Президент на републиката
брой: 29, от дата 10.4.2012 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.10


Указ № 143 за освобождаване на бригаден генерал Драгомир Здравков Димитров от длъжността „заместник-директор на Националната разузнавателна служба“ и назначаване на бригаден генерал Драгомир Здравков Димитров на длъжността „директор на Националната разузнавателна служба“

 

УКАЗ № 143
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
1. Освобождавам бригаден генерал Драгомир Здравков Димитров от длъжността „заместник-директор на Националната разузнавателна служба“.
2. Назначавам бригаден генерал Драгомир Здравков Димитров на длъжността „директор на Националната разузнавателна служба“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 3 април 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Диана Ковачева
3775