Национална здравноосигурителна каса
брой: 5, от дата 17.1.2012 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.7


Договор № РД-НС-01-3 от 30 декември 2011 г. за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2012 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз

 

ДОГОВОР № РД-НС-01-3 от 30 декември 2011 г.
за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2012 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз
Между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), от една страна, и Българския лекарски съюз (БЛС), от друга страна, на основание чл. 55д, ал. 1 във връзка с ал. 2 и 6 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) се сключи този договор за следното:
Чл. 1. Предмет на този договор са обемите и цените на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 ЗЗО, оказвана през 2012 г. при условията и по реда на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2012 г.
Чл. 2. Страните договарят следните обеми и цени на видовете медицинска помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 ЗЗО, включена в Наредба № 40 от 2004 г. за основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (Наредба № 40 от 2004 г.):
1. обеми и цени за дейностите в първичната извънболнична медицински помощ (ПИМП), включени в приложение № 1 на Наредба № 40 от 2004 г.:

Номенклатура
Обеми
Цена
(в лв.)
Капитационно плащане
6 273 929
 
Лица от 0 до 18 години
1 237 746
1,26
Лица от 18 до 65 години
3 672 648
1,05
Лица над 65 години
1 363 535
1,37
Заплащане за осигуряване на достъп до медицинска помощ извън обявения си работен график на ЗЗОЛ съгласно Наредба № 40 от 2004 г.
6 273 929
0,11
Дейност по програма „Детско здравеопазване“
3 160 171
 
Профилактични прегледи за лица от 0 до 1 г.
633 517
8,00
Профилактични прегледи за лица от 1 до 2 г.
232 841
8,00
Профилактични прегледи за лица от 2 до 7 г.
557 860
8,00
Профилактични прегледи за лица от 7 до 18 г.
603 356
8,00
Имунизации на лица от 0 до 18 г.
1 132 597
4,00
Дейност по програма „Майчино здравеопазване“
12 162
5,00
Дейност по диспансерно наблюдение
3 640 907
8,00
Профилактични прегледи на лица над 18 г.
2 143 094
8,00
Имунизации на лица над 18 г.
270 000
4,00
Инцидентни посещения на ЗЗОЛ от други здравни райони
29 603
5,00
Неблагоприятни условия
 
5 000 000 лв. (годишна стойност)

 
2. обеми и цени за дейностите в специализираната извънболнична медицинска помощ (СИМП), включени в приложение № 2 на Наредба № 40 от 2004 г.:

Код
Номенклатура
Обеми
Цени
(в лв.)
І
Първични прегледи
6 650 065
17,00
1
Прегледи по повод остри заболявания и с хронични, неподлежащи на диспансерно наблюдение
5 788 333
17,00
2
Прегледи на ЗЗОЛ от 0 до 18 г. при специалист по „Педиатрия“ и/или с придобита профилна специалност по „Детски болести“, насочен от ОПЛ по повод остри състояния
674 047
17,00
3
Прегледи при специалисти ( „Хирургия“, „Ортопедия и травматология“), изпълняващи процедури
187 685
17,00
4
Първични профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“
49 726
17,00
5
Първични специализирани прегледи по диспансерно наблюдение на ЗЗОЛ
76 908
17,00
ІІ
Вторични прегледи
3 008 578
 
1
Прегледи по повод остри заболявания и с хронични, неподлежащи на диспансерно наблюдение
2 336 271
9,00
2
Прегледи на ЗЗОЛ от 0 до 18 г. при специалист „Педиатрия“ и/или с придобита профилна специалност по „Детски болести“, насочен от ОПЛ по повод остри състояния
501 862
9,00
3
Прегледи при специалисти („Хирургия“, „Ортопедия и травматология“), изпълняващи процедури
170 445
9,00
ІІІ
Профилактични прегледи на ЗЗОЛ до 18 г. от лекар-специалист с придобита специалност по „Педиатрия“
34 132
9,00
ІV
Профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“
347 133
9,00
V
Профилактични прегледи на ЗЗОЛ над 18 г. от рискови групи
781
9,00
Специализиран преглед по диспансерно наблюдение на ЗЗОЛ с едно или повече заболявания
941 034
9,00
VІІ
Медицинска експертиза
777 967
5,00
VІІІ
Високоспециализирани дейности
471 367
 
