Министерство на регионалното развитие и благоустройството
брой: 63, от дата 17.8.2012 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.27


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи

 

 
МИНИСТЕРСТВО  НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи (обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.; изм., бр. 41 от 2005 г. – Решение № 3887 на ВАС на РБ от 2005 г.)
§ 1. В чл. 2 в края на изречението се поставя запетая и се добавя „в съответствие със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) и Закона за водите (ЗВ)“.
§ 2. В чл. 3, ал. 1, т. 1 след думата „отпадъчни“ се добавя „и/или дъждовни“.
§ 3. В чл. 4, ал. 3 думите „санитарния контрол“ се заменят с „държавния здравен контрол, кмета на съответната община“, а запетаята след думата „потребителите“ и думите „органите на околната среда“ се заличават.
§ 4. В чл. 5 ал. 3 се изменя така:
„(3) Когато една водоснабдителна или канализационна система се използва за предоставяне на услуги В и К в различни обособени територии, операторите уреждат отношенията си с договор, съгласуван с асоциациите по В и К и Държавната комисия по енергийно и водно регулиране.“
§ 5. В чл. 7, ал. 2 след думата „Отпадъчните“ се добавя „и/или дъждовните“, а след думите „ревизионна шахта“ се добавя „или ревизионен отвор“.
§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) изречение първо се изменя така:
„Получаването на услугите В и К се осъществява при публично известни общи условия, предложени от оператора и одобрени от собственика (собствениците) на водоснабдителните и канализационните системи или от оправомощени от него (тях) лица и от съответния регулаторен орган.“; 
б) създава се т. 6:
„6. редът за откриване, промяна или закриване на партида, включително и служебно от оператора.“
2. В ал. 2 след думата „условия“ се добавя „на електронната си страница и“.
§ 7. Създава се чл. 9а:
„Чл. 9а. Промяната на носителя на правото на собственост, на строеж или на ползване на водоснабдения обект има действие спрямо оператора от деня на промяната по партидата на потребителя по реда, определен в договора или в общите условия.“
§ 8. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. Новоизградените обекти на водоснабдителните и канализационните системи се отразяват по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър от възложителя и се предават на операторите.“
§ 9. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 се създават изречения второ и трето:
„При необходимост операторът може да монтира за негова сметка водомерната шахта и водомерния възел извън границите на имота, като отговорността му за предоставяне на услугата водоснабдяване е до регулационната линия на имота на потребителя. В тези случаи водомерната шахта заедно с водопроводното отклонение до имотната граница на имота на потребителите са част от общите мрежи на водоснабдителната система и се изграждат, поддържат и стопанисват по реда на ЗУТ и ЗВ от операторите.“
2. В ал. 4 след думата „водомер“ се добавя „или в общите части“.
3. В ал. 5 думите „се осигуряват от“ се заменят със „са задължение на“.
§ 10. В чл. 12, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 4:
„4. съгласуване с оператора на инвестиционен проект за новото отклонение;“.
2. Досегашната т. 4 става т. 5.
§ 11. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 7, изречение второ накрая се поставя запетая и се добавя „освен ако в предварителния договор с оператора не е договорено друго“.
2. В ал. 8 изречение второ се заличава.
§ 12. В чл. 14, ал. 1, изречение първо думите ,,издаване на разрешението за строеж“ се заменят с ,,поискване от потребителя“.
§ 13. В чл. 15, ал. 1, изречение първо след думата „устройства“ се добавя „на съседните имоти“.
§ 14. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ал. 1“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Присъединяването се извършва в съответствие с В и К схемите на одобрения за територията подробен устройствен план.“       
§ 15. В чл. 23, ал. 1 текстът след думата „ремонт“ се заличава.
§ 16. В чл. 24 ал. 3 се отменя.
