1“ се заличават;
в) досегашна т. 2 става т. 3 и в нея думите „т. 1“ се заменят с „т. 2“ и думите „в размера по ал. 1, т. 3“ се заменят с „в размер от 10 000 до 50 000 лв.“;
г) създава се нова т. 4:
„4. на лице, което ползва строеж от четвърта и пета категория, без това да е разрешено по установения законов ред – в размер от 1000 до 10 000 лв.;“
д) досегашна т. 3 става т. 5 и в нея след думата „чл. 57а, ал. 6“ се поставя запетая, а думите „чл. 222а, т. 3 – в размер от 5000 до 50 000“ се заменят с „чл. 224а, ал. 3 или по чл. 178, ал. 6 – в размер от 5000 до 20 000 лв.“;
е) досегашната т. 4 става т. 6.
§ 119. В чл. 239 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 6 се изменя така:
„6. от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице – в предвидените от закона случаи.“
2. В ал. 2 навсякъде след думите „разрешение за ползване“ се добавя „или удостоверение за въвеждане в експлоатация“.
§ 120. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Параграф 1а се изменя така:
„§ 1а. Министърът на отбраната, съответно министърът на вътрешните работи или председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“, може да делегира свои правомощия по този закон на заместниците си и на други длъжностни лица в системата на Министерството на отбраната, на Министерството на вътрешните работи или на Държавна агенция „Национална сигурност“.“
2. В § 3:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Цената на всички услуги, които предоставят експлоатационните дружества в процеса на одобряване или на изменение на проекти на общи или на подробни устройствени планове, както и в процеса на одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж, като предоставяне на изходни данни, съгласуване на проекти, даване на становища или предписания и други, се определя по реда на чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и се одобрява от съответния обществен регулатор.“
3. Параграф 4 се изменя така:
„§ 4. (1) Предвиденото в този закон и в актовете по неговото прилагане съобщаване от компетентните органи на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс се извършва чрез отправяне на писмено съобщение.
(2) Когато в този закон и в актовете по неговото прилагане не се предвижда изрично, че съобщаването се извършва по реда на Административнопроцесуалния кодекс, то се извършва чрез отправяне на писмено съобщение до заинтересуваните лица. В случаите, когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес, което се удостоверява с подписите на две длъжностни лица, съобщението се залепва на жилището или на недвижимия имот, за който се отнася, и се поставя на таблото за обявления в сградата на общината, района или кметството или на интернет страницата на съответния орган за времето за подаване на възражения, предложения и искания. Така направеното съобщение, както и датата на поставянето и свалянето му от таблото за обявления или от интернет страницата на органа, се удостоверява с подписите на две длъжностни лица.
(3) Когато заинтересувани лица са всички собственици и носители на ограничени вещни права в сгради с режим на етажна собственост, съобщенията до тях се връчват чрез председателите на управителните съвети (управители). До избирането на председатели на управителните съвети на етажната собственост (управители) по Закона за управление на етажната собственост съобщаването се извършва по реда на ал. 2, изречения второ и трето.“
4. В § 5:
а) в т. 5 думите „устройствени схеми и планове“ се заменят с „концепции и схеми за пространствено развитие и с устройствени планове“;
б) в т. 18, изречение второ след думата „сградите“ запетаята и думите „когато са предвидени за жилища, ателиета и кабинети“ се заличават;
в) в т. 38 след думата „реставрация“ се поставя запетая и се добавя „реконструкция по автентични данни по смисъла на чл. 74, ал. 1 от Закона за културното наследство“;
г) точка 50 се изменя така:
„50. „Надземен етаж“ е етажът, таванът, на който е разположен на повече от 1,50 м над котата на средното ниво на прилежащия терен (на прилежащия тротоар към улицата).“;
д) точка 52 се изменя така:
„52. „Кота на средното ниво на прилежащия терен“ е средноаритметичната стойност на най-ниската и най-високата проектна кота на прилежащия терен за съответната ограждаща стена, оформен (моделиран) съобразно част „Геодезическа“ (вертикална планировка) на инвестиционния проект.“;
е) създават се т. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 и 82:
„74. „Обект с регионално значение“ е обект, определен като такъв с решение на съответния областен съвет за развитие по Закона за регионалното развитие.
75. „Социална инфраструктура“ са сгради и съоръжения – публична собственост, формиращи система за обслужване на населението в администрацията на държавната и местната власт, образованието, здравеопазването, културата, социалните дейности и спорта.
76. „Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионните процеси“ е комплекс от дейности за регистриране и мониторинг на застрашени и засегнати територии от свлачища, морска абразия, речна ерозия и неблагоприятни техногенни процеси и извършване на геозащитни мерки и дейности.
