Министерски съвет
брой: 42, от дата 5.6.2012 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.8


Постановление № 101 от 29 май 2012 г. за изменение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 ОТ 29 МАЙ 2012 Г.
за изменение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (обн., ДВ, бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 52, 56, 58, 61, 74, 82, 84, 97 и 100 от 2010 г., бр. 1, 27, 33, 36, 51, 60, 71, 83, 88, 102, 104 и 106 от 2011 г. и бр. 6, 14 и 33 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В приложение № 8 към чл. 6, ал. 4, в пореден № 3, колона трета, в т. 3 думите „Дирекция „Европейски инфраструктурни проекти“ се заменят с „Дирекция „Европейски инфраструктурни проекти и благоустройствени дейности“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. В чл. 17, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, приет с Постановление № 271 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 74 и 102 от 2010 г., бр. 83 и 97 от 2011 г. и бр. 22 от 2012 г.), думите „дирекция „Европейски инфраструктурни проекти“ се заменят с „дирекция „Европейски инфраструктурни проекти и благоустройствени дейности“.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков
5334