Народно събрание
брой: 99, от дата 16.12.2011 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.23


Закон за държавния бюджет на Република България за 2012 г.

 

УКАЗ № 260
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за държавния бюджет на Република България за 2012 г., приет от ХLI Народно събрание на 8 декември 2011 г.
Издаден в София на 13 декември 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:Диана Ковачева
ЗАКОН
за държавния бюджет на Република България за 2012 г.
Чл. 1. (1) Приема републиканския бюджет за 2012 г. по приходите на обща сума 17 029 228,1 хил. лв., както следва:

 Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 I.
ПРИХОДИ
17 029 228,1
 1.
Данъчни приходи
15 388 000,0
 1.1.
Корпоративен данък
1 474 900,0
 1.2.
Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и чуждестранни юридически лица
109 400,0
 1.3.
Данък върху доходите на физически лица
2 236 490,0
 1.4.
Данък върху добавената стойност
7 100 000,0
 1.5.
Акцизи
4 130 000,0
 1.6.
Данък върху застрахователните премии
24 000,0
 1.7.
Мита и митнически такси
120 000,0
 1.8.
Други данъци
193 210,0
 2.
Неданъчни приходи
1 600 312,4
 2.1.
Държавни такси
689 250,7
 2.2.
Приходи и доходи от собственост
744 895,8
 2.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
82 360,4
 2.4.
Други неданъчни приходи
83 805,5
 3.
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми
40 915,7

 
(2) Приема републиканския бюджет за 2012 г. по разходите, трансферите и вноската в общия бюджет на Европейския съюз на обща сума 18 585 953,4 хил. лв., от които разходи на сума 7 926 150,5 хил. лв., трансфери (нето) на сума 9 764 067,6 хил. лв. и вноска в общия бюджет на Европейския съюз на сума 895 735,3 хил. лв., както следва:

 Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 II.
РАЗХОДИ
7 926 150,5
 1.
Текущи разходи
6 822 508,0
 
в т. ч.
 
 1.1.
Субсидии за нефинансови предприятия
484 378,7
 1.2.
Субсидии за юридически лица с нестопанска цел
41 815,9
 1.3.
Лихви – общо
707 434,4
 1.4.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
879 946,0
 2.
Капиталови разходи
949 260,6
 2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
825 629,6
 2.2.
Капиталови трансфери
123 631,0
 3.
Прираст на държавния резерв (нето)
35 381,9
 4.
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
119 000,0
 
от тях:
 
 4.1.
– за структурни реформи и допълнителни фискални мерки
49 000,0
 4.2.
– за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
70 000,0
 III.
ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) – НЕТО
9 764 067,6
1.
 Предоставени за:
9 881 176,3
1.1.
Общините
2 159 613,5
1.2.
Държавното обществено осигуряване
4 587 603,2
1.3.
Националната здравноосигурителна каса
946 526,0
 
в т. ч.
 
1.3.1.
– от Министерството на здравеопазването
5 400,0
1.4.
Бюджета на съдебната власт
260 000,0
1.5.
Народното събрание
50 813,0
1.6.
Българското национално радио
42 079,0
1.7.
Българската национална телевизия
67 114,0
1.8.
Държавните висши училища
345 244,9
1.8.1.
– от Министерството на образованието, младежта и науката
323 634,5
1.8.2.
– от Министерството на отбраната
21 610,4
1.9.
Българската академия на науките
62 130,1
1.9.1.
– от Министерството на образованието, младежта и науката
59 756,1
1.9.2.
– от Министерството на околната среда и водите
2 374,0
1.10.
Националния фонд към Министерството на финансите (нето)
731 786,6
1.11.
Държавния фонд „Земеделие“
601 611,9
1.12.
Фонд за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол към Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол
 2 469,0
1.13.
Министерството на околната среда и водите към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
20 000,0
1.14.
 Българската телеграфна агенция
4 185,0
2.
 Получени:
117 108,7
2.1.
Националния осигурителен институт за Министерството на труда и социалната политика
7 150,0
2.2.
Националната здравноосигурителна каса
103 090,0
2.2.1.
– за Министерството на финансите
3 090,0
2.2.2.
– за Министерството на здравеопазването
100 000,0
2.3.
Държавния фонд „Земеделие“ за централния бюджет за формиране на вноската в общия бюджет на ЕС
868,7
2.4.
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за Министерството на околната среда и водите
 6 000,0
 IV.
ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
895 735,3

 
(3) Утвърждава бюджетното салдо по републиканския бюджет за 2012 г. в размер на -1 556 725,3 хил. лв.