77. „Свлачищни райони“ са естествени или изкуствени склонове и откоси, които се движат или могат да се въведат в неустойчиво състояние под влияние на комплекс от природни и техногенни фактори и са регистрирани в публичния регистър на свлачищните райони по чл. 95, ал. 2.
78. „Геозащитни мерки и дейности“ са мерки и дейности, свързани с изработване на укрепителни и брегоукрепителни схеми, инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания, инженерно-геоложки районирания, инвестиционни проекти и извършване на брегоукрепителни, брегозащитни и геозащитни строежи за укрепване и отводняване на територии, засегнати от свлачищни, ерозионни и абразионни процеси.
79. „Държавни дружества за геозащита“ са Геозащита ЕООД – Варна, Геозащита ЕООД – Плевен, и Геозащита ЕООД – Перник.
80. „Преместваем обект“ е обект, предназначен за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност, който може след отделянето му от повърхността и от мрежите на техническата инфраструктура да бъде преместван в пространството, без да губи своята индивидуализация и възможност да бъде ползван на друго място със същото или с подобно предназначение на това, за което е ползван на мястото, от което е отделен, като поставянето му и/или премахването му не изменя трайно субстанцията или начина на ползване на земята, както и на обекта, върху който се поставя или от който се отделя.
81. „Рекламен елемент“ е преместваем обект със самостоятелна или полусамостоятелна конструкция, който се закрепва временно върху терен, сграда или друг обект, при необходимост и с фундамент, и служи за извършване на реклама.
82. „Защитени територии за опазване на културното наследство“ са единичните и груповите недвижими културни ценности с техните граници и охранителни зони, съобразно режимите за опазване, определени с акта за тяхното деклариране или за предоставяне на статут.“
§ 121. В § 6 от преходните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 7 думите „земи и гори от горския фонд“ се заменят с „поземлени имоти в горски територии“, а думите „схеми и“ се заличават.
2. Създава се ал. 8:
„(8) Плановете по ал. 7, които не са в цифров вид, преди изработване на устройствения план се преработват в цифров вид във формат, определен по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър.“
§ 122. В заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 18 ал. 6 се отменя.
2. Параграф 20а се отменя.
3. В § 22 т. 1 се изменя така:
„1. по отношение на регулацията:
а) с влизането в сила на административния акт за одобряване на подробен устройствен план по чл. 16;
б) със сключването на окончателни договори за прехвърляне право на собственост, когато такива се предвиждат;
в) с изплащането на обезщетенията по отчуждителните производства;“.
4. В § 23, ал. 3 думите „схеми и“ се заличават.
5. В § 24, ал. 3 навсякъде думата „лицензиран“ се заменя с „регистриран“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 123. (1) В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон кметовете на общини, в които няма действащ общ устройствен план, внасят предложение в съответния общински съвет по чл. 124, ал. 1 за изработването на общ устройствен план.
(2) Финансирането на изработването на плановете се подпомага и със средства от държавния бюджет, които се предвиждат ежегодно в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
§ 124. (1) Започнатите производства по изработване на общи и подробни устройствени планове, които не са приключили до влизането в сила на този закон с издаване на акт за одобряването им, се одобряват по досегашния ред.
(2) За дата на започване на производство по изработване на общи или на подробни устройствени планове и на техни изменения се смята датата на допускане изработването на съответния проект.
§ 125. (1) Започнатите производства по съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, които не са приключили до влизането в сила на този закон, се одобряват по досегашния ред.
(2) За дата на започване на производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се смята денят на внасянето на инвестиционен проект за съгласуване и одобряване от компетентния орган. За започнато производство се смята и наличието на съгласуван от компетентния орган идеен инвестиционен проект.
§ 126. Започнатите до влизането в сила на този закон производства по премахване на незаконни строежи или на части от тях от четвърта до шеста категория се довършват по досегашния ред.
§ 127. (1) Строежи, изградени до 31 март 2001 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби съгласно този закон, са търпими строежи и не подлежат на премахване или забрана за ползване. Те могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка след представяне на удостоверение от органите, които са овластени да одобряват съответните инвестиционни проекти, че строежите са търпими.
(2) Строежи по § 184 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 65 от 2003 г.), незаявени за узаконяване до влизането в сила на този закон, могат да бъдат узаконени по искане на собственика, ако са били допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби съгласно този закон.
(3) Производството по узаконяване на строежите по ал. 2 започва по заявление от собственика до органа, който е издал или е следвало да издаде разрешението за строеж, подадено в едногодишен срок от влизането в сила на този закон.
(4) В едномесечен срок от постъпване на заявлението длъжностните лица от общинската администрация съставят констативен акт за установяване на незаконното строителство, въз основа на който органът по ал. 3 изисква необходимите документи по чл. 144 и определя срок за представянето им.
