Министерски съвет
брой: 66, от дата 25.7.2008 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.13


Постановление № 173 от 14 юли 2008 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, приета с Постановление № 178 на Министерския съвет от 2004 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173 ОТ 14 ЮЛИ 2008 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, приета с Постановление № 178 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 68 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2005 г. и бр. 54 от 2006 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 2 се правят следните изменения:
1. Точки 1, 2 и 3 се изменят така:
“1. води, които са лекарствен продукт по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;
2. натуралните минерални води, използвани при водоизточника за лечебни цели в балнеоложки обекти;
3. натуралните минерални води, предназначени за износ за трети страни.”
2. Точка 4 се отменя.
§ 2. В чл. 2 ал. 2 и 3 се изменят така:
“(2) Видовете бутилирани води са:
1. “натурална минерална вода” - минерална вода, която произхожда от находище на минерална вода, добива се от един или повече естествени извори или изкуствено изградени водовземни съоръжения, има строго определен и постоянен (в рамките на естествените колебания) дебит, температура, минерален състав, съдържание на микроелементи и други компоненти, които й придават специфични свойства и я отличават ясно от обикновената питейна вода; по смисъла на чл. 6, ал. 5 и 6 е микробиологично безопасна, първоначалната й чистота и състав остават непроменени поради дълбокия й подземен произход и защитеност срещу замърсяване на находището на минерална вода, от което произхожда, и при производството й са спазени изискванията на наредбата;
2. “изворна вода” - вода, която произхожда от дълбоко разположен водоносен хоризонт, който не е находище на минерална вода, добива се от един или повече естествени извори или изкуствено изградени водовземни съоръжения, по микробиологични, физико-химични, химични и радиологични показатели е подходяща за питейна употреба в нейното натурално състояние, при производството й са спазени изискванията на наредбата и се бутилира в района на водоизточника в предприятие, свързано с директна тръбопроводна връзка с водоизточника; 
3. “трапезна вода” - всяка вода от подземен или повърхностен водоизточник, третирана или нетретирана, която отговаря на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (обн., ДВ, бр. 30 от 2001 г.; изм., бр. 87 от 2007 г.), но не отговаря на изискванията за натурална минерална или изворна вода и при производството й са спазени изискванията на наредбата;
4. “натурална минерална вода - естествено газирана” - минерална вода, която в природното си състояние съдържа въглероден диоксид, като количеството му, съдържащо се в бутилираната вода, независимо от това дали е прилагана декантация или не, е същото (в рамките на обичайните граници на отклонение), както във водата при водоизточника; в това определение се включват и натуралните минерални води, при които повторно е въведен въглероден диоксид, произхождащ от същото находище на минерална вода, в количество, равно на това, което е отделено в хода на техническите операции при бутилирането;
5. “натурална минерална вода - догазирана с газ от водоизточника” - минерална вода, която е газирана допълнително с въглероден диоксид, произхождащ от същото находище на минерална вода, и количеството му, съдържащо се в бутилираната вода, независимо от това дали е прилагана декантация, или не, е по-голямо от това във водата от водоизточника;
6. “натурална минерална вода - газирана” - минерална вода, която съдържа въглероден диоксид, който е разтворен допълнително във водата и не произхожда от находището на минерална вода, от което е водата;
7. “натурална минерална вода - напълно дегазирана” или “натурална минерална вода - частично дегазирана” - минерална вода, която при бутилирането е преминала съответната обработка по чл. 13, ал. 2, т. 4;
8. “изворна вода - газирана” или “трапезна вода - газирана” - изворна или трапезна вода, в която изкуствено е добавен въглероден диоксид, който се отделя спонтанно и видимо при нормална температура и налягане;
9. “сода” - газирана трапезна вода, която съдържа допълнително прибавен натриев хидрогенкарбонат повече от 570 mg/l.
(3) Забранява се пускането на пазара на други видове бутилирани води освен определените в ал. 2.”
§ 3. Член 3 се отменя.
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст след думата “вода” се поставя запетая и се добавя “добита на територията на Република България”.
2. Създава се т. 2а:
“2а. конструкцията на водоизточника осигурява защита от замърсяване на водата и от смесване с води от по-горе разположени водоносни хоризонти и с повърхностни води;”.
