Министерство на образованието, младежта и науката
брой: 5, от дата 17.1.2012 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.27


Правилник за устройството и дейността на Национален музей на образованието – гр. Габрово

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ПРАВИЛНИК
за устройството и дейността на Национален музей на образованието – гр. Габрово
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството и дейността на Национален музей на образованието – гр. Габрово, наричан по-нататък „музеят“.
Чл. 2. (1) Музеят е държавно научно-информационно обслужващо звено по смисъла на чл. 33а, ал. 1, т. 1 от Закона за народната просвета (ЗНП).
(2) Музеят подпомага провеждането на държавната политика по опазване на културното наследство във взаимодействие със съответните компетентни държавни и общински органи.
Чл. 3. Музеят е юридическо лице на бюджетна издръжка. Директорът на музея е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на образованието, младежта и науката.
Чл. 4. Музеят e със седалище и адрес град Габрово, ул. Априловска 15.
Чл. 5. Съгласно Закона за културното наследство по тематичен обхват музеят е специализиран, а по териториален обхват – национален.
Чл. 6. Музеят се ръководи методически от Министерството на културата.
Раздел ІI
Основни дейности на музея
Чл. 7. (1) Музеят изпълнява общонационални функции по трайно опазване и разпространение на културните ценности, свързани с образователното дело в България.
(2) Основните дейности на музея са опазването и представянето на движими културни ценности.
(3) За осъществяване на своите основни дейности музеят осъществява следните функции и задачи:
1. издирва движимите културни ценности, свързани с историята на образователното дело в България, чрез получаване и документиране на информация от различни източници;
2. изучава, събира, придобива, съхранява, документира културни ценности, свързани с историята на образователното дело в България;
3. извършва научноизследователска дейност, подчинена на основната му дейност, организира и провежда научни прояви (конференции, работни срещи и дискусии);
4. оказва методическа помощ на общинските и частните музеи и музеите със смесено участие по ред, определен с наредба на министъра на културата; съдейства за създаване, методическо организиране и обогатяване на тематични училищни музейни сбирки;
5. издава научни, научнопопулярни и рекламни материали; издава Годишник на Националния музей на образованието;
6. извършва правни сделки с културни ценности само от обменния си фонд след разрешение на министъра на образованието, младежта и науката;
7. организира постоянни и временни експозиции, като дава ясна информация за представените движими културни ценности чрез означаването им, надписи, издаване на пътеводители и каталози за експозициите и други информационни материали;
8. организира или участва във временни експозиции – изложби в чужбина на движими културни ценности, или изнася такива в чужбина с цел консервация и реставрация при условията на глава шеста, раздел VI от Закона за културното наследство;
9. предоставя движими културни ценности, съхранявани в неговите фондове, за участие във временни експозиции в страната и в чужбина по нареждане на министъра на културата;
10. осъществява дейности във връзка с изработване на копията, реплики и предмети с търговско предназначение при условията и по реда на Закона за културното наследство;
11. организира консервация и реставрация на културни ценности в съдействие с лица, вписани в регистъра по чл. 165 от Закона за културното наследство;
12. подготвя и след съгласуване с министъра на образованието, младежта и науката провежда образователни дейности в музея и други дейности с образователна и възпитателна цел;
13. осигурява правна и физическа защита на съхраняваните във фондовете му движими културни ценности;
14. осъществява дейности по дигитализация на основния и обменния фонд на музея;
15. поддържа публична електронна база данни за годината на откриване на образователните институции и информация за тях;
16. предоставя информация на Министерството на културата във връзка с воденето на регистрите по Закона за културното наследство;
17. участва на търг след разрешение на министъра на културата, след като представи списък на културните ценности, които ще се предлагат.
Чл. 8. (1) Музеят формира основен, обменен, научно-спомагателен фонд и научен архив, които включват:
1. за основния фонд – придобитите от музея и предоставените му за безвъзмездно ползване движими културни ценности с изключително голямо научно и културно значение – национално богатство, както и тези, които съответстват на неговия тематичен обхват;
2. за обменния фонд – движими културни ценности, които не съответстват на тематичния му обхват, както и многократно повтарящите се културни ценности от основния му фонд;
3. за научно-спомагателния фонд – предмети и други материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната дейност на музея;
4. за научния архив:
а) документите по издирването, идентифицирането, изследването, съхраняването, консервацията, реставрацията, движението и представянето на движимите културни ценности;
б) отчетните документи за движимите културни ценности, съхранявани от тях постоянно или временно: документи за произход, за постъпване или придобиване от музея, оценителни протоколи, инвентарни книги и други;
в) научната и справочна документация: научни паспорти и картотеки.