(5) При непредставяне на необходимите документи в определения срок или когато органът по ал. 3 прецени, че не са налице условията за узаконяване, той издава мотивиран отказ, съобщава го на заинтересуваните лица и уведомява Дирекцията за национален строителен контрол за прилагане на мерките по чл. 225.
(6) Строежите се узаконяват на името на собственика на земята, на името на лицето, на което е учредено право на строеж, или на името на лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон. Ако строежът е изграден от несобственик, отношенията между строителя и собственика се уреждат съгласно изискванията на чл. 72 – 74 от Закона за собствеността.
(7) За незаконно извършените строежи в съсобствени недвижими имоти и в етажна собственост, които са допустими за узаконяване и могат да се ползват самостоятелно, актът за узаконяване може да бъде издаден на името на всички съсобственици, съответно собственици в етажната собственост, ако те не са възразили срещу незаконния строеж по време на извършването му. В този случай споровете относно правата върху узаконения строеж се решават по общия исков ред.
(8) Узаконяването се състои в съгласуване на инвестиционен проект – заснемане за узаконяване, привеждане на строежа в съответствие със съгласувания проект, заплащане на дължимите глоби и такси и издаване на акт за узаконяване. Проектът – заснемане за узаконяване, се изработва в обхват, определен с наредбата по чл. 139, ал. 5.
(9) Времето за извършване на незаконния строеж се установява с всички доказателствени средства, допустими по Гражданския процесуален кодекс, включително и с декларации. За вписване на неверни данни в декларациите лицата носят наказателна отговорност.
(10) За сроковете за съгласуване на инвестиционни проекти – заснемане за узаконяване, и за издаване на актове за узаконяване, за съобщаването на издадените актове за узаконяване или на отказите да се издадат такива актове, за обжалването им по законосъобразност и за уведомяването на съответните регионални дирекции се прилагат изискванията на глава осма.
(11) Актовете за узаконяване заедно с инвестиционните проекти – заснемане за узаконяване, както и отказите по ал. 5 подлежат на обжалване по реда на чл. 216.
(12) За незавършените части на строежа се съгласува инвестиционен проект и се издава разрешение за строеж по общия ред.
(13) При отчуждаването на строежи по ал. 1 и на узаконени строежи по ал. 2 те се оценяват и за тях се дължи обезщетение на собствениците по общия ред.
(14) Производствата по заявленията за узаконяване на строежите по ал. 2 и по § 184, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 65 от 2003 г.) се приключват в двугодишен срок от влизането в сила на този закон.
(15) Строежите по ал. 2, които не са заявени за узаконяване в срок или за които производството по узаконяване е приключило с влязъл в сила отказ за издаване на акт за узаконяване, се премахват по реда на чл. 225.
§ 128. (1) Лицата, получили лиценз от министъра на регионалното развитие и благо­устройството, могат да продължат да извършват дейността си по чл. 166, ал. 1 до изтичане срока на лиценза.
(2) В тримесечен срок преди изтичането на срока на лиценза лицата по ал. 1 могат да подадат писмено заявление до началника на Дирекцията за национален строителен контрол за издаване на удостоверение с нов срок 5 години. Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол се произнася въз основа на декларация от заявителя, че не са отпаднали някои от основанията, послужили за издаване на удостоверение. Новите обстоятелства по чл. 167 се удостоверяват със съответните документи.
§ 129. (1) Действието на издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството лиценз се прекратява от началника на Дирекцията за национален строителен контрол преди изтичането на срока, за който лицензът е издаден, по искане на лицензираното лице при представяне на доказателства, че няма неприключили договори за дейностите по лиценза, както и при прекратяване на юридическото лице или предприятието на едноличния търговец или при:
1. влезли в сила две наказателни постановления, с които са наложени имуществени санкции на юридическото лице или на едноличния търговец по този закон или нормативните актове по прилагането му;
2. влезли в сила три наказателни постановления за срок една година на физическите лица, които упражняват дейностите от и за сметка на лицензираното юридическо лице или едноличен търговец;
3. отпадане на някое от основанията, послужили за издаване на лиценза.
(2) Действието на издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството лиценз се спира от началника на Дирекцията за национален строителен контрол за срок една година при влязло в сила наказателно постановление, с което е наложена имуществена санкция на лице, което е извършило оценка за съответствие на инвестиционен проект в нарушение на изискванията на чл. 142, ал. 5 и/или при упражняване на строителен надзор е допуснало изпълнение на незаконен строеж по смисъла на чл. 225.
