Министерски съвет
брой: 49, от дата 29.6.2012 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.21


Постановление № 129 от 26 юни 2012 г. за приемане на Класификатор на длъжностите в администрацията, на Наредба за прилагането на Класификатора на длъжностите в администрацията, на Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация, на Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация и на Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 ОТ 26 ЮНИ 2012 Г.
за приемане на Класификатор на длъжностите в администрацията, на Наредба за прилагането на Класификатора на длъжностите в администрацията, на Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация, на Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация и на Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Приема Класификатор на длъжности­те в администрацията.
Чл. 2. Приема Наредба за прилагането на Класификатора на длъжностите в администрацията.
Чл. 3. Приема Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.
Чл. 4. Приема Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация.
Чл. 5. Приема Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Отменят се:
1. Единният класификатор на длъжностите в администрацията, приет с Постановление № 47 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 18 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2004 г., бр. 58, 74 и 78 от 2005 г., бр. 24, 40 и 46 от 2006 г., бр. 11, 46, 61, 88 и 100 от 2007 г., бр. 3, 34, 37, 52, 64, 71, 91 и 108 от 2008 г., бр. 2, 3, 18, 34, 44, 80, 83, 84, 85 и 90 от 2009 г., бр. 4, 25 и 74 от 2010 г., бр. 15, 29, 47, 71, 83 и 106 от 2011 г. и бр. 21 от 2012 г.).
2. Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 47 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 18 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46 и 72 от 2004 г., бр. 83 от 2005 г., бр. 28 от 2006 г., бр. 64 и 71 от 2008 г., бр. 2, 18, 34 и 83 от 2009 г., бр. 4, 58 и 74 от 2010 г., бр. 47, 105 и 106 от 2011 г. и бр. 21 от 2012 г.).
3. Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 105 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 6 и 46 от 2004 г., бр. 83 от 2005 г., бр. 46 от 2006 г., бр. 64 и 92 от 2008 г., бр. 5 и 102 от 2009 г., бр. 25 и 58 от 2010 г., бр. 95 и 106 от 2011 г. и бр. 21 от 2012 г.).
4. Наредба № 2 от 2007 г. за длъжностните характеристики на държавните служители (обн., ДВ, бр. 1 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 95 и 106 от 2011 г. и бр. 21 от 2012 г.).
§ 2. В Наредбата за служебното положение на държавните служители, приета с Постанов­ление № 34 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 23 от 2000 г.; попр., бр. 47 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 53, 62 и 89 от 2000 г.; попр., бр. 90 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 28 и 35 от 2001 г.; Решение № 3901 на Върховния административен съд от 2001 г. – бр. 54 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2001 г., бр. 15, 67 и 115 от 2002 г., бр. 17, 59 и 109 от 2003 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 50 и 83 от 2005 г., бр. 2, 46 и 68 от 2006 г., бр. 46, 64, 92 и 101 от 2008 г. и бр. 21 от 2011 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 1, ал. 1 т. 3 се отменя.
2. В чл. 6, ал. 1 думите „чл. 395, ал. 4 от Гражданския процесуален кодекс“ се заменят с „чл. 512, ал. 4 от Гражданския процесуален кодекс“.
3. В чл. 8, ал. 2 думите „министърът на държавната администрация и административната реформа“ се заменят с „изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.
4. В чл. 10, ал. 2 думите „министъра на държавната администрация и административната реформа“ се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.
5. В чл. 11 навсякъде думите „Министерството на държавната администрация и административната реформа“ се заменят с „Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“.
6. Раздел ІV се отменя.
7. В § 4 от заключителните разпоредби думите „министърът на държавната администрация и административната реформа“ се заличават.
§ 3. (1) В Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, приета с Постановление № 8 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2005 г., бр. 46 от 2006 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 92 от 2008 г., бр. 5, 16, 18 и 42 от 2009 г., бр. 47 и 95 от 2011 г. и бр. 7 и 21 от 2012 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7 се създава изречение второ:
„За главните секретари в случаите по чл. 2, ал. 1, изречение второ от Закона за държавния служител се прилага чл. 6.“
2. В чл. 38а:
а) в ал. 1 думите „поне веднъж годишно“ се заменят със „след оценка и анализ на потребностите от човешки ресурси в администрациите“;
б) в ал. 2 думите „министъра на държавната администрация и административната реформа“ се заменят с „министър-председателя или овластено от него лице“.
3. В чл. 38в, ал. 2 думите „от министъра на държавната администрация и административната реформа“ се заменят с „на министър-председателя или овластено от него лице“.
4. В чл. 38е, ал. 3 думите „може да проведе“ се заменят с „провежда“.
5. В чл. 38ж:
а) в ал. 1 думите „поне веднъж годишно“ се заменят със „след оценка и анализ на потребностите от човешки ресурси в администрациите“;
б) в ал. 2 думите „министъра на държавната администрация и административната реформа“ се заменят с „министър-председателя или овластено от него лице“.
6. В чл. 38з, ал. 2 думите „министъра на държавната администрация и административната реформа“ се заменят с „министър-председателя или овластено от него лице“.
7. Параграф 1 от заключителните разпоредби се отменя.
8. В приложение № 1 към чл. 4:
а) в забележката към т. 1 думите „Единния класификатор“ се заменят с „Класификатора“;
б) в т. 3 таблицата се изменя така:

 
Изисквания и компетентности
да
не
1.
Ориентация към резултати
 
 
2.
Работа в екип
 
 
3.
Фокус към клиента (вътрешен/външен)
   
4.
Комуникативна компетентност
   
5.
Професионална компетентност
   
6.
Аналитична компетентност
   
7.
Управленска компетентност
   
8.
Стратегическа компетентност
   
9.
Лидерска компетентност
   
10.
Компетентност за преговори и убеждаване
   
11.
Други специфични за длъжността и за административното звено изисквания
   

 
9. В приложение № 2 към чл. 17, ал. 1, в частта „Лична информация“ след думата „Адрес“ се добавя „за кореспонденция“, а след думите „Телефон, факс“ се добавя „и електронен адрес“.
10. Приложения № 4 – 5а към чл. 32, ал. 3 се изменят така:
„Приложение № 4 към чл. 32, ал. 3
ФОРМУЛЯР ЗА ПРЕЦЕНКА НА КАНДИДАТИ ОТ ИНТЕРВЮ ЗА ЕКСПЕРТНИ ДЛЪЖНОСТИ
Членовете на конкурсната комисия попълват този формуляр за всеки от интервюираните кандидати

