Министерство на околната среда и водите
брой: 55, от дата 20.7.2012 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.68


Наредба за отменяне на Наредба № 3 от 2003 г. за Националната схема за екомаркировка

 

Наредба за отменяне на Наредба № 3 от 2003 г. за Националната схема за екомаркировка (обн., ДВ, бр. 49 от 2003 г.; изм., бр. 42 от 2006 г.)
Параграф единствен. Отменя се Наредба № 3 от 2003 г. за Националната схема за екомаркировка (обн., ДВ, бр. 49 от 2003 г.; изм., бр. 42 от 2006 г.).
Министър: Нона Караджова
6701