 V.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV)
-1 556 725,3

 
(4) Утвърждава финансирането на бюджетното салдо по републиканския бюджет в размер на 1 556 725,3 хил. лв., както следва:

 Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
VІ.
 ФИНАНСИРАНЕ
1 556 725,3
1.
 Външно финансиране (нето)
2 573 789,5
2.
 Вътрешно финансиране (нето)
-1 017 064,2

 
Чл. 2. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2012 г. по приходите на сума 140 000,0 хил. лв., по разходите на сума 400 000,0 хил. лв. и по трансферите (нето) на сума 260 000,0 хил. лв., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ
140 000,0
1.
Приходи от дейността на органите на съдебната власт
140 000,0
 
в т. ч. приходи от съдебни такси
120 000,0
II.
РАЗХОДИ
400 000,0
 1.
 Текущи разходи
396 950,0
 2.
 Капиталови разходи
2 450,0
 3.
 Резерв за неотложни и непредвидени разходи
600,0
III.
ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) – НЕТО
260 000,0
 1.
Получена субсидия от централния бюджет
260 000,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)
0,0
V.
НАЛИЧНОСТИ ПО СМЕТКИ – НЕТО
0,0

 
(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2012 г., както следва:

 
Органи на съдебната власт
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 
Висш съдебен съвет
12 506,0
 
Върховен касационен съд
13 946,0
 
Върховен административен съд
10 152,0
 
Прокуратура на Република България (в т. ч. специализирани прокуратури)
158 908,0
 
Съдилища на Република България (в т. ч. административни и специализирани съдилища)
198 868,0
 
Национален институт на правосъдието
2 578,0
 
Инспекторат към Висшия съдебен съвет
2 442,0
 
Резерв за неотложни и непредвидени разходи
600,0
 
Всичко:
400 000,0

 
(3) При изпълнението на бюджета на съдебната власт Висшият съдебен съвет при необходимост може да прави изменения в бюджетните разходи на органите на съдебната власт.
(4) Преизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт се разпределя по ред, определен от Висшия съдебен съвет.
(5) Висшият съдебен съвет може да изразходва средства в размер до 20 000,0 хил. лв. от наличностите по сметки от предходни години за покриване на неотложни разходи на органите на съдебната власт, в случай че не се нарушава бюджетното салдо по държавния бюджет.
(6) Неизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт е за сметка на наличностите по сметки от предходни години. При недостиг на средства от наличности неизпълнението се компенсира с допълнителна субсидия от централния бюджет.
(7) В случаите, когато органи на съдебната власт са настанени в сгради, собственост на общините или държавата, те не заплащат наеми.
(8) В приходите от дейността на органите на съдебната власт по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на отнети със съдебен акт в полза на държавата права и вещи, след направени отчисления по чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за Националната агенция за приходите.
(9) В едномесечен срок от обнародването на Постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г. Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, Сметната палата и Министерството на финансите утвърдените бюджетни сметки на органите на съдебната власт.
Чл. 3. (1) Приема бюджета на Народното събрание за 2012 г. по приходите на сума 2 187,0 хил. лв., по разходите на сума 53 000,0 хил. лв. и по трансферите (нето) на сума 50 813,0 хил. лв., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ
2 187,0
1.
Неданъчни приходи
2 187,0
II.
РАЗХОДИ
53 000,0
1.
 Текущи разходи
44 300,0
2.
 Капиталови разходи
8 200,0
3.
 Резерв за неотложни и непредвидени разходи
500,0
III.
ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) – НЕТО
50 813,0
1.
Получена субсидия от централния бюджет
50 813,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
0,0