Име, презиме и фамилия на кандидата
Наименование на длъжността, за която кандидатства
Подпис на кандидата

 
Член на конкурсната комисия: .......................................................................................................................
(име, презиме и фамилия)

 
Критерии за преценка на кандидатите
Резултат
1.
Аналитична компетентност
 
2.
Ориентация към резултати
 
3.
Работа в екип
 
4.
Комуникативна компетентност
 
5.
Фокус към клиента (вътрешен/външен)
 
6.
Професионална компетентност
 
 
Други – по решение на конкурсната комисия
 
 
 
 
 
Общ резултат:
 

 
Забележки:
1. Преценката се извършва по 5-степенна скала, както следва:
5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността;
4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността;
3 – в средна степен отговаря на изискванията за длъжността;
2 – в малка степен отговаря на изискванията за длъжността;
1 – не отговаря на изискванията за длъжността.
2. Преди интервюто кандидатите се подписват на формуляра.
Приложение № 5 към чл. 32, ал. 3
ФОРМУЛЯР ЗА ПРЕЦЕНКА НА КАНДИДАТИ ОТ ИНТЕРВЮ ЗА РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ
Членовете на конкурсната комисия попълват този формуляр за всеки от интервюираните кандидати

Име, презиме и фамилия на кандидата
Наименование на длъжността, за която кандидатства
Подпис на кандидата

 
Член на конкурсната комисия: .......................................................................................................................
(име, презиме и фамилия)

 
Критерии за преценка на кандидатите
Резултат
1.
Управленска компетентност
 
2.
Работа в екип
 
3.
Комуникативна компетентност
 
4.
Ориентация към резултати
 
5.
Фокус към клиента (вътрешен/външен)
 
6.
Професионална компетентност
 
 
Други – по решение на конкурсната комисия
 
 
 
 
 
Общ резултат:
 

 
Забележки:
1. Преценката се извършва по 5-степенна скала, както следва:
5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността;
4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността;
3 – в средна степен отговаря на изискванията за длъжността;
2 – в малка степен отговаря на изискванията за длъжността;
1 – не отговаря на изискванията за длъжността.
2. Преди интервюто кандидатите се подписват на формуляра.
3. По преценка на конкурсната комисия може да се вземе решение кандидатите да не се преценяват по някои от критериите (до 2), ако съответната компетентност не съответства на специфичните изисквания за длъжността.
Приложение № 5а към чл. 32, ал. 3
ФОРМУЛЯР ЗА ПРЕЦЕНКА НА КАНДИДАТИ ОТ ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ В КАТЕГОРИЯ ВИСШИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ
Членовете на конкурсната комисия попълват този формуляр за всеки от интервюираните кандидати

Име, презиме и фамилия на кандидата
Наименование на длъжността, за която кандидатства
Подпис на кандидата

 
Член на конкурсната комисия: .............................................................................................................
(име, презиме и фамилия)

 
Критерии за преценка на кандидатите
Резултат
1.
Стратегическа компетентност
 
2.
Лидерска компетентност
 
3.
Управленска компетентност
 
4.
Ориентация към резултати
 
5.
Компетентност за преговори и убеждаване
 
6.
Работа в екип
 
7.
Фокус към клиента (вътрешен/външен)
 
 
Други – по решение на конкурсната комисия
 
 
 
 
 
Общ резултат:
 

 
Забележки:
1. Преценката се извършва по 5-степенна скала, както следва:
5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността;
4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността;
3 – в средна степен отговаря на изискванията за длъжността;
2 – в малка степен отговаря на изискванията за длъжността;
1 – не отговаря на изискванията за длъжността.
2. Преди интервюто кандидатите се подписват на формуляра.
3. По преценка на конкурсната комисия може да се вземе решение кандидатите да не се преценяват по някои от критериите (до 2), ако съответната компетентност не съответства на специфичните изисквания за длъжността.“
 
