Министерство на вътрешните работи
брой: 67, от дата 31.8.2012 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.40


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях (обн., ДВ, бр. 31 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 48 и 105 от 2002 г., бр. 68 и 105 от 2003 г., бр. 1, 21, 34, 59, 93 и 99 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г., бр. 20, 40 и 53 от 2008 г., бр. 94 от 2009 г. и бр. 80 от 2011 г.)
§ 1. В заглавието на наредбата думите „регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях“ се заменят с „регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства“.
§ 2. В чл. 1 ал. 1 се изменя така:
„(1) Тази наредба определя условията и реда за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях, собственост на български физически и юридически лица, както и реда за служебно предоставяне и за предоставяне срещу заплащане на данни за регистрирани пътни превозни средства.“
§ 3. В чл. 2 думата „задължително“ и изразът „в съда и в регистър БУЛСТАТ, съответно в търговския регистър“ се заличават.
§ 4. В чл. 4, ал. 1 думата „лично“ се заличава.
§ 5. В чл. 9, ал. 2 думите „чл. 141 ЗДП“ се заменят с „чл. 141, ал. 2 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП)“.
§ 6. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точки 1 – 4 се изменят така:
„1. превозното средство за идентификация с изключение на ПС от категория М1;
2. писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;
3. за превозни средства от категории М, N, O – валиден ЕО сертификат за съответствие, издаден от производителя, съгласно Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 40 от 2009 г.);
4. за превозни средства от категория L – валиден ЕО сертификат за съответствие, издаден от производителя, съгласно Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L (ДВ, бр. 12 от 2005 г.);“
б) точка 6 се изменя така:
„6. документ за самоличност – за физическите лица; единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър – за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК – документ за създаване и за код БУЛСТАТ;“
в) точка 8 се изменя така:
„8. митнически документ за оформен внос на територията на Европейския съюз (ЕС), когато превозното средство се внася от държава извън ЕС;“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За първоначална регистрация на нови превозни средства от категории M, N и О, произвеждани в малка серия или с използване на нови технологии и концепции, собственикът представя:
1. за ПС, притежаващи ЕО одобряване на типа на ПС, произвеждани в малка серия – сертификат за съответствие, издаден съгласно чл. 46, ал. 7 от Наредба № 60 от 2009 г.;
2. за ПС, притежаващи национално одобряване на типа на ПС, произвеждани в малка серия – документ, удостоверяващ съответствието на ПС с одобрения тип;
3. за ПС, произвеждани с използване на нови технологии или концепции – сертификат за съответствие, издаден съгласно чл. 46, ал. 6 от Наредба № 60 от 2009 г.“
3. В ал. 5 думите „ал. 1, т. 2, 3 или 4“ се заменят с „ал. 1, т. 3 или 4“.
4. В ал. 6 думите „произвеждани в национална малка серия“ се заменят с „притежаващи национално одобряване на типа на ПС, произвеждани в малка серия“.
5. В ал. 7 думите „произвеждани в европейска малка серия“ се заменят с „притежаващи ЕО одобряване на типа на ПС, произвеждани в малка серия“.
6. Алинея 8 се изменя така:
„(8) За превозни средства от категории M, N и О без валиден сертификат за съответствие може да се представи удостоверение за индивидуално одобряване, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, или индивидуално одобряване, издадено от компетентен орган на държава – членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария и признато за валидно на територията на Република България, съгласно Наредба № 60 от 2009 г.“
7. В ал. 9 думите „ал. 1, т. 2, 3 и 4“ се заменят с „ал. 1, т. 3 и 4“.