 
(2) Утвърждава разходите на Народното събрание по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Функционална област „Представителен и ефективен Парламент“
28 763,8
 
в т. ч. Резерв за неотложни и непредвидени разходи
500,0
2.
Функционална област „Осигуряващи дейности“
23 234,3
3.
Функционална област „Съпътстваща дейност“ (Икономически и социален съвет)
1 001,9
 
Всичко:
53 000,00

 
(3) В срок до 31 януари 2012 г. председателят на Народното събрание разпределя бюджета на Народното събрание по програми в рамките на утвърдените разходи по функционални области по ал. 2 и го представя за информация на Сметната палата и Министерството на финансите.
(4) Икономията на средства по ал. 1, II, т. 1, в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-нисък ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, се отразява в намаление на съответните разходи чрез корекция на бюджетните взаимоотношения с централния бюджет.
(5) При недостиг на средства по ал. 1, II, т. 1, в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-висок ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, до 10 на сто от недостига е за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по ал. 1, II, т. 3, а останалата част се покрива от централния бюджет.
(6) В срок един месец от обнародването на Постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г. председателят на Народното събрание представя в Сметната палата и в Министерството на финансите месечно разпределение на утвърдените годишни размери на приходите, разходите, трансферите, субсидиите/вноските, бюджетното салдо и финансирането по бюджета на Народното събрание съгласно Единната бюджетна класификация.
Чл. 4. Приема бюджета на Сметната палата за 2012 г. по разходите на сума 15 057,0 хил. лв. и по трансферите (нето) на сума 15 057,0 хил. лв., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
II.
 РАЗХОДИ
15 057,0
1.
 Текущи разходи
14 957,0
2.
 Капиталови разходи
100,0
III.
ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) – НЕТО
15 057,0
1.
 Получена субсидия от централния бюджет
15 057,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
0,0

 
Чл. 5. (1) Приема бюджета на Комисията за финансов надзор за 2012 г. по приходите на сума 8 329,1 хил. лв., по разходите на сума 13 689,4 хил. лв. и по трансферите (нето) на сума 5 360,3 хил. лв., както следва:

Показатели
Сума (хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ
8 329,1
1.
Неданъчни приходи
8 329,1
II.
РАЗХОДИ
13 689,4
1.
Текущи разходи
12 202,4
2.
Капиталови разходи
1 487,0
III.
ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) – НЕТО
5 360,3
1.
Получена субсидия от централния бюджет
5 360,3
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
0,0

 
(2) В разходите по ал. 1 се включват средства в размер на 1 135,4 хил. лв. за финансиране дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.
(3) Неизпълнение на приходите по бюджета на Комисията за финансов надзор се компенсира с пропорционално намаление на разходните показатели по ал. 1, т. ІІ.
Чл. 6. (1) Определя приходите на сума 1 178 476,0 хил. лв., разходите на сума 5 582 158,0 хил. лв., трансферите (нето) на сума -233 329,0 хил. лв., субсидиите от (вноските за) централния бюджет на сума 4 873 061,7 хил. лв., бюджетното салдо и финансирането на сума 236 050,7 хил. лв. на държавните органи, министерствата и ведомствата за 2012 г., както следва:

 
 
 
 
 
 
 
 (хил. лв.)
Държавни органи, министерства и ведомства
Приходи
Разходи
Трансфери (нето)
Субсидии от (вноски за) централния бюджет
Бюджетно салдо (+/-)
Финансиране
 
1
2
3
4
5
6
7
1
Администрация на президента
 
4 136,0
 
4 136,0
 
 
2
Министерски съвет
15 660,0
67 466,0
 
51 806,0
 
 
 
в т. ч.
 
