Комисия за финансов надзор
брой: 78, от дата 7.10.2011 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.36


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество

 

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пен­сионноосигурително дружество (обн., ДВ, бр. 90 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 9 и 85 от 2004 г., бр. 50 от 2005 г.; попр., бр. 52 от 2005 г.; изм., бр. 7 от 2006 г.)
§ 1. В чл. 1 се създава т. 3:
„3. прехвърляне на натрупаните средства от лични осигурителни вноски по индивидуалната партида от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми.“
§ 2. В чл. 1а думите „промяна на участието или прехвърляне“ се заменят с „промяна на участието и/или прехвърляне“, а думите „техни акционери или осигурителни посредници“ се заменят с „техни акционери, осигурителни посредници или други лица“.
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „четирислойна химизирана хартия“ се заменят с „трислойна химизирана хартия“, а думите „четвърти екземпляр“ се заменят с „трети екземпляр“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Електронните формуляри на заявленията по ал. 1 и на сключваните във връзка с тях осигурителни договори се изготвят във формата и със съдържанието на образците на хартиен носител.“
§ 4. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) Заявлението за промяна на участие се подава от осигуреното лице в офис на пенсионноосигурителното дружество чрез осигурителен посредник или като електронен документ по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис (електронно заявление).
(2) Преди приемане на заявлението за промяна на участие осигурителният посредник се легитимира пред осигуреното лице с документа по чл. 123г, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване.
(3) В случаите, когато заявлението за промяна на участие се подава на хартиен носител, подписът на осигуреното лице върху първия му екземпляр се удостоверява с нотариална заверка. Електронното заявление се подписва от осигуреното лице с квалифициран електронен подпис.
(4) Пенсионноосигурителното дружество не приема заявление на хартиен носител, което е без нотариална заверка на подписа, електронно заявление, което не е подписано с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице, както и заявление с непопълнени или неправилно попълнени данни.
(5) Едновременно с подаване на заявлението за промяна на участие осигуреното лице подписва и осигурителен договор с пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желае да премине. Договорът влиза в сила от момента на прекратяване съгласно чл. 8, ал. 1 на осигурителното правоотношение с пенсионноосигурителното дружество, в което лицето е осигурено. От влизане в сила на договора започва да тече срокът по чл. 171, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.
(6) Лицето, приело заявлението, му поставя входящ номер и дата и попълва в него и в осигурителния договор определените за дружеството данни. Служителят на дружеството удостоверява приемането с име, длъжност и подпис, а осигурителният посредник – с име, служебен номер и подпис, след което връща незабавно на осигуреното лице последния екземпляр на заявлението и втория екземпляр на договора.
(7) Когато заявлението за промяна на участие и осигурителният договор са подадени като електронни документи, електронни копия от тях, подписани с електронния подпис на дружеството, се изпращат на електронната поща на лицето, посочена в електронния му подпис, незабавно след получаването им в дружеството, съответно на първия работен ден след тази дата при подаване на електронните документи в извънработно време или в неработен ден.
(8) В случай на промяна в имената или единния граждански номер, с които осигуреното лице е регистрирано в съответния пенсионен фонд, към заявлението за промяна на участие задължително се прилагат заверени от осигуреното лице, съответно сканирани, копия от официалните документи, удостоверяващи това обстоятелство. В заявлението се описват приложените документи и промяната, която те удостоверяват.
(9) Пенсионноосигурителното дружество оказва съдействие на лицето при извършване на всички действия, свързани с подаване на заявлението за промяна на участие, за да се избегне увреждане на интересите му поради неосведоменост или други причини.
(10) Пенсионноосигурителното дружество предоставя на лицето, което подава заявление, актуална писмена информация относно промяната на участие и основните характеристики на управлявания от него фонд. Информацията се изготвя по образец съгласно приложение № 1а.“
§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „в централния си офис“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „отделен регистър на заявленията за промяна на участие“ се заменят със „само по един регистър на заявленията за промяна на участие, осигуряващ уникален входящ номер на всяко заявление“.
3. В ал. 3 думите „деня на получаването му“ се заменят със „срок до три работни дни от деня на подаването му от осигуреното лице“.
§ 6. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Процедурите по промяна на участието във фонд за всички лица с регистрирани заявления за промяна на участие през едно тримесечие започват в първия работен ден на месеца, следващ това тримесечие.
(2) В срок три работни дни от датата по ал. 1 пенсионноосигурителното дружество, регистрирало подадени заявления за промяна на участие, уведомява писмено дружествата, в чиито фондове са осигурени съответните лица, като им предава с приемо-предавателен протокол двата екземпляра на всяко заявление и документите към него. 
(3) Дружеството, в чийто фонд е осигурено съответното лице, приема подаденото заявление за промяна на участие, ако е с нотариална заверка на подписа, съответно подписано с квалифициран електронен подпис на лицето, попълнено е правилно и съдържа всички необходими данни.
(4) Когато заявлението за промяна на участие не бъде прието съгласно ал. 3, дружеството, в което то е подадено, го анулира, отбелязва това обстоятелство върху двата му екземпляра и в регистъра по чл. 4, ал. 2 и в седемдневен срок уведомява лицето за анулирането с писмо с обратна разписка или чрез осигурителен посредник – писмено срещу подпис.
(5) Дружество, приело предадено му по ал. 2 заявление, може да се произнесе по него с отказ за разглеждане или за промяна на участие само на основанията, предвидени в чл. 6, ал. 1 и 2.
(6) Пенсионноосигурителното дружество, получило заявления по ал. 2:
1. вписва в регистрите на съответните фондове всички приети заявления за промяна на участие;
2. попълва определените за него данни, включително съгласията или мотивираните откази за разглеждане на заявление или за промяна на участие, в двата екземпляра на всяко заявление за промяна на участие;
3. връща с приемо-предавателен протокол попълнения със съответните данни първи екземпляр на всяко заявление за промяна на участие на дружеството, от което го е получило, в срок 7 работни дни от получаването му.
(7) Когато заявлението за промяна на участие е подадено като електронен документ, обменът на данни и кореспонденцията по реда и в сроковете, установени в този член, се осъществяват по електронен път с квалифициран електронен подпис.“
§ 7. Членове 6 и 7 се изменят така:
„Чл. 6. (1) Пенсионноосигурителното дружество отказва промяна на участие на лице, осигурено в управляван от него фонд, когато към момента на разглеждане на заявлението:
1. не са изпълнени изискванията на чл. 171, ал. 1 – 3 или чл. 340, ал. 3, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване;
2. в срока и по реда на чл. 5, ал. 2 е получило от различни пенсионноосигурителни дружества заявления за промяна на участие на едно и също осигурено лице.
(2) Пенсионноосигурителното дружество може да откаже разглеждане на заявление за промяна на участие, когато:
1. имената на лицето или единният му граждански номер не съвпадат с актуални данни в документите, с които разполага дружеството, и към заявлението не са приложени документите по чл. 3, ал. 8;
2. в заявлението не е отбелязано изрично основанието за промяна на участие по чл. 171, ал. 1 – 3 или чл. 340, ал. 3, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване.
(3) Когато лицето е служебно разпределено, при констатиране на несъответствия по ал. 2, т. 1 пенсионноосигурителното дружество изисква, преди да се произнесе, необходимата информация от Националната агенция за приходите и актуализира данните за лицето.
