Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването
брой: 2, от дата 6.1.2012 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.52


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (обн., ДВ, бр. 8 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2006 г. и бр. 67 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 16, ал. 2 думите „чл. 28 от Наредба № 14 за службите по трудова медицина (ДВ, бр. 95 от 1998 г.)“ се заменят с „чл. 11, ал. 10 от Наредба № 3 от 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (ДВ, бр. 14 от 2008 г.)“.
§ 2. В § 1 от допълнителните разпоредби, в т. 2 букви „а“ и „б“ се изменят така:
„а) всеки химичен агент, който отговаря на критериите за класифициране като опасно вещество съгласно приложение I към Регламент (EO) 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, независимо от това, дали веществото е класифицирано като опасно по този регламент, с изключение на веществата, които отговарят само на критериите за класификация като опасни за околната среда;
б) всеки химичен агент, който отговаря на критериите за класифициране като опасна смес съгласно приложение № 1 към Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси, приета с ПМС № 182 от 2010 г. (ДВ, бр. 68 от 2010 г.), и/или приложение I към Регламент (EO) 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, независимо от това, дали сместа е класифицирана като опасна по тази наредба и/или регламент, с изключение на смесите, които отговарят само на критериите за класификация като опасни за околната среда;“.
§ 3. В §1а от преходните и заключителните разпоредби се създава т. 6:
„6. Директива 2009/161/ЕС на Комисията от 17 декември 2009 г. за съставяне на трети списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция в изпълнение на Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директива 2000/39/ЕО на Комисията.“
§ 4. Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 3 се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 3
Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда

№ по ред
Химичен агент
CAS №
Гранични стойности
Забележка
8 часа
15 min
mg/m3
бр. вл/сm3
ppm
mg/m3
ppm
1.
Азотен диоксид
10102-44-0
4,0
 
 
 
 
 
2.
Азотна киселина•
7697-37-2
 
 
 
2,6
1
 
3.
Азотен оксид•
10102-43-9
20,0
 
 
 
 
 
4.
Акриламид
79-06-1
0,03
 
 
 
 
 
5.
Акрилонитрил
107-13-1
4,5
 
 
 
 
 
6.
Акрилова киселина
79-10-7
30,0
 
 
 
 
 
7.
Акролеин
107-02-8
0,25
 
 
0,8
 
 
8.
Аланин-Д
338-69-2
5,0
 
 
 
 
 
9.
Алилов алкохол•
107-18-6
4,8
 
2
12,1
5
Кожа
10.
Алил формиат
1838-59-1
10,0
 
 
 
 
 
11.
Алуминий (метален прах и оксиди)
респирабилна фракция
 
10,0
1,5
 
 
 
 
 
12.
Алуминий (неорганични разтворими съединения)
(като алуминий)
7429-90-5
2,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.
a-Аминоантрахинон
82-45-1
5,0
 
 
 
 
 
14.
a-Нафтиламин
91-59-8
не се нормира
 
 
 
 
 
15.
Амилацетат, tert•
625-16-1
270
 
50
540
100
 
16.
Амидофен (пирамидон)
58-15-1
0,5
 
 
 
 
 
17.
Амилов алкохол
71-41-0
100
 
 
 
 
 
18.
Амониев бромат
13843-59-9
0,5
 
 
1,5
 
 
19.
Амониев ванадат
11115-67-6
0,05
 
 
 
 
 
20.
Амониев диизопропилтио-фосфат
29918-57-8
1,0
 
 
 
 
 
21.
Амониев нитрат с кисели амониеви фосфати и калиев сулфат (комбиниран тор)
 
5,0
 
 
 
 
 
22.
Амониев сулфат
7783-20-2
10,0
 
 
 
 
 
23.
Амониев сулфамат
7773-06-0
10,0
 
 
 
 
 
24.
Амониев сулфоцианид (роданид)
1762-95-4
5,0
 
 
 
 
 
25.
Амониев тиосулфат
7783-18-8
10,0
 
 
 
 
 
26.
Амониев флуорид
12125-01-8
0,2
 
 
1,0
 
 
27.
Амониев хлорид
12125-02-9
10,0
 
 
 
 
 
28.
Амоняк•
7664-41-7
14,0
 
20
36,0
50
 
29.
Амонячно-карбиден тор
 
2,5
 
 
 
 
 
30.
Ампицилин
69-53-4
0,1
 
 
0,3
 
 
31.
Амфос (смес от амониев фосфат, диамониев фосфат, амониев сулфат и амониев силикофлуорид)
 