05_31
Локално обезболяване – проводна анестезия
9
7,00
06_11
Пункционна биопсия на щитовидна жлеза под ехографски контрол
242
26,50
14_24
Лазертерапия при очни заболявания
13 382
37,30
21_22
Вземане на биопсичен материал от нос
38
12,50
21_29
Назален провокационен тест с алергени
1
24,50
21_31
Отстраняване на полипи от носната кухина
176
25,00
22_01
Пункция и аспирация на максиларен синус
2019
12,20
28_0
Инцизия на тонзиларни и перитонзиларни абсцеси
1050
12,20
31_48
Ларингостробоскопия; ларингостробография
702
25,00
33_29
Бронхопровокационен тест с метахолин
1
30,00
38_50
Лигатура на вена при подкожни варикозни образувания и ексцизия на варикозни възли
146
28,00
39_96
Венозна анестезия
719
18,60
40_11
Вземане на биопсичен материал от лимфен възел
880
13,00
41_31
Вземане на материал чрез костно-мозъчна пункция за специализирани изследвания
30
15,00
45_13
Диагностична горна ендоскопия
10 201
20,00
45_23
Диагностична долна ендоскопия, фиброколоноскопия
899
20,00
45_24
Диагностична долна ендоскопия, фибросигмоидоскопия
2243
20,00
57_32
Уретроцистоскопия (диагностична)
2906
18,80
57_33
Вземане на биопсичен материал от пикочен мехур
1
13,00
58_0
Уретротомия при стриктура
18
14,00
58_23
Вземане на биопсичен материал от уретра
33
13,00
60_11
Вземане на биопсичен материал от простата
511
13,00
64_11
Вземане на биопсичен материал от пенис
10
13,00
67_11
Колпоскопия с прицелна биопсия
3197
13,00
67_32
Деструктивно лечение на доброкачествени изменения на маточната шийка, с изключение на химична каутеризация
8791
13,00
68_16
Аспирационна ендометриална биопсия
153
7,50
81_91
Диагностична и терапевтична пункция на стави
23 099
16,30
82_04
Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство
1104
38,10
83_13
Вагинотомия
9
8,00
85_0
Инцизия на гръдна жлеза
756
15,00
85_11
Вземане на биопсичен материал от гърда
935
13,00
86_3
Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори
12 105
13,00
88_71
Трансфонтанелна ехография
2293
16,30
88_72
Ехокардиография
198 161
21,30
88_721
Фетална ехокардиография на рисков контингент за сърдечна патология на плода
10
27,00
88_75
Доплерово ултразвуково изследване на бъбречни съдове
1237
16,50
88_77
Доплерова сонография; доплерова сонография на периферни съдове; доплерова сонография на съдовете на щитовидната жлеза
36 844
16,50
88_79
Ехографско изследване на стави при деца
11 692
16,50
88_98
Остеоденситометрия и интерпретация при следните случаи: Болни с трансплантирани органи. Пациенти с хиперпаратиреоидизъм. Пациенти с хипогонадизъм
10
19,00
89_01
Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионуклидно маркирани тромбоцити
1
25,00
89_04
Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионуклидно маркирани еритроцити – обем циркулираща кръв/кинетика на еритроцити
1
25,00
89_06
Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел от морфологични, имунофенотипни, цитогенетични и молекулярни показатели за диагноза и определяне на група прогностичен риск при болен с левкемия
28
25,00
89_07
Снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна интервенция с анестезия
5143
12,50
89_08
Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел имунохистохимични, имунохимични показатели β-микроглобулин за диагноза и определяне на група прогностичен риск при пациент с лимфом
33
25,00
89_12
Назален провокационен тест с медиатори
1
27,00
89_14
Електроенцефалография (ЕЕГ)
47 235
15,00
89_41
Сърдечно-съдов тест с натоварване
12 550
18,80
89_50
ЕКГ Холтермониториране
11 952
16,30
89_61
Непрекъснат 24-часов запис на АН (Холтермониториране)
1690
16,00
90_49
Индуциране на храчка и нейната обработка
1
12,00
93_08
Електромиография (ЕМГ)
29 382
15,00
93_13
Постизометрична релаксация (курс на лечение)
376
12,00
93_21
Екстензионна терапия (курс на лечение)
181
12,00
93_27
Специализирани кинезитерапевтични методи, приложими при ДЦП*
299
26,00
93_75
Фониатрична консултация с последваща гласова рехабилитация – курс (комплекс дихателни, фонаторни и резонаторни упражнения) 10 сеанса*
1255
26,00
95_12
Флуоресцентна ангиография на съдовете на окото
8490
33,70
95_23
Евокирани потенциали
164
19,00
95_47
Фонетография
3
15,00
96_53
Назален лаваж и обработка
1
17,00
99_29
Венозни инфузии на вазоактивни медикаменти при застрашаващи живота състояния
1
17,00
99_88
Лазертерапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани*
13 688
25,00
Z01_5
Кожно-алергично тестване
2011
7,50
Z01_5
Тестуване за поносимост при прилагане на анестетици
268
9,00
IX
Физиотерапия и рехабилитация
4 283 631
 