§ 7. В чл. 12а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „държава – членка на ЕС или ЕИП“ се заменят с „държава – членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария“;
б) в т. 3 думите „държавата – членка на ЕС или ЕИП“ се заменят с „държавата – членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария“;
в) в т. 4 думите „държава – членка на ЕС или ЕИП“ се заменят с „държава – членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария“;
г) създава се нова т. 7:
„7. митнически документ за оформен внос на територията на ЕС, когато превозното средство се внася от държава извън ЕС;“
д) досегашната т. 7 става т. 8 и се изменя така:
„8. документ за самоличност – за физическите лица; единен идентификационен код – за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК – документ за създаване и за код БУЛСТАТ;“
е) досегашните т. 8, 9 и 10 стават съответно точки 9, 10 и 11.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато законодателствата на държавите – членки на Европейския съюз, ЕИП, или Конфедерация Швейцария не предвиждат задължение за регистрация на превозни средства от даден вид и категория и не могат да бъдат представени документите по ал. 1, т. 3, се представя официален документ от съответните компетентни органи и документ, съдържащ информация с техническите данни на ПС, позволяващи идентификацията му.“
3. В ал. 3 след думите „документ по“ се добавя „ал. 1“, след което се поставя запетая.
4. В ал. 5 думите „ал. 1, т. 9“ се заменят с „ал. 1, т. 10“.
5. В ал. 6 думите „ал. 1, т. 5“ се заменят с „ал. 1, т. 5 и 7“.
§ 8. В чл. 12б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „държава извън ЕС и ЕИП“ се заменят с „държава извън ЕС, ЕИП или Конфедерация Швейцария“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. за ПС, за които към датата на тяхното производство са били в сила изискванията за пълно европейско одобряване на тип ПС – доказателство за валидно към датата на тяхното производство ЕО одобряване на типа;“
в) точка 4 се изменя така:
„4. за ПС, за които към датата на тяхното производство не са били в сила изискванията за пълно европейско одобряване на тип ПС – удостоверение за индивидуално одобряване, издадено по реда на наредбата по чл. 146, ал. 1 ЗДвП;“
г) в т. 8 в края на текста се поставя запетая и се добавя „когато превозното средство се внася от държава извън ЕС“;
д) точка 9 се изменя така:
„9. документ за самоличност – за физическите лица; единен идентификационен код – за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК – документ за създаване и за код БУЛСТАТ;“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато не може да се представи доказателство по ал. 1, т. 3, се представя удостоверение за индивидуално одобряване, издадено по реда на наредбата по чл. 146, ал. 1 ЗДвП.“
§ 9. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „превозни средства“ се добавя „от категория М1“, а думата „модел“ се заменя с „търговско наименование“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) На превозно средство, представено за първоначална регистрация, се извършва и преглед за техническата изправност (без новите ПС и ПС с регистрация в държава – членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария, които притежават валиден документ за преминат преглед за техническа изправност) и комплектуването му, като резултатът се отразява в документите за регистрация. Прегледът се извършва в пунктовете за регистрация и идентификация на звената „Пътна полиция.“
§ 10. В чл. 15, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. документ за самоличност – за физическите лица; единен идентификационен код – за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК – документ за създаване и за код БУЛСТАТ;“.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. документ за собственост с данните за марката, търговското наименование, номерата на рамата (шасито) и/или двигателя – само при промяна на собствеността или основен агрегат (двигател);“.
3. В т. 7 в края на текста се поставя запетая и се добавя: „с изключение на ПС с прекратена регистрация на основание чл. 18, т. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 3 и 5“.
4. Точка 8 се изменя така:
„8. при изменение в конструкцията на регистрирано превозно средство – удостоверение за изменение в конструкцията, издадено по реда на наредбата по чл. 146, ал. 1 ЗДвП;“.
§ 11. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. Регистрацията на превозно средство се прекратява:
1. с писмено заявление от собственика;
2. служебно.“
§ 12. Създават се чл. 18а и чл. 18б:
„Чл. 18а. (1) При прекратяване на регистрацията по чл. 18, т. 1 собственикът представя:
1. писмено заявление, издадено по служебен път;
2. документ за самоличност – за физическите лица; единен идентификационен код – за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК – документ за създаване и за код БУЛСТАТ;
3. документ, удостоверяващ правото за представляване на стопанския субект – собственик на ПС;
4. свидетелство за регистрация на ПС.