6,0
 
 
 
 
 
32.
Аналгин
68-89-3
0,5
 
 
1,0
 
 
33.
о-Анизидин
р-Анизидин
90-04-0
104-94-9
 
0,5
 
 
 
 
 
34.
Анилин
62-53-3
2,0
 
 
 
 
 
35.
Антимон и неорганични съединения (като антимон)
7440-36-0
0,5
 
 
 
 
 
36.
9, 10- Антрахинон
84-65-1
5,0
 
 
 
 
 
37.
Антрацен
120-12-7
0,1
 
 
 
 
 
38.
Апатит и фосфатит, съдържащи под 2 % свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция
Инхалабилна фракция
Респирабилна фракция
 
 
 
 
 
6,0
3,5
 
 
 
 
 
39.
Арсен и неорганични съединения (двуарсенов триоксид, двуарсенов пентаоксид, галиев арсенид)
7440-38-2
0,05
 
 
 
 
 
40.
Арсеноводород (арсин)
7784-42-1
0,05
 
 
 
 
 
41.
Аспарагинова киселина
56-84-8
10,0
 
 
 
 
 
42.
Асфалт (битуми) (по бензен)
8052-42-4
5,0
 
 
10,0
 
 
43.
Ацеталдехид
75-07-0
30,0
 
 
200,0
 
 
44.
Ацетил салицилова киселина (ацетизал)
50-78-2
0,5
 
 
1,0
 
 
45.
Ацетилен
74-86-2
20,0
 
 
 
 
 
46.
Ацетон•
67-64-1
600
 
 
1400
 
 
47.
Ацетонитрил•
75-05-8
70
 
40
 
 
Кожа
48.
Ацетон цианхидрин
75-86-5
1,0
 
 
 
 
 
49.
Ацетофенон
(метил-фенил кетон)
98-86-2
5,0
 
 
 
 
 
50.
Барий – разтворими съединения (като барий)•
 
0,5
 
 
 
 
 
51.
Бариев сулфат
7727-43-7
10,0
 
 
 
 
 
52.
Барит, съдържащ под 2 % свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция
Инхалабилна фракция
Респирабилна фракция
 
6,0
3,0
 
 
 
 
 
53.
Бензалдехид
100-52-7
5,0
 
 
 
 
 
54.
Бензидин
92-87-5
не се нормира
 
 
 
 
 
55.
Бензилналкохол
100-51-6
5,0
 
 
 
 
 
56.
Бензилхлорид
100-44-7
3,0
 
 
5,0
 
 
57.
Бензин-разтворител (по пентан)
 
900
 
 
 
 
 
58.
Бензин-крекинг
 
300
 
 
 
 
 
59.
Бензен•
71-43-2
3,25
 
 
 
 
Кожа
60.
Бензоилхлорид
98-88-4
5,0
 
 
 
 
 
61.
3,4-Бензпирен (бенз(а)пирен)
50-32-8
0,00015
 
 
 
 
 
62.
Бентонит, съдържащ под 2 % свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция
Инхалабилна фракция
Респирабилна фракция
 
 
 
 
 
6,0
3,0
 
 
 
 
 
63.
Берилий и съединения (като берилий)
7440-41-7
0,002
 
 
 
 
 
64.
Бисмут (сплави бисмут, телурид)
1304-82-1
5,0
 
 
 
 
 
65.
Бисфенол А (вдишван прах)•
80-05-7
10
 
 
 
 
 
66.
Бор и неорганични съединения (оксид, борна киселина, борати, боракс – като бор)
1303-86-2
5,0
 
 
 
 
 
67.
Борен трифлуорид
7637-07-2
3,0
 
 
 
 
 
68.
Бром•
7726-95-6
0,7
 
0,1
 
 
 
69.
Бромбензен
108-86-1
3,0
 
 
 
 
 
70.
Бромоводород•
10035-10-6
 
 
 
6,7
2
 
71.
Бромоформ
75-25-2
5,0
 
 
 
 
 
72.
n-Бутан
106-97-8
1900
 
 
 
 
 
