Министерски съвет
брой: 102, от дата 22.12.2011 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Постановление № 341 от 15 декември 2011 г. за изменение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 341 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.
за изменение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (обн., ДВ, бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 52, 56, 58, 61, 74, 82, 84, 97 и 100 от 2010 г. и бр. 1, 27, 33, 36, 51, 60, 71, 83 и 88 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Параграф единствен. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, в пореден № 9, колона „декември“ числото „981 850“ се заменя с „1 571 610“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков
13301