§ 17. В чл. 25 ал. 2 се изменя така:
„(2) При повреди или виновно запушване на канализационните отклонения и колектори потребителят заплаща всички вреди, причинени на оператора и установени с констативен протокол, включително и разходите за ремонт и възстановяване на активите.“
§ 18. В чл. 27 ал. 1 се изменя така:
„(1) Операторът осъществява постоянен контрол върху канализационните системи и върху количеството и качеството на изпусканите отпадъчни води в канализационната система чрез измерване, вземане и анализиране на проби и налагане на санкции при превишаване на допустимите норми за замърсяване.“
§ 19. Създава се чл. 27а:
„Чл. 27а. (1) Операторът осъществява контрол върху степента на замърсеност на производствените отпадъчни води за съответствие с изискванията за максимално допустимите концентрации на вещества в заустваните в канализационните мрежи производствени отпадъчни води, определени с договора за предоставяне на услугите В и К.
(2) В договора с потребителите, които заустват или ще заустват производствени отпадъчни води в канализационните мрежи, операторът на канализационната система определя най-малко:
1. максимално допустимото замърсяване по отделни характерни показатели на отпадъчните води, зауствани в канализационната система;
2. мястото и условията за вземане на водни проби;
3. броя и периодите на вземане на проби;
4. условията и заплащането на допълнителни пробовземания по искане на потребителя.
(3) Вземането на проби от отпадъчните води се извършва от представител на оператора в присъствието на представител на потребителя. Когато при предварително известни и за двете страни условия потребителят не осигури свой представител при измерването на дебита на производствените отпадъчни води и/или при вземането на водни проби или представителят на потребителя откаже да подпише протокола, удостоверяващ вземането на проби, тези обстоятелства се отразяват в протокола от длъжностното лице на оператора. Протоколът се подписва от един свидетел, който може да е и служител на оператора.
(4) Резултатите от анализа, извършен от оператора, се представят на потребителя.
(5) В случай на спор и когато е взета арбитражна проба, тя се предоставя за анализ в независима акредитирана лаборатория. Разходите се заплащат от страната, поискала анализ на арбитражната проба.
(6) Всяко допълнително пробовземане извън определеното в договора, извършено по искане на потребителя, е за негова сметка съгласно предварително известни условия на оператора.
(7) Резултатите от анализа по ал. 5 или 6 се приемат безусловно от страните и се прилагат от датата на съответното пробовземане до вземане на следващата проба.“
§ 20. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. Цените на услугите В и К се определят и обявяват по реда на ЗРВКУ.“
§ 21. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 текстът след думата „наредба“ се заличава.
2. Алинея 11 се изменя така:
„(11) Когато потребителите ползват вода от собствени или други водоизточници, от които отпадъчните води се включват в канализационната мрежа, те монтират на тях водомерни възли за своя сметка.“
§ 22. В чл. 33, ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „или с оценено съответствие по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите“.
§ 23. В чл. 34, ал. 1 думите „Преди монтаж водомерите“ се заменят с „Водомерът на водопроводното отклонение и общият водомер в сгради – етажна собственост“.
§ 24. Създава се чл. 34а:
„Чл. 34а. (1) Периодичните проверки на индивидуалните водомери като средства за измерване и разпределение на изразходваното количество вода в сгради – етажна собственост, се извършват през 10 години.
(2) Периодичните проверки по ал. 1 се извършват по искане и за сметка на потребителите от Българския институт по метрология или от лица, оправомощени за това от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по реда на ЗИ.
(3) Резултатите от периодичните проверки на индивидуалните водомери се удостоверяват със знаци по реда на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с Постановление № 239 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 98 от 2003 г.).
(4) Операторите са длъжни да осигуряват комплексна услуга за сметка на потребителите, която включва демонтаж на индивидуалните водомери, периодична проверка от лицата по ал. 2, монтаж и пломбиране.
(5) Когато длъжностно лице на оператора установи потребители с непроверени индивидуални водомери съгласно ал. 1, срокът за извършване на проверка на водомерите е три месеца. В случай че след изтичането на този срок не е извършена периодична проверка на водомерите, количеството изразходвана вода се начислява по реда на чл. 39, ал. 6.“
§ 25. В чл. 35, ал. 6, числото „1,5“ се заменя с „1,0“, в края се поставя запетая и се добавя текстът „за периода до предишен отчет по алинея 1.“
§ 26. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) В случаите по ал. 1 подаването и отвеждането на вода се спират за целия имот без предварително уведомяване до заплащане на дължимата сума.
