Министерство на здравеопазването
брой: 8, от дата 27.1.2012 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.36


Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Индия за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицината

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
СПОРАЗУМЕНИЕ
между правителството на Република България и правителството на Република Индия за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицината
(Одобрено с Решение № 445 от 9 юли 2008 г. на Министерския съвет. В сила от 28 ноември 2011 г.)
Правителството на Република България и правителството на Република Индия (наричани по-нататък „договарящи се страни“),
като отбелязват, че сътрудничеството в областта на здравеопазването и медицината ще подобри здравето на народите на двете страни,
като признават, че сътрудничеството в областта на здравеопазването и медицината ще допринесе за укрепване на приятелските взаимоотношения между двете страни,
се споразумяха за следното:
Член 1
Договарящите се страни насърчават и развиват сътрудничеството в областта на здравеопазването и медицината на основата на равноправие, реципрочност и взаимен интерес.
Член 2
Сътрудничеството между договарящите се страни се осъществява в следните области:
а) медицинско обслужване;
б) обществено здраве и профилактика;
в) медицинска наука и обучение на медицински персонал;
г) медицинско образование и медицински изследвания;
д) лекарствена регулация и лекарствени продукти;
е) медицински туризъм;
ж) здравно законодателство;
з) други теми от взаимен интерес в областта на здравеопазването и медицината.
Член 3
Сътрудничеството между договарящите се страни се осъществява чрез:
а) обмен на медицинска и научна информация;
б) обмен на опит по приоритетни въпроси;
в) участие на учени в научни медицински прояви, организирани във всяка от страните;
г) краткосрочен обмен на медицински специалисти;
д) съвместни проекти по теми от взаимен интерес.
Член 4
Договарящите се страни обменят опит и информация по отношение на профилактиката, диагностиката и лечението на инфекциозни заболявания, както и по отношение на проблеми в околната среда, които имат отношение към здравния статус на населението.
Член 5
За обмена на специалисти съгласно член 3 изпращащата страна осигурява на приемащата страна необходимата информация за специалистите най-малко 3 месеца предварително. Приемащата страна осигурява прием на специалистите в съответствие с уговорените условия.
Член 6
Продължителността на посещенията на специалисти по линия на двустранния обмен съгласно член 3 не надвишава 50 дни годишно за всяка от страните при следните финансови условия: изпращащата страна заплаща разходите за международен транспорт на специалистите до столицата на приемащата страна и обратно. Приемащата страна заплаща разходите за вътрешен транспорт, храна и настаняване в съответствие с програмата, изготвена от приемащата страна.
Член 7
За по-нататъшно конкретизиране на сътрудничеството и наблюдение на неговото изпълнение се създава работна група. Работната група се състои от по 4 членове от всяка договаряща се страна и ще се среща веднъж на две години последователно в България и Индия във време и място, договорени между страните. Разходите за международен транспорт са за сметка на изпращащата страна, а разходите за вътрешен транспорт, храна и настаняване са за сметка на приемащата страна.
Член 8
Министерството на здравеопазването на Република България и Министерството на здравеопазването и въпросите на семейството на Република Индия са отговорните институции за изпълнение на това споразумение.
Член 9
Това споразумение влиза в сила от датата на подписването му. Остава в сила за период от 5 години и ще бъде автоматично продължено за същия (същите) период(и), освен ако някоя от договарящите се страни не пожелае да го прекрати в писмена форма 6 месеца преди изтичането на текущия петгодишен период.
Подписано в Делхи на 28 ноември 2011 г. в два оригинални екземпляра, всеки от които на български, хинди и английски език, като всички текстове имат еднаква сила. В случай на различия в тълкуването меродавен е текстът на английски език.
За правителството на                  За правителството на
Република България:                       Република Индия:
Стефан Константинов,                    Гулам Наби Азад,
министър на                                         министър на
здравеопазването                            здравеопазването
                                                      и въпросите на
                                                          семейството
476