Министерски съвет
брой: 74, от дата 28.9.2012 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.4


Постановление № 224 от 20 септември 2012 г. за изменение и допълнение на Постановление № 86 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за Министерството на вътрешните работи

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 224 ОТ 20 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.
за изменение и допълнение на Постановление № 86 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за Министерството на вътрешните работи(обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм., бр. 50, 68 и 93 от 2011 г. и бр. 27 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. Раздел І „Ръководни длъжности“ от приложение № 10 към чл. 2, ал. 9 се изме­ня така:

№ по ред
Наименование на длъжността
Минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността
Минимална основна месечна заплата от 1 октомври
2012 г.
(лв.)
Максимална основна месечна заплата от 1 октомври 2012 г.
(лв.)
1
2
3
4
5
 
І. Ръководни длъжности
 
 
 
1.
Началник на отдел
магистър
805
1750
2.
Началник на сектор
магистър
606
1130

 
Заключителни разпоредби
§ 2. Необходимите средства за прилагане на постановлението се осигуряват в рамките на разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на лицата по трудови правоотношения, извънтрудови и служебни правоотношения (разходи за персонал) през 2012 г. съгласно приложение № 6 към чл. 16 от Постановление № 36 на Министерския съвет от 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 30, 45, 52 и 61 от 2012 г.) и бюджета на Националната служба за охрана за 2012 г.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2012 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков
8776