Министерски съвет
брой: 14, от дата 17.2.2012 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.32


Постановление № 23 от 10 февруари 2012 г. за изменение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 ОТ 10 ФЕВРУАРИ 2012 Г.
за изменение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (обн., ДВ, бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 52, 56, 58, 61, 74, 82, 84, 97 и 100 от 2010 г., бр. 1, 27 и 33 от 2011 г.; попр., бр. 36 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 51, 60, 71, 83, 88, 102, 104 и 106 от 2011 г. и бр. 6 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. Приложение № 6 към чл. 2, т. 5 се изменя така:
„Приложение № 6 към чл. 2, т. 5
Таблица за размерите на минималните и максималните основни месечни заплати по длъжностни нива за заемащите дипломатически длъжности в дипломатическата служба

по
ред
Длъжностни категории и степени от Класификатора на дипломатическите длъжности
Минимална основна
месечна заплата
(в лв.)
Максимална основна
месечна заплата
(в лв.)
1.
А1
1100
1700
2.
А2
975
1570
3.
А3
900
1480
4.
А4
850
1400
5.
Б1
825
1380
6.
Б2
800
1350
7.
Б3
775
1320
8.
В1
730
1270
9.
В2
680
1200
10.
В3
630
1100
11.
В4
590
1000
12.
В5
550
970
13.
В6
500
850

 
Заключителни разпоредби
§ 2. Средствата за прилагане на постановлението се осигуряват в рамките на разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения (разходи за персонал), утвърдени с приложение № 6 към чл. 16 от Постановление № 367 на Министерския съвет от 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г. (ДВ, бр. 106 от 2011 г.).
§ 3. Постановлението влиза в сила от 8 февруари 2012 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков
1601