Народно събрание
брой: 19, от дата 6.3.2012 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

 

УКАЗ № 76
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, приет от ХLI Народно събрание на 22 февруари 2012 г.
Издаден в София на 23 февруари 2012 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм., бр. 46 и 109 от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27, 32 и 33 от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г., бр. 13, 33, 60, 61 и 93 от 2011 г.; Решение № 10 от 2011 г. на Конституционния съд – бр. 93 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 41, ал. 1 след думата „престъпления“ се добавя „или“.
§ 2. В чл. 353, ал. 5 след думата „провежда“ се поставя запетая и се добавя „освен в случаите по чл. 354, ал. 5, изречение второ“.
§ 3. В чл. 411а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5 след думата „престъпления“ се добавя „или“.
2. Създава се нова ал. 6:
„(6) Когато е повдигнато обвинение за две или повече престъпления, които имат връзка помежду си и някое от тях е от посочените в ал. 1, 2 или 3, делото за всички престъпления е подсъдно на специализирания наказателен съд.“
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 4. В § 9, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 13 от 2011 г.; изм., бр. 61 от 2011 г.) се създава изречение второ: „Съдебният контрол върху тези производства се осъществява от съда, който е бил компетентен до 31 декември 2011 г.“
Заключителна разпоредба
§ 5. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 22 февруари 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева
2171