Министерски съвет
брой: 80, от дата 19.10.2012 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.10


Постановление № 251 от 12 октомври 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2012 Г.
за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 8 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; попр., бр. 75 от 2012 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4:
а) точка 2 се изменя така:
„2. Националното координационно звено по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Националното координационно звено по Норвежкия финансов механизъм, Националното координационно звено по Програмата за сътрудничество „България – Швейцария“, Сертифициращия орган по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Сертифициращия орган по Норвежкия финансов механизъм, програмните оператори по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и програмните оператори по Норвежкия финансов механизъм;“
б) в т. 3 накрая се добавя „и на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“;
в) създава се т. 4:
„4. административните структури и звена в бюджетните предприятия – държавни и общински органи, които са бенефициенти на програмите по ал. 1.“
2. В ал. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „като възнагражденията на служителите се финансират изцяло от техническата помощ на съответната програма по ал. 1 или от средствата, свързани с организацията и управлението на проектите, финансирани по програмите по ал. 1“.
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Длъжността по ал. 1 може да се заема за срок до приключване на съответната програма/проект или до изчерпване на средствата по техническата помощ на съответната програма или до изчерпване на средствата, свързани с организацията и управлението, предвидени в бюджета на проекта.“
4. В ал. 7 накрая се добавя „и по съответния ред за бенефициентите по ал. 4, т. 3 и 4“.
§ 2. В Класификатора на длъжностите в администрацията, приет с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 49 от 2012 г.), се правят следните допълнения:
1. Създава се ред 208а:

208а
7
Експертно ниво 3
Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми в Столичната община
бака-
лавър
 
4 години
трудово

 
2. Създава се ред 256а:

256а
8
Експертно ниво 4
Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми в общинска администрация с изключение на Столичната община
бака-лавър
 
4 години
трудово

 
3. Създава се ред 281а:

281а
9
Експертно ниво 5
Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми в Столичната община
бака-лавър
 
3 години
трудово

 
4. Създава се ред 282а:

282а
10
Експерт-
но
ниво 6
Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми в общинска администрация с изключение на Столичната община
бака-лавър
 
3 години
трудово

 
5. Създава се ред 289а:

289а
10
Експерт-
но ниво 6
Сътрудник по управление на европейски проекти и програми в Столичната община
бака-лавър
 
2 години
трудово

 
6. Създава се ред 290а:

290а
11
Експерт-но
ниво 7
Сътрудник по управление на европейски проекти и програми в общинска администрация с изключение на Столичната община
бака-лавър
 
2 години
трудово

 
§ 3. В Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 49 от 2012 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5 ал. 2 се изменя така:
„(2) При определяне на индивидуалните брутни месечни заплати на служителите в структури, които изпълняват функции по управление и контрол на фондове и програми от Европейския съюз, Програмата за сътрудничество „България – Швейцария“, програмата „Учене през целия живот“, програмата „Младежта в действие“, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство или Норвежкия финансов механизъм, в допълнение към средствата по ал. 1 се вземат предвид и средствата за възнаграждения и задължителни осигурителни вноски, чийто източник е Оперативна програма „Техническа помощ“, техническите помощи на съответните фондове/програми или средствата, свързани с организацията и управлението на проектите, финансирани по съответните програми.“
2. В чл. 24, ал. 1 накрая се добавя „и програми“.
3. В чл. 25, ал. 2 след думите „управление и изпълнение на проекти“ се добавя „и програми“.
§ 4. В чл. 1, ал. 2 от Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 31 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 64, 90 и 95 от 2010 г., бр. 25 и 54 от 2011 г. и бр. 7 от 2012 г.) се създава т. 26:
„26. координира работата по съхранение на документите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в България.“
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков
9575