§ 5. Член 5 се изменя така:
“Чл. 5. (1) Министърът на здравеопазването издава сертификат съгласно Закона за храните, който удостоверява, че по произход, състав и свойства минералната вода е подходяща за бутилиране за питейни цели. Сертификатът се издава по образец съгласно приложение № 1.
(2) Сертификатът по ал. 1 се издава на основата на анализи и заключения от проведените съобразно приложение № 2 проучвания.
(3) Издаването и подновяването на сертификата се извършва по реда на чл. 87 от Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (ДВ, бр. 87 от 2007 г.).”
§ 6. Член 6 се изменя така:
“Чл. 6. (1) Натуралната минерална вода при бутилирането й не трябва да надвишава максималните стойности за съдържание на елементи и съединения съгласно приложение № 3.
(2) Минералната вода по радиологични показатели трябва да съответства на изискванията на приложение № 3а, което се установява при издаването и подновяването на сертификата по чл. 5.
(3) Химичните елементи и съединенията съгласно приложение № 3 могат да се съдържат в натуралните минерални води в определените граници само ако те са естествени съставки на минералната вода, а не са резултат от замърсяване на водоизточника.
(4) За целите на официалния контрол методите за анализ на химичните елементи и съединения по ал. 1 трябва да отговарят на изискванията съгласно приложение № 4.
(5) По микробиологични показатели натуралната минерална вода трябва да отговаря на изискванията съгласно приложение № 5. Общият брой колонии на жизнеспособни микроорганизми на натуралната минерална вода, установяван при водоизточника, трябва да съответства на нейната естествена микрофлора и да дава достатъчни доказателства, че водоизточникът е защитен от всякакво замърсяване.
(6) Не се допуска наличие на патогенни микроорганизми и паразити в натуралната минерална вода. Патогенните микроорганизми се изследват само по епидемиологични и други показания, определени от органите на Държавния здравен контрол (ДЗК).
(7) При спазване изискванията на ал. 5 и 6 и условията за експлоатация на водоизточника на етап търговия:
1. развитието на естествената микрофлора на натуралната минерална вода може да е резултат само от нормалното увеличение на микрофлората, установена при водоизточника;
2. натуралната минерална вода не може да има органолептични недостатъци (утайки, видими частици, наличие на оцветявания, мътност и др.).”
§ 7. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В основния текст след думата “вода” се поставя запетая и се добавя “добита на територията на Република България”.
2. В т. 1 след думите “се добива от” се добавя “дълбоко разположен”.
3. В т. 3 думата “водоползване” се заменя с “водовземане”.
§ 8. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 думите “вода за пиене” се заменят с “питейна вода”.
2. В ал. 2, т. 3 накрая се добавя “(ДВ, бр. 44 от 2002 г.)”.
§ 9. В чл. 13 ал. 2, 3 и 4 се изменят така:
“(2) Натуралните минерални води, каквито са при водоизточника, могат да претърпят само следните обработки:
1. отделяне на неустойчивите елементи, като съединения на желязото и сярата, чрез филтрация или декантация, което може да бъде предшествано от аерация;
2. отделяне на съединения на желязото, мангана, сярата и арсена чрез обогатен с озон въздух и при условие, че са спазени изискванията на чл. 14;
3. отделяне на нежелани съставки, различни от определените в т. 1 и 2 и при условие, че са спазени изискванията на чл. 14;
4. пълно или частично дегазиране на минералната вода изключително чрез физични методи.
(3) Обработките по ал. 2, т. 1, 2 и 3 са допустими, при условие че е доказано и документирано, че не водят до промяна в състава на водата по отношение на характерните елементи и съединения, които й придават специфични свойства.
(4) Използването на обогатен с озон въздух за обработка на минерална вода се допуска, когато са спазени следните изисквания:
1. обработката не води до промяна на физико-химичния състав на водата по отношение на характерните елементи и съединения;
2. обработката не води до формиране на остатъци с концентрация, надвишаваща максималните стойности, посочени в приложение № 6, или на остатъци, които могат да доведат до риск за здравето на хората.
3. минералната вода преди обработката отговаря на микробиологичните критерии, определени в чл. 6 и в приложение № 5.”