§ 130. В Закона за безопасно използване на ядрената енергия (обн., ДВ, бр. 63 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 11 и 109 от 2007, бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 80, 87, 88 и 97 от 2010 г., бр. 26 от 2011 г. и бр. 38 от 2012 г.) в чл. 105, ал. 2, изречение второ думите „схеми и“ се заличават.
§ 131. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г. и бр. 45 и 77 от 2012 г.) в чл. 151, ал. 6, т. 2 и чл. 155, ал. 2, т. 2 думите „схеми и“ се заличават.
§ 132. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г., бр. 38 и 60 от 2012 г.) в чл. 12 ал. 2 се отменя.
§ 133. В Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111 от 2001 г., бр. 52 и 70 от 2004 г., бр. 88 и 102 от 2005 г. и бр. 30, 36, 37, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66 и 67 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 63, 73 и 94 от 2010 г., бр. 41, 81 и 99 от 2011 г., бр. 38 и 60 от 2012 г.) в чл. 16б, ал. 1, т. 6 думите „схеми и“ се заличават.
§ 134. В Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2001 г. – бр. 38 от 2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, 30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113 от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19, 33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19 и 47 от 2011 г. и бр. 45 от 2012 г.) в чл. 42б, ал. 1 думите „чл. 124, ал. 4“ се заменят с „чл. 124а“.
§ 135. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; изм., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г. и бр. 38 и 44 от 2012 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 281, ал. 2 думата „лицензирани“ се заменя с „регистрирани“.
2. В чл. 283, ал. 3 думите „чл. 124, ал. 3“ се заменят с „чл. 124а, ал. 5“.
§ 136. В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38 и 54 от 2012 г.) в чл. 43, ал. 7 думите „предвидените утвърдени устройствени схеми и планове“ се заменят с „действащите устройствени планове“.
§ 137. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54 и 60 от 2012 г.) в чл. 35 думите „схеми и“ се заличават.
§ 138. В Закона за Камарата на строителите (обн., ДВ, бр. 108 от 2006 г.; изм., бр. 19, 35 и 92 от 2009 г. и бр. 15 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 14 се създава ал. 8:
„(8) Чуждестранни юридически и физически лица – строители по смисъла на Закона за устройство на територията, на които е възложено изпълнението на инвестиционни проекти на територията на Република България по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността, не се вписват в Централния професионален регистър на строителя. Строителят уведомява писмено председателя на комисията по чл. 26 в 7-дневен срок след сключването на договора с възложителя.“
2. В чл. 15, ал. 4 думите „чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „з“ се заменят с „чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „е“ и т. 5, буква „е“.
3. В чл. 17, ал. 2, т. 8 думите „чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „з“ се заменят с „чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „е“ и т. 5, буква „е“.
§ 139. В Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; изм., бр. 65 от 2003 г., бр. 77 от 2005 г., бр. 30 и 79 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 13 от 2008 г., бр. 28 от 2009 г. и бр. 15 от 2010 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 7:
а) в ал. 7, изречение второ думите „схеми и“ се заличават;
б) в ал. 8, изречение второ думите „схеми и“ се заличават.
2. В чл. 29, ал. 3 думите „схеми и“ се заличават.
3. В § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби думите „устройствени схеми, планове“ се заменят с „концепции и схеми за пространствено развитие, устройствени планове“.
§ 140. В Закона за културното наследство (обн., ДВ, бр. 19 от 2009 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 80 от 2009 г.; изм., бр. 92 и 93 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 54 от 2011 г., бр. 15, 38, 45 и 77 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 14:
а) в ал. 1, т. 13:
аа) буква „а“ се изменя така:
„а) заданията за проектиране, плановете за опазване и управление, устройствените планове, техните изменения, специфичните правила и нормативи към тях и инвестиционните проекти – за единични и групови недвижими културни ценности, в техните граници и охранителни зони в предвидените от този закон случаи;“
бб) в буква „в“ след думите „както и тяхното“ се добавя „преместване или“;
б) в ал. 2 след думите „т. 13“ се поставя запетая и се добавя „буква „в“.
2. В чл. 78 т. 2 се отменя.
3. В чл. 80:
а) в ал. 1 думата „схеми“ се заменя с „планове“;
б) в ал. 3 думите „схеми и“ се заличават;
в) в ал. 4 думите „устройствени схеми“ и запетаята след тях се заличават.
4. В § 4 от допълнителните разпоредби т. 15 се изменя така:
„15. „Реконструкция по автентични данни на недвижима културна ценност“ е пълно или частично преизграждане, на основание на графична, текстова, фотодокументация и други източници, които дават информация за формата и проекта, материалите и субстанцията, използването и функцията, традицията и техниките, местоположението и обстановката, духа и настроението/усещането и други вътрешни и външни фактори.“
§ 141. В Закона за лечебните растения (обн., ДВ, бр. 29 от 2000 г.; изм., бр. 23 и 91 от 2002 г., бр. 30 и 65 от 2006 г., бр. 94 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 80 и 103 от 2009 г. и бр. 28 от 2011 г.) в чл. 18 думите „схеми и“ се заличават.