73.
1,3-бутадиен (дивинил)
106-99-0
50
 
 
100
 
 
74.
n-Бутилакрилат•
141-32-2
11
 
2
53
10
 
75.
n-Бутиламин
109-73-9
10
 
 
15
 
 
76.
n-Бутилацетат
123-86-4
710
 
 
950
 
 
77.
n-Бутилов алкохол
71-36-3
100
 
 
150
 
 
78.
2-Бутоксиетанол•
111-76-2
98
 
20
246
50
Кожа
79.
2-Бутоксиетилацетат•
112-07-2
133
 
20
333
50
Кожа
80.
2-(2-Бутокси-етокси) етанол•
112-34-5
67,5
 
10
101,2
15
 
81.
Ванадий – оксиди и неорг. съединения
1314-62-1
0,05
 
 
 
 
 
82.
Варовик, съдържащ под 2 % свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция влакнести частици (респирабилни)
Инхалабилна фракция
Влакна – респирабилна фракция, бр. вл./сm3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
1,0
 
 
 
 
83.
Вермикулит, съдържащ под 2 % свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция влакнести частици (респирабилни)
Инхалабилна фракция
Влакна – респирабилна фракция, бр. вл./сm3
 
 
 
 
 
 
5,0
 
 
 
 
 
 
 
1,0
 
 
 
 
84.
Винилацетат•
108-05-4
17,6
 
5
35,2
10
 
85.
Винилацетилен
689-97-4
20
 
 
 
 
 
86.
Винилтолуен (метилстирен)
25013-15-4
200
 
 
480
 
 
87.
Винилхлорид•
75-01-4
2,5
 
 
 
 
 
88.
Водороден пероксид
7722-84-1
1,5
 
 
 
 
 
89.
Волфрам – разтв. съединения (като волфрам)
7414-33-07
1,0
 
 
3,0
 
 
90.
Волфрам – неразтв. съединения (като волфрам)
 
5,0
 
 
10,0
 
 
91.
Въглероден диоксид•
124-38-9
9000
 
5000
 
 
 
92.
Въглероден оксид
630-08-0
40
 
 
200
 
 
93.
Въглищен прах, смесен, съдържащ над 2 % свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция
Инхалабилна фракция
Респирабилна фракция
 
 
 
 
 
 
5,0
(0,07 x 100)/Z*
 
 
 
 
 
94.
Въглищен прах, смесен, съдържащ под 2 % свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция
Антрацитни и черни въглища
Инхалабилна фракция
Респирабилна фракция
Лигнитни и кафяви въглища
Инхалабилна фракция
Респирабилна фракция
 
 
 
 
 
 
6,0
2,0
 
10,0
4,0
 
 
 
 
 
95.
Газьол (нафта) – петролеев дестилат
8002-05-9
1600
 
 
 
 
 
96.
Гентамицин
1403-66-3
0,1
 
 
0,6
 
 
97.
Германий – оксид
1310-53-8
2,0
 
 
 
 
 
98.
Германий – тетрахидрид, тетрахлорид (като германий)
7782-65-2
1,0
 
 
 
 
 
99.
2,4-Д
94-75-7
10,0
 
 
 
 
 
100.
Декахидронафталин (декалин)
91-17-8
100
 
 
 
 
 
101.
n-децилов алкохол
112-30-1
10
 
 
 
 
 
102.
Гипс, съдържащ под 2 % свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция
Инхалабилна фракция
 
6,0
 
 
 
 
 
103.
Графит
Инхалабилна фракция
 
7782-42-5
 
5,0
 
 
 
 
 
104.
Диазепам
439-14-5
0,1
 
 
0,5
 
 
105.
о-Дианизидин
(3,3-диметокси-бензидин)
119-90-4
не се норми-ра
 
 
 
 
 
106.
1,2-дибромпропан
78-75-1
 
 
 
5,0
 
 
107.
1,2-дибромтетра-флуоретан (фреон-114 В2)
124-73-2
1000
 
 
 
 
 
108.
Диатомит
Инхалабилна фракция
 
1,0
 
 
 
 
 
109.
Дибутилпаракрезол
128-37-0
10
 
 
50
 
 
110.
s-s-дибутилтритиофосфат
 
0,5
 
 
 
 
 
111.
Дибутилфталат
84-74-2
5,0
 
 
 
 
 
112.
Диетаноламин
111-42-2
10
 
 
 
 
 
113.
Диетиламин•
109-89-7
15
 
5
30
10
 
114.
Диетилбензен
25340-17-4
10
 
 
 
 
 
115.
Диетилентриамин
111-40-0
4,0
 
 
 
 
 
116.
Диетиленгликол
11-46-4
10
 
 
 
 
 
117.
2-Диетиламино-етанол
100-37-8
50
 
 
 
 
 
