Министерски съвет
брой: 104, от дата 27.12.2011 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.5


Постановление № 353 от 22 декември 2011 г. за изменение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 353 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.
за изменение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (обн., ДВ, бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 52, 56, 58, 61, 74, 82, 84, 97 и 100 от 2010 г. и бр. 1, 27, 33, 36, 51, 60, 71, 83 и 88 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Параграф единствен. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 в пореден № 12 се правят следните изменения:
1. В колони „март“ – „ноември“ числото „7 463 700“ се заменя със „7 632 533“.
2. В колона „декември“ числото „7 463 700“ се заменя със „7 632 536“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков
13485