§ 142. В Закона за насърчаване на инвестициите (обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г.; попр., бр. 99 от 1997 г.; изм., бр. 29 и 153 от 1998 г., бр. 110 от 1999 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 40 от 2004 г.; изм., бр. 34, 59, 65, 80, 82 и 86 от 2006 г., бр. 42 и 53 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., бр. 18, 88 и 100 от 2010 г., бр. 38 и 45 от 2012 г.) в чл. 21, ал. 4 думите „и чл. 96, ал. 5“ се заличават.
§ 143. В Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (обн., ДВ, бр. 55 от 2003 г.; попр., бр. 59 от 2003 г.; изм., бр. 107 от 2003 г., бр. 39 и 52 от 2004 г., бр. 31 и 87 от 2005 г., бр. 24, 38 и 59 от 2006 г., бр. 11 и 41 от 2007 г., бр. 16 от 2008 г., бр. 23, 36, 44 и 87 от 2009 г., бр. 25, 59, 73 и 77 от 2010 г., бр. 39 и 92 от 2011 г., бр. 26 и 53 от 2012 г.) в приложението към чл. 9, ал. 1, т. 2 се отменя т. 30.
§ 144. В Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98 от 2002 г.; изм., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от 2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 46 и 61 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38 и 53 от 2012 г.) в чл. 103а се правят следните изменения:
1. В ал. 3, т. 3 думите „схеми и“ се заличават, а думите „чл. 121, ал. 2“ се заменят с „чл. 127, ал. 2“.
2. В ал. 4 думите „чл. 121, ал. 1“ се заменят с „чл. 127, ал. 1“.
§ 145. В Закона за регионалното развитие (обн., ДВ, бр. 50 от 2008 г.; изм., бр. 47, 82 и 93 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. С този закон се уреждат:
1. планирането, програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, наблюдението, контролът и оценката по изпълнението на стратегиите, плановете и програмите за провеждане на държавната политика за регионалното развитие;
2. разработването, управлението и информационното осигуряване на концепции и схеми за пространствено развитие на национално, регионално, областно и общинско ниво.“
2. В чл. 2:
а) създава се ал. 1:
„(1) Държавната политика за регионално развитие се изпълнява в съответствие със стратегиите за пространствено развитие на национално, регионално, областно и общинско ниво, определени с концепциите и схемите за съответното териториално ниво.“;
б) досегашният текст става ал. 2.
3. Създава се чл. 2а:
„Чл. 2а. (1) Концепциите и схемите за пространствено развитие определят целите на държавната политика за устройство на територията за определен времеви период за съответното териториално ниво.
(2) Основните насоки и принципи на политиката за пространствено развитие се определят от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството, като се отчитат стратегическите насоки, цели и принципи на политиката на Европейския съюз за:
1. балансирано и устойчиво развитие на страните и регионите;
2. развитие на балансирана полицентрична мрежа от градски центрове;
3. засилване процесите на европейско териториално сътрудничество чрез подготовка на стратегии за пространствено развитие на районите за трансгранично сътрудничество и на мрежата от градски центрове в тях;
4. пространствената интеграция на българските региони с регионите в Европейския съюз и с регионите на съседните страни.“
4. Създава се глава втора „а“ с чл. 7а – 7д:
„Глава втора „а“
СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ НА ПРОСТРАНСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ
Чл. 7а. (1) Стратегическото планиране на пространственото развитие обхваща разработването и актуализацията на система от документи за пространствено развитие на национално, регионално и общинско ниво, определящи стратегия за интегрирано пространствено развитие при отчитане на териториалния потенциал и принципите за балансирано устойчиво развитие.
(2) Системата от документи за стратегическото планиране на пространственото развитие обхваща:
1. Националната концепция за пространствено развитие;
2. Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2;
3. Регионалната схема за пространствено развитие на област;
4. Концепцията за пространствено развитие на община.
Чл. 7б. (1) Националната концепция за пространствено развитие определя стратегията за развитие на националната територия и връзките й със съседни страни и региони.
(2) Националната концепция за пространствено развитие се разработва в съответствие с действащите стратегически документи на Европейския съюз в областта на пространственото развитие на макрорегионално ниво и с националните стратегически документи за развитие на отделните сектори – транспорт, околна среда, енергетика, икономика, здравеопазване, образование, туризъм и др.
