Министерски съвет
брой: 16, от дата 24.2.2012 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.4


Постановление № 33 от 16 февруари 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 ОТ 16 ФЕВРУАРИ 2012 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 43, 61 и 81 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г., бр. 19 от 2002 г.; попр., бр. 21 от 2002 г.; доп., бр. 74 от 2002 г.; Решение № 7581 на Върховния административен съд от 2002 г. – бр. 76 от 2002 г.; Решение № 11701 на Върховния административен съд от 2002 г. – бр. 119 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2003 г., бр. 25 и 68 от 2004 г., бр. 24 от 2005 г., бр. 48 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 1, 16, 79, 84 и 87 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г. и бр. 13 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1 ал. 8 се изменя така:
„(8) Заявлението за отпускане или изплащане на пенсия от лица, които не са български граждани и нямат постоянен адрес в страната и за които не се прилагат разпоредбите на международен договор, по който Република България е страна, се подава до Столичното управление „Социално осигуряване“.“
§ 2. В чл. 2, т. 1 след думата „осигуряването“ се добавя „на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 – 4 и 6 и чл. 4а КСО“.
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. при пенсиите за инвалидност поради общо заболяване и пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест – документите по чл. 2 до датата на пенсионирането, с изключение на документите за прекратяване на осигуряването;“
б) в т. 3 след абревиатурата „(НЕЛК)“ се поставя точка и запетая и текстът до края се заличава;
в) създава се т. 7:
„7. за лицата с постоянен адрес в държава, с която Република България прилага международен договор в областта на социалната сигурност, се представя медицинска документация от съответната държава.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 4. В чл. 9, ал. 1, изречение първо думите „единният граждански номер на заявителя“ се заменят с „ЕГН/ЛНЧ на заявителя, а когато няма такива – служебен номер“.
§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение второ думите „шестмесечен срок“ се заменят с „петмесечен срок“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) При отпускане на пенсии за инвалидност сроковете по ал. 1 и 4 текат от датата на постановяване решенията на медицинските комисии към териториалните поделения на НОИ или от датата на заявлението на лицето, ако е след тази дата. Ако експертното решение на ДЕЛК, ТЕЛК или НЕЛК е обжалвано по реда на чл. 98, ал. 6 КСО или на чл. 112 от Закона за здравето, длъжностните лица по ал. 1 издават разпореждане по чл. 98, ал. 7 КСО в едномесечен срок от датата на подаване на жалбата от председателя на медицинската комисия, съответно от заявлението на лицето, ако е след тази дата. Когато медицинската комисия на едно териториално поделение на НОИ е потвърдила или е обжалвала експертното решение на ДЕЛК, ТЕЛК или НЕЛК, а заявлението за отпускане на пенсия за инвалидност е подадено в друго териториално поделение на НОИ, сроковете по ал. 1 и 4 текат от датата на получаване на решението или на жалбата на председателя на медицинската комисия в териториалното поделение на НОИ, което ще отпуска пенсията.“
§ 6. В чл. 10а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се отменя.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Решенията на медицинската комисия се издават в 14-дневен срок от получаване от регионалните картотеки на медицинските експертизи на експертните решения с определена 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност след разглеждане на медицинската документация, удостоверяваща настоящото здравно състояние на лицето, решенията на ТЕЛК и НЕЛК за определяне степента на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, датата на инвалидизиране и срока на инвалидността.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) В случаите, когато освидетелстването е въз основа на медицинска документация от друга държава, решенията на медицинската комисия се издават в 14-дневен срок от получаване от службата в НОИ, на която е възложено прилагането на международните договори за лица с постоянен адрес в чужбина, на експертните решения с определена 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност след разглеждане на документацията, удостоверяваща настоящото здравно състояние на лицето, и решенията на ТЕЛК и НЕЛК за определяне степента на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, датата на инвалидизиране и срока на инвалидността.“
§ 7. В чл. 10б се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) След получаване на експертно решение с определена 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност и медицинско експертно досие упълномощено длъжностно лице по пенсионното осигуряване ги предоставя на медицинската комисия по чл. 98, ал. 4 КСО най-късно до края на следващия работен ден с данни за входящ номер и дата.