11. В приложение № 7 към чл. 38б на ред „№ на лична карта“ след думата „карта“ се добавя „(паспорт)“.
(2) Конкурсните процедури, обявени по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, приета с Постановление № 8 на Министерския съвет от 2004 г., преди влизането в сила на постановлението, се довършват по досегашния ред.
§ 4. В Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 9 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 56 и 83 от 2007 г., бр. 11 от 2008 г., бр. 10 и 67 от 2009 г., бр. 95 от 2011 г. и бр. 21 от 2012 г.), в чл. 2 се създава нова ал. 3:
„(3) Наредбата не се прилага за служителите по трудово правоотношение в държавната администрация, за които се прилага чл. 107а от Кодекса на труда.“
§ 5. В Наредбата за документите за заемане на държавна служба, приета с Постановление № 314 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 95 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2011 г. и бр. 21 от 2012 г.), се правят следните изменения:
1. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) При встъпването си в длъжност държавният служител е длъжен да декларира своето имотно състояние пред органа по назначаването.
(2) Всяка година до 30 април държавният служител е длъжен да декларира пред органа по назначаването своето имотно състояние, както и получените през предходната календарна година възнаграждения, свързани с полагане на труд извън служебното правоотношение, основанията за тяхното получаване, както и възложителя/работодателя, който ги е изплатил, с декларация по образец съгласно приложение № 6.“
2. Приложение № 4 към чл. 3, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 4 към чл. 3, ал. 1
..........................................................................................
(наименование на администрацията)
ЗАПОВЕД № ....
от ............................
На основание ............................................ от Закона за държавния служител
НАЗНАЧАВАМ
.........................................................................................,
(трите имена на лицето)
ЕГН ................................................................................,
документ за самоличност: .........................................,
с образование ..............................................................,
 (вид, степен, специалност)
диплома ........................................................................,
(сер. №, дата, година на издаване, издадена от)
и друга квалификация ..............................................,
с ранг .......... за държавен служител на длъжността
..........................................................................................
в ..........................................., считано от ..................,
с дневно работно време ............. ч. и ............... ч. седмично при 5-дневна работна седмица.
Определям на държавния служител:
1. Ниво на основната месечна заплата …..............
2. Степен на основната месечна заплата …..........
3. Основна месечна заплата .............................. лв.
Ръководител …………………...............
Препис от заповедта да се връчи на служителя срещу подпис.
Получих заповедта: .....................
Дата: .................................................“
3. В приложение № 6 към чл. 4 думите „към чл. 4“ се заменят с „към чл. 4, ал. 2“.
§ 6. В Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите, приета с Постановление № 101 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 58 и 102 от 2010 г., бр. 47 и 106 от 2011 г. и бр. 21 от 2012 г.), в чл. 12, т. 5, буква „б“ думите „Единния класификатор“ се заменят с „Класификатора“.
§ 7. В Наредбата за отсрочване от повикване във Въоръжените сили при мобилизация на резервисти и техника, приета с Постановление № 150 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 27 от 2003 г., бр. 78 и 96 от 2005 г. и бр. 83 от 2006 г.), се правят следните изменения:
1. В приложение № 3 към чл. 12, ал. 1 и чл. 25, т. 1 думите „Единния класификатор“ се заменят с „Класификатора на длъжностите в администрацията“.
2. В приложение № 5 към чл. 12, ал. 2 и чл. 25, т. 1 думите „Единния класификатор“ се заменят с „Класификатора на длъжностите в администрацията“.
§ 8. В Устройствения правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция, приет с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 56 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 61 от 2008 г., бр. 30 от 2009 г., бр. 34 от 2010 г., бр. 2 и 92 от 2011 г. и бр. 6 и 22 от 2012 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 16, ал. 3, т. 3:
а) думите „Единния класификатор на длъжностите в администрацията, приет с Постановление № 47 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 18 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2004 г., бр. 58, 74 и 78 от 2005 г. и бр. 24, 40 и 46 от 2006 г.)“ се заменят с „Класификатора на длъжностите в администрацията“;
б) в буква „а“ цифрата „5“ се заменя с „4“;
в) в буква „б“ цифрата „4“ се заменя с „3“;
г) в буква „в“ цифрата „3“ се заменя с „2“;
д) в буква „г“ думата „младши“ се заличава.
2. Член 17а се отменя.
§ 9. В Устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето, приет с Постановление № 38 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 17 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 62 и 87 от 2001 г., бр. 102 от 2003 г., бр. 14 и 47 от 2005 г., бр. 106 от 2006 г., бр. 32 от 2008 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г. и бр. 22 от 2012 г.), в чл. 8, ал. 4 думите „Единния класификатор на длъжностите в администрацията“ се заменят с „Класификатора на длъжностите в администрацията“.
§ 10. В Устройствения правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, приет с Постановление № 241 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2012 г.), в чл. 25, ал. 4 думите „Единния класификатор на длъжностите в администрацията“ се заменят с „Класификатора на длъжностите в администрацията“.
§ 11. В Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите, приет с Постановление № 274 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2010 г., бр. 16, 33 и 102 от 2011 г. и бр. 22 от 2012 г.), в чл. 16, ал. 4 думите „Единния класификатор на длъжностите в администрацията“ се заменят с „Класификатора на длъжностите в администрацията“.
§ 12. В Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (обн., ДВ, бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 52, 56, 58, 61, 74, 82, 84, 97 и 100 от 2010 г., бр. 1, 27 и 33 от 2011 г.; попр., бр. 36 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 51, 60, 71, 83, 88, 102, 104 и 106 от 2011 г. и бр. 6, 14, 33 и 42 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Член 1 се отменя.
2. В чл. 2 т. 1, 2, 5, 6 и 7 се отменят.
3. Член 3 се отменя.
4. В чл. 4, ал. 5 думите „парични или предметни награди и“ се заличават.
5. В чл. 5:
а) в ал. 1:
аа) след думите „трудово правоотношение“ се поставя запетая, добавя се „с изключение на лицата по чл. 107а КТ“ и се поставя запетая и след думата „заплати“ се добавя „възнаграждения и задължителни осигурителни вноски за сметка на осигурителя“;
бб) точки 1 и 2 се отменят;
вв) в т. 4 думите „2 и“ се отменят;
б) алинея 2 се отменя;
в) в ал. 3 думите „приложения № 2 – 7“ се заменят с „приложения № 4 и 5“;
г) алинеи 4 – 8 се отменят;
д) алинея 9 се изменя така:
„(9) Индивидуалната основна месечна заплата на началника на политическия кабинет на министър-председателя се определя от министър-председателя при спазване изискванията на ал. 3.“;
е) алинея 11 се отменя.
6. В чл. 6:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) На изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ за изпълнение на функциите на ръководител на Одитния орган по управлението на финансовата помощ от Европейския съюз се изплаща месечно допълнително възнаграждение в размер на основната месечна заплата.“;
б) алинеи 2 – 10 се отменят.
7. Член 7 се отменя.
8. В чл. 8:
а) алинея 1 се отменя;
б) в ал. 2 думите „Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация“ се заменят с „Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация“.
9. В чл. 9:
а) в ал. 1 думите „Единния класификатор на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 47 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 18 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46 и 72 от 2004 г., бр. 83 от 2005 г., бр. 28 от 2006 г., бр. 64 и 71 от 2008 г., бр. 2, 18, 34 и 83 от 2009 г. и бр. 4 от 2010 г.)“ се заменят с „Класификатора на длъжностите в администрацията“ и изречение второ се изменя така: „Числеността на персонала в длъжностното разписание не трябва да надвишава утвърдената обща численост на персонала.“;
б) в ал. 2 думите „Единния класификатор на длъжностите в администрацията“ се заменят с „Класификатора на длъжностите в администрацията“;
в) алинея 3 се отменя.
10. Приложения № 1, 2, 3, 6, 7, 7а и 8 се отменят.
§ 13. В Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г., бр. 100 от 2005 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 4 от 2009 г. и бр. 51, 91 и 93 от 2011 г.) в чл. 1 се създава ал. 5:
„(5) За служителите по ал. 1 не се прилага чл. 107а от Кодекса на труда.“
§ 14. В Постановление № 214 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в Съвместните технически секретариати и в Информационните звена по програмите за трансгранично сътрудничество, в които Република България участва, за периода 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 71 от 2009 г.) в чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) За служителите по ал. 1 не се прилага чл. 107а от Кодекса на труда.“
§ 15. В Постановление № 230 на Министерския съвет от 2009 г. за назначаване на допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. със средства от техническата помощ на програмата (ДВ, бр. 78 от 2009 г.) в чл. 1 се създава ал. 3:
„(3) За служителите по ал. 1 не се прилага чл. 107а от Кодекса на труда.“
§ 16. Наредбите по чл. 1 – 5 се прилагат и за цивилните служители по служебно и по трудово правоотношение в служба „Военна информация“, с изключение на подчинените й военни формирования, и в служба „Военна полиция“.
§ 17. Министърът по управление на средствата от Европейския съюз да предложи уредба за статута на служителите, изпълняващи функции по управлението на финансовата помощ от Европейския съюз, след 1 януари 2014 г. в проекта на Закон за управление на средствата от Европейския съюз, концепцията за изготвяне на който е одобрена с решението по т. 35 от Протокол № 13 от заседанието на Министерския съвет на 4 април 2012 г.
§ 18. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2012 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков
 
КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА

Номер по ред
Длъж­ностно ниво
Наименование на длъжностното ниво
Наименование на длъжността
Минимални изисквания за заемане на длъжността
Вид правоотношение
образователна степен
ранг
професионален опит
 1.
 1
 Ръководно ниво 1
 Главен секретар на Министерския съвет
 магистър
 III старши
 9 години
 служебно
 2.
 2
 Ръководно ниво 2
 Главен секретар в министерство
 магистър
 IV старши
 8 години
 служебно
 3.
 2
 Ръководно ниво 2
Постоянен секретар на отбраната в Министерството на отбраната
 магистър
 IV старши
 8 години
 служебно
4.
2
 Ръководно ниво 2
Главен секретар в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии
магистър
IV старши
8 години
служебно
 5.
 2
 Ръководно ниво 2
Главен секретар в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията
 магистър
 IV старши
 8 години
 служебно
 6.
 3
 Ръководно ниво 3А
 Главен секретар в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство
 магистър
 V старши
 7 години
 служебно
 7.
 3
 Ръководно ниво 3А
Главен секретар в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса
 магистър
 V старши
 7 години
 служебно
 8.
 3
 Ръководно ниво 3А
Главен секретар в Държавен фонд „Земеделие“
 магистър
 V старши
 7 години
 служебно
9.
3
Ръководно ниво 3А
Секретар на Столичната община
магистър
V старши
7 години
служебно
10.
3
Ръководно ниво 3А
Директор на дирекция „Правна“ в администрацията на Министерския съвет
магистър
V старши
7 години
служебно
11.
3
Ръководно ниво 3А
Директор на дирекция „Правителствена канцелария“ в администрацията наМинистерския съвет
магистър
V старши
7 години
служебно
12.
3
Ръководно ниво 3А
Ръководител на Главния инспекторат
магистър
V старши
7 години
служебно
13.
3
Ръководно ниво 3Б
Директор на дирекция в администрацията на Министерския съвет и в министерство
магистър
V старши
7 години
служебно
14.
3
Ръководно ниво 3Б
Директор на дирекция в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, в Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии
магистър
V старши
7 години
служебно
15.
3
Ръководно ниво 3Б
Директор на дирекция в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията
магистър
V старши
7 години
служебно
16.
3
Ръководно ниво 3Б
Главен директор на главна дирекция в министерство
магистър
V старши
7 години
служебно
 17.
 3
Ръководно ниво 3Б
Главен директор на главна дирекция в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност и в Съвета за електронни медии
 магистър
 V старши
 7 години
 служебно
18.
3
Ръководно ниво 3Б
Главен директор на главна дирекция в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
магистър
V старши
7 години
служебно
19.
3
Ръководно ниво 3Б
Ръководител на инспекторат в министерство
магистър
V старши
7 години
служебно
 20.
 3
Ръководно ниво 3Б
Ръководител на инспекторат в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии
 магистър
 V старши
 7 години
 служебно
21.
3
Ръководно ниво 3Б
Ръководител на инспекторат в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията
магистър
V старши
7 години
служебно
22.
3
Ръководно ниво 3Б
Главен инспектор в инспектората към министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт
магистър
V старши
12 години
служебно
23.
3
Ръководно ниво 3Б
Ръководител на звено за вътрешен одит в администрацията на Министерския съвет и на министерство
магистър
V старши
7 години
служебно
 24.
 3
 Ръководно ниво 3Б
Ръководител на звено за вътрешен одит в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване наконфликт на интереси, Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии
 магистър
 V старши
 7 години
 служебно
25.
3
Ръководно ниво 3Б
Ръководител на звено за вътрешен одит в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията
магистър
V старши
7 години
служебно
26.
3
Ръководно ниво 3В
Директор на дирекция в Националната агенция за приходите и в Агенция „Митници“
магистър
V старши
7 години
служебно
27.
3
Ръководно ниво 3В
Директор на дирекция в Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“
магистър
V старши
7 години
служебно
28.
3
Ръководно ниво 3В
Директор на дирекция в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса
магистър
V старши
7 години
служебно
29.
3
Ръководно ниво 3В
Директор на дирекция в Държавен фонд „Земеделие“
магистър
V старши
7 години
служебно
30.
3
Ръководно ниво 3В
Директор на териториална дирекция на Националната агенция за приходите
магистър
V старши
7 години
служебно
31.
3
Ръководно ниво 3В
Директор на териториално поделение на Националния осигурителен институт
магистър
V старши
7 години
служебно
32.
3
Ръководно ниво 3В
Директор на районна здравноосигурителна каса
магистър
 