(3) Националната концепция за пространствено развитие определя средносрочни перспективи и цели за пространствено развитие на националната територия и дългосрочни (за период 20 години) – по отношение на развитието на инфраструктурните оси и коридори.
(4) Националната концепция за пространствено развитие съдържа:
1. функционално-йерархична структура на мрежата от градски центрове, включително с европейско и макрорегионално значение;
2. дефинира агломерациионните образувания и зоните им на влияние, включително тези, които имат трансграничен характер;
3. определя връзките на мрежата от градски центрове в страната и връзките с мрежите от градски центрове в съседните страни в макрорегиона;
4. дефинира главни и второстепенни оси на развитие, включително оси с европейско и макрорегионално значение;
5. дефинира транспортните коридори и инфраструктурни обекти с международно и национално значение, включително интегрирането на страната с европейската транспортна, енергийна мрежа и мрежите за пренос на природен газ, нефт и нефтопродукти;
6. дефинира външните инфраструктурни връзки на страната в дългосрочен план;
7. определя зоните за трансгранично и междурегионално сътрудничество, които допускат съвместно планиране и управление със съседни страни.
(5) Националната концепция за пространствено развитие се приема от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Чл. 7в. (1) Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2 определя стратегията за пространствено развитие на региона и връзките му с други региони от ниво 2 в страната и в съседните държави в макрорегиона.
(2) Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2 се разработва в съответствие с действащата Национална концепция за пространствено развитие и предвижданията на регионално ниво на сек­торните стратегии.
(3) Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2 определя средносрочни перспективи и цели за пространствено развитие на територията на района и дългосрочни (за период от 20 години) – по отношение на развитието на инфраструктурните оси и коридори с национално и регионално значение, преминаващи през територията му.
(4) Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2 съдържа:
1. функционално-йерархична структура на мрежата от градски центрове (центрове на развитие) в района от ниво 2, включително центрове на общини;
2. агломерационни образувания и зони на влияние и селищни образувания по Закона за административно-териториалното устройство на Република България;
3. оси на развитие – с национално, регионално значение, и връзки с осите на развитие в макрорегиона;
4. транспортни коридори и други инфраструктурни мрежи – с национално и регионално значение, включително връзки със съседните региони в страната и с региони в съседни на България държави;
5. структура на пространството – зони с висока степен на урбанизация (централни, периферни), слабо урбанизирани селски райони с наличие на изявен градски център (централни, периферни), слабо урбанизирани райони без изявен градски център (централни, периферни);
6. дефиниране на зони с географска специфика – гранични, планински, крайбрежни;
7. функционално зониране на пространството – индустриални и бизнес зони с национално и регионално значение, зони за туризъм и отдих с национално и регионално значение, зони за транспортни дейности с национално и регионално значение, природни и защитени зони;
8. цели и обхват на дейностите за интегрирано градско развитие, включително на градското възстановяване.
(5) Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2 се приема от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Чл. 7г. (1) Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3 (област) определя стратегията за пространствено развитие на областта и връзките й с други области в рамките на района от ниво 2 и в съседни райони в страната и в съседните държави.
(2) Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3 се разработва в съответствие с действащата регионална схема за пространствено развитие за района от ниво 2 и предвижданията на областно ниво на секторни стратегии в сферата на транспорта, енергетиката, икономиката, туризма, околната среда, образованието, здравеопазването и др.
(3) Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3 определя средносрочни перспективи и цели за пространствено развитие на територията на областта, включващи центрове и оси на развитие и дългосрочни (за период от 20 години) – по отношение на развитието на инфраструктурните оси и коридори с национално и регионално значение, преминаващи през територията на района.
(4) Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3 съдържа:
1. функционално-йерархична структура на мрежата от градски центрове (центрове на развитие) в областта, центрове на общини и други населени места, изявени като центрове;
2. агломерационни образувания и зони на влияние и селищни образувания по Закона за административно-териториалното устройство на Република България;
3. оси на развитие – с национално, регионално и местно значение, и връзки с осите на развитие на съседни области;
4. транспортни коридори и други инфраструктурни мрежи – с национално, регионално и местно значение, включително връзки със съседните области в района от ниво 2 и трансгранични връзки;
5. структура на пространството – общини с висока степен на урбанизация, слабо урбанизирани селски общини с наличие на изявен градски център и слабо урбанизирани общини без изявен градски център;
6. функционално зониране на пространството – индустриални и бизнес зони с национално, регионално и местно значение на територията на областта, зони за туризъм и отдих с регионално и местно значение, зони за транспортни дейности, защитени територии;
7. цели и обхват на дейностите за интегрирано градско развитие, включително на градското възстановяване;
8. специализирани схеми за развитие на индустрията (индустриални и бизнес зони), на транспортната система, на туризма, на енергийните мрежи и услуги и идентифициране на дейности и проекти с регионално и надобщинско значение.
