Министерство на културата
брой: 39, от дата 22.5.2012 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.33


Правилник за устройството и дейността на музей „Борис Христов“ – София

 

МИНИСТЕРСТВО  НА КУЛТУРАТА
ПРАВИЛНИК
за устройството и дейността на музей „Борис Христов“ – София
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството и дейността на музей „Борис Христов“, наричан по-нататък „музея“.
Чл. 2. (1) Музей „Борис Христов“ – София, е държавен културен институт с предмет на дейност: издирване, изучаване, опазване и представяне на културни ценности, свързани с живота и творчеството на Борис Христов; издаване на научни, научнопопулярни и рекламни материали, както и осъществяване на оценителна дейност на културни ценности – собственост на други юридически или физически лица; поддържане на библиотечен фонд с литературни произведения, нотен материал и звуконосители с изпълнения на Борис Христов.
(2) Музеят участва в държавната политика по опазване на културното наследство във взаимодействие със съответните компетентни държавни и общински органи, Светия синод на Българската православна църква и централните ръководства на другите регистрирани вероизповедания и гражданското общество.
Чл. 3. Музеят е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на културата.
Чл. 4. Официалното наименование на музея е: Музей „Борис Христов“ – София, със седалище и адрес град София, ул. Самуил 43.
Чл. 5. По тематичен обхват музеят е специализиран.
Чл. 6. Ръководството на музея се осъществява:
1. методически – от Министерството на културата;
 2. административно-организационно – от Министерството на културата;
3. научно – от специализираните научни институти към БАН.
Чл. 7. Музеят се финансира от:
1. субсидия от републиканския бюджет чрез бюджета на Министерството на културата и със средства от общинските бюджети, въз основа на сключени договори с Министерството на културата или с участието на други юридически или физически лица;
2. реализирани собствени приходи от продажба на услуги, наеми, спонсорство, дарения, завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица и др.;
3. средства от реализирани творчески програми и проекти, финансирани от министерството на конкурсен принцип;
4. средства по други програми и проекти.
Чл. 8. (1) Основната дейност на музея е издирване, изучаване, опазване и представяне на културни ценности, свързани с живота и творчеството на Борис Христов.
(2) За осъществяване на своята основна дейност музеят:
1. издирва движими културни ценности, свързани с живота, делото и творчеството на Борис Христов, чрез получаване и документиране на информация от различни източници;
2. изучава, събира, придобива, съхранява, документира културни ценности, свързани с живота и дейността на Борис Христов;
3. издава научни, научнопопулярни и рекламни материали;
4. извършва правни сделки с културни ценности при условията и по реда на Закона за културното наследство само от обменния си фонд след разрешение на министъра на културата;
5. участва на търгове с движими културни ценности след получено разрешение на министъра на културата и след като представи списък на културните ценности, които ще се предлагат;
6. организира постоянни и временни експозиции, като дава ясна информация за представените движими културни ценности чрез означаването им, надписи, издаване на пътеводители и каталози за експозициите и други информационни материали;
7. организира или участва във временни експозиции – изложби в чужбина на движими културни ценности, или изнася такива в чужбина с цел консервация и реставрация при условията на глава шеста, раздел VI от Закона за културното наследство;
8. предоставя движими културни ценности, съхранявани в неговите фондове, за участие във временни експозиции в страната и в чужбина по нареждане на министъра на културата;
9. подготвя и провежда образователни програми в музея и други дейности с образователна и възпитателна цел;
10. осигурява правна и физическа защита на съхраняваните във фондовете му движими културни ценности;
11. осъществява дейности по дигитализация на основния и обменния фонд на музея;
12. предоставя информация на Министерството на културата във връзка с регистрите по Закона за културното наследство;
13. поддържа библиотечен фонд със специализирана литература в областта на културологията и изкуствознанието, нотен материал, фонотека и видеотека със звуко- и видеоносители с изпълнения на Борис Христов и други изпълнители;
14. осъществява контакти и сътрудничество с други културни институти и организации, колективи и творци от страната и чужбина;
15. взаимодейства с органите на Министерството на вътрешните работи и прокуратурата при наличие на данни за незаконно придобиване на вещите – обект на идентификация, или в други случаи.