118.
Диетилов етер•
60-29-7
308
 
100
616
200
 
119.
Диетилфталат
84-66-2
5,0
 
 
 
 
 
120.
Дизепин (хлордиазепоксид)
 
0,1
 
 
0,5
 
 
121.
Диизопропиламин
108-18-9
20
 
 
 
 
 
122.
Диизопропилбензен
25321-09-9
50
 
 
 
 
 
123.
Диметиламин•
124-40-3
3,8
 
2
9,4
5
 
124.
р-Диметиламиноазобензен
60-11-7
не се нормира
 
 
 
 
 
125.
Диметиланилин
(n-диметиланилин)
121-69-7
2,0
 
 
 
 
 
126.
N,N-Диметилацетамид•
127-19-5
36
 
10
72
20
Кожа
127.
Диметилбензиламин
103-83-3
5,0
 
 
 
 
 
128.
Диметилетер•
115-10-6
1920
 
1000
 
 
 
129.
Диметилсулфат
77-78-1
0,5
 
 
 
 
 
130.
4,4-диметил-1,4-диоксан
 
10
 
 
 
 
 
131.
4,4-диметил-1,3-диоксан
766-15-4
3,0
 
 
 
 
 
132.
Диметилтерфеталат
120-61-6
1,0
 
 
 
 
 
133.
Диметилфенилкарбинол
617-94-7
0,05
 
 
 
 
 
134.
Диметилфталат
131-11-3
5,0
 
 
 
 
 
135.
Диметоат
60-51-5
0,5
 
 
 
 
 
136.
Диметилформамид•
68-12-2
15
 
5
30
10
 Кожа
137.
Динил (бутандинитрил)
110-61-2
10
 
 
 
 
 
138.
Динитробензен
52-82-90
1,0
 
 
 
 
 
139.
Динитротолуен
25321-14-6
1,5
 
 
 
 
 
140.
2,4-Динитрофенол
51-28-5
0,05
 
 
 
 
 
141.
Динитрохлорбензен
97-00-7
1,0
 
 
 
 
 
142.
1,4-Диоксан•
123-91-1
73
 
20
 
 
 
143.
Диоктилфталат
117-81-7
5,0
 
 
5,0
 
 
144.
Дифениламин
122-39-4
10
 
 
 
 
 
145.
Дифенилетер (Дифенилоксид)
101-84-8
5,0
 
 
 
 
 
146.
Дифенилпропан
97-41-7
5,0
 
 
 
 
 
147.
Дифлуоретан (фреон 152)
75-37-6
3000
 
 
 
 
 
148.
1,1-Дифлуоро-1 хлоретан
(фреон 142)
 
3000
 
 
 
 
 
149.
Дифосфорен пентасулфид•
1314-80-3
1,0
 
 
 
 
 
150.
3,4-дихлоранилин
95-76-1
0,5
 
 
 
 
 
151.
1,3-дихлорацетон
534-07-6
0,05
 
 
 
 
 
152.
1,2-Дихлоробензен•
95-50-1
120
 
 
300
 
Кожа
153.
1,4-Дихлоробензен•
106-46-7
122
 
20
306
50
 
154.
1,1-Дихлороетан•
75-34-3
412
 
100
 
 
Кожа
155.
1,2-Дихлоретан (етилен дихлорид)
107-06-2
4,0
 
 
8,0
 
 
156.
1,2-дихлоризобутан
27177-14-2
20
 
 
 
 
 
157.
1,3-дихлоризобутилен
3375-22-2
0,5
 
 
 
 
 
158.
1,1-Дихлоретилен
75-35-4
8,0
 
 
20
 
 
159.
3,3-дихлоризобутилен
22224-75-4
0,3
 
 
 
 
 
160.
Дихлороцетна киселина
13425-80-4
4,0
 
 
 
 
 
161.
1,2-Дихлорпропан
78-87-5
200
 
 
 
 
 
162.
2,3-дихлорпропилен
78-88-6
3,0
 
 
 
 
 
163.
1,3-Дихлоропропен
542-75-6
5,0
 
 
 
 
 
164.
Дихлорфенилтрихлорсилан
27137-05-5
1,0
 
 
 
 
 
165.
Дихлорвос
62-73-7
0,2
 
 
 
 
 
166.
a-дихлорхидрин
96-23-1
5,0
 
 
 
 
 
167.
Дициклопентадиен
77-73-6
20
 
 
 
 
 
168.
Додецилбензенсулфонат
1886-81-3
3,0
 
 
 
 
 