(4) В случай на отказ всяко лице получава при поискване заверено, съответно електронно, копие на заявлението за промяна на участие от дружеството, в което го е подало, и може да подаде възражение за преразглеждане на отказа в срок 7 дни след изтичане на срока по чл. 5, ал. 6, т. 3.
(5) Възражението по ал. 4 се подава до пенсионноосигурителното дружество, в чийто пенсионен фонд лицето е осигурено, чрез пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който то желае да премине. Към възражението се прилагат всички писмени доказателства в негова подкрепа, а в случаите на несъответствия по ал. 2, т. 1 – и заверени от осигуреното лице, съответно сканирани, копия от официалните документи, удостоверяващи съответните данни.
(6) Пенсионноосигурителното дружество, получило възражения, ги предава на първия работен ден след изтичане на срока по ал. 4 с приемо-предавателен протокол на съответното пенсионноосигурително дружество, което се е произнесло с откази, като прилага към всяко възражение и първия екземпляр на заявлението за промяна на участие.
(7) Пенсионноосигурителното дружество, което се е произнесло с отказ, разглежда възражението в срок 3 работни дни и се произнася с писмено мотивирано решение, като взема предвид всички представени доказателства и нововъзникнали обстоятелства. С решението си пенсионноосигурителното дружество може да отмени отказа, като се произнесе със съгласие за промяна на участие на осигуреното лице, или да потвърди отказа на същото основание.
(8) Решението по ал. 7 се изготвя в три еднообразни екземпляра, като два от тях се комплектуват с първия и втория екземпляр на заявлението за промяна на участие. В горния десен ъгъл на заявлението се отбелязват номерът и датата на решението.
(9) В срока по ал. 7 пенсионноосигурителното дружество, постановило решението, го изпраща на лицето с писмо с обратна разписка и връща с приемо-предавателен протокол първия екземпляр на заявлението на дружеството, в което лицето го е подало.
(10) При произнасяне по заявленията и възраженията на осигурените лица пенсионноосигурителното дружество излага в мотивите конкретните обстоятелства, на които основава отказа си.
(11) Когато заявлението за промяна на участие е подадено като електронен документ, осигуреното лице може да подаде възражение по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда и в сроковете, определени в ал. 4 и 5. В този случай кореспонденцията по ал. 6 и 9 се осъществява по същия начин.
(12) Промяната на участие на лицата, за които пенсионноосигурителното дружество е отменило отказа си, продължава по реда и в сроковете по чл. 7 – 9 включително.
Чл. 7. (1) В срок до 5-о число на месеца, в който се прехвърлят средствата по чл. 8, ал. 2, и в случай че не е налице отказ за промяна на участие или за разглеждане на заявлението, лицето, което желае да промени участието си, заплаща такса за прехвърляне на дружеството, в чийто фонд е осигурено, с изключение на случаите, когато не се дължи такава.
(2) Лице, подало заявление за промяна на участие, може да го оттегли в срока по ал. 1 от дружеството, в което го е подало, с искане по образец съгласно приложение № 5. Искането се подава на хартиен носител с нотариална заверка на подписа в офис на дружеството, чрез негов осигурителен посредник или по пощата с писмо с обратна разписка, съответно като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице.
(3) Таксата за прехвърляне се определя в абсолютен размер в правилниците за организацията и дейността на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и в осигурителния договор и се заплаща от осигуреното лице в офис на дружеството или по негова банкова сметка, като не може да се удържа от средствата по индивидуалната му партида.
(4) Когато таксата се внася по банков път, в платежния документ се вписват трите имена и единният граждански номер на осигуреното лице, както и видът на фонда, от който желае да промени участието си. Таксата се счита за надлежно платена, когато постъпи по сметката на дружеството в срока по ал. 1.
(5) До три дни от изтичането на срока по ал. 1 пенсионноосигурителните дружества обменят следната информация:
1. пенсионноосигурителните дружества, в чиито фондове са осигурени лицата, уведомяват пенсионноосигурителните дружества, в които тези лица са подали заявления за промяна на участие, за:
а) имената и ЕГН на лицата, които не са заплатили в срок дължимата такса за прехвърляне;
б) имената и ЕГН на лицата, за които са получени заявления по реда на § 4, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване;
2. пенсионноосигурителните дружества, в които лицата са подали заявления за промяна на участие, уведомяват пенсионноосигурителните дружества, в чиито фондове те са осигурени, за:
а) имената и ЕГН на лицата, които са подали в определения срок искане за оттегляне на заявлението си за промяна на участие;
б) номера на банковата сметка, по която следва да се преведат средствата на лицата, които желаят да променят участието си.
(6) На първия работен ден след получаване на информацията по ал. 5 пенсионноосигурителното дружество, в което лицето е подало заявление за промяна на участие, изпраща уведомление, подписано с електронен подпис, до Националната агенция за приходите, съдържащо данни за лицето, определени в договора по чл. 159, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване.
(7) Процедурата по промяна на участие се прекратява, когато:
1. е налице отказ за промяна на участие или за разглеждане на заявлението;
2. осигуреното лице е оттеглило подаденото заявление;
3. осигуреното лице не е платило в срок дължимата такса за прехвърляне;
4. пенсионноосигурителното дружество е получило от Националния осигурителен институт заявление по реда на § 4, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване.
(8) При прекратяване на процедурата по промяна на участие заплатената такса подлежи на възстановяване на осигуреното лице в 14-дневен срок от съответната дата по чл. 8, ал. 2. В случаите по ал. 7, т. 1 – 3 осигуреното лице може да подаде ново заявление за промяна на участие.“
§ 8. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Средствата от индивидуалните партиди на всички лица с регистрирани заявления за промяна на участие през едно тримесечие, по отношение на които процедурата за промяна на участие не е прекратена съгласно чл. 7, ал. 7, се прехвърлят едновременно по банкови сметки на съответните фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Осигурителното правоотношение с пенсионноосигурителното дружество, в което е осигурено лицето, желаещо да промени участието си, се прекратява в деня на прехвърляне на средствата.“
2. В ал. 3 т. 6 се заличава.
3. В ал. 5 второто изречение се изменя така:
„В зависимост от избора на осигуреното лице в заявлението за промяна на участие извлечението се изпраща с писмо с обратна разписка или по електронната поща, подписано с квалифициран електронен подпис.“
4. Алинея 6 се отменя.
§ 9. В чл. 9 думите „по чл. 7, ал. 2, т. 1“ се заменят с „по чл. 7, ал. 6“
§ 10. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „представят в Комисията за финансов надзор“ се заменят с „оповестяват на страницата си в интернет“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Пенсионноосигурителните дружества публикуват на страницата си в интернет образците на заявленията за промяна на участие, на сключваните във връзка с тях осигурителни договори и на исканията по чл. 7, ал. 2, както и актуалните документи с основна информация за осигурените лица.“
§ 11. Наименованието на раздел ІІІ се изменя така: „Прехвърляне на натрупани средства по индивидуалната партида на осигуреното лице от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съответно фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми“.
§ 12. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „по чл. 17, ал. 1“ се заменят с „по чл. 13, ал. 2“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) В случаите по чл. 247, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване осигуреното лице може да прехвърли натрупаните средства от лични вноски по индивидуалната си партида от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, като подаде заявление по образец съгласно приложение № 3а до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желае да прехвърли средствата.“