1
Група І процедури
1 938 837
1,80
2
Група ІІ процедури
73 554
1,80
3
Група ІІІ процедури
2 067 228
1,80
4
Заключителни прегледи по трите групи
204 012
9,00

 
3. обеми и цени на извънболнична медико-диагностична медицинска помощ (МДД), включени в приложение № 2 на Наредба № 40 от 2004 г.:

Код
Номенклатура
Обеми
Цени
(в лв.)
01
Клинична лаборатория
17 724 421
 
01_01
Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC
2 703 197
1,98
01_03
Скорост на утаяване на еритроцитите
1 041 813
0,77
01_04
Време на кървене
68 221
1,43
01_05
Пресяващи тестове: протромбиново време
282 627
1,98
01_06
Пресяващи тестове: активирано парциално тромбопластиново време (APTT)
23 044
1,98
01_07
Пресяващи тестове: фибриноген
50 289
1,98
01_08
Химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген)
964 702
0,66
01_09
Седимент на урина – ориентировъчно изследване
1 153 913
0,66
01_10
Окултни кръвоизливи
3 911
2,30
01_11
Глюкоза
1 710 501
1,43
01_12
Кръвно-захарен профил
453 155
3,85
01_13
Креатинин
654 374
1,43
01_14
Урея
220 318
1,43
01_15
Билирубин – общ
96 206
1,43
01_16
Билирубин – директен
37 307
1,43
01_17
Общ белтък
66 483
1,43
01_18
Албумин
35 339
1,43
01_19
Холестерол
1 888 861
1,43
01_20
HDL-холестерол
1 227 399
1,43
01_21
Триглицериди
1 749 228
1,43
01_22
Гликиран хемоглобин
237 647
9,24
01_23
Пикочна киселина
180 472
1,43
01_24
AСАТ
443 193
1,43
01_25
АЛАТ
440 892
1,43
01_26
Креатинкиназа (КК)
24 919
1,43
01_27
ГГТ
155 598
1,43
01_28
Алкална фосфатаза (АФ)
73 434
1,43
01_29
Алфа-амилаза
31 012
1,43
01_30
Липаза
1 864
1,54
01_31
Натрий и калий
162 459
2,86
01_34
Калций
50 298
1,43
01_35
Фосфати
28 599
1,43
01_36
Желязо
143 262
1,43
01_37
ЖСК
50 971
2,10
01_38
CRP
77 187
3,74
01_40
Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване
278 950
1,98
01_41
Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване
39 171
1,98
09_01
Криоглобулини
91
6,27
09_02
Общи имуноглобулини IgM
310
9,79
09_03
Общи имуноглобулини IgG
322
9,79
09_04
Общи имуноглобулини IgA
241
9,79
09_05
С3 компонент на комплемента
64
9,79
09_06
С4 компонент на комплемента
61
9,79
10_08
fT4
129 867
10,34
10_09
TSH
308 355
10,34
10_10
PSA
230 541
12,10
10_11
CA-15-3
3 570
12,10
10_12
СА-19-9
2 681
12,10
10_13
СА-125
6 080
12,10
10_14
Алфа-фетопротеин
1 538
12,10
10_15
Бета-хорионгонадотропин
1 205
12,10
10_16
Карбамазепин
334
12,00
10_17
Валпроева киселина
1 016
12,00
10_18
Фенитоин
1
12,00
10_19
Дигоксин
3
12,00
10_20
Микроалбуминурия
114 365
8,00
10_21
Progesteron
7 755
10,34
10_22
LH
10 045
10,34
10_23
FSH
11 837
10,34
10_24
Prolactin
19 494
10,34
10_25
Estradiol
9 490
10,34
10_26
Testosteron
10 924
10,34
10_34
Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза
1 529
12,10
10_61
СЕА
1 886
12,10
2
Клинична микробиология
612 078
 