(2) Към документите по ал. 1 се прилага и един от следните документи:
1. изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател до съответното звено „Пътна полиция“ за взето решение за изплащане на тотална щета; част първа от свидетелството за регистрация се отбелязва като невалидна (чрез перфориране и надпис „Прекратена регистрация – тотална щета“) и се връща на собственика, а част втора се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията;
2. писмено уведомление от собственика за износ на ПС от страната; част първа и част втора на свидетелството за регистрация се отбелязват като невалидни (чрез перфориране и надпис „Прекратена регистрация – износ“) и се връщат на собственика; копие от свидетелството за регистрация се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията;
3. документи, че превозното средство е прието за разкомплектоване; част първа от свидетелството за регистрация се отбелязва като невалидна (чрез перфориране и надпис „Прекратена регистрация – прието за разкомплектоване“) и се връща на собственика, а част втора се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията;
4. декларация по образец за съхраняване на ПС в частен имот; част първа от свидетелството за регистрация се отбелязва като невалидна (чрез перфориране и надпис „Прекратена регистрация – частен имот“) и се връща на собственика, а част втора се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията;
5. документ от компетентен орган, че ПС е унищожено при пожар или природно бедствие; част първа от свидетелството за регистрация се отбелязва като невалидна (чрез перфориране и надпис „Прекратена регистрация – унищожено“) и се връща на собственика, а част втора се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията; отбелязването се извършва, ако свидетелството не е унищожено при пожара или природното бедствие;
6. копие на документ за регистрация в друга държава или на друг документ, придружен с легализиран превод, удостоверяващ регистрацията на ПС в друга държава;
7. документ, удостоверяващ, че ПС е конфискувано или отнето в полза на държавата.
(3) Регистрацията на откраднато превозно средство се прекратява въз основа на писмено заявление от собственика след обявяване за издирване и отразяване на информацията в Автоматизираната информационна система „Издирвателна дейност“ – Национална Шенгенска информационна система (АИС ИД – НШИС).
(4) В случаите на ал. 2, т. 6 и 7 не се изисква свидетелство за регистрация на ПС, издадено от българските компетентни органи.
(5) При прекратяване регистрацията на ПС с регистрационни табели, които не отговарят на изискванията на действащия БДС 15980 и БДС ISO 7591, се представят само документите по ал. 1.
Чл. 18б. (1) Прекратяване на регистрацията по чл. 18, т. 2 се извършва:
1. след уведомление от компетентен орган за регистрацията на превозното средство в държава – членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария;
2. след уведомление от компетентен орган в държава извън ЕС, ЕИП или Конфедерация Швейцария за регистрацията на превозното средство в съответната държава и предоставяне на табелите с регистрационните номера;
3. след уведомление от компетентен орган на друга държава за унищожаването на превозното средство или предаването му за разкомплектоване в чужбина;
4. след уведомление от компетентен орган на друга държава за конфискация или отнемане на превозното средство в полза на съответната държава;
5. след писмено уведомление от службите за контрол по чл. 167, ал. 2, т. 3 ЗДвП, определени от кметовете на общините, предоставяне на табелите с регистрационните номера и документи, че превозното средство е прието за разкомплектоване;
6. след писмено уведомление от службите за контрол по чл. 167, ал. 2, т. 3 ЗДвП, определени от кметовете на общините, за идентифициране на превозно средство по номера на рамата или друг идентификационен номер и предоставяне на документи, че превозното средство е прието за разкомплектоване;
7. при установяване, че ПС е регистрирано с подправен, заличен или повреден идентификационен номер; прекратяването се извършва след разпореждане на орган на съдебната власт.
(2) При прекратяване регистрацията по ал. 1, т. 1, 2, 3 или 4 се уведомява собственикът на ПС, посочен в регистъра.
(3) При получаване на уведомление по ал.1, т. 1, 2, 3, 4, 5 или 6 за ПС с наложен запор или друго законово ограничение се уведомява писмено органът, постановил обезпечението.