§ 13. В чл. 12 думите „по чл. 11, ал. 1“ се заменят с „по чл. 11, ал. 1 и 4“, а след думите „приложение № 3“ се поставя запетая и се добавя „съответно приложение № 3а“.
§ 14. Членове 13 и 14 се изменят така:
„Чл. 13. (1) Заявленията за прехвърляне се подават и приемат при съответното прилагане на реда и начина, определени в чл. 3, ал. 1 – 4 и 6 – 10. При прехвърляне на средства на основание чл. 247, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване към заявлението се прилагат и заверени от осигуреното лице копия от официални документи, удостоверяващи брачната или родствената връзка.
(2) Едновременно с подаване на заявлението за прехвърляне във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване лицето подписва и осигурителен договор с пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желае да прехвърли средства, а в случай че вече е осигурено в този фонд по друг договор, сключва допълнително споразумение. Договорът или допълнителното споразумение влиза в сила в деня, в който се прехвърлят средствата по чл. 18, ал. 2, при условие че процедурата за прехвърляне не e прекратена съгласно чл. 17, ал. 4.
(3) Писмената информация, която пенсионноосигурителното дружество предоставя на лицето, което подава заявление, в съответствие с чл. 3, ал. 10, се изготвя за фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по образец съгласно приложение № 3б, а за фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми – по образец съгласно приложение № 3в.
Чл. 14. (1) Заявленията за прехвърляне се вписват в електронни регистри, каквито са длъжни да водят всички пенсионноосигурителни дружества, които управляват фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. Пенсионноосигурителното дружество води за всеки от управляваните от него фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване само по един регистър на заявленията за прехвърляне, осигуряващ уникален входящ номер на всяко заявление.
(2) Всяко заявление за прехвърляне се вписва в съответния регистър в срок до три работни дни от деня на подаването му от осигуреното лице.“
§ 15. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, изречение първо думите „прилага към уведомленията“ се заменят с „им предава с приемо-предавателен протокол“, а изречение второ се заличава.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) В процедурата по прехвърляне разпоредбите на чл. 5, ал. 3 – 5 и ал. 7 се прилагат съответно.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея:
а) в текста преди т. 1 думите „което е получило уведомление“ се заменят с „получило заявления“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. вписва в регистъра на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съответно на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, всички приети заявления за прехвърляне;“.
§ 16. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) Пенсионноосигурителното дружество отказва прехвърляне на средствата на лице, осигурено в управляван от него фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съответно фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, когато:
1. не са изпълнени изискванията на чл. 247, ал. 1, 2 или 3 или на чл. 340, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване или в осигурителния договор е налице ограничение по чл. 236, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване – при осигуряване във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;
2. не са изпълнени изискванията на чл. 247, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване – при осигуряване във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми.
(2) Пенсионноосигурителното дружество може да откаже разглеждане на заявление за прехвърляне от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване само когато:
1. имената на лицето или единният му граждански номер не съвпадат с актуални данни в документите, с които разполага дружеството, и към заявлението не са приложени документите по чл. 3, ал. 8;
2. в заявлението не е отбелязано изрично основанието за прехвърляне по чл. 247, ал. 1 – 3 или чл. 340, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване;
3. в заявлението не е записан номерът на осигурителния договор (с изключение на случаите, когато лицето желае да прехвърли всички натрупани по индивидуалната му партида средства, за които не е предвидено ограничение), отбелязаният номер не съвпада с номера на договора в документите на дружеството или по този договор няма натрупани средства от посочения в заявлението източник на средства;
4. към заявлението не са приложени копия от документи, удостоверяващи брачната или родствената връзка – в случаите по чл. 247, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.
(3) Пенсионноосигурителното дружество може да откаже разглеждане на заявление за прехвърляне от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми само когато:
1. имената на лицето или единният му граждански номер не съвпадат с актуални данни в документите, с които разполага дружеството, и към заявлението не са приложени документите по чл. 3, ал. 8;
2. в заявлението не е записан номерът на осигурителния договор с предприятието осигурител, отбелязаният номер не съвпада с номера на договора в документите на дружеството или във връзка с осигуряването по този договор осигуреното лице не е внасяло лични вноски.
(4) В случай на отказ всяко лице получава при поискване заверено копие на заявлението за прехвърляне на средства от дружеството, в което го е подало, и може да подаде възражение за преразглеждане на отказа в срок 7 дни след изтичане на срока по чл. 15, ал. 4, т. 3.
(5) Възражението по ал. 4 се подава до пенсионноосигурителното дружество, в чийто пенсионен фонд лицето е осигурено, чрез пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който то желае да прехвърли средства. Към него се прилагат първият екземпляр на заявлението за прехвърляне, както и всички писмени доказателства в подкрепа на възражението, а в случаите на несъответствия по ал. 2, т. 1 или ал. 3, т. 1 – и заверени от осигуреното лице, съответно сканирани, копия от официалните документи, удостоверяващи съответните данни.
(6) Пенсионноосигурителното дружество, получило възражения, ги предава на първия работен ден след изтичане на срока по ал. 4 с приемо-предавателен протокол на съответното пенсионноосигурително дружество, което се е произнесло с откази.
(7) Пенсионноосигурителното дружество, което се е произнесло с отказ, разглежда възражението в срок от 3 работни дни и се произнася с писмено мотивирано решение, като взема предвид всички представени доказателства и нововъзникнали обстоятелства. С решението си пенсионноосигурителното дружество може да отмени отказа си изцяло или за част от средствата, като се произнесе със съгласие за прехвърляне на средствата или да го потвърди на същото или на друго основание.
(8) Решението по ал. 7 се изготвя в три еднообразни екземпляра, като два от тях се комплектуват с първия и втория екземпляр на заявлението за прехвърляне. В горния десен ъгъл на заявлението се отбелязват номерът и датата на решението.
(9) В срока по ал. 7 пенсионноосигурителното дружество връща с приемо-предавателен протокол първия екземпляр на заявлението на дружеството, в което лицето го е подало, и изпраща на лицето решението си с писмо с обратна разписка. При произнасяне по заявленията и възраженията на осигурените лица пенсионноосигурителното дружество излага в мотивите си конкретните обстоятелства, на които основава отказа си.
(10) Когато заявлението за прехвърляне е подадено като електронен документ, осигуреното лице може да подаде възражение по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда и в сроковете, определени в ал. 4 и 5. В този случай кореспонденцията по ал. 6 и 9 се осъществява по същия начин.
(11) Прехвърлянето на средствата на лицата, за които пенсионноосигурителното дружество е отменило отказа си, продължава по реда и в сроковете на чл. 17 и 18.“
§ 17. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) В срок до 5-о число на месеца, в който се прехвърлят средствата по чл. 18, ал. 2, и в случай че не е налице отказ за прехвърляне или за разглеждане на заявлението, лицето, което желае да прехвърли средства, заплаща такса за прехвърляне на дружеството, в чийто фонд е осигурено, с изключение на случаите, когато такава не се дължи.
