Министерски съвет
брой: 66, от дата 25.7.2008 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.23


Постановление № 175 от 16 юли 2008 г. за приемане на Списък на професионалните болести

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 ОТ 16 ЮЛИ 2008 г.
за приемане на Списък на професионалните болести
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Приема Списък на професионалните болести съгласно приложението.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Постановление № 80 на Министерския съвет от 2001 г. за приемане на Списък на професионалните болести (ДВ, бр. 33 от 2001 г.).
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 56, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.
Министър-председател: Сергей Станишев
Главен секретар на Министерския съвет: Севдалин Мавров
 

(виж приложението в PDF-а на броя)

1503