Народно събрание
брой: 55, от дата 20.7.2012 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.3


Решение за избиране на членове на Комисията за защита от дискриминация, както и за председател и заместник-председател

 

РЕШЕНИЕ
за избиране на членове на Комисията за защита от дискриминация, както и за председател и заместник-председател
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 41 от Закона за защита от дискриминация
РЕШИ:
Избира за членове на Комисията за защита от дискриминация, както следва: Атанас Георгиев Мусорлиев, Баки Хасанов Хюсеинов, Кемал Еюп Адил, Ана Владимирова Страшимирова, Сабри Салиев Ахмедов.
Избира за председател на Комисията за защита от дискриминация Ана Владимирова Страшимирова.
Избира за заместник-председател на Комисията за защита от дискриминация Баки Хасанов Хюсеинов.
Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 12 юли 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
6757