(4) Прекратяване на регистрацията в случаите по ал. 3 се извършва след отмяна или писмено разрешение на органа, постановил обезпечението, или на друг компетентен орган.“
§ 13. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При прекратяване на регистрацията на основание чл. 18, т. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 2, т. 1, 2, 3, 4 или ал. 5, както и на основание чл. 18, т. 2 във връзка с чл. 18б, ал. 1, т. 2 или 5 се представят табелите с регистрационен номер.“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Ако табелите с регистрационен номер отговарят на действащия БДС и Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г. и същите са иззети от компетентен орган на държава извън ЕС, ЕИП или Конфедерация Швейцария, прекратяване на регистрацията се извършва след получаване на писмено уведомление от компетентен орган или представяне на документ от собственика, че табелите са иззети и унищожени при регистрацията на ПС в съответната държава.“
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Ако табелите с регистрационен номер отговарят на действащия БДС и Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г. и същите са унищожени при пожар или природно бедствие, прекратяване на регистрацията се извършва след представяне на документ от компетентен орган, удостоверяващ това обстоятелство.“
§ 14. Член 20 се отменя.
§ 15. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. (1) Възстановяване на прекратена регистрация се извършва при поискване от собственика с данните от отчета на превозното средство по реда на чл. 14 – 17 само за ПС, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 18, т. 1 поради изнасяне от страната, съхраняване в частен имот, кражба или регистрационни табели, които не отговарят на изискванията на действащия БДС 15980 и БДС ISO 7591.
(2) Възстановяване на прекратена регистрация на превозно средство по чл. 18, т. 1 поради кражба се извършва след прекратяване на издирването и писмено съгласие на застрахователя, ако е изплатена тотална щета.
(3) Допуска се използването на двигател от превозни средства, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 18, т. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 2, т. 1, 3, 4 или ал. 5 и чл. 18, т. 2 във връзка с чл.18б, ал. 1, т. 5 или 6.
(4) Промяна в регистрацията на ПС с използване на двигател съгласно ал. 3 се извършва по реда на чл. 15.“
§ 16. В чл. 27, ал. 2 се правят следните изменения:
1. Точка 3 се отменя.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. документ за самоличност – за физическите лица; единен идентификационен код – за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК – документ за създаване и за код БУЛСТАТ;“.
§ 17. В чл. 28 думата „модела“ се заменя с „търговското наименование“.
§ 18. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „дирекция „Охранителна и пътна полиция“ (Д „ОПП“) на“ се заличават.
2. В ал. 10 думите „Д „ОПП“ на“ се заличават.
§ 19. В чл. 32, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „Проверката на техническото състояние“ се заменят с „Прегледът за техническа изправност“.
2. В т. 1 след думите „без новите превозни средства“ се добавя „и ПС с регистрация в държава – членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария, които притежават валиден документ за преминат преглед за техническа изправност“.
§ 20. В чл. 32б се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „за превоз на хора“ се заличават.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. на товарните, специалните автомобили, ремаркета и полуремаркетата с допустима максимална маса над 750 kg, от чиято първоначална регистрация не са минали повече от 10 години – след една година;“.
3. Точка 3 се изменя така:
„3. на товарните, специалните автомобили, ремаркетата и полуремаркетата с допустима максимална маса над 750 kg, от чиято първоначална регистрация са минали повече от 10 години – след 6 месеца;“.
4. Точка 5 се отменя.
5. В т. 7 след думата „мотоциклетите“ се добавя изразът „и ремаркетата с допустима максимална маса не повече от 750 kg“.
§ 21. В чл. 32д се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след запетаята след думите „превозните средства“ се добавя „представени за първоначална регистрация или за възстановяване на прекратена регистрация и“.
2. В ал. 5 думите „приложение № 2“ се заменят с „приложение № 4“, а думите „Европейския съюз“ се заменят с „ЕС, ЕИП или Конфедерация Швейцария“.
§ 22. В чл. 34, ал. 3 думите „съдебни, данъчни или митнически органи“ се заменят със „съдебни и митнически органи и органите на Националната агенция за приходите“, а думите „чл. 18, ал. 1, т. 2“ се заменят с „чл. 18, т. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 2, т. 1“.
§ 23. В чл. 36 думите „данъчната администрация“ се заменят с „органите на Националната агенция за приходите“.