(2) Научният архив се съхранява безсрочно в музея.
Чл. 9. Движимите културни ценности, инвестирани във фонда на музея, подлежат на инвентаризация по реда на Наредба № H-6 от 2009 г. за формиране и управление на музейните фондове (ДВ, бр. 2 от 2010 г.). По реда на чл. 32 от същата наредба се извършва отписването на движимите културни ценности от музейните фондове.
Раздел ІІI
Устройство и управление на музея
Чл. 10. (1) Музеят се управлява от директор, назначен от министъра на образованието, младежта и науката въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда. Условията на конкурса се съгласуват с Министерството на културата.
(2) В комисията за провеждане на конкурса се включва представител на Министерството на културата.
Чл. 11. (1) Директорът планира, организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на музея, като:
1. представлява музея пред всички държавни органи, физически и юридически лица в страната и в чужбина;
2. разработва проект на бюджет и го предлага на финансиращия орган за утвърждаване;
3. се разпорежда с финансовите средства на музея и отговаря за тяхното законосъобразно, целесъобразно и икономично разходване в съответствие с действащата нормативна уредба;
4. осъществява връзка и координация на музея с други държавни органи и културни институти, неправителствени и граждански организации;
5. отговаря за опазване на имуществото на музея и за съхраняване и отчитане на културните ценности от музейните фондове;
6. утвърждава длъжностното разписание на музея, утвърждава и представя в Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) поименното щатно разписание;
7. изпълнява функциите на работодател по отношение на работниците и служителите на музея;
8. осъществява други правомощия, които са регламентирани в нормативни актове, имащи връзка с дейността на музея.
(2) Директорът изготвя и представя в МОМН ежегодно до края на януари отчет за дейността на музея за предходната година.
Чл. 12. (1) Структурата на музея се състои от три отдела:
1. „Научноизследователски, експозиционен и фондове с научен архив“;
2. „Връзки с обществеността“;
3. „Финансово-административен“.
(2) Към музея функционира фотолаборатория и аудио-визуално студио.
(3) Музеят е с обща численост на персонала 11 щатни бройки.
Чл. 13. (1) Към музея функционират като съвещателни органи:
1. Дирекционен съвет, който подпомага директора в неговите административно-организационни функции; в състава му се включват специалисти от музея;
2. Музеен съвет – обсъжда проблемите и перспективите за развитие на музея; в състава му се включват музейни специалисти, обществени и културни дейци и представители на ведомства и делови среди; членовете на музейния съвет се определят на доброволен принцип и не получават възнаграждение за работата си.
(2) Членовете на съвещателните органи се определят със заповед на директора.
Раздел IV
Финансиране на музея
Чл. 14. Музеят се финансира от:
1. държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката;
2. собствени приходи от извършване на услуги, спонсорство, дарения, завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица и др.;
3. проекти по международни и национални програми.
Раздел V
Организация на работата в музея
Чл. 15. (1) Музеят осигурява дни и часове за посещение, съобразени със свободното време на различните групи посетители, и ги обявява на подходящи места – указателни табели на входа и изхода на града, до музея и на интернет страницата си.
(2) Музеят осигурява подходящи условия за достъп до музейните експозиции на хора с увреждания.
Чл. 16. (1) За индивидуално или групово посещение на музейна експозиция се заплащат входни билети.
(2) Цените на входните билети са определени със заповед на директора на музея съгласувано с Министерството на образованието, младежта и науката.
(3) Деца, учащи се и хора с увреждания заплащат намалени цени съгласно заповедта по ал. 2.
Чл. 17. (1) Работното време на служителите в музея е от 8 до 17 ч. с обедна почивка от 12 до 13 ч.
(2) Служителите на музея, които отговарят за експозициите на музея, работят при ненормирано работно време, което се определя със заповед на директора, в съответствие с Кодекса на труда.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Този правилник се издава на основание чл. 33а, ал. 2 от Закона за народната просвета във връзка с чл. 29, ал. 1, т. 2 от Закона за културното наследство.
Министър: Сергей Игнатов
125