169.
Доломит, съдържащ под 2 % свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция влакнести частици (респирабилни)
Инхалабилна фракция
Влакна – респирабилна фрак- ция, бр. вл./сm3
 
 
 
 
 
 
6,0
 
 
 
 
 
 
 
1,0
 
 
 
 
170.
Дървесен прах: меки дървесни видове инхалабилна фракция
Твърди дървесни видове и техни смеси с други дървесни видове•
Инхалабилна фракция
 
 
5,0
 
 
 
5,0
 
 
 
 
 
171.
Екстралин (по метиланилин)
 
3,0
 
 
 
 
 
172.
Епихлорхидрин
106-89-8
8,0
 
 
 
 
 
173.
Епоксидна смола бисфенол
А – невтвърдена (по епихлорхидрин)
 
1,0
 
 
 
 
 
174.
Епоксидна смола (втвърдена)
 
0,5
 
 
 
 
 
175.
Етаноламин (2-Аминоетанол)•
141-43-5
2,5
 
1
7,6
3
Кожа
176.
Етилакрилат•
140-88-5
21
 
5
42
10
 
177.
Етиламин•
75-04-7
9,4
 
5
 
 
 
178.
Етилацетат
141-78-6
800
 
 
 
 
 
179.
Етилбензен•
100-41-4
435
 
 
545
 
Кожа
182.
Етилгликол моноетилов етер
(2-етоксиетанол)•
110-80-5
8
 
 2
 
 
 Кожа
183.
Етиленгликол•
107-21-1
52
 
20
104
40
Кожа
184.
Етилендиамин
107-15-3
25
 
 
 
 
 
185.
Етилендиацетат
 
30
 
 
 
 
 
186.
Етиленимин
151-56-4
1,0
 
 
 
 
 
187.
Етиленов оксид
75-21-8
2,0
 
 
 
 
 
188.
Етиленсулфид
420-12-2
0,1
 
 
 
 
 
189.
Етиленхлорхидрин
107-07-3
0,5
 
 
 
 
 
190.
Етилмеркаптан
75-08-1
1,0
 
 
 
 
 
191.
Етилов алкохол
64-17-5
1000
 
 
 
 
 
192.
Етилсиликат (тетраетокси-силан)
78-10-4
100
 
 
 
 
 
193.
2-Етоксиетилацетат•
111-15-9
11
 
2
 
 
Кожа
194.
Желязооксиди (като желязо)
1309-37-1
5,0
 
 
 
 
 
195.
Желязоразтворими соли (като желязо)
 
1,0
 
 
 
 
 
196.
 
Живак
– Пари на метала в елементно състояние
– Неорганични и арилни съединения
– Органични и алкилни съединения
– Живак и двувалентни неорганични живачни съединения, включително живачен окис и живачен хлорид
(измерени като живак)• (1)
7439-97-6
 
0,05
 
0,1
 
0,01
 
0,02
 
 
 
 
 
197.
Изоамилов алкохол
123-51-3
360,0
 
 
450,0
 
 
198.
Изобутилен
115-11-7
100,0
 
 
 
 
 
199.
Изооктилов алкохол
26952-21-6
240,0
 
 
 
 
 
200.
Изопентан•
78-78-4
3000,0
 
1000
 
 
 
201.
Изопентилацетат•
123-92-2
270,0
 
50
540,0
100
 
202.
Изопрен (2-метил-1,3-бутадиен)
78-79-5
40,0
 
 
 
 
 
203.
Изопропиламин
75-31-0
12,0
 
 
24,0
 
 
204.
Изопропилов алкохол
67-63-0
980,0
 
 
1225,0
 
 
205.
Изофорон диизоцианат
4098-71-9
0,1
 
 
 
 
 
206.
Йод
7553-56-2
3,0
 
 
 
 
 
207.
Кадмий и неорг. съединения (като кадмий)
7440-43-9
0,05
 
 
 
 
 
208.
Кадмиев стеарат
2223-93-0
0,1
 
 
 
 
 
209.
Калай – неорг. съединения, оксиди (като калай)•
7440-31-5
2,0
 
 
 
 
 
210.
Калай – орг. съединения
(като калай)
7440-31-5
0,1
 
 
 
 
 
211.
Калиев бутилксантогенат
871-58-9
10,0
 
 
 
 
 
212.
Калиев етилсантогенат
140-89-6
0,6
 
 
 
 
 
213.
Калиев изоамилов ксантогенат
13001-46-2
1,0