7 години
трудово
33.
3
Ръководно ниво 3В
Директор на областна дирекция в Държавен фонд „Земеделие“
магистър
V старши
7 години
служебно
34.
3
Ръководно ниво 3В
Заместник-директор на териториална дирекция на Националната агенция за приходите
магистър
V старши
7 години
служебно
35.
3
Ръководно ниво 3В
Началник на митница
магистър
V старши
7 години
служебно
36.
3
Ръководно ниво 3В
Ръководител на инспекторат в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса
магистър
V старши
7 години
служебно
37.
3
Ръководно ниво 3В
Ръководител на инспекторат в Държавен фонд „Земеделие“
магистър
V старши
7 години
служебно
38.
3
Ръководно ниво 3В
Ръководител на звено за вътрешен одит в Националния осигурителен институт и в Националната здравно­осигурителна каса
магистър
V старши
7 години
служебно
39.
3
Ръководно ниво 3В
Ръководител на звено за вътрешен одит в Държавен фонд „Земеделие“
магистър
V старши
7 години
служебно
40.
4
Ръководно ниво 4А
Главен секретар на областна администрация
магистър
I младши
6 години
служебно
41.
4
Ръководно ниво 4А
Главен секретар на специализирана териториална администрация
магистър
I младши
6 години
служебно
42.
4
Ръководно ниво 4А
Секретар на съвет по чл. 21 от 3акона за админис­тра­цията
магистър
I младши
6 години
служебно
43.
4
Ръководно ниво 4А
Секретар на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
магистър
I младши
6 години
служебно
44.
4
Ръководно ниво 4А
Секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора
магистър
I младши
6 години
служебно
45.
4
Ръководно ниво 4А
Заместник главен директор на главна дирекция в министерство
магистър
I младши
6 години
служебно
46.
4
Ръководно ниво 4А
Заместник главен инспектор в Министерството на отбраната
магистър
I младши
6 години
служебно
47.
4
Ръководно ниво 4Б
Замeстник-директор на дирекция в Националната агенция за приходите
магистър
I младши
6 години
служебно
48.
4
Ръководно ниво 4Б
Заместник-директор на районна здравноосигурителна каса
магистър
 
6 години
трудово
49.
4
Ръководно ниво 4Б
Заместник-началник на митница
магистър
I младши
6 години
служебно
50.
5
Ръководно ниво 5А
Секретар на община с население над 50 000 души
магистър
II младши
5 години
служебно
 51.
 5
 Ръководно ниво 5А
Директор на дирекция в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство
 магистър
 II младши
 5 години
 служебно
 52.
 5
 Ръководно ниво 5А
Главен директор на главна дирекция в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство
 магистър
 II младши
 5 години
 служебно
53.
5
Ръководно ниво 5А
Главен директор на главна дирекция
магистър
II младши
5 години
служебно
54.
5
Ръководно ниво 5А
Директор на юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията
магистър
II младши
5 години
служебно
55.
5
Ръководно ниво 5А
Заместник-директор на дирекция в Министерството на отбраната
магистър
II младши
5 години
служебно
 56.
 5
 Ръководно ниво 5А
Ръководител на инспекторат в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство
 магистър
 II младши
 5 години
 служебно
57.
5
Ръководно ниво 5А
Ръководител на инспекторат в Столичната община
магистър
II младши
5 години
служебно
58.
5
Ръководно ниво 5А
Главен архитект в Столичната община
магистър
II младши
5 години
служебно
 59.
 5
 Ръководно ниво 5А
Ръководител на звено за вътрешен одит в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство
 магистър
 II младши
 5 години
 служебно
60.
5
Ръководно ниво 5А
Началник на регионален инспекторат по образованието
магистър
II младши
5 години
служебно
61.
5
Ръководно ниво 5А
Началник на регионална дирекция за национален строителен контрол
магистър
II младши
5 години
служебно
62.
5
Ръководно ниво 5Б
Заместник главен директор на главна дирекция в централна администрация с изключение на министерство
магистър
II младши
5 години
служебно
63.
5
Ръководно ниво 5Б
Началник на отдел в администрацията на Министерския съвет и на министерство
магистър
II младши
5 години
служебно
64.
 
5
 
Ръководно ниво 5Б
 
Началник на отдел в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии
магистър
 