(3) Във връзка с дейностите по представяне на живота и творчеството на Борис Христов музеят:
1. осъществява образователна дейност в курсове, творчески работилници, майсторски класове и други форми на усъвършенстване на талантливи млади творци;
2. организира публично представяне на талантливи млади творци и еталони в изкус­твото от различни жанрове и генерации;
3. документира чрез фотографии, звукозапис и/или видеозапис образователните и художествените събития, които организира;
4. организира и поддържа художествена галерия с временни експозиции на пластични изкуства;
5. организира провеждането на национални и международни прояви – майсторски класове, концерти, конкурси, участия във фестивали и конкурси;
6. инициира създаването на стипендии и награди.
Чл. 9. (1) Музеят формира основен, обменен, научно-спомагателен фонд и научен архив, които включват:
1. за основния фонд – придобитите от музея и предоставените му за безвъзмез­дно ползване движими културни ценности с изключително голямо научно и културно значение – национално богатство, както и тези, които съответстват на неговия тематичен обхват;
 2. за обменния фонд – движими културни ценности, които не съответстват на тематичния му обхват, както и многократно повтарящите се културни ценности от основния му фонд;
3. за научно-спомагателния фонд – предмети и други материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната дейност на музея;
4. за научния архив:
а) документите по издирването, идентифицирането, изследването, съхраняването, консервацията, реставрацията, движението и представянето на движимите културни ценности;
б) отчетните документи за движимите културни ценности, съхранявани от тях постоянно или временно: документи за произход, за постъпване или придобиване от музея, оценителни протоколи, инвентарни книги и други;
в) научната и справочната документация: научни паспорти и картотеки;
г) документи и материали, свързани с живота и творчеството на Борис Христов.
(2) Научният архив се съхранява безсрочно в музея.
Чл. 10. Движими културни ценности, инвентирани във фонда на музея, подлежат на инвентаризация по реда на Наредба № Н-6 от 2009 г. за формиране и управление на музейните фондове (ДВ, бр. 2 от 2010 г.). Движимите културни ценности се отчитат извънсчетоводно, без стойност.
Раздел ІІ
Управление и устройство на музея
Чл. 11. (1) Музеят се ръководи и представлява от директор.
(2) Правоотношенията с директора на музея възникват въз основа на конкурс за срок 5 години. Конкурсът се провежда от комисия, назначена по реда на Кодекса на труда, в състава на която се включват и представител на Министерството на културата и двама музейни експерти.
(3) Директорът организира, координира и контролира цялостната дейност на музея, като:
1. управлява средствата на музея;
2. осъществява връзка и координация на културния институт с други държавни органи и културни институти;
3. определя със заповед материалноотговорното лице за опазване, съхранение и отчитане на фондовете на музея;
4. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите и обслужващия персонал, определя размера на индивидуалното трудово възнаграждение и другите материални стимули в съответствие с наличните средства и нормативни изисквания;
5. утвърждава правилник за вътрешния трудов ред и вътрешни правила за работната заплата, изготвя длъжностни характеристики на всички служители;
6. осъществява други правомощия, регламентирани в Закона за културното наследство и други нормативни актове.
Чл. 12. Структурата на музея се определя в зависимост от тематичния му обхват и формираните фондове и включва едно административно звено, изпълняващо функции във връзка с дейностите по чл. 8.
Чл. 13. Към музея функционира като съвещателен и доброволчески орган на обществени начала Кръг „Приятели на къщата „Борис Христов“.
Раздел ІІІ
Организация на работата в музея
Чл. 14. Музеят осигурява дни и часове за посещение, съобразени със свободното време на различните видове и категории посетители, и ги обявява на подходящи места и на интернет страницата си.
Чл. 15. (1) За индивидуално или групово посещение на музейна експозиция се заплащат входни билети.
(2) Цените на входните билети се определят със заповед на директора на музея съгласувано с финансиращия музея орган.
(3) Безплатен вход за посещение на експозицията е определен със заповед на директора на музея.
(4) Деца, учащи се и хора с увреждания заплащат намалени цени или се освобождават от заплащане на входен билет съгласно заповедта по ал. 2.
Чл. 16. Работното време на служителите от музей „Борис Христов“ е от 9,00 ч. до 17,30 ч. с обедна почивка от 30 мин във времето от 12,30 ч. до 13,00 ч.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Този правилник се издава на основание чл. 29, ал. 1, т. 1 от Закона за културното наследство.
Министър:  Вежди Рашидов
4855