§ 10. Член 14 се изменя така:
“Чл. 14. (1) Използването на методите за обработка по чл. 13, ал. 2, т. 2 и 3 се извършва след предварително подаване на уведомление до министъра на здравеопазването с копие до министъра на околната среда и водите.
(2) Уведомлението по ал. 1 съдържа следните данни:
1. наименование, седалище и адрес на управление на производителя;
2. основание (концесионен договор или друг документ) за ползване на минералната вода;
3. мотивирана подробна обосновка за необходимостта от прилагане на метода за обработка.
(3) В случаите на уведомление за обработка по чл. 13, ал. 2, т. 2, за да се осигури, че използването на такава обработка е оправдано от гледна точка на съединенията на желязото, мангана, сярата и арсена в състава на водата, към уведомлението по ал. 2 се прилагат и:
1. подробна техническа документация относно метода за обработка на водата, техническите характеристики и принципа на действие на съоръженията и инсталациите, материалите, от които са изработени детайлите, влизащи в контакт с минералната вода, и инструкция за експлоатация;
2. експертно становище, изготвено от упълномощено от Министерството на здравеопазването здравно заведение по чл. 21, ал. 2, т. 1 от Закона за здравето или лечебно заведение по чл. 9 от Закона за лечебните заведения, за необходимостта от прилагане на съответната обработка на водата, както и за влиянието на тази обработка върху качествата на минералната вода, които й придават характерни свойства;
3. протоколи от изпитвания на водата, извършени от акредитирани лаборатории за води, по показателите от сертификата след приложена обработка, както и за съдържание на остатъци съгласно приложение № 6.
(4) Когато методът за обработка на минерална вода с обогатен с озон въздух съответства на изискванията на чл. 13, министърът на здравеопазването издава удостоверение за съответствието на метода на обработка, с което се разрешава неговото прилагане при производството на натурална минерална вода.
(5) Производителят на натурална минерална вода, който прилага метод на обработка по чл. 13, ал. 2, т. 2 и/или 3, е длъжен да предприема всички необходими мерки за гарантиране ефективността и безопасността на обработката и да съдейства на компетентния контролен орган при извършване на проверки.”
§ 11. Член 15 се изменя така:
“Чл. 15. Натуралната минерална вода, в състава, в който се намира при водоизточника, не може да е обект на никакво друго обогатяване освен чрез въвеждане или повторно въвеждане на въглероден диоксид (газиране или догазиране) при условията по чл. 2, ал. 2, т. 5 и 6.”
§ 12. В чл. 17 думите “и чл. 16” се заменят с “ал. 2”, а думите “минералните води” се заменят с “натурални минерални води и изворни води”.
§ 13. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“(1) При производството на изворна вода се прилагат само методите за обработка по чл. 13, ал. 2. Изворната вода, в състава, в който се намира при водоизточника, не може да е обект на никакво друго обогатяване, освен чрез въвеждане на въглероден диоксид (газиране) при условията по чл. 2, ал. 2, т. 8.”
2. В ал. 2 думите “ал. 4” се заменят с “т. 3”.
3. В ал. 3 думите “не се прилагат разпоредбите по чл. 14, ал. 3, т. 3 и 4” се заменят с “не се прилагат разпоредбите по чл. 14, ал. 3, т. 2 и 3”.
§ 14. В чл. 21 думите “Наредба № 7 от 2002 г. за хигиенните изисквания към предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, и към условията за производство и търговия с качествени и безопасни храни (ДВ, бр. 40 от 2002 г.)” се заменят с “Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (ОВ, Специално издание 2007 г., глава 13, том 44) и на актовете по неговото прилагане, както и на Наредба № 5 от 2006 г. за хигиената на храните (ДВ, бр. 55 от 2006 г.)”.
§ 15. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“(1) Информацията при етикетирането на потребителските опаковки на натурални минерални води, предназначени за пускане на пазара на територията на Република България, се представя и на български език.”
2. В ал. 2 думите “като се използват съответните наименования по” се заменят със “съгласно”.