II младши
 
5 години
 
служебно
 
65.
5
Ръководно ниво 5Б
Началник на отдел в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията
магистър
II младши
5 години
служебно
66.
5
Ръководно ниво 5Б
Началник на отдел в Националната агенция за приходите и в Агенция „Митници“
магистър
II младши
5 години
служебно
67.
5
Ръководно ниво 5Б
Началник на митнически пункт І ниво
магистър
II младши
5 години
служебно
68.
5
Ръководно ниво 5Б
Началник на отдел в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса
магистър
II младши
5 години
служебно
69.
5
Ръководно ниво 5Б
Началник на отдел в Държавен фонд „Земеделие“
магистър
II младши
5 години
служебно
70.
5
Експертно ниво 1А
Правен съветник в дирекция „Правна“ в администрацията на Министерския съвет
магистър
II младши
5 години
служебно
71.
5
Експертно ниво 1А
Държавен инспектор в Главния инспекторат
магистър
II младши
5 години
служебно
72.
5
Експертно ниво 1Б
Държавен експерт в администрацията на Министерския съвет и на министерство
магистър
II младши
5 години
служебно
73.
5
Експертно ниво 1Б
Държавен експерт в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии
магистър
II младши
5 години
служебно
74.
5
Експертно ниво 1Б
Държавен експерт по приходите в Националната агенция за приходите
магистър
II младши
5 години
служебно
75.
5
Експертно ниво 1Б
Държавен експерт по осигуряването
магистър
II младши
5 години
служебно
76.
5
Експертно ниво 1Б
Държавен инспектор в министерство
магистър
II младши
5 години
служебно
 77.
 5
 Експертно ниво 1Б
Държавен инспектор в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии
 магистър
 II младши
 5 години
 служебно
78.
5
Експертно ниво 1Б
Държавен инспектор в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията
магистър
II младши
5 години
служебно
79.
5
Експертно ниво 1Б
Инспектор в инспектората към министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт
магистър
II младши
8 години
служебно
80.
5
Експертно ниво 1Б
Държавен инспектор по приходите в Националната агенция за приходите
магистър
II младши
5 години
служебно
81.
5
Експертно ниво 1Б
Държавен инспектор в Агенция „Митници“
магистър
II младши
5 години
служебно
82.
5
Експертно ниво 1Б
Държавен инспектор по осигуряването
магистър
II младши
5 години
служебно
83.
5
Експертно ниво 1Б
Държавен инспектор в Националния осигурителен институт
магистър
II младши
5 години
служебно
84.
5
Експертно ниво 1Б
Държавен инспектор в Националната здравноосигурителна каса
магистър
II младши
5 години
служебно
85.
5
Експертно ниво 1Б
Държавен инспектор в Държавен фонд „Земеделие“
магистър
II младши
5 години
служебно
86.
5
Експертно ниво 1Б
Държавен публичен изпълнител
магистър
II младши
5 години
служебно
87.
5
Експертно ниво 1Б
Актюер в Комисията за финансов надзор
магистър
II младши
5 години
служебно
88.
5
Експертно ниво 1Б
Актюер в Националния осигурителен институт
магистър
II младши
5 години
служебно
89.
5
Експертно ниво 1Б
Главен разследващ митнически инспектор
магистър
II младши
5 години
служебно
90.
5
Експертно ниво 1Б
Главен правителствен процесуален агент в Министерството на външните работи
магистър
II младши
5 години
служебно
91.
5
Експертно ниво 1Б
Държавен вътрешен одитор в администрацията на Министерския съвет и на министерство
магистър
II младши
5 години
служебно
 92.
 5
 Експертно ниво 1Б
Държавен вътрешен одитор в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии
 магистър
 II младши
 5 години
 служебно
93.
5
Експертно ниво 1Б
Държавен вътрешен одитор в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията
магистър
II младши
5 години
служебно
94.
5
Експертно ниво 1Б
Държавен одитор по чл. 45, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор
магистър
II младши
5 години
служебно
95.
5
Експертно ниво 1Б
Главен счетоводител в администрацията на Министерския съвет и на министерство
магистър
II младши
5 години
служебно
96.
 
5
 
Експертно ниво 1Б
 
Главен счетоводител в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, в Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии
магистър
II младши
5 години
служебно
97.
5
Експертно ниво 1Б
Главен счетоводител в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията
магистър
II младши
5 години
служебно
98.
5
Експертно ниво 1Б
Главен счетоводител в Националната агенция за приходите и в Агенция „Митници“
магистър
II младши
5 години
служебно
99.
5
Експертно ниво 1Б
Главен счетоводител в Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“
магистър
II младши
5 години
служебно
100.
5
Експертно ниво 1Б
Главен счетоводител в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса
магистър
II младши
5 години
служебно
101.
5
Експертно ниво 1Б
Главен счетоводител в Държавен фонд „Земеделие“
магистър
II младши
5 години
служебно
102.
5
Експертно ниво 1Б
Главен юрисконсулт в администрацията на Министерския съвет и на министерство
магистър
II младши
5 години
служебно
 103.
 5
 Експертно ниво 1Б
Главен юрисконсулт в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, в Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии
 магистър
 II младши
 5 години
 служебно
104.
5
Експертно ниво 1Б
Главен юрисконсулт в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията
магистър
II младши
5 години
служебно
105.
5
Експертно ниво 1Б
Главен юрисконсулт в Националната агенция за приходите и в Агенция „Митници“
магистър
II младши
5 години
служебно
106.
5
Експертно ниво 1Б
Главен юрисконсулт в Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“
магистър
II младши
5 години
служебно
107.
5
Експертно ниво 1Б
Главен юрисконсулт в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса
магистър
II младши
5 години
служебно
108.
5
Експертно ниво 1Б
Главен юрисконсулт в Държавен фонд „Земеделие“
магистър
II младши
5 години
служебно
109.
5
Експертно ниво 1Б
Служител по сигурността на информацията в администрацията на Министерския съвет и на министерство
магистър
II младши
5 години
служебно
 110.
 5
 Експертно ниво 1Б
Служител по сигурността на информацията в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, в Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии
 магистър
 II младши
 5 години
 служебно
 111.
 5
 Експертно ниво 1Б
Служител по сигурността на информацията в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията
 магистър
 II младши
 5 години
 служебно
112.
5
Експертно ниво 1Б
Редактор-стилист на нормативни актове
магистър
II младши
5 години
служебно
113.
5
Експертно ниво 1Б
Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми в администрацията на Министерския съвет и на министерство
магистър
 
5 години
трудово
114.
5
Експертно ниво 1Б
Главен инспектор в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна авиация“
магистър
 
5 години
трудово
115.
6
Ръководно ниво 6А
Секретар на община с население до 50 000 души и на район
магистър
IIІ младши
4 години
служебно
116.
6
Ръководно ниво 6А
Директор на дирекция в областна администрация
магистър
IIІ младши
4 години
служебно
117.
 
