Министерство на отбраната
брой: 41, от дата 1.6.2012 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.11


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-29 от 2010 г. за условията и реда за адаптация на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при освобождаване от военна служба

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-29 от 2010 г. за условията и реда за адаптация на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при освобождаване от военна служба (ДВ, бр. 95 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 1 т. 7 се изменя така:
„7. предлага на министъра на отбраната за утвърждаване списък с териториалното разпределение на структурите на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и военните формирования от Българската армия към съответната структура на Централно военно окръжие с оглед изпълнение на дейностите по чл. 2.“
§ 2. В чл. 6:
1. В основния текст думите „Началниците на военните окръжия“ се заменят с „Началникът на Централно военно окръжие:“.
2. В т. 1 думата „участват“ се заменя с „участва“.
3. Точка 2 се изменя така:
„2. организира, осигурява и контролира изпълнението на дейностите по чл. 2 в подчинените му структури;“.
4. Точка 3 се изменя така:
„3. изготвя годишни планове и отчети за цялостната дейност по адаптацията на военнослужещите в подчинените му структури;“.
5. В т. 4 думата „определят“ се заменя с „определя“ и думите „информират по команден ред“ се заменят с „информира“.
§ 3. В чл. 12 се създават ал. 4 и 5:
„(4) На регистрираните военнослужещи, заявили желание да се ползват от правата си за участие в дейностите по чл. 2, се предоставя препоръка/профил съгласно приложение № 1а.
(5) Препоръката по ал. 4 се дава по писмено искане на военнослужещия, изразено в Регистрационна карта № 1, като същата:
1. се изготвя от структурите по човешки ресурси/личен състав и се подписва от съответния ръководител на структура, командир (началник) на военно формирование;
2. се издава в два екземпляра в съответствие с последния му атестационен формуляр по чл. 2, ал. 3 на Наредба № Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (обн., ДВ, бр. 92 от 2010 г.; изм., бр. 90 от 2011 г.); единият екземпляр се връчва на военнослужещия при освобождаване от военна служба, а другият екземпляр се прилага към неговото служебно дело.“
§ 4. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) При първото посещение в съответната структура на Централно военно окръжие регистрираният военнослужещ представя копия на:
1. Регистрационна карта № 1;
2. експертно решение, издадено от Централната военномедицинска комисия, в случаите, когато военнослужещият се освобождава поради негодност за военна служба, настъпила при или по повод изпълнение на служебните му задължения;
3. препоръка/профил по чл. 12, ал. 4.
(2) Военнослужещият попълва с помощта на консултанта по адаптация Регистрационна карта № 2 по образец съгласно приложение № 2.
(3) Консултантът по адаптация в съответната структура на Централно военно окръжие извършва регистрация на военнослужещите в поддържаната база данни по чл. 7, т. 2.“
§ 5. В чл. 19 думите „във военно окръжие“ се заменят с „в структура на Централно военно окръжие“.
§ 6. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „във военното окръжие“ се заменят с „в съответната структура на Централно военно окръжие“.
2. В ал. 3 думата „служебен“ се заменя с „платен“.
§ 7. В чл. 27 след думите „военното формирование“ се допълва „и началника на съответната структура на Централно военно окръжие“.
§ 8. В чл. 28, ал.1, т. 2. думите „копие на“ се заличават.
§ 9. В чл. 30 ал. 2 се изменя така:
„(2) Съдействието на търсещите работа и регистрирани в съответната структура на Централно военно окръжие военнослужещи включва:
1. информиране за подходящи свободни работни места, включително в друго населено място в страната или в други държави;
2. информиране и насочване за включване в проекти, програми и мерки за заетост и за обучение, реализирани от други институции и организации;
3. информиране и насочване на пострадалите при или по повод изпълнение на служебните им задължения за включване в програми и проекти, подпомагащи тяхното социално интегриране, в т.ч. и за повишаване пригодността за заетост и осигуряване на заетост;
4. информиране и насочване за участие в трудови и информационни борси, срещи с работодатели и други форми за осигуряване на трудова заетост, организирани в сътрудничество с институции и организации партньори и/или провеждани от други организации.“
§ 10. В чл. 31 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думите „се предоставя на“ се добавя „Централно военно окръжие“ и се поставя запетая.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Централното военно окръжие публикува на страницата си в интернет информация за дейностите по адаптация на военнослужещите.“
§ 11. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) По искане на ръководителя на структурата на пряко подчинение на министъра на отбраната и командира (началника) на военното формирование от Българската армия в информационните беседи могат да участват и консултанти по адаптация от съответната структура на Централно военно окръжие.“
§ 12. В т. 1 и 2 на чл. 35 след думите „Министерство на отбраната“ се поставя запетайка и се добавя „в рамките на определената бюджетна квота на програмата за социална адаптация за бюджетната година“.
§ 13. Членове 36 и 37 се заличават.
§ 14. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. Финансовите средства се разпределят за усвояване от програмния ръководител през текущата година на основание на писмени предложения/заявки на началника на Централно военно окръжие съгласувано с директора на дирекция „Управление на човешките ресурси“ – МО. Средствата се предоставят от програмния ръководител за изплащане на разходите по чл. 2 от Централно военно окръжие и подчинените му структури чрез писмени предложения до дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“ – МО, за назначаването им в годишната бюджетна сметка на Централно военно окръжие по съответната програма.“
§ 15. В чл. 39 след думите „на един военнослужещ“ се поставя запетая и се добавя „които са за сметка на бюджета на Министерството на отбраната“.
§ 16. В чл. 40 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „финансовата служба, обслужваща съответното военно окръжие“ се заменят със „съответните финансови служби, обслужващи Централно военно окръжие и подчинените му структури“.
2. В ал. 2 думите „Военните окръжия“ се заменят с „Финансовите служби по ал. 1“.
§ 17. Създава се допълнителна разпоредба с § 1:
„§ 1. По смисъла на тази наредба „Структура на Централно военно окръжие“ е отдел „Столичен“ на Централно военно окръжие, военно окръжие и областен военен отдел.“
§ 18. Досегашните § 1 и 2 от заключителните разпоредби стават съответно § 2 и 3.
§ 19. В приложение № 1 към чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел II „ИНДИВИДУАЛНА ИНФОРМАЦИОННА БЕСЕДА“, т. 2 „ДЕЙНОСТИ НА СИСТЕМАТА ЗА АДАПТАЦИЯ“ в т. 6 думите „Военните окръжия (ВО)“ се заменят със „структурите на Централно военно окръжие (ЦВО)“.
2. В раздел III „Бележка:“:
а) думите „Военнослужещият се насочва към ВО, гр. ….................................................“ 
се заменят с „Военнослужещият се насочва към ……..............................................................................................., 
                                                                                              (наименование на съответната структура на ЦВО)
гр. .............................................……...............“;
б) последният раздел се изменя така:

