Министерски съвет
брой: 68, от дата 4.9.2012 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.22


Постановление № 204 от 30 август 2012 г. за отменяне на Наредбата за Националната схема за управление по околна среда и одитиране, приета с Постановление № 61 на Министерския съвет от 2003 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204 ОТ 30 АВГУСТ 2012 Г.
за отменяне на Наредбата за Националната схема за управление по околна среда и одитиране, приета с Постановление № 61 на Министерския съвет от 2003 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. Отменя се Наредбата за Националната схема за управление по околна среда и одитиране, приета с Постановление № 61 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 26 от 2003 г.; попр., бр. 31 от 2003 г.)
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков

8310