Ръководно ниво 6А
Директор на дирекция в Столичната община
магистър
IIІ младши
4 години
служебно
118.
6
Ръководно ниво 6А
Директор на дирекция за местни приходи в Столичната община
магистър
IIІ младши
4 години
служебно
119.
6
Ръководно ниво 6А
Главен архитект в община с население над 50 000 души
магистър
IIІ младши
4 години
служебно
120.
6
Ръководно ниво 6А
Директор на дирекция в специализираната териториална администрация
магистър
IIІ младши
4 години
служебно
121.
6
Ръководно ниво 6А
Главен директор на главна дирекция в специализираната териториална администрация
магистър
IIІ младши
4 години
служебно
122.
6
Ръководно ниво 6А
Директор на дирекция в териториалните звена на централната администрация
магистър
IIІ младши
4 години
служебно
123.
 6
Ръководно ниво 6А
Директор на дирекция в териториалните звена на Комисията за финансов надзор, Комисията за регулиране на съобщенията, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита от дискриминация, Комисията за защита на личните данни, Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност и на Съвета за електронни медии
 магистър
 IIІ младши
4 години
 служебно
124.
6
Ръководно ниво 6А
Директор на териториално статистическо бюро
магистър
IIІ младши
4 години
служебно
125.
6
Ръководно ниво 6А
Ръководител на звено за вътрешен одит в Столичната община
магистър
IIІ младши
4 години
служебно
126.
6
Ръководно ниво 6А
Началник на отдел в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство
магистър
IIІ младши
4 години
служебно
127.
6
Ръководно ниво 6А
Началник на сектор в администрацията на Министерския съвет и на министерство
бакалавър
IIІ младши
4 години
служебно
128.
6
Ръководно ниво 6А
Началник на сектор в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии
бакалавър
IIІ младши
4 години
служебно
129.
6
Ръководно ниво 6А
Началник на сектор в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията
бакалавър
IIІ младши
4 години
служебно
130.
6
Ръководно ниво 6Б
Директор на дирекция в община и в район
магистър
IIІ младши
4 години
служебно
131.
6
Ръководно ниво 6Б
Директор на дирекция за местни приходи в община
магистър
IIІ младши
4 години
служебно
132.
6
Ръководно ниво 6Б
Главен архитект в общинска администрация с население до 50 000
магистър
IV младши
3 години
служебно
133.
6
Ръководно ниво 6Б
Главен архитект на район в градовете с районно деление
магистър
IV младши
3 години
служебно
134.
6
Ръководно ниво 6Б
Ръководител на звено за вътрешен одит в териториална администрация с изключение на Столичната община
магистър
IIІ младши
4 години
служебно
135.
6
Ръководно ниво 6Б
Началник на сектор в Националната агенция за приходите и в Агенция „Митници“
бакалавър
IIІ младши
4 години
служебно
136.
6
Ръководно ниво 6Б
Началник на митнически пункт ІІ ниво
бакалавър
IIІ младши
4 години
служебно
137.
6
Ръководно ниво 6Б
Началник на митническо бюро
бакалавър
IIІ младши
4 години
служебно
138.
6
Ръководно ниво 6Б
Началник на сектор в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса
бакалавър
IIІ младши
4 години
служебно
139.
6
Ръководно ниво 6Б
Началник на сектор в Държавен фонд „Земеделие“
бакалавър
IIІ младши
4 години
служебно
140.
6
Експертно ниво 2
Държавен експерт в държавна агенция
магистър
IIІ младши
4 години
служебно
141.
6
Експертно ниво 2
Държавен експерт по чл. 83, ал. 2 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели
магистър
IIІ младши
4 години
служебно
142.
 6
 Експертно ниво 2
Държавен инспектор в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство
 магистър
 IIІ младши
 4 години
 служебно
143.
6
Експертно ниво 2
Държавен инспектор
магистър
IIІ младши
4 години
служебно
144.
6
Експертно ниво 2
Държавен финансов инспектор
магистър
IIІ младши
4 години
служебно
145.
6
Експертно ниво 2
Финансов инспектор в Министерството на правосъдието по Закона за частните съдебни изпълнители
магистър
IIІ младши
5 години
служебно
146.
6
Експертно ниво 2
Главен експерт в администрацията на Министерския съвет и на министерство
бакалавър
IIІ младши
4 години
служебно
147.
 6
 Експертно ниво 2
Главен експерт в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, в Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии
 бакалавър
IIІ младши
4 години
служебно
148.
6
Експертно ниво 2
Главен експерт в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията
бакалавър
IIІ младши
4 години
служебно
149.
6
Експертно ниво 2
Главен експерт в Националната агенция за приходите и в Агенция „Митници“
бакалавър
IIІ младши
4 години
служебно
150.
6
Експертно ниво 2
Главен експерт в Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“
бакалавър
IIІ младши
4 години
служебно
151.
6
Експертно ниво 2
Главен експерт по приходите в Националната агенция за приходите
бакалавър
IIІ младши
4 години
служебно
152.
6
Експертно ниво 2
Главен експерт в Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса
бакалавър
IIІ младши
4 години
служебно
153.
6
Експертно ниво 2
Главен експерт по осигуряването
бакалавър
IIІ младши
4 години
служебно
154.
6
Експертно ниво 2
Главен експерт в Държавен фонд „Земеделие“
бакалавър
IIІ младши
4 години
служебно
155.
6
Експертно ниво 2
Главен инспектор в министерство
магистър
IIІ младши
4 години
служебно
156.
6
Експертно ниво 2
Главен инспектор в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии
 бакалавър
 IIІ младши
 4 години
 служебно
157.
6
Експертно ниво 2
Главен инспектор в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията
бакалавър
IIІ младши
4 години
служебно
158.
6
Експертно ниво 2
Главен инспектор по приходите в Националната агенция за приходите
бакалавър
IIІ младши
4 години
служебно
159.
6
Експертно ниво 2
Главен инспектор в Агенция „Митници“
бакалавър
IIІ младши
4 години
служебно
160.
6
Експертно ниво 2
Главен инспектор по осигуряването
бакалавър
IIІ младши
4 години
служебно
161.
6
Експертно ниво 2
Главен инспектор в Националния осигурителен институт
бакалавър
IIІ младши
4 години
служебно
162.
6
Експертно ниво 2
Главен инспектор в Националната здравноосигурителна каса
бакалавър
IIІ младши
4 години
служебно
163.
6
Експертно ниво 2
Главен инспектор в Държавен фонд „Земеделие“
бакалавър
IIІ младши
4 години
служебно
164.
6
Експертно ниво 2
Главен публичен изпълнител
бакалавър
IIІ младши
4 години
служебно
165.
6
Експертно ниво 2
Старши разследващ митнически инспектор
магистър
IIІ младши
4 години
служебно
166.
6
Експертно ниво 2
Държавен вътрешен одитор в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство
магистър
IIІ младши
4 години
служебно
167.
6
Експертно ниво 2
Държавен вътрешен одитор в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса
магистър
IIІ младши
4 години
служебно
168.
6
Експертно ниво 2
Държавен вътрешен одитор в Държавен фонд „Земеделие“
магистър
IIІ младши
4 години
служебно
169.
6
Експертно ниво 2
Главен вътрешен одитор в администрацията на Министерския съвет и на министерство
бакалавър
IIІ младши
4 години
служебно
170.
6
Експертно ниво 2
Главен вътрешен одитор в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, в Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии
бакалавър
IIІ младши
4 години
служебно
171.
6
Експертно ниво 2
Главен вътрешен одитор в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията
бакалавър
IIІ младши
4 години
служебно
172.
6
Експертно ниво 2
Главен одитор по чл. 45, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор
бакалавър
IIІ младши
4 години
служебно
173.
6
Експертно ниво 2
Главен счетоводител в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство
магистър
IIІ младши
4 години
служебно
174.
6
Експертно ниво 2
Главен юрисконсулт в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство
магистър
IIІ младши
4 години
служебно
175.
6
Експертно ниво 2
Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми в централна администрация с изключение на Министерския съвет и на министерство
бакалавър
 