02_07
RPR (или Васерман)
52 099
3,56
02_09
Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции)
18 149
3,67
02_10
WaalerRose/RF (ревматоиден артрит)
14 307
3,67
02_11
Paul-Bunnell (инфекциозна мононуклеоза)
774
3,56
02_12
Фекална маса и ректален секрет (Salmonella, Shigella, E. coli, Candida, Campylobacter, Clostridium difficile, Staphylococcus aureus)
87 953
7,00
02_13
Изследване на урина за урокултура Е.coli, Proteus, Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам ( - ), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus)
117 374
5,50
02_14
Материал от генитална система N. gonorrhoeae, Streptococcus (Haemophilus), Staphylococcus, Gardnerella, Enterobacteriaceae и др., Грам ( – ), Гъби (C. albicans) и др.
106 966
8,00
02_15
Ранев материал и гной Staphylococcus (S. aureus), b-Streptococcus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам ( - ), Анаероби, Corynebacterium
6 519
8,00
02_16
Гърлени и назофарингеални секрети b-Streptococcus, Staphylococcus (S. aureus), Neisseria (N. meningitidis), Haemophilus (H. influenzae), Гъби (C. albicans и др.), Corynebacterium
83 269
8,00
02_17
Храчка, a-(b)- Streptococcus, Staphylococcus, Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам ( - ), Гъби (C. albicans и др.), Mycobacterium, Анаероби, Aspergillus, M. pneumoniae, RSV
11 210
8,00
02_19
Антибиограма с 6 антибиотични диска
110 556
4,50
02_20
Chlamydia (сух тест)
2 902
3,46
04
Медицинска паразитология
163 008
 
04_01
Микроскопско изследване за паразити, вкл. Trichomonas vaginalis
154 556
4,00
04_02
Серологично изследване за трихинелоза
134
10,00
04_03
Серологично изследване за токсоплазмоза
6 185
10,00
04_04
Серологично изследване за ехинококоза
2 133
10,00
05
Вирусология
61 453
 
05_01
Серологично изследване за HIV 1/2 антитела
28 311
7,71
05_02
Серологично изследване на антитела за рубеола при бременни (IgM, IgG).
115
8,16
05_03
Серологично изследване на IgM антитела за морбили при бременни
3
8,16
05_04
Серологично изследване на IgM антитела срещу хепатитен А вирус
1 034
7,71
05_05
Серологично изследване на HBsAg на хепатитен В вирус
26 847
7,71
05_06
Серологично изследване на антитела срещу хепатитен С вирус
5 143
8,16
05_07
Серологично изследване на anti-HBcIgM антитела и HBeAg на хепатитен В вирус
26 847
10,88
06
Рентгенология
1 792 145
 