(2) Конкретният размер на таксата за прехвърляне се определя в правилниците за организацията и дейността на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и в съответните осигурителни договори. Таксата се заплаща от осигуреното лице в офис на дружеството или по негова банкова сметка, като не може да се удържа от средствата по индивидуалната му партида. Разпоредбата на чл. 7, ал. 4 се прилага съответно.
(3) Лице, подало заявление за прехвърляне, може да го оттегли в срока по ал. 1 от дружеството, в което го е подало, с искане по образец съгласно приложение № 5. Искането се подава на хартиен носител с нотариална заверка на подписа в офис на дружеството, чрез негов осигурителен посредник или по пощата с писмо с обратна разписка, съответно като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице.
(4) Процедурата по прехвърляне се прекратява, когато:
1. е налице отказ за прехвърляне или за разглеждане на заявлението по чл. 16, ал. 1 – 3;
2. не бъде платена в срок таксата за прехвърляне по ал. 2 в случаите, когато такава се дължи;
3. осигуреното лице оттегли подаденото заявление по реда на ал. 3.
(5) При прекратяване на процедурата по ал. 4 лицето може да подаде ново заявление за прехвърляне.
(6) До три дни от изтичането на срока по ал. 1 пенсионноосигурителните дружества обменят писмена информация, както следва:
1. пенсионноосигурителните дружества, в чиито фондове са осигурени лицата, уведомяват пенсионноосигурителните дружества, в които те са подали заявления за прехвърляне, за имената и ЕГН на лицата, които не са заплатили в срок дължимата такса;
2. пенсионноосигурителните дружества, в които лицата са подали заявления за прехвърляне, уведомяват пенсионноосигурителните дружества, в чиито фондове те са осигурени, за:
а) имената и ЕГН на лицата, които са подали в определения срок искане за оттегляне на заявлението си за прехвърляне;
б) номера на банковата сметка, по която следва да се преведат средствата на лицата, за които процедурата по прехвърляне не е прекратена.“
§ 18. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „които са сключили осигурителни договори или допълнителни споразумения в срока по чл. 17, ал. 1“ се заменят с „по отношение на които процедурата за прехвърляне не е прекратена съгласно чл. 17, ал. 4“.
2. В ал. 3 след думите „деня на прехвърлянето след“ се добавя „отразяване на всички вноски в индивидуалната партида, постъпили по сметката на фонда до датата на прехвърлянето“, а точки 3 и 4 се заличават.
3. В ал. 5 изречение второ се изменя така: „В зависимост от избора на осигуреното лице в заявлението за прехвърляне извлечението се изпраща с писмо с обратна разписка или по електронната поща, подписано с квалифициран електронен подпис.“
4. Създава се ал. 8:
„(8) При прекратяване на процедурата за прехвърляне по реда на чл. 17, ал. 4 заплатената такса подлежи на възстановяване на осигуреното лице в 14-дневен срок от датата по ал. 2.“
§ 19. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „представят в Комисията за финансов надзор“ се заменят с „оповестяват на страницата си в интернет“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Пенсионноосигурителните дружества публикуват на страницата си в интернет образците на заявленията за прехвърляне, на сключваните във връзка с тях осигурителни договори и на исканията по чл. 17, ал. 3, както и актуалните документи с основна информация за осигурените лица.“
§ 20. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3:
а) създава се т. 4:
„4. имената на служителя, приел заявлението, съответно имената и служебния номер на осигурителния посредник или на лицето, упълномощено от осигурителен посредник – юридическо лице;“
б) точка 5 се изменя така:
„5. дата на предаване на заявленията по чл. 5, ал. 2, съответно – дата на анулиране на заявлението по чл. 5, ал. 4;“
в) в т. 6 думите „съгласно чл. 5, ал. 3, т. 3“ се заменят със „съгласно чл. 5, ал. 6, т. 3“;
г) точка 7 се изменя така:
„7. номер на осигурителния договор и дата на влизането му в сила, както и дата на уведомленията по чл. 7, ал. 5;“
д) създава се нова т. 11:
„11. номер и дата на искането за оттегляне на заявлението за промяна на участие;“
е) създава се т. 12:
„12. данни за лицата, извършили нотариалната заверка на заявлението по т. 1 и искането по т. 11 (име, номер, район на действие и населено място);“
ж) досегашната т. 11 става т. 13.
2. В ал. 4:
а) в т. 6 думите „по чл. 5, ал. 3, т. 3“ се заменят с „по чл. 5, ал. 6, т. 3“;
б) точка 7 се изменя така:
„7. номер и дата на уведомленията по чл. 7, ал. 5;“
в) създава се т. 9:
„9. номер и дата на платежния документ за заплащане на таксата за прехвърляне;“.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Всеки подрегистър по ал. 2, т. 1 на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми съдържа следните данни:
1. входящ номер и дата на получаване на заявлението;
2. трите имена на осигуреното лице, ЕГН, постоянен и настоящ адрес;
3. наименование на пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който лицето е осигурено;
4. имената на служителя, приел заявлението, съответно имената и служебния номер на осигурителния посредник или на лицето, упълномощено от осигурителен посредник – юридическо лице;
5. номер и дата на предаване на заявленията по чл. 15, ал. 2, съответно дата на анулиране на заявлението по чл. 5, ал. 4 във връзка с чл. 15, ал. 3;
6. дата на връщане на заявлението съгласно чл. 15, ал. 4, т. 3 със запис за отказ за разглеждане на заявлението или за прехвърляне на средства, ако е направен такъв, и основанието за него;
7. номер на осигурителния договор или допълнителното споразумение и дата на влизането му в сила – за фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, както и дата на уведомленията по чл. 17, ал. 6;
8. номер и дата на платежното нареждане и размер на средствата, които са преведени по сметката на фонда;
9. входящ номер и дата на подадено възражение срещу отказ за разглеждане на заявление или за прехвърляне на средства и номер, дата и диспозитив на решението по възражението;
10. номер и дата на искането за оттегляне на заявлението за прехвърляне;
11. данни за лицата, извършили нотариалната заверка на заявлението по т. 1 и искането по т. 10 (име, номер, район на действие и населено място);
12. забележки по вписани обстоятелства.“
4. В ал. 6:
а) в основния текст след думите „фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване“ се добавя „и на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми“;
б) в т. 6 думите „по чл. 15, ал. 3, т. 3“ се заменят с „по чл. 15, ал. 4, т. 3“;
в) създава се нова т. 7:
„7. номер и дата на платежния документ за заплащане на таксата за прехвърляне;“
г) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея думите „по чл. 17, ал. 2 или 3“ се заменят с „по чл. 17, ал. 6“;
д) досегашните т. 8, 9 и 10 стават т. 9, 10 и 11.
§ 21. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. (1) Електронните регистри се водят в съответствие с наредбата по чл. 123ж, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.
(2) Изпълнителните директори на пенсионноосигурителните дружества определят с писмена заповед реда и начина за водене на електронните регистри и служителите, които извършват вписвания в тях, като се осигурява еднозначно идентифициране на служителя, извършил вписването.“
§ 22. Създава се нов раздел VI със следното съдържание:
„Раздел VI
Задължения на пенсионноосигурителното дружество и службата за вътрешен контрол
Чл. 21б. Пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който лицето е прехвърлило средства, съответно пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който лицето е продължило да се осигурява поради отказ по чл. 6, ал. 1 или 2, съответно по чл. 16, ал. 1 – 3, съхраняват заявленията и свързаните с тях документи за срок не по-малък от 5 години от приключване на съответната процедура по реда на чл. 8, ал. 2 и чл. 18, ал. 2.
Чл. 21в. Пенсионноосигурителното дружество упражнява контрол върху дейността на своите служители и осигурителни посредници за спазване на изискванията на тази наредба. Службата за вътрешен контрол на дружеството уведомява неговите управителни органи за всяко констатирано нарушение на наредбата.“
§ 23. Досегашният раздел VI става раздел VII.
§ 24. В § 1 от допълнителната разпоредба т. 1 се заличава.
§ 25. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1

