Министерски съвет
брой: 80, от дата 19.10.2012 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.9


Постановление № 249 от 11 октомври 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за осигурителните каси, приета с Постановление № 89 на Министерския съвет от 2001 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 ОТ 11 ОКТОМВРИ 2012 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за осигурителните каси, приета с Постановление № 89 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 37 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г. и бр. 2 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и/или самоосигуряващите се лица“ се заменят със „самоосигуряващите се лица и/или лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване (КСО)“.
2. В ал. 2 думите „и/или самоосигуряващите се лица“ се заменят със „самоосигуряващите се лица и/или лицата по чл. 4, ал. 9 КСО“.
§ 2. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Осигурителната каса действа като осигурител спрямо членовете си, които са самоосигуряващи се лица или лица по чл. 4, ал. 9 КСО, както и спрямо осигурените при членовете на касата лица, и:
1. събира дължимите осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и ги превежда по сметките на ТД на НАП в съответните срокове съгласно КСО, Закона за здравното осигуряване и Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите;
2. представя в съответното териториално поделение на НОИ необходимите документи за изплащане на паричните обезщетения и помощите по чл. 1 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 364 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 1 от 2007 г.; Решение № 9943 на Върховния административен съд от 2007 г. – бр. 1 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2008 г., бр. 13 и 67 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 14 от 2011 г. и бр. 16 от 2012 г.), в сроковете, определени с нея;
3. представя на ТД на НАП на електронен носител данните по чл. 5, ал. 4 КСО, данни за внесените вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за данъка по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
4. снабдява самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 КСО с осигурителни книжки;
5. оформя и съхранява осигурителните книжки и другите документи, свързани с осигуряването на членовете на касата;
6. подава документи за пенсиониране съгласно чл. 1, ал. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 43, 61 и 89 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г., бр. 19 от 2002 г.; попр., бр. 21 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2002 г.; Решение № 7581 на Върховния административен съд от 2002 г. – бр. 76 от 2002 г.; Решение № 11701 на Върховния административен съд от 2002 г. – бр. 119 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2003 г., бр. 25 и 68 от 2004 г., бр. 24 от 2005 г., бр. 48 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 1, 16, 79, 84 и 87 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 13 от 2011 г. и бр. 16 от 2012 г.).“
2. В ал. 3, т. 2 след думите „самоосигуряващите се лица“ се добавя „и на лицата по чл. 4, ал. 9 КСО“.
§ 3. В чл. 9 ал. 2 се отменя.
§ 4. В чл. 10, ал. 3 думите „и предадените от прекратените осигурителни каси документи“ се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 август 2012 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков
9565