1. Военнослужещият:
– Информиран съм за притежаваните права и възможностите да се получи съдействие ДА/НЕ
– Желая да получа препоръка, приложение № 1а към чл. 12, ал. 4
ДА/НЕ
Подпис:
(звание, име, презиме, фамилия)
2. Координаторът по адаптация:
На военнослужещия са предоставени:
– копие на Регистрационната карта № 1
ДА/НЕ
– препоръка, приложение № 1а към чл. 12, ал. 4
ДА/НЕ
Подпис:                         Печат
(звание, име, презиме, фамилия, длъжност)
Дата:
Дата:

 
§ 20. Създава се приложение № 1а към чл. 12, ал. 4:
„Приложение № 1а към чл. 12, ал. 4
…………..……………………………………………………………………....
(наименование на военното формирование)
Препоръка/профил
Издава се на .......................................................................................................................................
                                                    (трите имена)
в уверение на това, че като ..................................................................................................................
                                                          (офицер, офицерски кандидат, сержант, войник/матрос)
успешно е завършил военната си служба на ..........
..........................................................................................
                                (дата/месец/година)
При изпълнение на служебните си задължения е демонстрирал профил със следните професионални компетентности и личностни характеристики:

1. Професионални компетентности:
1. Проявление:
 
 
2. Личностни характеристики:
2. Проявление
 
 

 
Притежаваните професионални компетентности и личностни характеристики са изградили .................................................................................................
(име и фамилия)
като специалист с ............................................................................................................................
                                              (изключителна/много добра/задоволителна)
степен на изпълнение на задълженията си по време на военната служба.
Настоящата препоръка се дава да послужи при кандидатстване за работа.
                                                                               Ръководител/командир
                                                                               (началник): ..........................
                                                                                                                                                 
                                                                                                 (подпис и печат)
(дата)
(гр./с.)“
§ 21. В приложение № 2 към чл. 13, ал. 1, т. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието думите „Военно окръжие – гр. ……...........“ се заменят с „(наименование на съответната структура на Централно военно окръжие – гр. ……...........)“.
2. В раздел I „ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ“, в „Бележка“, в т. 5 думите „във ВО“ се заменят с „в структурата на ЦВО“.
Допълнителна разпоредба
§ 22. В останалите текстове на наредбата думите „съответното военно окръжие“ и „съответните военни окръжия“ се заменят съответно със „съответната структура на Централно военно окръжие“ и „съответните структури на Централно военно окръжие“.
Заключителна разпоредба
§ 23. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Аню Ангелов
5083