Национална здравноосигурителна каса
брой: 5, от дата 17.1.2012 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.4


Договор № РД-НС-01-2 от 30 декември 2011 г. за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2012 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз

 

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
ДОГОВОР № РД-НС-01-2 от 30 декември 2011 г.
за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2012 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз
Между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), от една страна, и Българския зъболекарски съюз (БЗС), от друга страна, на основание чл. 55д, ал. 1 във връзка с ал. 3 и 6 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) се сключи този договор за следното:
Чл. 1. Предмет на този договор са обемите и цените на извънболничната дентална помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 ЗЗО, оказвана през 2012 г. при условията и по реда на Националния рамков договор за дентални дейности за 2012 г.
Чл. 2. Страните договарят следните цени на видовете извънболнична дентална помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 ЗЗО, включена в приложение № 3 на Наредба № 40 от 2004 г. за основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (Наредба № 40 от 2004 г.):

Код
Наименование на дейността
Цена
(в лв.)
Цена
(в лв.)
 
 
НЗОК
ПАЦИЕНТ
1
Първична дентална помощ
 
 
 
Първична дентална помощ за ЗЗОЛ до 18 години, изцяло или частично заплащана от НЗОК
 
 
10111
Обстоен преглед със снемане на зъбен статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни
6,44
1,8
30111
Обтурация с амалгама или химичен композит
28
0
50811
Екстракция на временен зъб с анестезия
12
0
50911
Екстракция на постоянен зъб с анестезия
28
0
33211
Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб
21,92
4,7
33311
Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб
68,93
12,3
 
Първична дентална помощ за ЗЗОЛ над 18 години, частично заплащана от НЗОК
 
 
10112
Обстоен преглед със снемане на зъбен статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни
6,44
1,8
30112
Обтурация с амалгама или химичен композит
24
4
50912
Екстракция на зъб с анестезия
24
4
 
Неблагоприятни условия на работа
 
 
 
Първична дентална помощ за ЗЗОЛ до 18 години, изцяло заплащана от НЗОК за ЗЗОЛ, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, вкл. и след навършване на 18-годишна възраст, и за лицата, задържани под стража
 
 
101111
Обстоен преглед със снемане на зъбен статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни
8,24
0
301111
Обтурация с амалгама или химичен композит с включена анестезия
37,98
0
508111
Екстракция на временен зъб с анестезия
12
0
509111
Екстракция на постоянен зъб с анестезия
28
0
332111
Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб с включена анестезия
36,6
0
333111
Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб с включена анестезия
91,21
0
 
Над 18 години
 
 
101121
Обстоен преглед със снемане на зъбен статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни
8,24
0
301121
Обтурация с амалгама или химичен композит с включена анестезия
37,98
0
509121
Екстракция на зъб с анестезия
28
0
2
Специализирана дентална помощ, извършвана от специалист по детска дентална медицина, на ЗЗОЛ до 18 години, заплащана изцяло или частично от НЗОК
 
 
10121
Обстоен преглед със снемане на зъбен статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни
7,3
1,8
30121
Обтурация с амалгама или химеичен композит
28,6
0
50821
Екстракция на времеенен зъб с анестезия
13,18
0
50921
Екстракция на постоянен зъб с анестезия
28,6
0
33221
Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб
24,58
4,7
33321
Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб
77,05
12,3
 
Специализирана дентална помощ, извършвана от специалист по детска дентална медицина, на ЗЗОЛ до 18 години, заплащана изцяло от НЗОК за ЗЗОЛ, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, и за лицата, задържани под стража
 
 
101211
Обстоен преглед със снемане на зъбен статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни
9,1
0
301211
Обтурация с амалгама или химичен композит с включена анестезия
38,58
0
508211
Екстракция на временен зъб с анестезия
13,18
0
509211
Екстракция на постоянен зъб с анестезия
28,6
0
332211
Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб с включена анестезия
39,26
0
333211
Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб с включена анестезия
99,33
0
 
Специализирана хирургична извънболнична помощ за лица до 18 години, частично заплащана от НЗОК
 
 
102214
Специализиран обстоен преглед
7,3
1,8
520214
Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия
16,4
3
510214
Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб, включително анестезия
31,6
5
544214
Контролен преглед след някоя от горните две дейности
3,8
0,8
 
Специализирана хирургична извънболнична помощ за лица над 18 години, частично заплащана от НЗОК
 