(5) Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3 се приема от областния съвет за развитие по предложение на областния управител.
Чл. 7д. (1) Концепцията за пространствено развитие на общината определя стратегията за пространствено развитие на територията й и връзките със съседните общини.
(2) Концепцията за пространствено развитие на общината се разработва в съответствие с действащата Регионална схема за пространствено развитие на район от ниво 3 (област) и специализираните схеми към нея.
(3) Концепцията за пространствено развитие на общината определя средносрочни перспективи и цели за пространствено развитие на територията й по отношение на мрежата от населените места, връзките със съседните общини и областния център, както и интегрирането на територията на общината в регионалната транспортна, енергийна и телекомуникационна мрежа.
(4) Концепцията за пространствено развитие на общината съдържа:
1. функционално-йерархична структура на мрежата от населени места в общината и връзки с центровете на съседните общини, областния и други градски центрове, свързани с развитието на общината;
2. оси на развитие – с регионално, надобщинско и общинско значение, и връзки с осите на развитие на съседни общини и с националните оси;
3. транспортни и други инфраструктурни мрежи – с областно и местно значение, включително връзки със съседни общини и трансгранични връзки;
4. функционално зониране на пространството – индустриални и бизнес зони с регионално и местно значение на територията на общината, зони за туризъм и отдих с регионално и местно значение, зони за транспортни дейности, защитени територии, пространствена организация на инфраструктурата в областта на здравеопазването и образованието;
5. дейности за интегрирано градско развитие, включително за градско възстановяване.
(5) Концепцията за пространствено развитие на общината се приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината.“
5. В чл. 10:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) Националната стратегия за регионално развитие отчита стратегията за пространствено развитие на страната, определена от Националната концепция за пространствено развитие.“;
б) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
6. В чл. 11:
а) създава се нова ал. 3:
„(3) Регионалните планове за развитие се разработват в съответствие с регионалните схеми за пространствено развитие на съответните райони от ниво 2.“;
б) досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.
7. В чл. 12, ал. 2 накрая се добавя „и Регионалната схема за пространствено развитие на района от ниво 3 (област)“.
8. В чл. 13, ал. 1 накрая се добавя „и концепцията за пространствено развитие на общината“.
9. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. Условията, редът и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на стратегиите и плановете по чл. 9, т. 4 – 7 се определят с правилника за прилагане на закона.“
10. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. Условията, редът и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на концепциите и схемите за пространствено развитие по чл. 7б – 7д се определят с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството.“
11. В чл. 16, ал. 1:
а) създава се нова т. 2:
„2. приема Националната концепция за пространствено развитие и регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството;“
б) досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 3 и 4;
в) създава се т. 5:
„5. приема наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на концепциите и схемите за пространствено развитие.“
12. В чл. 17:
а) създава се нова т. 5:
„5. организира изработването на Националната концепция за пространствено развитие и на регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2;“
б) досегашните т. 5 и 6 стават съответно т. 6 и 7;
в) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея накрая се добавя „и пространствено планиране“;
г) досегашните т. 8 и 9 стават съответно т. 9 и 10;
д) създава се нова т. 11:
„11. осигурява разработването на методически указания за изготвяне на концепциите и схемите за пространствено развитие по чл. 7б – 7д;“
е) досегашните т. 10, 11, 12, 13 и 14 стават съответно т. 12, 13, 14, 15 и 16;
ж) досегашната т. 15 става т. 17 и в нея след думите „регионалното развитие“ се добавя „и пространственото планиране“.
13. В чл. 19, ал. 1:
а) в т. 1 след думите „проекта на“ се добавя „регионалната схема за пространствено развитие за района от ниво 2 и на“;
б) създава се нова т. 5:
„5. координира и контролира изпълнението на Регионалната схема за пространствено развитие на района от ниво 2;“
в) досегашните т. 5, 6, 7, 8 и 9 стават съответно т. 6, 7, 8, 9 и 10.
14. В чл. 20, ал. 2:
а) създава се нова т. 2:
„2. взаимодействат със звената на областната администрация във връзка с разработването на Регионалната схема за пространствено развитие на района от ниво 2;“
б) досегашната т. 2 става т. 3;
в) досегашната т. 3 става т. 4 и в нея накрая се добавя „и пространствено планиране“;
г) досегашните т. 4, 5, 6, 7 и 8 стават съответно т. 5, 6, 7, 8 и 9.