06_01
Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография)
27 025
1,28
06_02
Рентгенография на челюстите в специални проекции
749
6,53
06_03
Рентгенография на лицеви кости
2 956
6,53
06_04
Рентгенография на околоносни синуси
56 518
6,53
06_05
Специални центражи на черепа
3 061
6,53
06_06
Рентгенография на стернум
865
6,53
06_07
Рентгенография на ребра
13 397
6,53
06_08
Рентгеноскопия на бял дроб
7 787
6,53
06_09
Рентгенография на крайници
3 086
6,53
06_10
Рентгенография на длан и пръсти
38 218
6,53
06_11
Рентгенография на стерноклавикуларна става
626
6,53
06_12
Рентгенография на сакроилиачна става
2 045
6,53
06_13
Рентгенография на тазобедрена става
46 585
6,53
06_14
Рентгенография на бедрена кост
5 948
6,53
06_15
Рентгенография на колянна става
116 706
6,53
06_16
Рентгенография на подбедрица
14 466
6,53
06_17
Рентгенография на глезенна става
40 066
6,53
06_18
Рентгенография на стъпало и пръсти
47 871
6,53
06_19
Рентгенография на клавикула
1 730
6,53
06_20
Рентгенография на акромиоклавикуларна става
721
6,53
06_21
Рентгенография на скапула
402
6,53
06_22
Рентгенография на раменна става
36 875
6,53
06_23
Рентгенография на хумерус
3 536
6,53
06_24
Рентгенография на лакетна става
12 975
6,53
06_25
Рентгенография на антебрахиум
9 004
6,53
06_26
Рентгенография на гривнена става
33 012
6,53
06_27
Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Ортопантомография)
34 015
11,89
06_28
Рентгенография на череп
5 574
11,89
06_29
Рентгенография на гръбначни прешлени
188 518
11,89
06_30
Рентгенография на гръден кош и бял дроб
512 572
11,89
06_31
Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум
3 334
11,89
06_32
Обзорна рентгенография на корем
21 603
11,89
06_33
Рентгенография на таз
48 610
11,89
06_34
Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи
140 571
11,89
06_35
Томография на гръден кош и бял дроб
132
18,66
06_37
Рентгеново изследване на хранопровод, стомах
21 071
18,66
06_38
Рентгеново изследване на тънки черва
741
18,66
06_39
Иригография
9 347
18,66
10_01
Компютърна аксиална или спирална томография
56 787
66,46
10_02
Ядрено-магнитен резонанс
26 676
194,72
10_03
Мамография на двете млечни жлези
194 306
15,86
10_58
Хистеросалпингография
116
18,66
10_59
Интравенозна холангиография
1
18,66
10_60
Венозна урография
1 941
18,66
07
Обща и клинична патология
229 868
 