3. Алинея 3 се изменя така:
“(3) При спазване изискванията на Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с Постановление № 136 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 40 и 100 от 2003 г., бр. 98 от 2004 г., бр. 82 от 2005 г., бр. 20 от 2006 г. и бр. 48 от 2008 г.), етикетът на потребителска опаковка на натурална минерална вода трябва да съдържа и следната задължителна информация:
1. наименование на водоизточника и находището на минерална вода съгласно сертификата по чл. 5;
2. наименование на мястото, където се бутилира натуралната минерална вода;
3. данни от физико-химичния и химичния анализ на водата, определящи характерния й състав по сертификата - съдържание на аниони, катиони и микроелементи, стойности за обща минерализация, електропроводимост и активна реакция (активната реакция не се посочва за газирани води); за случаите по т. 5 изрично се посочва съдържанието на флуорид в минералната вода;
4. номер и дата на издаване на сертификата и номер и/или дата на сключване на договора за предоставяне на концесия (за натурални минерални води, бутилирани на територията на Република България);
5. ако натуралната минерална вода е със съдържание на флуорид над 1,5 mg/l, се изписва текстът: “Съдържа флуорид над 1,5 mg/l. Не е подходяща за всекидневна употреба от кърмачета и деца под 7-годишна възраст.”; надписът се поставя в непосредствена близост до търговското наименование (търговската марка) на продукта и трябва да е ясно различим;
6. данни за приложена обработка по чл. 13, ал. 2, т. 2 и 3, ако има такава; когато е извършвана обработка с обогатен с озон въздух, в близост до данните по т. 3 се поставя следният текст: “На водата е извършена разрешена обработка с обогатен с озон въздух.”
4. Създава се ал. 5:
“(5) Срокът на минимална трайност, обявен съгласно изискванията на чл. 28, ал. 1 и 2 и чл. 29 от Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните, може да бъде отбелязван и върху капачката.”
§ 16. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите “местоположението на водоизточника” се добавя “и находището”.
2. В ал. 2 думите “водовземно съоръжение” се заменят с “водоизточник”.
3. В ал. 3 думите “водовземното съоръжение” се заменят с “водоизточника”, а след думата “букви” се добавя “най-малко”.
4. Създава се ал. 4:
“(4) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и за случаите, когато търговското наименование (търговската марка) се използва при каквато и да е реклама на натуралната минерална вода.”
§ 17. В чл. 25 думите “водовземното съоръжение” се заменят с “водоизточника”.
§ 18. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“(1) Информацията при етикетирането на потребителските опаковки на изворни води, предназначени за пускане на пазара на територията на Република България, се представя и на български език.”
2. В ал. 2 думите “като се използват съответните наименования по” се заменят със “съгласно”.
3. Алинея 3 се изменя така:
“(3) При спазване изискванията на Наредбата за изискванията към етикетирането и представянето на храните етикетът на потребителската опаковка на изворна вода трябва да съдържа и следната задължителна информация:
1. наименование на водоизточника съгласно издаденото разрешително за водовземане;
2. наименование на мястото, където се бутилира изворната вода;
3. данни за общия минерален състав на водата или електропроводимост и активна реакция (активната реакция не се посочва за газирани води);
4. номер и дата на издаване на разрешителното за водовземане (за изворни води, бутилирани на територията на Република България);
5. данни за приложена обработка по чл. 13, ал. 2, т. 2 и 3, ако има такава; в случаите, когато е извършвана обработка с обогатен с озон въздух, в близост до данните по т. 3 се поставя следният текст: “На водата е извършена разрешена обработка с обогатен с озон въздух.”
6. ако изворната вода е със съдържание на минерални соли до 50 mg/l, се изписва текстът “С много ниска минерализация.”
4. В ал. 5 думите “местонахождението на водовземното съоръжение” се заменят с “населеното място, в района на което се намира водоизточникът”, а думата “водоползване” - с “водовземане”.
5. Създава се ал. 6:
“(6) Срокът на минимална трайност, обявен съгласно изискванията на чл. 28, ал. 1 и 2 и чл. 29 от Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните, може да е отбелязан и върху капачката.”
§ 19. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“(1) Информацията при етикетирането на потребителските опаковки на трапезни води, предназначени за пускане на пазара на територията на Република България, се представя и на български език.”
2. В ал. 2 думите “като се използват съответните наименования по” се заменят със “съгласно”.