ВАЖНО: ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО Е ДЛЪЖНО ДА ВИ ПРЕДОСТАВИ ДОКУМЕНТ С „ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА“. ТЯ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ ДА СЕ ОРИЕНТИРАТЕ ПО-ДОБРЕ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ПРОМЯНА НА УЧАСТИЕ И ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗБРАНИЯ ОТ ВАС ФОНД.

 

КОД НА ФОНДА 
Вх. № __________________________
Дата: __________________________
(попълва се от лицето, приело заявлението
ДО_____________________________________________
________________________________________________
(наименование на пенсионноосигурителното дружество, което управлява фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване, в който лицето желае да премине)

 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида
в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
Име______________________ Презиме __________________________ Фамилия _________________________
ЕГН , лична карта № ,
издадена на _________________________________от ___________________________________________________
или легитимационен документ на чужденец (вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност):
___________________________________________________________________________________________________
Постоянен адрес:  Област ___________________________ Община: ______________________ ПК 
Град (село) _________________________________________________ ж.к. _________________________________
Улица: ______________________ № _____ Блок ______ Вход _____ Етаж _____ Ап. _____ Телефон ______
Настоящ адрес: Област ___________________________ Община: _______________________ ПК 
Град (село) ___________________________________________ ж.к. _______________________________________
Улица: ____________________ № _____ Блок ______ Вход _____ Етаж _____ Ап. _____ Телефон _________
1. Заявявам, че желая да бъде прекратено участието ми в
_______________________________________________________________________________________________,
управляван от (наименование на фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване)
______________________________________________________________________________________, поради:
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)
1.1.      наличие на условията по чл. 171, ал. 1 (2) КСО;
1.2.      несъгласие с направените промени в правилника за организацията и дейността на универсалния (професионалния) пенсионен фонд, в който участвам;
1.3.      преобразуване или прекратяване на пенсионноосигурителното дружество или на фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване, в който съм осигурен.
2. Заявявам, че желая натрупаните средства в индивидуалната ми партида да бъдат прехвърлени в
________________________________________________________________________________, управляван от
 (наименование на фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване)
__________________________________________________________________________________________________.
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)
3. Известно ми е, че при прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната ми партида в друг универсален (професионален) пенсионен фонд в определени случаи дължа такса, чийто размер е определен в правилника за организацията и дейността на универсалния (професионалния) пенсионен фонд, в който участвам, като не може да надхвърля 20 лв.
В случай че процедурата за промяна на участие бъде прекратена, желая внесената от мен такса да ми бъде възстановена по следния начин:
 на каса в офис на дружеството
 чрез пощенски запис
 по банкова сметка IBAN________________________BIC ___________________ при банка_________________
4. Не съм подавал(а) заявление за промяна на участие в друг универсален (професионален) пенсионен фонд.
5. Желая след прехвърляне на средствата да ми бъде изпратено извлечение от индивидуалната ми партида
5.1  по пощата с писмо с обратна разписка;
5.2  по ел. поща, подписано с квалифициран електронен подпис, на следния адрес ____________________.
6. Получих документ с основна информация за осигурените лица.
7. Приложени копия от документи: ____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
 
                                                                                                        Осигурено лице: _________________
                                                                                                                                                                                       (подпис)

*Попълва се от осигурителен посредник или служител на дружеството, приел заявлението:
Име и фамилия ________________________________________________________________________________
Служебен номер/длъжност _______________________________ Подпис: ____________________________
 

 

* Попълва се от пенсионноосигурителното дружество, управляващо пенсионния фонд, в който лицето желае да прекрати участието си.
КОД НА ФОНДА          Вх. № ________________        Дата: __________________
 Съгласие за промяна на участието
Отказ за промяна на участието, тъй като:
 не са изпълнени изискванията на чл. 171, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване
не са изпълнени изискванията на чл. 171, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване
 не са изпълнени изискванията на чл. 171, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване
 не са изпълнени изискванията на чл. 340, ал. 3, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване
 получени са заявления за промяна на участие на същото осигурено лице от различни дружества
 Отказ за разглеждане на заявлението, тъй като:
 имената на лицето не съвпадат с данни в документите на дружеството и не са приложени удостоверителни документи
 посоченото ЕГН на лицето не съвпада с данни в документите на дружеството и не са приложени удостоверителни документи
 не е отбелязано изрично основанието за промяна на участие
______________________________________________________________________________________________
(посочват се конкретните причини за отказа за промяна на участие/разглеждане на заявлението)
Дата: ___________________                                                                Подпис и печат: _________________

 

Внимание! В случай на отказ всяко лице може да получи при поискване копие от заявлението за промяна на участие от дружеството, в което го е подало, и да подаде чрез него възражение за преразглеждане на отказа в 7-дневен срок от получаването му в дружеството.

 
МОЛЯ НЕ ПОПЪЛВАЙТЕ, ПРЕДИ ДА СТЕ ПРОЧЕЛИ УКАЗАНИЯТА ПО-ДОЛУ!
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО
1. Заявлението се попълва задължително в три екземпляра – третият за лицето, вторият за пенсионноосигурителното дружество, в чийто фонд лицето участва, първият за пенсионноосигурителното дружество, в чийто фонд лицето желае да премине.
2. Полето „настоящ адрес“ се попълва, когато той не съвпада с постоянния адрес на лицето.
3. В т. 1 се посочват точното наименование на универсалния (професионалния) пенсионен фонд, в който лицето се осигурява, и на управляващото го пенсионноосигурително дружество. Основанието за прекратяване на участието се отбелязва със знак „Х“.
4. В т. 2 се посочват точното наименование на универсалния (професионалния) пенсионен фонд, в който лицето желае да се осигурява, и на управляващото го пенсионноосигурително дружество.
5. В т. 1, 3 и 4 се подчертава съответният фонд (универсален или професионален) за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
6. В т. 3 и 5 със знак „Х“ се посочва избраният от лицето начин за възстановяване на таксата, съответно за изпращане на извлечение от индивидуалната партида.
7. В т. 7 се описват приложените към заявлението документи.“
§ 26. Създава се приложение № 1а към чл. 3, ал. 10:
 
„Приложение № 1а към чл. 3, ал. 10
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
(лого на ПОД)
(наименование на ПОД)
(наименование на фонда)
 
Акционери, притежаващи 10 и над 10 на сто от капитала на ...(наименование на ПОД)
Име, презиме, фамилия за ФЛ/наименование и ЕИК за ЮЛ
Размер на участието в капитала
1.
 
... %
2.
 
... %
3.
 