 
 
 
 
 
 
- Субсидия за вероизповеданията
 
3 000,0
 
3 000,0
 
 
3
Конституционен съд
 
2 792,0
 
2 792,0
 
 
4
Министерство на финансите
28 000,0
280 691,0
84 596,0
168 095,0
 
 
5
Министерство на външните работи
55 000,0
106 000,5
 
51 000,5
 
 
6
Министерство на отбраната
52 000,0
980 630,0
-21 610,4
950 240,4
 
 
7
Министерство на вътрешните работи
101 000,0
999 000,0
 
898 000,0
 
 
8
Министерство на правосъдието
74 000,0
169 117,0
 
95 117,0
 
 
9
Министерство на труда и социалната политика
26 000,0
958 210,8
7 150,0
925 060,8
 
 
10
Министерство на здравеопазването
40 000,0
468 185,0
96 300,0
331 885,0
 
 
11
Министерство на образованието, младежта и науката
29 260,0
460 062,2
-383 390,6
814 192,8
 
 
12
Министерство на културата
18 000,0
117 903,1
 
99 903,1
 
 
13
Министерство на околната среда и водите
11 599,0
44 890,9
-16 374,0
49 665,9
 
 
14
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
146 950,5
83 473,7
 
2 524,2
66 001,0
-66 001,0
15
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
271 368,5
257 151,7
 
96 708,2
110 925,0
-110 925,0
16
Министерство на земеделието и храните
174 000,0
244 277,3
 
70 277,3
 
 
17
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
42 074,0
60 976,2
9 100,0
19 802,2
10 000,0
-10 000,0
18
Министерство на физическото възпитание и спорта
700,0
36 810,0
 
36 110,0
 
 
19
Държавна агенция „Национална сигурност“
164,0
75 340,0
 
75 176,0
 
 
20
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
 
4 547,0
 
4 547,0
 
 
21
Комисия за защита от дискриминация
 
1 880,0
 
1 880,0
 
 
22
Комисия за защита на личните данни
 
2 700,0
 
2 700,0
 
 
23
Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност
 
6 145,0
 
6 145,0
 
 
24
Национална служба за охрана
250,0
30 940,0
 
30 690,0
 
 
25
Национална разузнавателна служба
 
16 120,0
 
16 120,0
 
 
26
Омбудсман
 
2 578,0
 
2 578,0
 
 
27
Национален статистически институт
2 000,0
17 291,3
 
15 691,3
400,0
-400,0
28
Комисия за защита на конкуренцията
9 000,0
3 805,2
 
 
5 194,8
-5 194,8
29
Комисия за регулиране на съобщенията
60 000,0
8 951,9
-9 100,0
-7 000,0
34 948,1
-34 948,1
30
Съвет за електронни медии
1 400,0
1 429,0
 
29,0
 
 
31
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
9 500,0
3 651,3
 
 
5 848,7
-5 848,7
32
Агенция за ядрено регулиране
8 500,0
5 766,9
 
 
2 733,1
-2 733,1
33
Държавна комисия по сигурността на информацията
 
4 960,0
 
4 960,0
 
 
34
Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“
2 050,0
45 617,8
 
43 567,8
 
 
35
Авиоотряд 28
 
7 161,2
 
7 161,2
 
 
36
Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
 
1 500,0
 
1 500,0
 
 
 
ВСИЧКО
1 178 476,0
5 582 158,0
-233 329,0
4 873 061,7
236 050,7
-236 050,7

 
(2) Определя трансферите от бюджетите на Министерството на образованието, младежта и науката и Министерството на отбраната за държавните висши училища и Българската академия на науките съгласно приложение № 1 на обща сума 405 001,0 хил. лв.
(3) Утвърждава разходите на Министерския съвет, на министерствата, на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ и на Държавната агенция „Национална сигурност“ по ал. 1 по политики, по други програми, непопадащи в рамките на провежданите политики и по програма „Администрация“, съгласно приложение № 2.
(4) Възлага на Министерския съвет да утвърди бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата по видовете приходи, разходи, трансфери, субсидии/вноски и финансиране в съответствие с ал. 1.
(5) Възлага на Министерския съвет да утвърди бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата по ал. 3 по програми в рамките на утвърдените им разходи съгласно приложение № 2.
(6) В 10-дневен срок от обнародването на Постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г. в „Държавен вестник“ държавните органи, министерствата и ведомствата публикуват на интернет страницата си утвърдените им бюджети по ал. 4 и 5, както и програмните формати на бюджетите си при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
(7) Одобрява разпределението на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, съгласно приложение № 3.
Чл. 7. (1) С Постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г. се определят капиталовите разходи на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1, които подлежат на утвърждаване от министъра на финансите.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1 предвиждат в рамките на определените капиталови разходи по бюджета си за 2012 г. средства за реализиране на енергоспестяващи мерки и за реализиране на мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания.
Чл. 8. Определя субсидиите от централния бюджет за Българското национално радио, Българската национална телевизия и Българската телеграфна агенция, както следва:

 Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
 Българско национално радио
42 079,0
 
 в т. ч.
 
