Народно събрание
брой: 99, от дата 16.12.2011 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.6


Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г.

 

УКАЗ № 255
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г., приет от ХLI Народно събрание на 7 декември 2011 г.
Издаден в София на 12 декември 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Диана Ковачева
ЗАКОН
за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г.
Чл. 1. (1) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г. по приходите и трансферите на обща сума 2 633 730 хил. лв., както следва:

№ по
ред
Показатели
Сума
(в хил. лв.)
I.
ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
2 633 730
1.
Здравноосигурителни приходи
2 614 779
1.1.
Здравноосигурителни вноски
1 673 653
1.2.
Трансфери за здравно
осигуряване
941 126
2.
Приходи и доходи от
собственост
20
3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
13 501
4.
Други неданъчни приходи
30
5.
Получени трансфери от Министерството на здравеопазването за финансиране на разходите за акушерска помощ по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето (+)
 
3 400
6.
Получени трансфери от Министерството на здравеопазването за финансиране на разходите за ваксини по национални програми за профилактика на рак на маточната шийка за определена популация по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето (+)
 
2 000
 

 
(2) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г. по разходите и трансферите на обща сума 2 633 730 хил. лв., както следва:

№ по ред
Показатели
Сума
(в хил. лв.)
II.
РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
2 633 730
1.
Текущи разходи
2 263 372
1.1.
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
 21 850
1.2.
Други възнаграждения и плащания за персонала
 2 519
1.3.
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
 4 468
1.4.
Издръжка на административните дейности
 20 015
1.5.
Здравноосигурителни плащания
2 214 520
1.5.1.
здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ
 169 000
1.5.1.1.
в т.ч. профилактика и диспансеризация
59 540
1.5.2.
здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ
 171 000
1.5.3.
здравноосигурителни плащания за дентална помощ
101 394
1.5.4.
здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност
71 500
1.5.5.
здравноосигурителни плащания за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели
495 525
1.5.6.
здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ
1 168 876
1.5.6.1.
в т.ч. за акушерска помощ за всички здравно неосигурени жени
 3 400
1.5.6.2.
в т.ч. за финансиране на разходите за ваксини по национални програми за профилактика на рак на маточната шийка за определена популация по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето
 2 000
1.5.6.3.
в т.ч. за диализа при терминална бъбречна недостатъчност
57 584
1.5.6.4.
в т.ч. диспансерно наблюдение на пациенти със злокачествени заболявания
40 000
1.5.6.5.
в т.ч. за лекарствена терапия
57 584
1.5.7.
други здравноосигурителни плащания за медицинска помощ
37 225
1.5.7.1.
в т.ч. здравноосигурителни плащания за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност
37 225
2.
Придобиване на нефинансови активи
5 790
3.
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
261 478
4.
Предоставени трансфери на Националната агенция за приходите по чл. 24, т. 6 от Закона за здравното осигуряване и към бюджетни предприятия, сключили договори за извършване на медицински услуги с Националната здравноосигурителна каса
3 090
5.
Предоставени трансфери на Министерството на здравеопазването за заплащане на медицински дейности, лекарствени продукти и медицински изделия, осигурявани от Министерст­вото на здравеопазването през 2011 г.
100 000