... %
 
(При необходимост се добавят допълнителни редове! За физическите лица не се попълва ЕГН!)
І. Какво трябва да знаете при прехвърляне от един в друг фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ФДЗПО)
1. Изборът на пенсионен фонд е личен и свободен
Вие имате право свободно да изберете в кой универсален, съответно професионален пенсионен фонд да се осигурявате и не сте длъжен да се съобразявате с препоръките на Вашия работодател, синдикални дейци или други лица.
Във връзка с прехвърлянето Ви в друг пенсионен фонд пенсионноосигурителните дружества, техните акционери, осигурителни посредници или други лица нямат право да Ви предоставят, да предлагат или да обещават под каквато и да е форма специални привилегии, подаръци, услуги или други облаги.
Процедурата за промяна на участие е подробно уредена в Наредба № 3 на КФН за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество. Актуалният текст на наредбата можете да намерите на интернет страницата на КФН (www.fsc.bg).
2. Случаи, в които имате право да се прехвърлите
Вие имате право да се прехвърлите в друг ФДЗПО след изтичането на две години от сключването на първия Ви осигурителен договор или от датата на служебното Ви разпределение. Извън този случай Вие можете да се прехвърлите от всеки следващ фонд след изтичане на една година от влизане в сила на осигурителния договор с дружеството, което го управлява.
Вие можете да се прехвърлите независимо от периода на участие във фонда в следните случаи:
– при несъгласие с извършени промени в правилника му, ако подадете заявление за промяна на участие в тримесечен срок от личното Ви уведомяване или публикацията в 2 централни всекидневника, с изключение на случаите, когато тези промени произтичат от изменение в нормативната уредба;
– при преобразуване или прекратяване на пенсионноосигурителното дружество или на управлявания от него фонд, където сте осигурен.
3. Подаване на заявлението и сключване на осигурителен договор
Заявлението се подава в офис на пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желаете да преминете („новото“ дружество), чрез негов осигурителен посредник или в електронна форма. Когато заявлението се подава на хартиен носител, е необходимо подписът Ви върху първия му екземпляр да бъде нотариално заверен. Електронното заявление се подписва с квалифициран електронен подпис.
При промяна във Вашите имена или ЕГН, с които сте регистриран в пенсионния фонд, в който сте осигурен, в случай че не сте уведомили дружеството за промяната, е необходимо да приложите към заявлението заверени от Вас (при подадено електронно заявление – сканирани) копия от официалните документи, удостоверяващи това обстоятелство:
– при промяна на ЕГН – удостоверителен документ от съответната служба ГРАО към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обслужваща общината по постоянен адрес, или друг документ, съгласно действащото в страната законодателство;
– при промяна на имената – удостоверение за сключен граждански брак, съдебно решение (за развод, промяна на имена и др.), удостоверение за идентичност на имена или друг документ, съгласно действащото в страната законодателство.
Личната карта не е документ, удостоверяващ промяна в трите имена или ЕГН на осигуреното лице, и в тази връзка липсва необходимост и основание да се прилага копие от нея към заявлението за промяна на участие.
Едновременно с подаване на заявлението за промяна на участие се подписва и осигурителен договор с „новото“ дружество. Осигурителното Ви правоотношение с дружеството, в чийто фонд сте осигурен („старото“ дружество), се прекратява и договорът Ви с „новото дружество“ влиза в сила в деня на прехвърляне на средствата Ви по сметката на фонда, управляван от „новото“ дружество.
Лицето, което приема заявлението, е длъжно да му постави входящ номер и да попълни в него и в осигурителния договор определените за дружеството данни. Служителят на дружеството е длъжен да удостовери приемането с име, длъжност и подпис, а осигурителният посредник – с име, служебен номер и подпис, и да Ви върне екземпляр от заявлението и от договора. При подаване на електронно заявление, електронно копие от него и от осигурителния договор, подписани с електронния подпис на дружеството, ще бъдат изпратени на Вашия e-mail адрес.
4. Разглеждане на заявлението от дружеството, управляващо фонда, в който сте осигурен
 „Старото“ дружество няма да приеме заявлението Ви, ако то е без нотариална заверка на подписа (съответно – електронното заявление не е подписано с квалифициран електронен подпис), с непопълнени или неправилно попълнени данни. В такъв случай „новото“ дружество е длъжно да анулира заявлението Ви и да Ви уведоми за това в 7-дневен срок с писмо с обратна разписка или чрез осигурителен посредник писмено срещу подпис (съответно – по електронен път с електронен подпис).
„Старото“ дружество ще откаже да прехвърли Вашите средства, когато:
– нямате право на прехвърляне съгласно т. 2;
– е получило от две или повече пенсионноосигурителни дружества заявления за промяна на Вашето участие.
Извън това „старото“ дружество може да откаже да разгледа заявлението Ви, когато:
– Вашите имена или ЕГН не съвпадат с актуални данни в документите, с които то разполага, и към заявлението не са приложени документите, удостоверяващи промяна в личните данни;
– в заявлението не е отбелязано изрично основанието за промяна на участие.
Отказът на „старото“ дружество се изпраща до „новото“ дружество, от което имате право да получите заверено (съответно – електронно) копие от заявлението, съдържащо мотивите за отказа.
5. Подаване на възражение срещу отказ за промяна на участие
Заявлението Ви ще бъде разгледано след изтичането на календарното тримесечие, през което сте го подали, с оглед изискването фондовете да постигат минимална доходност, която се определя на тримесечие. В началото на месеца, следващ това тримесечие, проверете в „новото“ дружество дали заявлението Ви е уважено. В случай на отказ можете да подадете възражение чрез „новото“ дружество. Необходимо е да се осведомите от него за срока за това. Към възражението трябва да приложите всички писмени доказателства, на които то се основава, а при несъответствие или промяна на Вашите имена или ЕГН – и заверени от Вас копия от официалните документи, удостоверяващи съответните данни. „Старото“ дружество е длъжно да Ви изпрати решението си по подаденото от Вас възражение с писмо с обратна разписка.
Когато заявлението за промяна на участие е подадено като електронен документ, възражението може да се подаде по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис. В такъв случай към него се прилагат сканирани копия от документите в подкрепа на възражението, а „старото“ дружество ще Ви уведоми за решението си по електронен път.
6. Заплащане на такса за прехвърляне
В случай че заявлението за промяна на участие бъде прието от „старото“ дружество, съответно то отмени отказа си, е необходимо да му заплатите такса за прехвърляне в размер на ...лв. (посочва се конкретният размер на таксата).
Такса не се дължи, когато се прехвърляте поради несъгласие с изменения в правилника на фонда, които не произтичат от промени в нормативната уредба.
Таксата се заплаща в офис на дружеството или по негова банкова сметка, като не може да се удържа от средствата по индивидуалната Ви партида. Актуална информация за адресите на офисите и банковите сметки, по които се заплаща таксата за прехвърляне, е оповестена на интернет страницата на „старото“ дружество. Таксата се заплаща в срок до 5-о число на месеца, в който се прехвърлят средствата съгласно т. 9. При плащане по банков път таксата се счита за надлежно платена, когато е постъпила по сметката на дружеството в този срок (т.е. на практика е необходимо да я внесете няколко дни по-рано). Ако не платите таксата в срок, няма да можете да промените участието си. Също така при плащане по банков път е необходимо да отбележите в платежния документ трите си имена и ЕГН, както и вида на фонда, от който се прехвърляте.
7. Оттегляне на подаденото заявление
Вие можете да оттеглите заявлението си до 5-о число на месеца, в който се прехвърлят средствата по т. 9, като подадете в „новото“ дружество искане по образец. Искането се подава на хартиен носител с нотариална заверка на подписа в офис на дружеството, чрез негов осигурителен посредник или по пощата с писмо с обратна разписка, или като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис.
8. Прекратяване на процедурата
Когато е налице отказ за промяна на участие или за разглеждане на заявлението от страна на „старото“ дружество, Вие сте оттеглили подаденото заявление или не сте платили в срок дължимата такса, процедурата за промяна на участието Ви се прекратява и сключеният от Вас осигурителен договор не влиза в сила. В такъв случай Вие можете да подадете отново заявление за промяна на участие.
В случай че сте заплатили такса за прехвърляне, но процедурата Ви е прекратена, имате право таксата да Ви бъде възстановена в 14-дневен срок от датите по т. 9.
9. Прехвърляне на средствата
Средствата на всички осигурени лица, по отношение на които процедурата за промяна на участие не е прекратена, се прехвърлят едновременно от пенсионноосигурителните дружества на датите 15 май – за лицата с регистрирани заявления през първо тримесечие, 15 август – за лицата с регистрирани заявления през второ тримесечие, 15 ноември – за лицата с регистрирани заявления през трето тримесечие, 15 февруари – за лицата с регистрирани заявления през четвърто тримесечие на предходната година, или на първите работни дни, следващи тези дати. В срок 7 работни дни след прехвърляне на средствата „старото“ дружество трябва да Ви изпрати извлечение от индивидуалната Ви партида. В зависимост от избора Ви в заявлението за промяна на участие извлечението се изпраща с писмо с обратна разписка или по електронната поща, подписано с квалифициран електронен подпис.
ІІ. Основни характеристики на пенсионния фонд
10. Основни данни за инвестициите на пенсионния фонд
10.1. Инвестиционна цел на фонда
(Посочва се инвестиционната цел на фонда, определена в неговия правилник.)
10.2. Инвестиционни ограничения съгласно правилника на фонда
Инвестиционни инструменти
Инвестиционни ограничения на фонда (% от активите)
1
Дългови ценни книжа
 
2
Дялови ценни книжа (акции, права и дялове)
 
3
Банкови депозити
 
4
Инвестиционни имоти
 
 
10.3. Доходност на пенсионния фонд
Постигнатата доходност на фонда за съответната година в процент се определя, като разликата между стойността на един дял, валидна за последния работен ден на годината, и стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година. Стойността на един дял може както да се увеличава, така и да намалява в резултат на постигнатия положителeн или отрицателен доход от инвестициите на фонда.
Постигната номинална доходност за последните 5 години
 
Представя се хистограма на доходността с данни за всяка календарна година от предходния петгодишен период (актуализира се ежегодно). В случай че фондът е осъществявал дейност за период, по-кратък от 5 години, се представя графика с данни за периода на осъществяване на дейност от фонда само за пълните календарни години, като този период се посочва в заглавието на графиката. В случай че фондът е осъществявал дейност за период, по-кратък от 1 година, не се предоставя тази информация. Изрично се посочват причините за предоставяне на информация за период, по-кратък от 5 години, съответно за непредоставянето й.
 