 
 – по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията
3 900,0
2.
 Българска национална телевизия
67 114,0
 
 в т. ч.
 
 
 – по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията
8 100,0
3.
Българска телеграфна агенция
4 185,0

 
Чл. 9. Приема субсидиите за юридическите лица с нестопанска цел за 2012 г. съгласно приложение № 4 на обща сума 10 460,0 хил. лв.
Чл. 10. (1) Приема размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2012 г. под формата на субсидии по механизъм съгласно приложение № 5 и по видове: обща субсидия за делегираните от държавата дейности 1 834 711,0 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т. ч. обща изравнителна субсидия 240 640,0 хил. лв. и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 14 052,5 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 70 210,0 хил. лв., в т. ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища 42 500,0 хил. лв. и по общини, както следва:

 
 
 
 
 
 
 (в хил. лв.)
Общини
Бюджетни взаимоотношения
От тях:
обща субсидия за делегираните от държавата дейности
трансфери за местни дейности
целева субсидия за капиталови разходи
обща изравнителна субсидия
за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища
общо
в т. ч.
за изграждане и основен ремонт на общински пътища
1
2(к.3+к.4+к.5+к.6)
3
4
5
6
7
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Банско
4 059,9
3 611,6
157,0
46,5
244,8
182,4
Белица
4 142,7
3 069,0
607,9
121,6
344,2
286,3
Благоевград
22 781,2
20 463,3
1 779,7
67,0
471,2
262,4
Гоце Делчев
11 051,9
9 583,8
1 300,8
15,8
151,5
62,1
Гърмен
5 915,5
4 721,4
954,1
56,2
183,8
106,5
Kресна
2 329,7
1 748,8
402,9
28,2
149,8
110,3
Петрич
16 928,4
13 446,8
2 726,0
106,6
649,0
417,4
Pазлог
6 915,4
5 917,6
601,4
83,1
313,3
241,5
Cандански
13 048,3
10 624,8
1 708,8
101,3
613,4
396,6
Cатовча
6 502,1
5 272,8
980,3
35,8
213,2
140,4
Cимитли
5 258,9
4 131,7
805,6
72,8
248,8
162,0
Cтрумяни
2 712,6
2 030,2
314,7
75,2
292,5
223,7
Xаджидимово
4 112,9
3 337,1
619,4
18,3
138,1
71,2
Якоруда
3 792,3
2 931,6
633,1
60,4
167,2
115,3
ОБЛАСТ БУРГАС
Aйтос
8 659,5
6 840,2
1 481,3
47,7
290,3
187,0
Бургас
57 937,6
56 070,2
1 323,0
44,3
500,1
118,8
Kамено
4 219,2
3 519,7
560,4
15,2
123,9
59,9
Kарнобат
9 219,2
7 368,3
1 332,6
74,3
444,0
290,9
Mалко Tърново
2 273,6
1 736,8
155,9
83,1
297,8
222,3
Hесебър
6 382,8
5 886,3
277,7
26,7
192,1
104,5
Поморие
7 821,5
7 252,9
288,4
50,0
230,2
127,9
Приморско
2 288,7
2 144,5
60,6
8,8
74,8
34,1
