Министерски съвет
брой: 27, от дата 3.4.2012 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.7


Постановление № 68 от 29 март 2012 г. за изменение на Постановление № 86 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за Министерството на вътрешните работи

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 ОТ 29 МАРТ 2012 Г.
за изменение на Постановление № 86 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 50, 68 и 93 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „2011 г.“ се заменят с „2012 г.“.
2. В ал. 4 думите „2011 г.“ се заменят с „2012 г.“.
§ 2. В чл. 5 думите „§ 10 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г.“ се заменят с „§ 9 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г.“.
§ 3. В приложение № 3 към чл. 2, ал. 2 и в приложение № 5 към чл. 2, ал. 4 (поверително) думите „2011 г.“ се заменят с „2012 г.“.
§ 4. В таблицата на приложение № 6 към чл. 2, ал. 5 се правят следните изменения:
1. Думите „1 юли 2011 г.“ се заменят с „1 януари 2012 г.“.
2. Навсякъде в колона 4 числата „270“ и „284“ се заменят с „290“.
§ 5. В приложения № 7 – 9 думите „2011 г.“ се заменят с „2012 г.“.
§ 6. В таблицата на приложение № 10 към чл. 2, ал. 9 се правят следните изменения:
1. Думите „2011 г.“ се заменят с „2012 г.“.
2. Навсякъде в колона 4 числото „275“ се заменя с „290“.
§ 7. В таблицата на приложение № 11 към чл. 2, ал. 10 се правят следните изменения:
1. Думите „2011 г.“ се заменят с „2012 г.“.
2. В пореден № 2, колона 5 числото „990“ се заменя с „1037“.
3. В пореден № 3, колона 5 числото „722“ се заменя със „727“.
§ 8. Приложение № 12 към чл. 2, ал. 11 се изменя така:
„Приложение № 12 към чл. 2, ал. 11
ТАБЛИЦА
за размера на минималните и максималните основни месечни заплати на лицата, работещи по трудово правоотношение в Министерството на вътрешните работи

по
ред
Длъжностни наименования и
образователна степен
От 1 януари 2012 г.
От 1 май 2012 г.
минимална основна
месечна
заплата
(в лв.)
максимална
основна
месечна
заплата
(в лв.)
минимална основна
месечна
заплата
(в лв.)
максимална
основна
месечна
заплата
(в лв.)
 
Раздел I. Политически кабинет
 
 
 
 
1.
Заместник-министър
602
1826
626
1901
2.
Началник на кабинета на министър
602
1505
626
1567
3.
Директор на дирекция
602
1477
626
1538
4.
Парламентарен секретар
602
1425
626
1483
5.
Съветник на министъра
602
1372
626
1429
6.
Експерт
602
1237
626
1287
7.
Раздел ІІ. Ръководни, аналитични и приложни специалисти с висше образование
 
 
 
 
 
1. Образователно-квалификационна степен: „магистър“, „бакалавър“
602
1098
626
1143
 
2. Образователно-квалификационна степен: професионален бакалавър по...
602
607
626
632
8.
Раздел III. Специалисти със средно специално образование
414
510
430
556
9.
Раздел IV. Специалисти със средно образование
414
473
430
491
10.
Раздел V. Помощен персонал
414
449
430
469
11.
Раздел VІ. Квалифицирани работници
414
458
430
477
12.
Раздел VII. Неквалифицирани работници; пазачи и чистачи
281
292
292
305

 
Забележки:
1. В рамките на минималните и максималните основни месечни заплати по длъжностни наименования и раздели от таблицата министърът на вътрешните работи определя диференцирани диапазони за длъжностите от Класификатора на длъжностите в МВР за различните структурни звена, специфика на работа, професионален стаж и други.
2. Индивидуалните основни месечни заплати се определят в рамките на диференцираните диапазони.“
 
§ 9. В приложение № 13 към чл. 2, ал. 12 думите „2011 г.“ се заменят с „2012 г.“.
§ 10. В таблицата на приложение № 14 към чл. 2, ал. 13 се правят следните изменения:
1. Думите „2011 г.“ се заменят с „2012 г.“.
2. В колона 3 числото „281“ се заменя с „293“.
3. В колона 4 числото „293“ се заменя с „305“.
§ 11. В § 4 от преходните и заключителните разпоредби думите „§ 66, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г.“ се заменят с „§ 66, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г.“.
Заключителни разпоредби
§ 12. Средствата за прилагане на постановлението се осигуряват в рамките на разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения (разходи за персонал), утвърдени с приложение № 6 към чл. 16 от Постановление № 367 на Министерския съвет от 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г. (ДВ, бр. 106 от 2011 г.), бюджета на Националната разузнавателна служба за 2012 г. и трансфера на републиканския бюджет по съответните самостоятелни бюджети.
§ 13. Постановлението влиза в сила от 1януари 2012 г. с изключение на § 4, т. 2, § 6, т. 2 и § 10, т. 2 и 3, които влизат в сила от 1 май 2012 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков
3569