Посочените резултати се отнасят за минал период и не следва да се считат като обещание за бъдещи резултати.
10.4. Инвестиционен риск на пенсионния фонд
Инвестиционният риск се характеризира с променливостта на постигнатата доходност от управлението на активите на фонда. Показател за измерване на инвестиционния риск е стандартното отклонение на доходността. По-високи стойности на стандартното отклонение означават по-висока степен на променливост (волатилност) на постигнатата доходност и съответно по-голям риск.
Стандартно отклонение на доходността за последните 5 години
Представя се хистограма на стандартното отклонение на доходността с данни за всяка календарна година от предходния петгодишен период (актуализира се ежегодно). В случай че фондът е осъществявал дейност за период, по-кратък от 5 години, се представя графика с данни за периода на осъществяване на дейност от фонда само за пълните календарни години, като този период се посочва в заглавието на графиката. В случай че фондът е осъществявал дейност за период, по-кратък от 1 година, не се предоставя тази информация. Изрично се посочват причините за предоставяне на информация за период, по-кратък от 5 години, съответно за непредоставянето й.
 
Посочените резултати се отнасят за минал период и не следва да се считат като обещание за бъдещи резултати.
Инвестиционната политика на пенсионния фонд, измененията в основните цели и ограничения на инвестиционната дейност, както и значението на показателите за постигнатата доходност и равнището на инвестиционния риск са достъпни в офисите на дружеството и на неговата страница в интернет (www…..)
Допълнителна информация за доходността и стандартното отклонение на всички пенсионни фондове можете да намерите на сайта на КФН www.fsc.bg.
До 31 март всяка година пенсионноосигурителното дружество публикува на своята страница в интернет информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа за всеки управляван от него ФДЗПО. Информацията се изготвя по данни към края на предходната година.
11. Такси и удръжки
При управлението на фонда ПОД .... събира следните такси и удръжки:
Удръжка от всяка осигурителна вноска
...%
Инвестиционна такса от стойността на нетните активи на фонда
...%
Такса при прехвърляне в друг ФДЗПО
...лв.
 
(посочват се изчерпателно всички такси и удръжки съгласно правилника на фонда)
12. Гаранции
Пенсионноосигурителното дружество е длъжно да постигне минимална доходност при управление на активите на фонда, която може да бъде положителна или отрицателна. Следва да имате предвид, че предвиденият в закона механизъм за компенсиране на недостига до минималната доходност не Ви гарантира положителна доходност и запазване на пълния размер на внесените средства.
Вие можете да получите допълнителна информация за дейността на ПОД
– на тел. ... (тел. за контакти на ПОД);
– www..... (интернет страница на ПОД);
– от неговите осигурителни посредници и служители;
– от Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg).
Вие можете да се запознаете с документите с основна информация за осигурените лица на останалите пенсионноосигурителни дружества на техните интернет страници.
 
В случай че считате, че Вашите права са нарушени, Вие можете да подадете жалба до:
– .... (наименование на ПОД)
– попечителския съвет на .... (наименование на фонда)
– Комисията за финансов надзор
– омбудсмана на Република България
– съда
Вие можете да изберете всяка от тези възможности, като не сте длъжен да следвате последователността, в която са изложени.
 
Моля, прочетете внимателно правилника на фонда и Вашия осигурителен договор, техните разпоредби имат предимство пред този документ!
Този документ е изготвен на .... г.
 
§ 27. Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1
....................................................................................................................................................................
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)
....................................................................................................................................................................
(наименование на фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване)
СПРАВКА
за подадените заявления за промяна на участие, сключените договори и размера на прехвърлените средства
За периода от:        до:

Наименование на фонда, в който лицата желаят да прекратят участието си
Подадени заявления до дружеството
Възражения за преразглеждане на отказ
Прекратени процедури на осн. чл. 7, ал. 7
Влезли в сила договори
Прехвърлени средства от други фондове (лв.)
общо
отказани от други дружества на основание
подадени до дружеството
разгледани от дружествата, произнесли се с отказ
чл. 6, ал. 1
чл. 6, ал. 2
отменени откази
потвърдени откази
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
 .
 ..
 …
 …
 …
ОБЩО:
Наименование на фонда, в който лицата желаят да преминат
Получени заявления от други дружества
Възражения за преразглеждане на отказ
Прекратени процедури на осн. чл. 7, ал. 7
Влезли в сила договори
Прехвърлени средства в други фондове (лв.)
общо
отказани от дружеството на основание
получени от други дружества
разгледани от дружеството
чл. 6, ал. 1
чл. 6, ал. 2
отменени откази
потвърдени откази
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
.
ОБЩО:

 

В забележка се посочват:
– броят на заявленията, за които не е попълнена информация в колони 4 – 10, както и причините за неотразяването им в таблицата;
– броят и размерът на прехвърлените средства по договорите, посочени в колона 10, които са влезли в сила след приложени принудителни административни мерки.

 

 
Дата: ................................................
 
 
Изготвил: ........................................
Ръководител: ................................................
 
     (име, фамилия и подпис)
          (име, фамилия и подпис)“

 
§ 28. Приложение № 3 се изменя така:
„Приложение № 3 към чл. 11, ал. 1

ВАЖНО: ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО Е ДЛЪЖНО ДА ВИ ПРЕДОСТАВИ ДОКУМЕНТ С „ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА“. ТЯ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ ДА СЕ ОРИЕНТИРАТЕ ПО-ДОБРЕ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗБРАНИЯ ОТ ВАС ФОНД.

 

Вх. № ___________________ 
Дата: ___________________
(попълва се от лицето, приело заявлението )
ДО_________________________________________
____________________________________________
(наименование на пенсионноосигурителното дружество, което управлява фонда, в който лицето желае да прехвърли средствата си)

 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
за прехвърляне на средства в индивидуалната партида от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Име______________________ Презиме __________________________ Фамилия _________________________
ЕГН , лична карта № ,
издадена на _________________________________от ___________________________________________________
или легитимационен документ на чужденец (вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност):
___________________________________________________________________________________________________
Постоянен адрес: Област ___________________________ Община: ______________________ ПК 
Град (село) _________________________________________________ ж.к. _________________________________
Улица: ______________________ № _____ Блок ______ Вход _____ Етаж _____ Ап. _____ Телефон ______
Настоящ адрес: Област ___________________________ Община: _______________________ ПК 
Град (село) ___________________________________________ ж.к. _______________________________________
Улица: ____________________ № _____ Блок ______ Вход _____ Етаж _____ Ап. _____ Телефон _________
 
1. Заявявам, че желая да прехвърля натрупани средства по индивидуалната ми партида в
___________________________________________________________________________________________________,
управляван от (наименование на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване)
________________________________________________________________________________, както следва:
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)
1.1.  Натрупани средства от лични вноски:
1.1.1. осигурителен договор № ________________________                      частично – ____________________лв. или
                                                                                                 цялата натрупана по договора сума
1.1.2. осигурителен договор № ________________________                      частично – ____________________лв. или
                                                                                                 цялата натрупана по договора сума
1.2.  Натрупани средства от вноски на работодател
1.2.1. осигурителен договор № _________________________                     частично – ____________________лв. или
                                                                                                 цялата натрупана по договора сума
1.2.2. осигурителен договор № ________________________                      частично – ____________________лв. или
                                                                                      цялата натрупана по договора сума
1.3.  Натрупани средства от вноски на друг осигурител
1.3.1. осигурителен договор № _________________________                     частично – ____________________лв. или
                                                                                                 цялата натрупана по договора сума
1.3.2. осигурителен договор № _________________________                     частично – ____________________лв. или
                                                                                      цялата натрупана по договора сума
1.4.  Всички натрупани по индивидуалната ми партида средства, с изключение на тези от вноски на работодател или друг осигурител, за които е предвидено ограничение за прехвърлянето им. Декларирам, че средствата по партидата ми са натрупани от:  лични вноски           вноски на работодател     вноски на друг осигурител
2. Заявявам, че желая да прехвърля посочените средства от индивидуалната ми партида в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване поради:
2.1.  възможността да прехвърля натрупани средства по индивидуалната ми партида в друг фонд (веднъж в рамките на календарната година);
2.2.  възможността да прехвърля натрупани средства от лични вноски по индивидуалната ми партида в друг фонд по партида на съпруга(та) ми или на друг мой роднина по права линия (веднъж в рамките на календарната година);
2.3.  несъгласие с направени изменения в правилника за организацията и дейността на фонда, в който съм осигурен;
2.4.  преобразуване или прекратяване на пенсионноосигурителното дружество или на фонда, в който съм осигурен.
 