(2) В случаите, когато освидетелстването е въз основа на медицинска документация от друга държава, регионалната картотека на медицинските експертизи предава документацията заедно с експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК в службата в НОИ, на която е възложено прилагането на международните договори за лица с постоянен адрес в чужбина, която след влизането в сила на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК ги представя на медицинската комисия по реда на ал. 1.“
2. Алинеи 3 – 6 се отменят.
§ 8. В чл. 10в се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Решенията на медицинската комисия, с които се потвърждават решенията на ТЕЛК/НЕЛК, се предоставят на упълномощеното длъжностно лице по пенсионното осигуряване в срок 3 работни дни от постановяване на решението. Решенията се съхраняват в самостоятелен архив и след подаване на заявление за отпускане на пенсия за инвалидност се свързват с пенсионното досие. Ако заявлението за пенсиониране е подадено в друго териториално поделение на НОИ, решенията на медицинската комисия и експертните решения на ТЕЛК се изискват от съответното териториално поделение на НОИ в 7-дневен срок от подаване на заявлението.“
2. В ал. 4 след думата „лицето“ се поставя точка и текстът до края се заличава.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Медицинското експертно досие се предоставя на упълномощено длъжностно лице по пенсионното осигуряване в срок 3 работни дни от постановяване на решението.“
4. Създава се ал. 6:
„(6) След получаване на медицинското експертно досие упълномощеното длъжностно лице по пенсионното осигуряване го връща на регионалната картотека на медицинските експертизи най-късно до края на следващия работен ден с данни за изходящ номер и дата. В случаите, когато освидетелстването е въз основа на медицинска документация от друга държава, медицинското експертно досие се връща на службата в НОИ, на която е възложено прилагането на международните договори за лица с постоянен адрес в чужбина.“
§ 9. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО от 1 януари 2012 г. се придобива, както следва:
1. от 1 януари 2012 г. – при възраст 60 години и 4 месеца за жените и 63 години и 4 месеца за мъжете и осигурителен стаж 34 години и 4 месеца за жените и 37 години и 4 месеца за мъжете;
2. от 1 януари 2013 г. – при възраст 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете и осигурителен стаж 34 години и 8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете;
3. от 1 януари 2014 г. – при възраст 61 години за жените и 64 години за мъжете и осигурителен стаж 35 години за жените и 38 години за мъжете;
4. от 1 януари 2015 г. – при възраст 61 години и 4 месеца за жените и 64 години и 4 месеца за мъжете и осигурителен стаж 35 години и 4 месеца за жените и 38 години и 4 месеца за мъжете;
5. от 1 януари 2016 г. – при възраст 61 години и 8 месеца за жените и 64 години и 8 месеца за мъжете и осигурителен стаж 35 години и 8 месеца за жените и 38 години и 8 месеца за мъжете;
6. от 1 януари 2017 г. – при възраст 62 години за жените и 65 години за мъжете и осигурителен стаж 36 години за жените и 39 години за мъжете;
7. от 1 януари 2018 г. – при възраст 62 години и 4 месеца за жените и 65 години за мъжете и осигурителен стаж 36 години и 4 месеца за жените и 39 години и 4 месеца за мъжете;
8. от 1 януари 2019 г. – при възраст 62 години и 8 месеца за жените и 65 години за мъжете и осигурителен стаж 36 години и 8 месеца за жените и 39 години и 8 месеца за мъжете;
9. от 1 януари 2020 г. – при възраст 63 години за жените и 65 години за мъжете и осигурителен стаж 37 години за жените и 40 години за мъжете.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случай че лицата нямат право на пенсия по ал. 1, те придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 3 КСО при не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж и навършена възраст, както следва:
1. от 1 януари 2012 г. – 65 години и 4 месеца;
2. от 1 януари 2013 г. – 65 години и 8 месеца;
3. от 1 януари 2014 г. – 66 години;
4. от 1 януари 2015 г. – 66 години и 4 месеца;
5. от 1 януари 2016 г. – 66 години и 8 месеца;
6. от 1 януари 2017 г. – 67 години.“
§ 10. В чл. 16, ал. 1 и 4 думите „чл. 104, ал. 2 – 8 КСО“ се заменят с „чл. 104, ал. 2 – 9 КСО“.
