Народно събрание
брой: 60, от дата 7.8.2012 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.13


Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

 

УКАЗ № 297
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, приет от ХLI Народно събрание на 26 юли 2012 г.
Издаден в София на 31 юли 2012 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Диана Ковачева
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.; изм., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 97 от 1995 г.; изм., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 98 от 2000 г.; изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67 и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и 60 от 2011 г., бр. 19 и 20 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 343 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, буква „в“ думите „до шест години“ се заменят с „от две до шест години, а в особено тежки случаи – лишаване от свобода от три до десет години“.
2. В ал. 3:
а) в текста преди буква „а“ след думата „местопроизшествието“ се добавя „или е управлявал, без да има необходимата право­способност, или на пешеходна пътека“;
б) в буква „а“ думите „до пет години“ се заменят с „от една до пет години“, а думите „до осем години“ се заменят с „лишаване от свобода от две до осем години“.
Заключителни разпоредби
§ 2. В Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм., бр. 46 и 109 от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27, 32 и 33 от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г., бр. 13, 33, 60, 61 и 93 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; бр. 19, 20 и 25 от 2012 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 68, ал. 1, изречение първо след думата „престъпление“ се добавя „или за друго престъпление, с което е причинена смърт“.
2. В чл. 381, ал. 2 се създава изречение второ: „Споразумение не се допуска и за всяко друго престъпление, с което е причинена смърт.“
§ 3. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 26 юли 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева
7280