Pуен
9 191,9
6 899,9
1 776,9
69,7
445,4
272,9
Cозопол
3 314,1
2 939,7
119,7
37,2
217,5
146,3
Средец
5 954,8
4 701,2
732,7
75,4
445,5
294,9
Cунгурларе
5 623,5
4 222,5
1 034,5
54,1
312,4
187,8
Царево
2 760,3
2 451,0
107,9
26,7
174,7
104,5
ОБЛАСТ ВАРНА
Aврен
2 912,1
2 476,0
249,1
30,3
156,7
86,1
Aксаково
5 653,8
4 642,1
606,1
87,7
317,9
210,0
Белослав
4 921,3
4 472,5
376,9
8,8
63,1
34,1
Бяла
1 496,1
1 406,8
34,6
6,2
48,5
23,8
Bарна
79 266,5
76 375,1
2 182,1
33,7
675,6
132,3
Bетрино
1 789,7
1 416,3
198,4
26,2
148,8
102,5
Bълчи дол
4 433,0
3 430,9
740,1
34,8
227,2
136,6
Девня
2 995,2
2 698,4
173,6
19,6
103,6
77,3
Долни чифлик
7 481,8
6 185,4
1 030,5
35,1
230,8
137,4
Дългопол
5 056,7
3 969,4
854,7
30,8
201,8
120,4
Провадия
8 681,3
7 046,0
1 285,0
47,0
303,3
184,0
Cуворово
2 750,0
2 267,6
325,9
23,2
133,3
90,4
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Bелико Tърново
25 804,2
23 075,4
1 902,2
143,6
683,0
408,7
Горна Oряховица
13 053,6
10 855,8
1 935,4
35,2
227,2
108,1
Eлена
5 128,8
3 473,8
796,6
155,2
703,2
563,6
Златарица
1 988,3
1 597,7
202,4
28,7
159,5
108,9
Лясковец
3 771,0
3 044,7
574,9
22,0
129,4
86,2
Павликени
7 579,0
5 754,5
1 466,5
49,6
308,4
194,3
Полски Tръмбеш
4 843,5
3 966,6
693,4
21,0
162,5
82,3
Cвищов
10 638,1
8 324,0
2 037,6
29,1
247,4
114,2
Cтражица
6 562,3
5 322,7
891,6
68,8
279,2
187,5
Cухиндол
1 676,6
1 440,3
155,5
11,1
69,7
43,9
ОБЛАСТ ВИДИН
Белоградчик
3 228,5
2 714,6
309,2
33,7
171,0
100,5
Бойница
1 332,6
1 083,1
156,9
13,4
79,2
52,4
Брегово
3 431,8
2 943,2
355,5
18,9
114,2
73,4
Bидин
18 869,8
16 068,3
2 369,5
47,0
385,0
184,1
Грамада
979,2
701,1
183,3
14,1
80,7
49,6
Димово
3 201,9
2 513,2
422,3
37,5
228,9
147,2
Kула
2 540,7
2 033,9
343,9
24,4
138,5
96,2
Mакреш
947,8
688,8
192,2
7,3
59,5
29,1
Hово село
1 507,1
1 257,1
197,6
7,0
45,4
23,7
Pужинци
2 081,5
1 615,6
340,7
17,0
108,2
66,4
Чупрене
1 326,3
936,7
276,8
15,2
97,6
59,3
ОБЛАСТ ВРАЦА
Борован
2 741,8
2 231,5
375,8
21,1
113,4
82,5
Бяла Cлатина
8 649,9
6 901,0
1 501,3
43,1
204,5
104,9
Bраца
25 506,3
22 587,8
2 436,8
57,2
424,5
223,8
Kозлодуй
8 010,3
7 148,7
780,1
5,3
76,2
18,3
Kриводол
3 155,9
2 379,0
632,5
17,7
126,7
60,9
Mездра
7 398,0
5 746,7
1 222,1
62,0
367,2
242,6
Mизия
2 635,4
2 128,5
431,6
13,2
62,1
26,1
Oряхово
3 645,8
2 776,1
697,6
24,7
147,4
97,3
Pоман
3 373,9
2 693,3
447,3
42,7
190,6
137,9
Xайредин
2 226,4
1 799,2
327,9
14,0
85,3
54,2
ОБЛАСТ ГАБРОВО
Габрово
16 623,3
13 376,2
2 202,3
142,7
902,1
559,4
Дряново
5 194,3
