Народно събрание
брой: 18, от дата 2.3.2012 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.3


Закон за ратифициране на Договора за присъединяване на Република Хърватия към Европейския съюз

 

УКАЗ № 82
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Договора за присъединяване на Република Хърватия към Европейския съюз, приет от ХLI Народно събрание на 17 февруари 2012 г.
Издаден в София на 28 февруари 2012 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
ЗАКОН
за ратифициране на Договора за присъединяване на Република Хърватия към Европейския съюз
Член единствен. Ратифицира Договора между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (държави – членки на Европейския съюз) и Република Хърватия за присъединяване на Република Хърватия към Европейския съюз, подписан на 9 декември 2011 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 17 февруари 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева
1904