Министерски съвет
брой: 75, от дата 2.10.2012 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.24


Постановление № 230 от 26 септември 2012 г. за изменение на Постановление № 193 на Министерския съвет от 2012 г. за определяне размера на сумите, заплащани от здравноосигурените лица за посещение при лекар, лекар по дентална медицина и за болнично лечение

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230 ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.
за изменение на Постановление № 193 на Министерския съвет от 2012 г. за определяне размера на сумите, заплащани от здравноосигурените лица за посещение при лекар, лекар по дентална медицина и за болнично лечение (ДВ, бр. 68 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 2 думите „5,40 лв.“ се заменят с „5,80 лв.“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков
8873