15. В чл. 21:
а) в т. 1 накрая се добавя „и на регионалната схема за пространствено развитие на областта“;
б) създава се нова т. 3:
„3. внася проекта на регионалната схема за пространствено развитие на областта за приемане от областния съвет за развитие;“
в) досегашната т. 3 става т. 4 и в нея накрая се добавя „и на регионалната схема за пространствено развитие на областта“;
г) досегашните т. 4, 5, 6, 7, 8 и 9 стават съответно т. 5, 6, 7, 8, 9 и 10.
16. В чл. 22:
а) в ал. 4:
аа) в т. 1 накрая се добавя „и регионалната схема за пространствено развитие на областта“;
бб) създава се нова т. 5:
„5. одобрява правилата за организацията и дейността на постоянните комисии към областния съвет за развитие;“
вв) досегашните т. 5 и 6 стават съответно т. 6 и 7;
б) алинея 5 се изменя така:
„(5) По решение на областния съвет за развитие се създават постоянна комисия за пространствено развитие, устройство на територията и строителство и постоянни сек­торни комисии в областта на индустрията и новите технологии, транспорта и енергетиката, туризма и околната среда, здравеопазването, образованието и пазара на труда.“;
в) създават се ал. 7 и 8:
„(7) Организацията и дейността на постоянните комисии се определят с правила, които се одобряват от областния съвет за развитие.
(8) Постоянната комисия за пространствено развитие, устройство на територията и строителство се ръководи от областния архитект.“
17. В чл. 23, т. 1 след думата „развитие“ се поставя запетая и думите „и го“ се заменят с „на концепцията за пространствено развитие на общината и ги“.
18. В чл. 24:
а) създават се нова т. 2 и т. 3:
„2. обсъжда и приема концепцията за пространствено развитие на общината;
3. контролира осигуряването на съответствие на общия устройствен план за развитие на общината с концепцията за пространствено развитие на общината;“
б) досегашната т. 2 става т. 4.
19. В чл. 25:
а) в ал. 1 накрая се добавя „и пространствено планиране“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Единната информационна система за управление на регионалното развитие и пространственото планиране включва интегрирана информационна система за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие, информационна система за наблюдение на изпълнението на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и геобазирана информационна платформа за пространствено планиране.“;
в) в ал. 3 след думите „управление на регионалното развитие“ се добавя „и пространствено планиране“;
г) в ал. 4 след думите „управление на регионалното развитие“ се добавя „и пространствено планиране“.
20. В чл. 27:
а) създава се нова т. 2:
„2. подготовка и актуализация на концепции и схеми за пространствено развитие;“
б) досегашните т. 2, 3, 4 и 5 стават съответно т. 3, 4, 5 и 6.
§ 146. В Закона за управление на етажната собственост (обн., ДВ, бр. 6 от 2009 г.; изм., бр. 15 от 2010 г. и бр. 8 и 57 от 2011 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 52, ал. 3 т. 2 и 3 се отменят.
2. В § 1, т. 2 думата „паркоместа“ се заменя с „места за паркиране“.
§ 147. В Закона за устройството и застрояването на Столичната община (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; изм., бр. 41 от 2007 г., бр. 19 и 92 от 2009 г.) в приложението по чл. 3, ал. 2, в колона 6 на графа „ГРУПА УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ И ТЕРЕНИ ЗА СПОРТ И АТРАКЦИИ“ думата „паркоместа“ се заменя с „места за паркиране“.
§ 148. В Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 48 от 2007 г.; изм., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 19, 82 и 92 от 2009 г. и бр. 45 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 18:
а) в ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. концепциите и схемите за пространствено развитие по Закона за регионалното развитие;“
б) в ал. 4 думите „устройствената схема и“ се заличават.
2. В чл. 19:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Обхватът и съдържанието, както и условията и редът за възлагане, изработване, приемане и прилагане на концепциите и схемите за пространствено развитие се определят в Закона за регионалното развитие.“;
б) в ал. 5, в изречение първо думите „устройствената схема по ал. 1 и на“ се заличават и в изречение второ думите „устройствената схема и от“ се заличават.
3. Член 20 се отменя.
4. В чл. 21, ал. 1:
а) създават се нови т. 1 – 6:
„1. общата структура на територията и устройствените изисквания към развитието на територията и акваторията;
2. териториите за извършване на стопанска дейност;
3. обектите на техническата инфраструктура с национално и регионално значение;
4. мероприятията за опазване на околната среда, биологичното разнообразие, природните ресурси и културните ценности;
5. териториите и акваториите с ограничителни режими на устройство и застрояване;
6. общият режим за използване на водните, горските, поземлените и рекреационните ресурси;“
б) досегашните т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 стават съответно т. 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13.
§ 149. Законът влиза в сила в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 16, § 35, т. 2 и § 39, които влизат в сила от 1 януари 2016 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 11 октомври 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева
9585