3. В ал. 4 се правят следните изменения:
а) основният текст се изменя така:
“(4) При спазване изискванията на Наредбата за изискванията към етикетирането и представянето на храните етикетът на потребителската опаковка на трапезна вода трябва да съдържа и следната задължителна информация:”;
б) точка 3 се изменя така:
“3. ако трапезната вода е със съдържание на минерални соли до 50 mg/l, се изписва текстът “С много ниска минерализация.”;
в) точки 4 и 5 се отменят.
4. Създава се ал. 5:
“(5) Срокът на минимална трайност, обявен съгласно изискванията на чл. 28, ал. 1 и 2 и чл. 29 от Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните, може да е отбелязан и върху капачката.”
§ 20. В чл. 28, ал. 3 след думата ”водоизточника” се поставя запетая и се добавя “находището на минерална вода или водоносния хоризонт”.
§ 21. В наименованието на глава пета накрая се добавя “от трети страни”.
§ 22. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите “чл. 25а” се заменят с “чл. 24а”.
2. В ал. 2 думите “чл. 25а, ал. 3, т. 3” се заменят с “чл. 24а, ал. 3, т. 3”.
3. В ал. 3 думите “чл. 25а, ал. 3, т. 4” се заменят с “чл. 24а, ал. 3, т. 4”.
§ 23. Член 30 се отменя.
§ 24. В чл. 31 ал. 4 се отменя.
§ 25. В чл. 34, ал. 2 думите “т. 2 и ал. 4” се заличават.
§ 26. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите “Допълнителна разпоредба” се заменят с “Допълнителни разпоредби”.
2. В § 1:
а) точка 1 се изменя така:
“1. “Естествена микрофлора” е обичайно установимият общ брой колонии на жизнеспособни микроорганизми при водоизточника преди каквато и да е обработка на минералната или изворната вода, чийто качествен и количествен състав е определен при вземане предвид на изискванията на приложение № 5, таблица 1 и е периодично контролиран.”;
б) точка 2 се заличава;
в) в т. 3 думите “акредитирано лице” се заменят с “акредитирана лаборатория”;
г) създават се т. 4, 5 и 6:
“4. “Водоизточник” е съоръжение за подземни води, предназначено за водовземане, заедно с надземните съоръжения. Видовете водовземни съоръжения за подземни води са съгласно чл. 89, ал. 1 на Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.
5. “Находище на минерална вода” е подземно водно тяло с минерална вода.
6. “Балнеоложки обекти” са обекти, в които минералната вода се използва за лечебни, профилактични или хигиенни цели, спорт и отдих. Балнеоложки обекти са и термалните, и хидроминералните обекти.”
3. Създава се § 1а:
“§ 1а. С наредбата се въвеждат изискванията на Директива 80/777/ЕИО на Съвета от 15 юли 1980 г. за сближаване законодателствата на държавите членки относно експлоатацията и продажбата на натурални минерални води (ОВ, Специално издание 2007 г., глава 13, том 05) и Директива 2003/40/ЕО на Комисията от 16 май 2003 г. за установяване на списъка, границите на концентрация и изискванията към етикетирането за съставките на натуралните минерални води и условията за употреба на обогатен с озон въздух за обработката на натурални минерални води и на изворни води (ОВ, Специално издание 2007 г., глава 13, том 39).”
§ 27. В приложение № 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. I:
а) в основния текст думата “Хидрогеоложките” се заменя с “Геоложките и хидрогеоложките”;
б) в т. 1 думата “Място” се заменя с “Точното място”, а думите “водовземното съоръжение” се заменят с “каптажа на водоизточника”;
в) в т. 3 думите “водоносния пласт” се заменят с “находището на минерална вода”;
г) в т. 4 думите “конструкцията на водовземното съоръжение” се заменят с “операциите по каптирането на водоизточника”;
д) точка 5 се изменя така:
“5. Данни за експлоатационните ресурси на находището на минерална вода и за експлоатационните характеристики на водоизточника.”;
е) в т. 6 след думата “проектиране” се добавя “и изграждане”.
