Министерство на околната среда и водите
брой: 78, от дата 12.10.2012 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.16


Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите (обн., ДВ, бр. 39 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 35 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 2 след думите „Министерството на околната среда и водите“ се добавя „с мандат 4 години“.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 4 – 9 се изменят така:
„(4) Представителите на неправителствените организации (НПО) по чл. 5, ал. 1 са лица, номинирани посредством обединения за гражданско участие на НПО, осъществяващи дейност в областта на околната среда, които включват не по-малко от десет НПО за мандат не повече от четири години без право на два последователни мандата.
(5) Номинацията по ал. 4 се прави след отправена покана от страна на министъра на околната среда и водите или оправомощено от него лице чрез интернет страницата на Министерство на околната среда и водите и публикация в един ежедневник.
(6) Поканата по ал. 5 съдържа: срок, в който следва да постъпят конкретните кандидатури, и списък на необходимите документи по ал. 7.
(7) Документите, които всяко обединение за гражданско участие на НПО следва да представи са: списък на юридическите лица с нестопанска цел (сдружения/фондации), участващи в обединението за гражданско участие, с подпис на председателя на съответното обединение; копие от устав/учредителен акт и данни за съдебна регистрация, седалище, адрес и координати за връзка (тел., факс, електронна поща, трите имена на представителя на сдружението/фондацията) за всяко юридическо лице, участващо в обединението; споразумение по образец, даден в приложение № 1. Писмената информация за номинацията по ал. 4 се внася с писмо в деловодството на министерството или по електронен път с електронен подпис в посочения съгласно ал. 6 срок, към което всеки от номинираните представители прилага подписана собственоръчно декларация по образец, даден в приложение № 2, че не участва в ръководен и/или контролен орган на политическа партия, както и декларация съгласно образец, даден в приложение № 3, подписана от председателя на съответното обединение относно броя на НПО, включени в него.
(8) Всяко обединение за гражданско участие на НПО може да номинира по един кандидат за представител (титуляр и заместник) в състава на ВКСВ. Всяка НПО може да даде своя глас само за една номинация по ал. 4. Общият брой на представители на обединения за гражданско участие на НПО в състава на ВКСВ е трима.
(9) Документите по ал. 7 се разглеждат от назначена със заповед на министъра на околната среда и водите комисия, която предлага на министъра за включване в състава на ВКСВ онези трима кандидати, номинирани от обединенията за гражданско участие на НПО, представили информация за най-голям брой НПО, включени в тях и отговарящи на изискванията по ал. 4 и 7. При наличие на кандидати, номинирани от обединения с еднакъв брой НПО, при равни други условия, комисията включва в състава на ВКСВ кандидата на обединението, което първо по реда на внасяне е представило документите по ал. 7.“
2. Създават се ал. 10 – 14:
„(10) При установяване на непълноти или несъответствия в документите и/или информацията по ал. 7 председателят на комисията по ал. 9 дава указания и има право еднократно да изиска отстраняване на нередовности в срок до 14 дни от получаване на съобщението. В случай че указанията или срокът не бъдат спазени от обединението за гражданско участие на НПО, комисията не разглежда кандидатурата на това обединение.
(11) В случай че броят на обединенията, номинирали свой представител, е по-малък от необходимия брой представители в състава на ВКСВ, министърът на околната среда и водите или оправомощено от него лице по изключение уведомява обединението, включващо най-голям брой НПО, да посочи повече от един кандидат за представител в състава на ВКСВ, като представи: споразумение по образец, даден в приложение № 1 към чл. 5, ал. 7; подписани собственоръчно декларации от номинирания представител по образец, приложение № 2 към чл. 5, ал. 7 и приложение № 3 към чл. 5, ал. 7.
(12) Мандатът на определения представител на НПО започва да тече от датата на заповедта на министъра на околната среда и водите, с която номинираният се определя за член на ВКСВ.
(13) Освобождаването на представител на НПО от състава на ВКСВ може да стане:
1. по негово искане;
2. при отзоваването му от страна на НПО, които са го номинирали;
3. при промяна на декларираните обстоятелства по ал. 7;