07_01
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от храчка
33
8,40
07_02
Цитологично изследване на две проби от седимент от урина
12
8,40
07_03
Цитологично изследване на две проби от секрет от млечна жлеза
333
8,40
07_04
Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пикочен мехур
4
8,40
07_05
Цитологично изследване на две проби от секрет от външна фистула
1
8,40
07_06
Цитологично изследване на две проби от секрет от рана (включително оперативна)
3
8,40
07_07
Цитологично изследване на две проби от синовиална течност
74
8,40
07_08
Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от уретери
39
8,40
07_09
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от женски полови органи
222 482
8,40
07_10
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от устна кухина
27
8,40
07_11
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от очни лезии
7
8,40
07_12
Цитологично изследване на две проби от материал от кожни лезии
194
8,40
07_13
Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пиелон
1
8,40
10_38
Хистобиопсично изследване на две проби от лимфен възел
134
16,00
10_39
Хистобиопсично изследване на две проби от млечна жлеза
567
16,00
10_40
Хистобиопсично изследване на две проби от простата
552
16,00
10_41
Хистобиопсично изследване на две проби от щитовидна жлеза
4
16,00
10_42
Хистобиопсично изследване на две проби от слюнчена жлеза
4
16,00
10_43
Хистобиопсично изследване на две проби от коремен орган
807
16,00
10_44
Хистобиопсично изследване на две проби от бял дроб, ларингс и трахея
1
16,00
10_45
Хистобиопсично изследване на две проби от медиастинум
1
16,00
10_46
Хистобиопсично изследване на две проби от туморни формации в коремната кухина
171
16,00
10_47
Хистобиопсично изследване на две проби от полов орган
1 749
16,00
10_48
Хистобиопсично изследване на две проби от устна кухина, фаринкс и хранопровод
87
16,00
10_49
Хистобиопсично изследване на две проби от кожа и кожни лезии
1 967
16,00
10_50
Хистобиопсично изследване на две проби от мускул
3
16,00
10_51
Хистобиопсично изследване на две проби от подкожен тумор
562
16,00
10_52
Хистобиопсично изследване на две проби от органи на пикочната система
10
16,00
10_53
Хистобиопсично изследване на две проби от око и очни лезии
12
16,00
10_54
Хистобиопсично изследване на две проби от става
3
16,00
10_55
Хистобиопсично изследване на две проби от външно ухо
5
16,00
10_56
Хистобиопсично изследване на две проби от нос
18
16,00
10_57
Хистобиопсично изследване на две проби от костен мозък
1
16,00
09
Имунология
3 743
 
09_01
Определяне на криоглобулини
39
6,27
09_02
Определяне на общи имуноглобулини IgM
389
9,79
09_03
Определяне на общи имуноглобулини IgG
410
9,79
09_04
Определяне на общи имуноглобулини IgА
394
9,79
09_05
Определяне на С3 компонент на комплемента
260
9,79
09_06
Определяне на С4 компонент на комплемента
232
9,79
10_05
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – стандартен панел
33
123,20
10_06
Определяне на оксидативния взрив на периферни неутрофили и моноцити с Нитроблaутетразолов тест
1
32,82
10_07
Флоуцитометрично определяне на фагоцитозата
1
47,94
10_08
fT4
584
10,34
10_09
TSH
744
10,34
10_29
Определяне на общи IgE
177
41,89
10_30
Определяне на антинуклеарни антитела в серум
479
41,89
12
Имунохематология
53 127
 
10_35
Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG и анти-комплементарен (С') тест-реагент
26
11,76
10_36
Определяне на специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод
124
23,42
10_37
Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод
708
16,35
12_01
Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0)
36 361
7,06
12_02
Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с анти-А и анти-Н
5 272
4,14
12_03
Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs
531
31,58
12_04
Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите – чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума – чрез аглутинационен или ензимен метод
702
21,06
12_05
Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум
9 313
31,58
12_06
Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест-реагенти
90
29,23

 
4. обеми и цени на дейностите в болнична помощ по клинични пътеки (КП), включени в приложение № 5 на Наредба № 40 от 2004 г., и на медицински изделия в болничната помощ:
4.1. Клинични пътеки