 
(3) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г. с балансирано бюджетно салдо.
Чл. 2. Определя здравноосигурителната вноска за 2012 г. в размер 8 на сто.
Чл. 3. (1) Всяко тримесечие към договорите с изпълнителите на първична и специализирана медицинска помощ Националната здравноосигурителна каса определя:
1. броя на назначаваните специализирани медицински дейности в съответствие с чл. 1, ал. 2, ред 1.5.2;
2. стойността на назначаваните медико-диагностични дейности в съответствие с чл. 1, ал. 2, ред 1.5.4.
(2) Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса утвърждава ред за прилагане на ал. 1.
Чл. 4. Средствата за лечение на редки заболявания не могат да надхвърлят 39 000 хил. лв. от стойностите по чл. 1, ал. 2, ред 1.5.5.
Чл. 5. (1) В рамките на стойностите по чл. 1, ал. 2, ред 1.5.6:
1. Националната здравноосигурителна каса определя за всяка районна здравноосигурителна каса годишна обща прогнозна стойност на разходите, разпределена по месеци;
2. районните здравноосигурителни каси определят задължителна годишна прогнозна стойност за дейностите за болнична медицинска помощ към договорите с изпълнителите, разпределена по тримесечия.
(2) Изпълнението на дейностите по ал. 1 се контролира по месеци и прогнозната стойност по ал. 1, т. 1 и 2 се коригира на тримесечие.
(3) Прогнозните стойности по ал. 1, т. 2 и корекциите им по ал. 2 се утвърждават от Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса.
(4) За определяне на прогнозните стойности по ал. 1, т. 2 и техните корекции Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса приема правила.
Чл. 6. Лечебните заведения, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса, й представят годишен финансов отчет и периодични финансови отчети за изпълнението на дейностите, платени от касата, по ред, определен от Надзорния съвет.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Преизпълнението на здравноосигурителните приходи по чл. 1, ал. 1, ред 1 се разпределя за здравноосигурителни плащания по ред, определен от Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса.
§ 2. Министерството на здравеопазването ежемесечно до края на текущия месец предоставя трансфер към бюджета на Националната здравноосигурителна каса по чл. 1, ал. 1, ред 5 в размер на поетото през месеца задължение към лечебните заведения за извършената от тях акушерска помощ по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето и по чл. 1, ал. 1, ред 6 за финансиране на разходите за ваксини по национални програми за профилактика на рак на маточната шийка за определена популация по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето. Средствата се отчитат по чл. 1, ал. 2, ред 1.5.6.1 и ред 1.5.6.2 по бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
§ 3. От републиканския бюджет чрез бюджета на Министерството на здравеопазването може да се получават по бюджета на Националната здравноосигурителна каса целеви субсидии по чл. 23, ал. 1, т. 11 от Закона за здравното осигуряване извън тези по чл. 1, ал. 1 за изпълнение на задължения, които произтичат от прилагането на правилата за координация на системите за социална сигурност и са за обезщетения в натура извън медицинската помощ по чл. 45 от Закона за здравното осигуряване. С извършените разходи за тези обезщетения се завишават сумите по чл. 1, ал. 2, редове 1, 1.5, 1.5.7.
§ 4. Средствата по договори за извършване на болнична помощ, сключени между разпоредители с бюджетни кредити и Националната здравноосигурителна каса, се отчитат като трансфери по чл. 1, ал. 2, ред 4.
§ 5. (1) През 2012 г. медицински дейности, лекарствени продукти и медицински изделия, които през 2011 г. са финансирани чрез бюджета на Министерството на здравеопазването, се заплащат със средствата по чл. 1, ал. 2, ред 5.
(2) Средствата по чл. 1, ал. 2, ред 5 се трансферират ежемесечно до края на текущия месец.
§ 6. Разчитането на дължимите суми в съответствие с изискванията на чл. 24, т. 6 от Закона за здравното осигуряване от бюджета на Националната здравноосигурителна каса към бюджета на Националната агенция за приходите се извършва в края на всеки календарен месец в размер 0,2 на сто върху набраните през предходния месец здравно­осигурителни вноски. Средствата се отчитат като трансфери между бюджетни сметки по чл. 1, ал. 2, ред 4.
§ 7. Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса има право да извършва вътрешни компенсирани промени на кредитите между елементите на разходите и трансферите по чл. 1, ал. 2, които са в рамките на утвърдения бюджет.
§ 8. Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване има право да разходва средствата от резерва за непредвидени и неотложни разходи по чл. 1, ал. 2, ред 3.
§ 9. Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса може да вземе решение приходите от продажба на дълготрайни материални активи да се използват за придобиване на такива активи над утвърдения разход по чл. 1, ал. 2, ред 2.
§ 10. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; бр. 26 от 2007 г. – Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 60 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 24 т. 8 се изменя така:
„8. заплащане на медицински дейности, включително осигуряването на лекарствени продукти и медицински изделия за тях, определени в закона за бюджета на НЗОК за съответната календарна година;“.
2. В чл. 40:
а) в ал. 1:
аа) точка 2а се изменя така:
„2а. морските лица се осигуряват изцяло за своя сметка върху избрания месечен осигурителен доход по чл. 4а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, като не определят окончателен размер на осигурителния доход за доходите от трудово правоотношение като морски лица; вноската се удържа и внася от работодателя на лицата по реда на чл. 4а, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване;“
бб) в т. 3, буква „в“ думите „този, за който се отнасят“ се заменят с „месеца на изплащане на възнаграждението“;
б) в ал. 3 т. 10 се изменя така:
„10. лицата, получаващи обезщетения по чл. 230 и 231 от Закона за отбраната и въо­ръжените сили на Република България – за периода на получаване на обезщетението;“.
3. В чл. 40а, ал. 1 думите „включително тези с двойно гражданство“ се заличават.
4. В чл. 45:
а) създава се нова ал. 8:
„(8) Включването в списъка на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично, се извършва веднъж годишно при условия и по ред, определени с наредбата по ал. 3.“;
б) досегашната ал. 8 става ал. 9;
в) досегашните ал. 9 и 10 стават съответно ал. 10 и 11 и в тях думите „ал. 8“ се заменят с „ал. 9“;
г) досегашната ал. 11 става ал. 12;
д) създава се ал. 13:
„(13) В основния пакет, определен с наредбата по ал. 2, могат да бъдат включени лекарствени продукти, предназначени за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ.“
5. Член 50 се изменя така:
„Чл. 50. При ползване на медицинската помощ осигурените лица са длъжни да представят документ за самоличност, а изпълнителите на медицинска и дентална помощ да извършат проверка на здравноосигурителния статус на лицата съгласно данни на Националната агенция за приходите.“
6. В преходните и заключителните разпоредби:
а) параграф 12а се отменя;
б) параграф 19о се изменя така:
„§ 19о. (1) През 2012 г. медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 се заплаща в обеми и по цени и методики, определени по реда на чл. 55г – 55е.
(2) В случай че не бъдат осъществени процедурите по чл. 55г – 55е през 2012 г., медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 се заплаща в обеми и по цени и методики, определени в постановлението на Министерския съвет по чл. 55в, ал. 1.
(3) Обемите, цените и методиките съгласно действащото постановление се изменят и допълват в срок до един месец от обнародването на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г., както и при необходимост, от Министерския съвет.
(4) Предложенията за изменения и допълнения по ал. 3 се правят по инициатива на органите на управление на НЗОК и се внасят в Министерския съвет от министъра на финансите съгласувано с министъра на здравеопазването.“;
в) създава се § 19п:
„§ 19п. (1) Лицата по чл. 40а, които са напуснали страната преди 31 декември 2011 г. и не са подали предварително заявление, могат да подадат заявлението в срок до 31 декември 2012 г. Към заявлението лицата прилагат декларация по образец, изготвена от Националната агенция за приходите, за датата на напускане на страната.
(2) Заявлението и декларацията се подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите лично, чрез упълномощено лице, по пощата или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя.“
§ 11. Изпълнението на закона се възлага на органите на управление на Националната здравноосигурителна каса.
§ 12. Законът влиза в сила от 1 януари 2012 г. с изключение на § 10, т. 6, буква „б“, която влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 7 декември 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева
13084