§ 11. Създава се чл. 16а:
„Чл. 16а. От 1 януари 2012 г. до 31 декември 2014 г. включително право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на КСО имат лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд, ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете и са навършили възраст, както следва:
1. от 1 януари 2012 г. – 47 години и 4 месеца за жените и 52 години и 4 месеца за мъжете при първа категория труд и 52 години и 4 месеца за жените и 57 години и 4 месеца за мъжете при втора категория труд;
2. от 1 януари 2013 г. – 47 години и 8 месеца за жените и 52 години и 8 месеца за мъжете при първа категория труд и 52 години и 8 месеца за жените и 57 години и 8 месеца за мъжете при втора категория труд;
3. от 1 януари 2014 г. – 48 години за жените и 53 години за мъжете при първа категория труд и 53 години за жените и 58 години за мъжете при втора категория труд.“
§ 12. Член 17а се изменя така:
„Чл. 17а. От 1 януари 2012 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 69, ал. 1 – 3 и 5 КСО се придобива независимо от възрастта при 27 години общ осигурителен стаж, от които 18 години действително изслужени на съответните длъжности.“
§ 13. В чл. 18а, ал. 1 след думата „труд“ се поставя запетая и се добавя „а след 4 август 2011 г. се превръща по реда на чл. 104, ал. 9 КСО“.
§ 14. В чл. 19, ал. 7, изречения първо и второ думите „чл. 68, ал. 1 КСО“ се заменят с „чл. 68, ал. 1 и 2 КСО“ и думите „65-годишна възраст“ се заменят с „възрастта по чл. 68, ал. 3 КСО“.
§ 15. Член 19а се изменя така:
„Чл. 19а. Учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по § 5, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на КСО от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2020 г., както следва:
1. от 1 януари 2012 г. – възраст 57 години и 4 месеца за жените и 60 години и 4 месеца за мъжете и осигурителен стаж 25 години и 4 месеца за жените и 30 години и 4 месеца за мъжете;
2. от 1 януари 2013 г. – възраст 57 години и 8 месеца за жените и 60 години и 8 месеца за мъжете и осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете;
3. от 1 януари 2014 г. – възраст 58 години за жените и 61 години за мъжете и осигурителен стаж 26 години за жените и 31 години за мъжете;
4. от 1 януари 2015 г. – възраст 58 години и 4 месеца за жените и 61 години и 4 месеца за мъжете и осигурителен стаж 26 години и 4 месеца за жените и 31 години и 4 месеца за мъжете;
5. от 1 януари 2016 г. – възраст 58 години и 8 месеца за жените и 61 години и 8 месеца за мъжете и осигурителен стаж 26 години и 8 месеца за жените и 31 години и 8 месеца за мъжете;
6. от 1 януари 2017 г. – възраст 59 години за жените и 62 години за мъжете и осигурителен стаж 27 години за жените и 32 години за мъжете;
7. от 1 януари 2018 г. – възраст 59 години и 4 месеца за жените и 62 години за мъжете и осигурителен стаж 27 години и 4 месеца за жените и 32 години и 4 месеца за мъжете;
8. от 1 януари 2019 г. – възраст 59 години и 8 месеца за жените и 62 години за мъжете и осигурителен стаж 27 години и 8 месеца за жените и 32 години и 8 месеца за мъжете;
9. от 1 януари 2020 г. – възраст 60 години за жените и 62 години за мъжете и осигурителен стаж 28 години за жените и 33 години за мъжете.“
§ 16. В чл. 20 се правят следните допълнения:
1. В ал. 4 след думите „действителен осигурителен стаж“ се добавя „до 31 декември 2011 г. включително“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) За пенсиите, отпуснати с начална дата след 31 декември 2011 г., пропорционалната част от процентите за месеците действителен осигурителен стаж след 31 декември 2011 г. в случаите по чл. 70, ал. 1, изречение второ от КСО е, както следва:
1 месец      = 0,33                   7 месеца      = 2,33
2 месеца    = 0,67                   8 месеца      = 2,67
3 месеца    = 1,00                   9 месеца      = 3,00
4 месеца    = 1,33                   10 месеца    = 3,33
5 месеца    = 1,67                   11 месеца    = 3,67
6 месеца    = 2,00                   12 месеца    = 4,00“
§ 17. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Лицата, на които са отпуснати пенсии за осигурителен стаж и възраст или пенсии за инвалидност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест, могат да поискат изчисляване на пенсията от осигурителния доход за друг тригодишен период до 1 януари 1997 г., ако това е по-благоприятно за тях. Преизчисляването на пенсията се извършва от датата на заявлението.“
2. Алинея 4 се отменя.