4. при наличието на влязла в сила присъда за извършено престъпление по смисъла на НК;
5. при състояние на трайна нетрудоспособност, което продължи повече от три месеца;
6. в случай на смърт.
(14) При наличието на някоя от хипотезите по предходната алинея обединението, чийто представител е член на ВКСВ, уведомява писмено МОСВ в срок до 30 дни за настъпването й, като представя своята нова кандидатура и документите по ал. 12. Определянето на нов представител на НПО става по реда, по който е избран този, чието място е било освободено, и до края на мандата му.“
§ 3. В чл. 8 се създават ал. 5 – 7:
„(5) Всички членове на ВКСВ, в това число и представителите на НПО, са лица, заемащи публични длъжности по смисъла на чл. 3, т. 17 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) и по отношение на тях се прилагат разпоредбите на закона.
(6) Всеки член на ВКСВ, когато има частен интерес във връзка с изпълнение на своите правомощия по точка, включена за разглеждане в дневния ред на съответното заседание, е длъжен да декларира това обстоятелство, като подаде предварително декларация по чл. 12, т. 4 ЗПУКИ за наличие на частен интерес по конкретен повод по образец – приложение № 4.
(7) Всеки член на ВКСВ е длъжен да се отстрани сам от изпълнение на правомощията си като участник в заседанието на съвета съгласно чл. 19, ал. 1 ЗПУКИ, когато има частен интерес по конкретен повод по точка, включена в дневния ред на заседанието.“
§ 4. Създава се приложение № 1 към чл. 5, ал. 7:
„Приложение № 1 към чл. 5, ал. 7
Образец
СПОРАЗУМЕНИЕ
Днес, .................... г.
1. Ние, представляващите следните юридически лица с нестопанска цел: 1. ...................................,
2. .............................., се споразумяхме за създаване на обединение за гражданско участие на юридически лица с нестопанска цел (Обединението) за номиниране на представител на Обединението в състава на ВКСВ.
2. Определяме за Координатор за кореспонденция по процедурата за номинация на представител на създаденото по т. 1 Обединение ...............................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
1. Номинираме за представител на създаденото по т. 1 Обединение за член на състава на ВКСВ
...................................................................... – титуляр
(име, презиме, фамилия)
.................................................................. – заместник
(име, презиме, фамилия)
Участници в Обединението:
1. ....................................................................................
(име на НПО, име, презиме, фамилия на председателя на УС, подпис и печат)
2. ....................................................................................
(име на НПО, име, презиме, фамилия на председателя на УС, подпис и печат)
Координатор:
........................................................................................
(име на НПО, име, презиме, фамилия, адрес за кореспонденция, тел., e-mail, подпис)
Номиниран:
........................................................................................
(име на НПО, име, презиме, фамилия, адрес за кореспонденция, тел., e-mail, подпис)
 
§ 5. Досегашното приложение № 1 към чл. 5, ал. 5 става приложение № 2 към чл. 5, ал. 7.
§ 6. Досегашното приложение № 2 към чл. 5, ал. 5 става приложение № 3 към чл. 5, ал. 7, а в него думата „платформа“ се заменя с „обединение“.
§ 7. Създава се приложение № 4 към чл. 8, ал. 6:
„Приложение № 4 към чл. 8, ал. 6
Образец
ДЕКЛАРАЦИЯ
По чл. 12, т. 4 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Долуподписаният/ната .............................................
........................................................................................
(трите имена)
В качеството си на член на ВКСВ съгласно чл. 5, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите
........................................................................................
........................................................................................
(описва се точното качество на декларатора)
ДЕКЛАРИРАМ, че:
Имам частен интерес по следния конкретен повод:
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
ДАТА:................                                ПОДПИС:.......“
 
Преходни и заключителни разпоредби
§ 8. До издаването на заповедта по чл. 5, ал. 12 в провежданите заседания на ВКСВ участват като членове определените до датата на влизане в сила на този правилник представители на НПО.
§ 9. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър: Нона Караджова
9251