§ 24. След чл. 37 се създава глава шеста „а“ с чл. 37а – 37г:
„Глава шеста „а“
РЕД ЗА СЛУЖЕБНО ПРЕДОСТАВЯНЕ И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ НА ДАННИ ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
Чл. 37а. (1) Удостоверения за регистрирани или с прекратена регистрация превозни средства се издават след заплащане на такса, която се събира в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси. За издаване на удостоверението собственикът подава заявление до съответното звено „Пътна полиция“ при СДВР или ОДМВР, в което посочва целите, за които се искат данните.
(2) При служебно запитване се предоставя информация на структурите на МВР, органите на съдебната власт, органите за защита на националната сигурност и обществения ред и органите на Националната агенция за приходите за регистрирано превозно средство без заплащане на такса.
(3) Служебните запитвания по ал. 2 се подават до директора на СДВР или ОДМВР по постоянен адрес на собственика – за физически лица, или по адреса на регистрация – за юридически лица, или по местоотчет на ПС.
(4) Служебните запитвания по ал. 2 за справка само от автоматизираната информационна система – КАТ (АИС – КАТ) за превозни средства, водещи се на отчет в повече от една териториална структура на МВР или за собственици с постоянен адрес в различни областни дирекции на МВР, се подават до директора на ГДНП.
(5) На заявители извън посочените в ал. 1 и 2 се предоставя информация за регистрирани превозни средства по разпореждане на органите на съдебната власт след заплащане на такса, която се събира в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.
(6) Справки за ПС и собствениците им от АИС – КАТ се предоставят на чужди компетентни органи по силата на международен договор, по който Република България е страна.
Чл. 37б. (1) Обобщени справки за броя на моторните превозни средства на централно ниво се издават от ГДНП, а на териториално ниво – от СДВР или съответната ОДМВР, след заплащане на такса, която се събира в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.
(2) За изготвяне на справка по ал. 1 на централно ниво се подава заявление до директора на ГДНП, а на териториално ниво – до директора на СДВР или съответната ОДМВР, като се посочват целите, за които се искат данните.
Чл. 37в. (1) Заявления за издаване на удостоверение за регистрирани превозни средства по чл. 37а, ал. 1 и заявление за издаване на обобщени справки по чл. 37б, ал. 1 могат да бъдат подавани по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР с притежавания от лицето квалифициран електронен подпис. При подадено заявление по този ред органите по регистрация изпращат потвърждение или отказ до лицето по електронен път.
(2) При изпратено потвърждение по ал. 1 лицето се уведомява, че документът ще бъде издаден след заплащане на съответната такса.
Чл. 37г. Структурите на МВР, предоставящи информация по реда на тази глава, водят запис с информация за лицата, поискали удостоверение/справка за превозни средства, целите, за които се искат данните, вида и времето на предоставената информация, както и причината за отказ в случай, че не са предоставени данни.“
§ 25. Член 38 се отменя.
§ 26. В чл. 39, ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. документ за самоличност – за физическите лица; единен идентификационен код – за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК – документ за създаване и за код БУЛСТАТ;“.
§ 27. В чл. 41 т. 4 се изменя така:
„4. документ за самоличност – за физическите лица; единен идентификационен код – за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК – документ за създаване и за код БУЛСТАТ;“.
§ 28. Член 43 се изменя така:
„Чл. 43. (1) Временно спрените превозни средства се пускат в движение след отстраняване на причините, поради които са били спрени, и извършване на преглед за техническа изправност.
(2) Прегледът за техническа изправност по ал. 1 не се извършва на временно спрени превозни средства по чл. 171, т. 2, букви „в“, „ж“, „з“ и „и“ ЗДвП и по чл. 40, ал. 1, т. 2, ако е представен валиден документ за преминат преглед за техническа изправност.“
§ 29. В чл. 44, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. документ за самоличност – за физическите лица; единен идентификационен код – за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК – документ за създаване и за код БУЛСТАТ;“.
§ 30. В чл. 45 думите „данъчната администрация“ се заменят с „органите на Националната агенция за приходите“.
§ 31. В чл. 47, ал. 3 след думите „нормативни актове“ се поставя запетая и се добавя „както и цялостно заличаване на основния цвят на превозното средство чрез облепване с фолио“.
§ 32. Член 48 се изменя така:
„Чл. 48. (1) Регистрираните по реда на тази наредба моторни превозни средства от категория L съгласно чл. 149, ал.1, т. 1 ЗДвП следва да са оборудвани с обезопасителен триъгълник, аптечка и светлоотразителна жилетка.