(3) Незаконното присъединяване към водоснабдителните и канализационните системи се установява и доказва с протокол, съставен от длъжностно лице на оператора. Протоколът се подписва от длъжностното лице и от най-малко един свидетел, който може да бъде лице от състава на оператора.“
§ 27. В чл. 38 думите ,,Националната служба ,,Пожарна и аварийна безопасност“ се заменят с ,,Главна дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението“.   
§ 28. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) след думите „индивидуални водомери“ се поставя запетая и думите „в обектите на всички потребители“ се заменят с „като при създадена възможност от оператора се приемат и самоотчети, като“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. за потребителите, чиито индивидуални водомерие не са отчетени в срока по т. 1 или не са подадени самоотчети, се определят служебно данни, равни на средния месечен разход от последните два редовни отчета;“.
2. В ал. 4 т. 6 се изменя така:
„6. когато сумата от количествата по т. 2 и 3 е по-голяма от отчетеното по общия водомер, определените по т. 3 количества се намаляват пропорционално до изравняване с отчетеното количество по общия водомер.“
3. В ал. 5 т. 2 се отменя.
4. Създава се ал. 10:
„(10) При разделяне на имот, присъединен към едно водопроводно отклонение, се открива индивидуална партида за потребителите на всеки отделен имот, като отчитането се извършва по реда на ал. 2. “
§ 29. Създава се чл. 39а:
„Чл. 39а. Операторът приема за експлоатация водомери с дистанционно отчитане, при условие че разполага с технически средства и софтуер за отчитане на показанията от тях.“
§ 30. В чл. 40 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 31“ се заменят със „Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Възражения срещу определено заплащане на изразходваното количество вода могат да се правят писмено пред оператора в 7-дневен срок от изтичането на срока за плащане.“
§ 31. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 след думите „8 часа“ се поставя запетая и се добавя „а по довеждащите водопроводи – до 12 часа“;
б) създава се т. 5:
„5. при прекъсване на незаконно присъединяване към водоснабдителните и канализационните системи.“
2. В ал. 3 се създават т. 10 и 11:
„10. когато потребителят не допуска или не осигурява достъп на длъжностни лица на оператора за изпълнение на служебните им задължения до имота, до арматурно-водомерния възел, до ревизионната/ите шахта/и и/или до водопроводните и канализационните инсталации, включително за вземане на проба от отпадъчни води, което се удостоверява с констативен протокол;
11. когато потребителят повторно в едногодишен период не осигури достъп до водомера и за вземане на проба от отпадъчните води.“
3. Създава се ал. 7:
„(7) В случаите, когато компетентните контролни органи са спрели строителните и монтажните работи и са забранили захранването на обекта с вода, прекъсването (временно или трайно), както и възстановяването на водоснабдяването са за сметка на потребителя.“
§ 32. В чл. 42, ал. 1, т. 8 след думите „отпадъчни води, които“ се добавя „не отговарят на нормативните изисквания за заустване в канализационната система и“.
§ 33. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 3:
„3. за извършване на контрола по чл. 27, чл. 27а и чл. 42, ал. 1, т. 8, включително за вземане на проби от заустваните в канализационната система отпадъчни води;“
б) досегашната т. 3 става т. 4.
2. В ал. 2 се създава т. 11:
„11. извършват актуализация на партидата си при оператора при промяна на собствеността върху присъединения към В и К системите имот.“
§ 34. В чл. 47 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „водоснабдителните“ и „водопроводните“ се добавя „и канализационните“.
2. В ал. 2, т. 1 и 2 след думата „водоснабдителната“ се добавя „и канализационната“.
§ 35. Приложението към чл. 13, ал. 8 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 36. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в ,,Държавен вестник“.
Министър:  Лиляна Павлова
7733