0
102224
Специализиран обстоен преглед
7,3
1,8
520224
Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия
11,9
7,5
510224
Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб, включително анестезия
23,1
13,5
544224
Контролен преглед след някоя от горните две дейности
3,8
0,8
 
Специализирана хирургична извънболнична помощ, заплащана изцяло от НЗОК за ЗЗОЛ, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа до 18-годишна възраст, вкл. и за лицата, задържани под стража
 
0
1022114
Специализиран обстоен преглед
9,1
0
5202114
Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия
19,4
0
5102114
Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб, включително анестезия
36,6
0
5442114
Контролен преглед след някоя от горните две дейности
4,6
0
 
Специализирана хирургична извънболнична помощ, заплащана изцяло от НЗОК за ЗЗОЛ, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа над 18-годишна възраст, и за лицата, задържани под стража
 
0
1022214
Специализиран обстоен преглед
9,1
0
5202214
Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия
19,4
0
5102214
Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб, включително анестезия
36,6
0
5442214
Контролен преглед след някоя от горните две дейности
4,6
0
 
Специализирана дентална помощ за ЗЗОЛ с психични заболявания до 18 години под обща или венозна анестезия
 
0
903212
24-часово активно наблюдение при необходимост след общата анестезия
25,3
0
101212
Обстоен преглед със снемане на зъбен статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни
17,3
0
301212
Обтурация с амалгама или химичен композит
38,6
0
508212
Екстракция на временен зъб с анестезия
19,95
0
509212
Екстракция на постоянен зъб с анестезия
38,6
0
332212
Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб
42,6
0
333212
Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб
139,7
0
520212
Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия
30,6
0
510212
Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб
55,9
0
544212
Контролен преглед след някоя от горните две дейности
8,05
0
 
Обща анестезия за лица с психични заболявания до 18 години
 
 
901212
Обща анестезия в извънболнично лечебно заведение
41,25
(на час, максимална продължителност 180 минути)
0
902212
Обща анестезия в болнично лечебно заведение
41,25
(на час, максимална продължителност 360 минути)
0
 
Лечебно-консултативна комисия (ЛКК)
 
 
2631
Подготовка за ЛКК
2,5
0
2632
ЛКК
2,5
0
2633
По искане на ЛКК
2,5
0

 
Чл. 3. (1) Всяко задължително здравноосигурено лице (ЗЗОЛ), потърсило дентална помощ, има право да получи следния обем дейности, диференцирано по възрастови групи:
1. при ЗЗОЛ до 18-годишна възраст:
а) обстоен преглед със снемане на зъбен статус веднъж за съответната календарна година и допълнителен преглед за бременни;
б) до четири лечебни дейности за съответната календарна година, като в тях се включват до две лечения на пулпит или периодонтит на постоянен зъб;
2. при ЗЗОЛ над 18-годишна възраст:
а) обстоен преглед със снемане на зъбен статус веднъж за съответната календарна година и допълнителен преглед за бременни;
б) до две лечебни дейности за съответната календарна година.
(2) Всяко ЗЗОЛ под 18-годишна възраст с психични заболявания, потърсило дентална помощ, има право да получи дейностите без ограничение на обема.
Чл. 4. Цените, приети по този договор, се заплащат в съответствие с методиките за остойностяване и за заплащане на денталната помощ по чл. 55е ЗЗО.
Чл. 5. Обемите и цените по този договор могат да бъдат променяни в съответствие със Закона за бюджета на НЗОК за 2012 г.
Този договор влиза в сила от 01.01.2012 г. и е със срок на действие до 31.12.2012 г.
Този договор се обнародва в „Държавен вестник“ на основание чл. 55д, ал. 8 ЗЗО и е задължителен за НЗОК, РЗОК и за изпълнителите на дентална помощ.
За Националната                                                               За Българския
здравноосигурителна каса:                                              зъболекарски съюз:
Надзорен съвет:
Гергана Павлова                                                            Д-р Борислав Миланов
Красимир Стефанов                                                      Д-р Николай Шарков
Евгений Иванов                                                              Д-р Явор Голчев
Десислава Димитрова                                                  Д-р Пламен Петров
Петя Евтимова                                                                Д-р Олег Гладков
Д-р Станимир Хасърджиев                                         Д-р Нелия Михайлова
Д-р Иван Кокалов                                                          Д-р Георги Сойтариев
Д-р Евгени Душков                                                        Д-р Валентин Павлов
Григор Димитров                                                           Д-р Донка Станчева-Забуртова
 
Управител на НЗОК:
Д-р Нели Нешева
135