3. В ал. 7 думите „по ал. 1 – 4“ се заменят с „по ал. 1 – 3“.
§ 18. В чл. 26, ал. 3 думите „към датата на заявлението“ се заменят с „към датата на отпускане на пенсията“.
§ 19. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 66, т. 1 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността, приета с Постановление № 99 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 47 от 2005 г.; изм., бр. 96 от 2005 г.)“ се заменят с „чл. 71, т. 1 от Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 87 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 и 41 от 2011 г.)“.
2. В ал. 2 думите „чл. 66, т. 2 и 3 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността“ се заменят с „чл. 71, т. 2 и 3 от Наредбата за медицинската експертиза“.
3. В ал. 3 думите „чл. 58, ал. 3 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността, приета с Постановление № 99 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 47 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2005 г. и бр. 23 от 2007 г.),“ се заменят с „чл. 63, ал. 3 от Наредбата за медицинската експертиза“.
§ 20. В чл. 30 се създава ал. 7:
„(7) При постановяване на разпореждане по чл. 98, ал. 1 КСО по повод преосвидетелстване на лица срокът по чл. 10, ал. 1 тече от датата на решението на медицинската комисия или от заявлението на лицето, ако е подадено след тази дата. Ако експертното решение на ДЕЛК, ТЕЛК или НЕЛК е обжалвано по чл. 98, ал. 6 КСО или по чл. 112 от Закона за здравето, длъжностното лице по пенсионно осигуряване издава разпореждане по чл. 98, ал. 7 КСО в едномесечен срок от датата на подаване на жалбата от председателя на медицинската комисия, съответно от заявлението на лицето, ако е след тази дата.“
§ 21. В чл. 32, ал. 2 думите „по чл. 68, ал. 1 КСО“ се заменят със „съгласно действащата разпоредба на чл. 68, ал. 1 КСО към датата на смъртта“.
§ 22. В чл. 38 се създава ал. 17:
„(17) При преценяване на правото и определяне размера на пенсиите за трудова дейност осигурителният стаж, изчислен в работни дни, се превръща в календарни дни.“
§ 23. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Осигурителният стаж се установява с данните по чл. 5, ал. 4 КСО, с трудови, служебни, осигурителни книжки и с документ по утвърден образец.“
2. В ал. 2 изречение първо се изменя така:
„Осигурителният доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, се установява с данните по чл. 5, ал. 4 КСО или с осигурителна книжка, както и с документ по утвърден образец.“
3. В ал. 9 се създава изречение трето:
„Националният осигурителен институт издава удостоверения за направени осигурителни вноски и зачетен осигурителен стаж на членовете на трудово-производителните кооперации, които са се осигурявали по отменения Указ № 265 за взаимно осигуряване на членовете на трудово-производителните кооперации от 1953 г. (ДВ, бр. 110 от 1999 г.).“
§ 24. В чл. 41 се създава ал. 4:
„(4) Осигурителният стаж и осигурителният доход на морските лица и на специализантите, получаващи възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност, се установява с данните по чл. 5, ал. 4 КСО, а ако няма такива – с удостоверения – образец УП-3 и УП-2.“
§ 25. В чл. 45а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 68 КСО“ се заменят с „чл. 68, ал. 1 и 2 КСО“.
2. В ал. 2 думите „чл. 68 КСО“ се заменят с „чл. 68, ал. 1 и 2 КСО“.
3. В ал. 4 думите „чл. 68 КСО“ се заменят с „чл. 68, ал. 1 и 2 КСО“.
§ 26. В чл. 54, ал. 2, изречение второ накрая се добавя „или личният номер на чужденеца“.
§ 27. В чл. 64, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Изречение второ се изменя така:
„В тези случаи се изисква документ за самоличност на упълномощения.“
2. В изречение четвърто след думата „година“ се добавя „и вписва всички данни от своя документ за самоличност“.
3. Създава се изречение пето:
„Данните от документа за самоличност на упълномощителя се сверяват с данните от изплащателния му картон.“
§ 28. В глава втора наименованието на раздел VII се изменя така:
„Изплащане на пенсии чрез банки или други платежни институции“.