(2) Регистрираните по реда на тази наредба моторни превозни средства, различни от посочените в ал. 1, следва да са оборудвани с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка и резервно колело (гума с джанта) или система за самостоятелно възстановяване на спукана гума.“
§ 33. В § 2 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 8:
а) в буква „б“ думите „AИС „Издирвани МПС“ се заменят с „АИС ИД – НШИС“;
б) създава се буква „з“:
„з) проверка на ПС за изменение в конструкцията.“
2. Точка 10 се изменя така:
„10. „Тотална щета“ е увреждане на МПС по смисъла на чл. 193, ал. 4 от Кодекса за застраховането.“
3. Точка 11 се изменя така:
„11. „ЕО сертификат за съответствие“ е сертификат по образец в приложение № 9 към чл. 30, ал. 2 на Наредба № 60 от 2009 г. – за ПС от категории М, N и О или по образец съгласно раздел IV от приложение № 1 към чл. 7, ал. 1, т. 2 на Наредба № 117 от 2005 г. – за МПС от категория L.“
§ 34. В § 8 от преходните и заключителните разпоредби след думите „чл. 140, ал. 2“ се добавя „и чл. 142“.
§ 35. В параграф 31 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № І-45 от 2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторни превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях (ДВ, бр. 94 от 2009 г.) ал. 1 – 3 се изменят така:
„(1) Изискванията за наличие на валиден ЕО сертификат за съответствие по чл. 12, ал. 1, т. 3 се прилагат за всички нови превозни средства от съответната категория от датите, посочени в приложението към § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 60 от 2009 г.
(2) За първоначална регистрация на нови ПС от категории М, N и O, до датите на влизане в сила на изискването за наличие на валиден ЕО сертификат за съответствие по ал. 1 собственикът представя:
1. документ, удостоверяващ съответствието на превозното средство с одобрения тип превозни средства, на база на национално одобряване на типа, издадено или признато за валидно на територията на Република България съгласно Наредба № 60 от 2009 г., или
2. удостоверение за индивидуално одобряване, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, или индивидуално одобряване, издадено от компетентен орган на държава – членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария, и признато за валидно на територията на Република България съгласно Наредба № 60 от 2009 г.
(3) Представен ЕО сертификат за съответствие за нови ПС от категории М, N и O преди датите, посочени в приложението към § 5 от ПЗР на Наредба № 60 от 2009 г., се признава за регистрация.“
§ 36. В приложение № 3 към чл. 32в, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието думата „периодичните“ се заменя с „първоначалните“.
2. В т. 4 след думите „(гума с джанта)“ се добавя „или система за самостоятелно възстановяване на спукана гума“.
§ 37. В приложение № 7 към чл. 30, ал. 2 в описанието на прилаганите документи се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. Единен идентификационен код – за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК – документ за създаване и за код БУЛСТАТ;“.
2. Точки 2, 3 и 4 се отменят.
Допълнителна разпоредба
§ 38. Навсякъде в наредбата думите „структурното звено, извършило“, „съответното структурно звено“, „структурно звено“, „структурното звено“, „структурни звена“ и „структурните звена“ се заменят съответно със „звеното, извършило“, „съответното звено“, „звено“, „звеното“, „звена“ и „звената“, абревиатурата „ЗДП“ се заменя със „ЗДвП“, думите „Главна дирекция „Охранителна полиция“ и „Главна дирекция „ОП“ се заменят с „Главна дирекция „Национална полиция“, абревиатурата „ГД „ОП“ се заменя с „ГДНП“, а думите „универсален електронен подпис“ се заменят с „квалифициран електронен подпис“.
Преходна разпоредба
§ 39. Разпоредбите на § 8, т. 1, буква „в“ относно чл. 12б, ал. 1, т. 4, § 8, т. 2 относно чл. 12б, ал. 2 и § 10, т. 4 относно чл. 15, ал. 1, т. 8 влизат в сила от 1 ноември 2012 г.
Министър: Цветан Цветанов
8094