Президент на републиката
брой: 95, от дата 2.12.2011 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.4


Указ № 243 за назначаване на капитан I ранг Митко Александров Петев на длъжността командир на Военноморската база – Бургас, и удостояването му с висше офицерско звание „комодор“

 

УКАЗ № 243
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
1. Назначавам капиан I ранг Митко Александров Петев на длъжността командир на Военноморската база – Бургас, считано от 1 декември 2011 г.
2. Удостоявам капитан I ранг Митко Александров Петев с висше офицерско звание „комодор“, считано от 1 декември 2011 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 24 ноември 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Маргарита Попова
12787