§ 29. В чл. 67, ал. 2 изречение първо се изменя така:
„Пенсиите на лица, подали заявление по чл. 1, ал. 8, се изплащат само по банкова сметка, открита в Република България.“
§ 30. В чл. 80 ал. 5 се изменя така:
„(5) При превод на пенсии с поименен чек банковите преводни разноски са за сметка на пенсионера. При превод на пенсии по лична банкова сметка на пенсионера той заплаща таксите, които се събират от избраната от пенсионера банка, а НОИ заплаща таксите, които се събират от неговата обслужваща банка.“
§ 31. Член 82 се изменя така:
„Чл. 82. Изплащането на пенсии в чужбина и смяната на адрес на пенсионер се извършват по писмено заявление на пенсионера въз основа на данните за настоящ адрес, обявени в Национална база данни „Население“ на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“.“
§ 32. В чл. 85 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. запори, наложени по реда на Гражданския процесуален кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;“
б) в т. 3 думите „при определяне размера на удръжката се вземат предвид и получаваните добавки към пенсията с изключение на добавката по чл. 103 КСО“ се заличават.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Вземанията се събират в поредност – задължения за издръжка, неправилно изплатени суми за пенсии, обезщетения и помощи, други публични вземания и частни вземания. При определяне размера на удръжката в дохода от пенсии на лицата се включват и добавките към тях с изключение на добавката по чл. 103 КСО.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея изречение първо се изменя така:
„Целият дълг или част от него по ал. 1, т. 3 и 4 може да се погаси от набрана сума от пенсия за минали месеци, ако има писмено заявление от лицето.“
4. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея след думите „ръководителя на поделението“ се поставя запетая и се добавя „както и от длъжностното лице, на което е възложено ръководството на изплащането на пенсии по международни договори“.
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 33. В чл. 87 ал. 2 се изменя така:
„(2) При налагане на запор се уведомяват наложилият запора и длъжникът за размера на удръжката и за месеца, от който запорът започва да се прави. Такова уведомление се изпраща и при промяна на удръжката.“
§ 34. В чл. 92 се правят следните допълнения:
1. В ал. 5 се създава изречение второ:
„Ако сумите за неправилно изплатените пенсии не се възстановят в срока за доброволно изпълнение, определен от териториалното поделение на НОИ, се съставя акт за начет по реда на чл. 110 КСО.“
2. Създава се ал. 6:
„(6) За предаване на информацията във връзка с изплащане на пенсиите на технически носител е необходимо да има сключен договор между НОИ и „Български пощи“ – ЕАД.“
§ 35. В допълнителните разпоредби се създава § 2а:
„§ 2а. „Лица с постоянен адрес в чужбина“ са лица, които към датата на постъпване на заявлението за отпускане или за изменение на пенсия нямат настоящ адрес в Република България.“
§ 36. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните допълнения:
1. Създава се § 4б:
„§ 4б. Пенсиите по § 5 от преходните и заключителните разпоредби на КСО, които са отпуснати с разпореждания, издадени до 31 декември 2011 г., се изплащат от Учителския пенсионен фонд до изтичане на сроковете, които са определени в разпорежданията.“
2. Създава се § 8б:
„§ 8б. За лицата, подали заявления за отпускане на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО във връзка с чл. 9а, ал. 2 КСО до 31 декември на съответната календарна година, за които сроковете по чл. 1, ал. 5 и чл. 45а, ал. 4 и 6 изтичат през следващата година, правото на пенсия се преценява при условията за календарната година, в която е подадено заявлението. Размерът на осигурителните вноски се определя към датата на внасянето им. Пенсията за осигурителен стаж и възраст се отпуска от датата на внасяне на осигурителните вноски.“
Заключителни разпоредби
§ 37. Лицата, които съхраняват ведомости и други документи за осигурителен стаж и осигурителен доход за работници и служители, които са работили при еднолични търговци и клонове на чуждестранни търговци, заличени на основание § 5, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 80 и 105 от 2006 г., бр. 53, 58 и 104 от 2007 г., бр. 50 и 94 от 2008 г., бр. 44 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г. и бр. 34 и 105 от 2011 г.), и на търговски дружества и кооперации, прекратени на основание § 5, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър, са длъжни да ги предадат в съответното териториално поделение на НОИ до 31 декември 2012 г.
§ 38. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2012 г. с изключение на § 30.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков

1783