4 години
трудово
176.
6
Експертно ниво 2
Служител по сигурността на информацията в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство
бакалавър
IIІ младши
4 години
служебно
177.
6
Експертно ниво 2
Служител по сигурността на информацията в Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса
бакалавър
IIІ младши
4 години
служебно
178.
6
Експертно ниво 2
Служител по сигурността на информацията в Държавен фонд „Земеделие“
бакалавър
IIІ младши
4 години
служебно
179.
6
Експертно ниво 2
Финансов контрольор в администрацията на Министерския съвет и на министерство
магистър
IIІ младши
4 години
служебно
180.
6
Експертно ниво 2
Финансов контрольор в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии
 магистър
IIІ младши
 4 години
служебно
181.
6
Експертно ниво 2
Финансов контрольор в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, в Държавната комисия по сигурността на информацията
магистър
IIІ младши
4 години
служебно
182.
6
Експертно ниво 2
Старши правителствен процесуален агент в Министерството на външните работи
магистър
IIІ младши
4 години
служебно
183.
6
Експертно ниво 2
Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми в администрацията на Министерския съвет и на министерство
бакалавър
 
4 години
трудово
184.
6
Експертно ниво 2
Правителствен преводач
магистър
IIІ младши
4 години
служебно
185.
6
Експертно ниво 2
Правителствен агент в Министерството на правосъдието
магистър
IIІ младши
4 години
служебно
186.
6
Експертно ниво 2
Старши инспектор в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна авиация“
магистър
 
4 години
трудово
187.
6
Експертно ниво 2
Лекар, член на Националната експертна лекарска комисия в Националния осигурителен институт
магистър
 
5 години
трудово
188.
6
Експертно ниво 2
Лекар, председател на Медицинска комисия в Националния осигурителен институт
магистър
 
5 години
трудово
189.
7
Ръководно ниво 7А
Началник на отдел в областна администрация
бакалавър
IIІ младши
4 години
служебно
190.
7
Ръководно ниво 7А
Началник на отдел в Столичната община
бакалавър
IIІ младши
4 години
служебно
191.
7
Ръководно ниво 7А
Началник на отдел за местни приходи в Столичната община
бакалавър
IIІ младши
4 години
служебно
192.
7
Ръководно ниво 7А
Началник на отдел в специализирана териториална администрация
бакалавър
IIІ младши
4 години
служебно
193.
7
Ръководно ниво 7А
Началник на отдел в териториалните звена на цен­тралната администрация
бакалавър
IIІ младши
4 години
служебно
194.
7
Ръководно ниво 7А
Началник на отдел в териториалните звена на Комисията за финансов надзор, Комисията за регулиране на съобщенията, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита от дискриминация, Комисията за защита на личните данни, Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност и в Съвета за електронни медии
 бакалавър
 IIІ младши
 4 години
 служебно
195.
7
Ръководно ниво 7А
Началник на отдел в териториално поделение на Националния осигурителен институт и на Националната здравноосигурителна каса
бакалавър
IIІ младши
4 години
служебно
196.
7
Ръководно ниво 7А
Началник на отдел в териториалните звена на Държавен фонд „Земеделие“
бакалавър
IIІ младши
4 години
служебно
197.
7
Ръководно ниво 7А
Началник на сектор в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство
бакалавър
IIІ младши
4 години
служебно
198.
7
Ръководно ниво 7А
Ръководител на звено в митнически пункт І ниво
бакалавър
IIІ младши
4 години
служебно
199.
7
Ръководно ниво 7А
Началник на общинска служба по земеделие
бакалавър
IIІ младши
4 години
служебно
200.
7
Ръководно ниво 7Б
Заместник-началник на общинска служба по земеделие
бакалавър
IIІ младши
4 години
служебно
201.
7
Ръководно ниво 7Б
Началник на отдел в община и в район
бакалавър
IIІ младши
4 години
служебно
202.
7
Ръководно ниво 7Б
Началник на отдел за местни приходи в община
бакалавър
IIІ младши
4 години
служебно
203.
 7
Експертно ниво 3
Главен експерт в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство
 бакалавър
 IV младши
 3 години
 служебно
204.
7
Експертно ниво 3
Главен инспектор в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство
бакалавър
IV младши
3 години
служебно
205.
7
Експертно ниво 3
Главен финансов инспектор
магистър
IV младши
3 години
служебно
206.
 7
Експертно ниво 3
Главен вътрешен одитор в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство
 бакалавър
 IV младши
 3 години
 служебно
207.
7
Експертно ниво 3
Главен вътрешен одитор в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса
бакалавър
IV младши
3 години
служебно
208.
7
Експертно ниво 3
Главен вътрешен одитор в Държавен фонд „Земеделие“
бакалавър
IV младши
3 години
служебно
209.
7
Експертно ниво 3
Главен счетоводител в Столичната община
магистър