Код КП
Наименование на КП
Обем
Цена на КП
(в лв.)
1
Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза
47 174
618
2
Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза
89
2 800
3
Паренхимен мозъчен кръвоизлив
3 533
774
4
Субарахноиден кръвоизлив
335
1 000
5
Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин
59
3 000
6
Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин на апаратна вентилация
7
10 000
7
Болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми + вертеброгенни дискови и дискартикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми
53 023
461
8
Диабетна полиневропатия
29 164
180
9
Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години
655
1 755
10
Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години
327
1 755
12
Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система с начало в детска възраст (от 0 – 18 г.), засягащи ЦНС
845
578
13
Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС)
1 905
450
14
Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС) с продължителна апаратна вентилация
1
2 500
15
Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък
302
480
16
Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък с продължителна апаратна вентилация
3
2 200
17
Мултиплена склероза
2 017
533
18
Епилепсия и епилептични пристъпи
6 469
300
19
Епилептичен статус
692
500
21
Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години
253
500
22
Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години
24
657
23
Миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация
8
5 000
24
Миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация
11
7 000
25
Паркинсонова болест
1 115
231
26
Заболявания на горния гастроинтестинален тракт
21 650
600
27
Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност
5 084
120
28
Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт
13 447
850
29
Болест на Крон и улцерозен колит
1 756
1 100
30
Заболявания на тънкото и дебелото черво
11 203
604
31
Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт
13 382
579
32
Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума
3 078
1 500
33
Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума
22 690
920
34
Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)
8 233
1 000
35
Хронични вирусни хепатити
2 422
604
36
Хронични чернодробни заболявания
4 769
630
37
Хронични диарии при лица под 18-годишна възраст
34
400
38
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания
21 093
750
39
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация
79
1 320
40.1
Постоянна електрокардиостимулация с имплантация на антибрадикарден пейсмейкър – еднокамерен или двукамерен
2 500
400
40.2
Постоянна електрокардиостимулация с имплантация на ресинхронизираща система за стимулация или автоматичен кардиовертер дефибрилатор
250
1 100
41
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии
266
3 318
42
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации
16
3 318
43
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация
50
3 600
44
Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове
21
370
45
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечносъдови заболявания
6 345
3 318
47.1
Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронанография и болничен престой до 1 ден
3 000
200
47.2
Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронанография и минимален болничен престой 3 дни
26 943
200
48
Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване
11 590
900
49
Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение
10 289
3 430
50
Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик
583
2 750
51
Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение
5 264
4 540
52
Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас без механична вентилация
77 130
420
53
Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас с механична вентилация
484
1 300
54
Инфекциозен ендокардит
143
4 950
55
Заболявания на миокарда и перикарда
1 492
462
56
Ритъмни и проводни нарушения
21 116
345
57
Артериална хипертония при деца
203
579
58
Хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации при възраст до 18 години
61
578
59
Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик
2 819
700
60
Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик
124
2 481
61
Остър и обострен хроничен пиелонефрит
29 058
420
62
Гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити, при лица над 18 години
784
876
63
Гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити, при лица под 18 години
159
876
64
Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – при лица над 18 години
4 920
876
65
Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – при лица под 18 години
139
876
66
Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години
1 132
883
67
Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години
45
883
68
Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години
4 854
330
69
Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години
92
330
70
Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур: стадии T1-3, N0-2, M0-1
2 967
800
71
Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур
43
5 000
72
Трансуретрална простатектомия
2 565
1 000
73
Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения, с изключение на ендоскопски методи
1 491
1 200
74
Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
9 933
130
75
Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия
8 263
380
76
Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – ендоскопски методи на лечение
9 786
774
77
Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочно-половата система
239
2 500
78
Оперативни процедури върху мъжка полова система
7 305
500
79
Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност
419
2 600
80
Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност
673
1 160
81
Оперативни процедури при инконтиненция на урината
90
612
82
Реконструктивни операции в урологията
894
1 000
83
Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища
13 520
450
84
Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища
75
1 000
85
Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност
2 186
2 300
86
Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност
956
942
87
Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия
142
3 200
88
Радикална простатектомия
351
2 500
89
Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи
1 721
440
90
Хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация
12 004
380
91
Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст
41 115
410
92
Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст
7 061
426
93
Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст
4 442
553
94
Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години
1 194
333
95
Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания надихателната система при лица под 18 години
10 458
329
96
Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години
6 636
663
97
Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години
64
900
98
Бронхоскопски процедури – диагностични и терапевтични, при заболявания на бронхо-белодробната система
4 204
280
99
Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 години
13 624
528
100
Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица под 18 години
88
800
101
Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация
597
1 540
102
Бронхопневмония при лица под 18-годишна възраст
54 479
545
103
Бронхиолит при лица под 18-годишна възраст
17 916
431
104
Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години
29 321
497
105
Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години
989
506
106
Заболявания на щитовидната жлеза
4 812
341
107
Заболявания на щитовидната жлеза с инструментална диагностика
745
220
108
Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18 години
2 285
460
109
Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18 години
699
529
110
Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица над 18 години
310
392
111
Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица под 18 години
40
392
112
Метаболитни нарушения при лица над 18 години
2 560
415
113
Метаболитни нарушения при лица под 18 години
1 305
471
114
Глухота – диагностика и консервативно лечение
2 067
300
116.1
Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с болничен престой до 1 ден
221
150
116.2
Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни
17 799
340
117
Глухота – кохлеарна имплантация при лица под 18 години
39
1 100
118
Хирургично лечение при заболявания на външно ухо и тъпанчева мембрана
7 563
535
119
Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха
582
535
120
Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците
9 751
319
121
Микроларингохирургия на тумори и стенози на ларинкса и трахеята
2 506
546
122
Оперативно лечение на неоплазми на ларинкса, фаринкса, шия и шийни метастази
973
2 239
123
Оперативно лечение на нарушено носно дишане без/със обща анестезия
8 751
380
125
Оперативно лечение на неоплазми на нос и околоносни кухини
386
1 644
126
Речева рехабилитация след ларингектомия
130
285
127
Чужди тела в дихателните пътища и хранопровода
327
550
128
Неоперативно лечение на стенози и стриктури на хранопровода
135
615
129
Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма
1 530
2 134
130
Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми
625
2 284
131
Оперативно отстраняване на катаракта
32 688
360
133
Хирургично лечение на глаукома
1 418
390
134
Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност
11 428
150
135
Хирургични интервенции върху придатъците на окото с голям обем и сложност
6 080
300
136
Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност
1 273
410
137
Кератопластика
198
1 000
138
Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми
12 502
273
139
Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му
5 751
249
140
Хирургия на задния очен сегмент при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми
1 698
700
141
Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение
57 361
500
142
Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания
11 210
183
143
Интензивни грижи при бременност с реализиран риск
3 994
800
144
Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 36 г.с.
32 439
390
145
Нерадикално отстраняване на матката
6 463
1 024
146
Радикално отстраняване на женски полови органи
1 647
1 055
147
Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи
7 019
711
148
Оперативни процедури за задържане на бременност след хабитуални (поне 2) аборта и/или многоплодна бременност и/или ин витро оплождане и/или състояние след операция на маточната шийка (конизация, ампутация или трахелектомия)
403
128
149
Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи
26 139
277
150
Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената
1 379
806
151
Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекцизен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход
6 999
408
152
Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената
183
605
153
Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или параортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзантерация
823
1 700
154
Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок
73
1 109
155
Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването
28
6 800
156
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години
2 222
2 500
157
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години
93
2 363
158
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години
425
1 521
159
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица под 18 години
60
1 521
160
Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години
7 113
2 053
161
Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години
183
2 053
162
Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години
2 436
939
163
Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица под 18 години
96
939
164
Оперативни процедури върху апендикс
7 378
558
165
Хирургични интервенции за затваряне на стома
448
624
166
Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
20 967
426
167
Оперативни процедури при хернии
19 492
574
168
Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
2 907
601
169
Конвенционална холецистектомия
1 956
1 127
170
Лапароскопскахолецистектомия
4 752
880
171
Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища
1 771
2 138
172
Оперативни процедури върху черен дроб
674
2 600
173
Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест
260
1 355
174
Оперативни процедури върху панкреас и дисталенхоледох с голям и много голям обем и сложност
449
4 000
175
Оперативни процедури върху панкреас и дисталенхоледох със среден обем и сложност
593
1 720
176
Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години
220
1 000
177
Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години
21
1 500
178
Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции
4 714
920
179
Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0
4 138