4 390,7
447,7
65,4
290,5
208,2
Cевлиево
12 338,8
9 545,0
1 775,9
187,9
830,0
618,1
Tрявна
4 154,6
2 915,1
466,5
183,1
589,9
528,9
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
Балчик
6 730,2
6 088,5
269,2
54,3
318,2
212,0
Генерал Тошево
5 250,8
3 895,3
956,0
47,5
352,0
186,0
Добрич
25 247,3
22 825,7
2 230,0
9,5
182,1
37,3
Добричка
8 639,9
6 179,3
1 711,1
99,9
649,6
391,4
Kаварна
5 283,5
4 834,4
193,3
38,7
217,1
125,2
Kрушари
3 313,8
2 627,9
474,0
28,8
183,1
113,0
Tервел
6 516,4
5 109,8
1 055,6
70,0
281,0
171,2
Шабла
2 075,7
1 659,6
231,5
26,4
158,2
103,5
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
Aрдино
4 994,0
3 643,3
718,0
112,1
520,6
373,2
Джебел
3 573,5
2 696,7
469,2
57,5
350,1
225,1
Kирково
8 420,4
6 144,3
1 241,6
207,4
827,1
607,0
Kрумовград
8 415,2
6 198,6
1 299,3
152,7
764,6
523,7
Kърджали
22 652,6
19 529,3
1 929,1
296,5
897,7
515,4
Mомчилград
6 211,3
4 659,4
894,4
180,6
476,9
326,2
Черноочене
3 894,6
2 721,8
592,8
109,1
470,9
334,1
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
Бобовдол
2 611,2
2 042,5
349,9
55,5
163,3
99,3
Бобошево
1 049,0
746,4
153,3
22,9
126,4
89,4
Дупница
12 081,3
9 930,3
1 864,6
32,9
253,5
129,3
Kочериново
2 126,2
1 564,5
335,5
37,2
189,0
146,1
Kюстендил
18 114,6
14 888,1
2 343,2
124,9
758,4
489,6
Hевестино
1 437,1
841,6
372,5
29,9
193,1
117,4
Pила
1 332,1
1 120,6
162,9
3,0
45,6
11,5
Cапарева баня
1 887,1
1 590,3
202,2
21,0
73,6
43,8
Tрекляно
981,3
575,2
182,9
35,4
187,8
138,6
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
Aприлци
1 489,5
1 216,1
98,3
36,7
138,4
112,1
Летница
2 067,6
1 630,5
322,7
18,4
96,0
72,0
Ловеч
16 760,4
14 047,0
2 041,2
95,1
577,1
372,5
Луковит
6 435,7
5 067,6
1 128,0
35,1
205,0
126,8
Tетевен
7 073,0
5 806,8
986,1
44,9
235,2
137,7
Tроян
10 045,4
7 700,9
1 564,1
129,7
650,7
486,9
Угърчин
3 185,1
2 203,4
599,9
65,1
316,7
254,9
Ябланица
2 905,3
2 238,2
423,0
43,1
201,0
160,2
ОБЛАСТ МОНТАНА
Берковица
7 847,2
6 306,8
1 049,2
96,2
395,0
298,7
Бойчиновци
3 321,1
2 580,3
617,3
12,9
110,6
50,6
Брусарци
1 939,7
1 492,4
338,7
13,8
94,8
53,9
Bълчедръм
3 712,5
2 874,5
701,5
28,5
108,0
45,6
Bършец
3 147,3
2 485,0
475,4
28,2
158,7
110,8
Георги Дамяново
1 910,6
1 602,2
169,9
24,8
113,7
64,1
Лом
9 635,5
8 016,5
1 397,3
29,4
192,3
110,2
Mедковец
1 668,4
1 337,3
266,1
11,6
53,4
26,0
Mонтана
16 211,5
13 750,3
2 150,0
28,4
282,8
111,4
Чипровци
1 297,0
881,0
306,1
25,4
84,5
41,0
Якимово
1 510,9
1 106,8
315,4
12,5
76,2
49,2