2. В т. II:
а) в т. 2 думата “източника” се заменя с “водоизточника”;
б) в т. 3 думите “водоносния пласт и природата” се заменят с “находището на минерална вода и естеството”;
в) в т. 5 след думата “електропроводимостта” се добавя “или съпротивлението”;
г) точка 8 се изменя така:
“8. Съдържанието на нейонизираните елементи във водата.”;
д) в т. 9 думата “микрокомпоненти” се заменя с “микроелементи”;
е) в т. 11 думите “изотопното съдържание на елементите” се заменят с “относителните изотопни нива на съставните елементи”;
ж) точка 12 се изменя така:
“12. Токсичността на някои съставни елементи на водата, като се отчитат определените за всеки един от тях стойности.”
3. В т. III:
а) в основния текст думата “проучвания” се заменя с “анализи”;
б) в т. 2:
аа) думите “броя колонии” се заменят с “броя колонии на жизнеспособните микроорганизми”;
бб) в буква “а” думите “Escherichia coli” се поставят в скоби и пред тях се добавя “Ешерихия коли”, а думите “44 °С ± 0,5 °С” се заменят с “44,5 °С”;
вв) в буква “г” думите “Pseudomonas aeruginosa” се поставят в скоби и пред тях се добавя “Псевдомонас аеругиноза”;
в) в т. 3:
аа) думите “мезофилните аеробни микроорганизми” се заменят с “колониите на жизнеспособните микроорганизми”;
бб) в буква “а” думите “20 °С ± 2 °С” се заменят с “20до 22 °С”.
4. Точка IV се изменя така:
“IV. Фармакологичните и клиничните анализи, които трябва да се извършват в съответствие с научно признати методи, следва да са подходящи за особените характеристики на натуралната минерална вода и въздействието й върху човешкия организъм, като диуреза, стомашни и чревни функции, компенсиране на минерален дефицит.
Установяването на последователност и съгласуваност на съществен брой клинични наблюдения може, където е подходящо, да замени цитираните по-горе анализи. Клиничните анализи могат в подходящи случаи да заменят споменатите анализи, при условие че последователността и съгласуваността на съществен брой наблюдения позволяват постигането на същите резултати.”
§ 28. Приложение № 3 се изменя така:
“Приложение № 3 към чл. 6, ал. 1
Естествено присъстващи съставки в натуралните минерални води и максимални стойности, които, ако бъдат надвишени, биха представлявали риск за общественото здраве
Забележка на редакцията: виж приложението в PDF-а на броя
§ 29. Създава се приложение № 3а към чл. 6, ал. 2:
“Приложение № 3а към чл. 6, ал. 2
Изисквания към радиологичните качества на минералните води
Забележка на редакцията: виж приложението в PDF-а на броя
"
 
 
 
§ 30. В приложение № 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието се изменя така:
“Приложение № 4 към чл. 6, ал. 4
Характеристики(*) на методите за анализ на съставките от приложение № 3”
Забележка на редакцията: виж приложението в PDF-а на броя
"
§ 31. Приложение № 5 се изменя така:
“Приложение № 5 към чл. 6, ал. 5
Микробиологични изисквания към качеството на натуралните минерални, изворните и трапезните води
Забележка на редакцията: виж приложението в PDF-а на броя
 
§ 32. Приложение № 6 се изменя така:
“Приложение № 6 към чл. 13, ал. 4, т. 2
Максимални стойности за остатъците от обработка на натурални минерални, изворни и трапезни води с обогатен с озон въздух
Забележка на редакцията: виж приложението в PDF-а на броя
§ 33. Приложение № 7 се изменя така:
“Приложение № 7 към чл. 22, ал. 4
Означения и критерии за етикетиране на бутилираните натурални минерални води
 
Забележка на редакцията: виж приложението в PDF-а на броя
 
 ”
 
§ 34. Навсякъде в наредбата думите “Държавния санитарен контрол”, “ДСК”, “водовземно съоръжение”, “водовземни съоръжения” и “остатъчни продукти” се заменят съответно с “Държавния здравен контрол”, “ДЗК”, “водоизточник”, “водоизточници” и “остатъци”.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 35. Натуралните минерални, изворните и трапезните води, които са етикетирани преди датата на влизане в сила на постановлението и не са етикетирани съгласно изискванията му, могат да се продават до изчерпването им от пазара.
§ 36. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.
Министър-председател: Сергей Станишев
Главен секретар на Министерския съвет: Севдалин Мавров
1224