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
Батак
2 810,2
2 328,1
297,5
27,4
157,2
107,1
Белово
2 633,7
2 047,0
492,0
14,1
80,6
31,1
Брацигово
3 828,5
3 146,2
549,9
18,3
114,1
71,6
Bелинград
13 472,2
11 039,1
1 910,4
74,2
448,5
290,6
Лесичово
2 381,6
1 865,8
368,3
22,9
124,6
89,5
Пазарджик
33 102,7
28 002,8
4 391,9
165,0
543,0
263,0
Панагюрище
6 975,8
5 613,9
1 141,4
26,7
193,8
104,7
Пещера
5 600,7
4 606,6
838,5
29,4
126,2
83,9
Pакитово
5 608,9
4 486,3
926,0
31,5
165,1
123,1
Cептември
7 744,9
5 919,7
1 573,8
32,9
218,5
129,2
Cтрелча
1 597,1
1 199,1
334,3
6,7
57,0
26,6
ОБЛАСТ ПЕРНИК
Брезник
2 483,5
1 613,6
493,9
56,3
319,7
220,7
Земен
1 208,8
780,1
277,6
19,2
131,9
75,4
Kовачевци
915,8
513,0
175,8
39,9
187,1
156,2
Перник
21 151,1
18 868,5
1 700,7
181,1
400,8
173,8
Pадомир
6 694,7
5 458,4
891,6
42,8
301,9
168,1
Tрън
2 570,8
1 634,9
518,1
56,8
361,0
222,5
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Белене
2 895,1
2 295,5
442,4
26,0
131,2
87,3
Гулянци
3 655,7
2 671,1
803,8
22,6
158,2
88,4
Долна Mитрополия
6 034,9
4 470,5
1 265,2
40,2
259,0
157,4
Долни Дъбник
3 941,1
2 942,2
826,9
24,8
147,2
97,8
Искър
2 299,8
1 744,3
467,8
11,3
76,4
44,4
Левски
5 617,5
4 336,7
1 131,2
14,0
135,6
54,3
Hикопол
3 181,3
2 425,4
611,9
15,5
128,5
60,7
Плевен
34 386,9
30 463,4
3 211,1
123,7
588,7
292,0
Пордим
3 319,1
2 754,1
423,0
20,7
121,3
80,9
Червен бряг
8 563,4
6 598,1
1 685,0
42,3
238,0
138,8
Kнежа
4 294,9
3 404,5
798,2
9,4
82,8
36,7
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
Aсеновград
17 145,7
14 012,1
2 542,7
94,6
496,3
300,7
Брезово
2 724,7
2 093,7
363,1
39,9
228,0
156,1
Kалояново
3 599,2
2 716,4
681,8
26,6
174,4
103,8
Kарлово
15 002,5
11 563,5
2 898,3
70,5
470,2
276,0
Кричим
2 784,9
2 277,0
478,6
2,4
26,9
9,1
Лъки
1 659,9
1 151,6
288,7
44,4
175,2
135,0
Mарица
7 787,1
6 543,3
1 019,1
23,5
201,2
90,5
Перущица
1 715,8
1 363,5
296,1
8,9
47,3
34,9
Пловдив
87 532,9
82 444,6
4 525,8
9,4
553,1
36,7
Първомай
7 412,5
5 578,5
1 473,4
52,0
308,6
203,5
Pаковски
6 773,4
5 372,8
1 220,3
22,6
157,7
88,3
Pодопи
7 237,5
5 342,8
1 463,9
149,7
281,1
158,7
Cадово
4 656,0
3 614,0
919,2
12,5
110,3
48,9
Стамболийски
5 527,6
4 388,0
1 036,2
19,0
84,4
38,3
Cъединение
2 723,7
1 958,8
629,7
16,5
118,7
64,5
Xисаря
3 818,1
3 066,4
591,7
27,1
132,9
58,3
Куклен
1 855,6
1 430,8
229,7
47,0
148,1
116,9
Сопот
3 492,5
2 964,0
447,4
11,9
69,2
46,9
ОБЛАСТ РАЗГРАД
Завет
3 786,1
3 012,0
600,2
30,3
143,6
97,5
Исперих
8 766,0
7 340,5
1 175,5
32,1
217,9