3. Заявявам, че желая посочените средства в индивидуалната ми партида да бъдат прехвърлени в
_______________________________________________________________________________________, управляван от
(наименование на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване)
___________________________________________________________________________________________________.
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)
 
4. Известно ми е, че при прехвърляне на средства от индивидуалната ми партида в друг фонд в определени случаи дължа такса, чийто размер е определен в правилника за организацията и дейността на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, в който се осигурявам, като не може да надхвърля 20 лв.
В случай че процедурата за промяна на участие бъде прекратена, желая внесената от мен такса да ми бъде възстановена по следния начин:
 на каса в офис на дружеството
 чрез пощенски запис
 по банкова сметка IBAN _______________________________ BIC ___________________________ при банка ________________________
5. В случаите по т. 2.2 желая средствата от индивидуалната ми партида да бъдат прехвърлени в посочения в т. 3 фонд по индивидуална(и) партида(и) на _________________________________________________________
и на _______________________________________________________________________________________________
(трите имена и ЕГН на съпруга(та) и/или на друг роднина по права линия до втора степен)
Известно ми е, че в този случай ще ми бъде удържан данък по чл. 38, ал. 8, т. 4 ЗДДФЛ върху подлежащата на прехвърляне сума, с изкл. на тази част от нея, която съответства на частта от вноските, за които не съм ползвал данъчно облекчение по реда на чл. 19 ЗДДФЛ. За установяване на необлагаемата част от сумата следва да представя писмена декларация по чл. 65, ал. 8 ЗДДФЛ пред пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, от който се прехвърлят средствата ми.
6. Желая след прехвърляне на средствата да ми бъде изпратено извлечение от индивидуалната ми партида
6.1  по пощата с писмо с обратна разписка;
6.2  по ел. поща, подписано с квалифициран електронен подпис, на следния адрес __________________.
7. Получих документ с основна информация за осигурените лица.
8. Приложени копия от документи: ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Осигурено лице: ______________________
                                                                                                                                    (подпис)
 

*Попълва се от осигурителен посредник или служител на дружеството, приел заявлението
Име и фамилия ___________________________________________________________________________________
Служебен номер/длъжност _______________________________                                  Подпис : _________________________

 
 

* Попълва се от пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, от който лицето желае да прехвърли средства.
 
Вх. № ________________                              Дата: __________________
 
 Съгласие за прехвърляне на средствата
 Отказ за прехвърляне на средствата, тъй като:
 не са изпълнени изискванията на чл. 247, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване
 не са изпълнени изискванията на чл. 247, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване
 не са изпълнени изискванията на чл. 247, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване
 не са изпълнени изискванията на чл. 340, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване
 в осигурителния договор е налице ограничение по чл. 236, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване
 Отказ за разглеждане на заявлението, тъй като:
 имената на лицето не съвпадат с данни в документите на дружеството и не са приложени удостоверителни документи
 посоченият ЕГН на лицето не съвпада с данни в документите на дружеството и не са приложени удостоверителни документи
 в заявлението не е отбелязано изрично основанието за прехвърляне по чл. 247, ал. 1 – 3 или чл. 340, ал. 3, т. 2 КСО
 в т. 1.1 – 1.3 от заявлението не е записан номерът на осигурителния договор, отбелязаният номер не съвпада с номера на договора в документите на дружеството или по този договор няма натрупани средства от посочения в заявлението източник на средства
 не са приложени копия от документи, удостоверяващи брачната или родствената връзка (в случаите по чл. 247, ал. 3 КСО)
______________________________________________________________________________________________
(посочват се конкретните причини за отказа за прехвърляне/разглеждане на заявлението)
 
Дата: ___________________                                                   Подпис и печат: _______________________________
 

 

Внимание! В случай на отказ всяко лице може да получи при поискване заверено копие на заявлението за прехвърляне от дружеството, в което го е подало, и да подаде чрез него възражение за преразглеждане на отказа в 7-дневен срок от получаването му в дружеството.

 
МОЛЯ НЕ ПОПЪЛВАЙТЕ, ПРЕДИ ДА СТЕ ПРОЧЕЛИ УКАЗАНИЯТА ПО-ДОЛУ!
 
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО
1. Заявлението се попълва задължително в три екземпляра – третият за лицето, вторият за пенсионноосигурителното дружество, в което лицето участва, и първият за пенсионноосигурителното дружество, в който лицето желае да прехвърли средствата си.
2. Полето „настоящ адрес“ се попълва, когато той не съвпада с постоянния адрес на лицето.
3. В т. 1 се посочват точното наименование на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, в който лицето се осигурява, и на управляващото го пенсионноосигурително дружество.
3.1. Със знак „Х“ се отбелязва видът на натрупаните средства, които ще се прехвърлят – натрупани средства от лични вноски, от вноски на работодател или от вноски на друг осигурител.
3.2. Задължително се посочват и номерът на съответния осигурителен договор и размерът на натрупаните средства, които ще се прехвърлят. В случай че натрупаните средства по даден осигурителен договор се прехвърлят в пълен размер, със знак „Х“ се отбелязва „цялата натрупана по договора сума“ и не се посочва размерът й.
3.3. В случай че лицето желае да прехвърли всички натрупани по индивидуалната му партида средства, за които не са налице ограничения за това, със знак „Х“ се отбелязва т. 1.4, като задължително се посочва видът на вноските, от които са натрупани средствата, без да е необходимо да се записват номерата на договорите и точният размер на средствата.
4. В т. 2 със знак „Х“ се отбелязва основанието за прехвърляне на средствата.
5. В т. 3 се посочват точното наименование на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, в който лицето желае да прехвърли средствата си, и на управляващото го пенсионноосигурително дружество.
6. В т. 4 и 6 със знак „Х“ се посочва избраният от лицето начин за възстановяване на таксата, съответно за изпращане на извлечение от индивидуалната партида.
7. В т. 8 се описват приложените към заявлението документи.“
§ 29. Създава се приложение № 3а към чл. 11, ал. 4:
„Приложение № 3а към чл. 11, ал. 4

ВАЖНО: ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО Е ДЛЪЖНО ДА ВИ ПРЕДОСТАВИ КАТО ПРИЛОЖЕНИЕ ДОКУМЕНТ С „ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА“. ТЯ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ ДА СЕ ОРИЕНТИРАТЕ ПО-ДОБРЕ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗБРАНИЯ ОТ ВАС ФОНД.

 

Вх. № _________________ 
Дата: _________________
(попълва се от лицето, приело заявлението )
ДО __________________________________________________
______________________________________________________
(наименование на пенсионноосигурителното дружество, което управлява фонда, в който лицето желае да прехвърли средствата си)

 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
за прехвърляне на средства в индивидуалната партида от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми
Име______________________ Презиме __________________________ Фамилия _______________________________
ЕГН , лична карта № ,
издадена на ________________________________ от _____________________________________________________
или легитимационен документ на чужденец (вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност):
____________________________________________________________________________________________________
Постоянен адрес: Област ___________________________ Община:_________________________ ПК 
Град (село) ___________________________________________ ж.к. _________________________________
Улица: __________________________ № _____ Блок ______ Вход _____ Етаж _____ Ап. _____ Телефон _______
Настоящ адрес: Област ___________________________ Община: _________________________ ПК 
Град (село) ___________________________________________ ж.к. _________________________________________
Улица: ________________________ № _____ Блок ______ Вход _____ Етаж _____ Ап. _____ Телефон __________
1. Заявявам, че желая поради прекратяване на правоотношението ми с предприятието осигурител да прехвърля на основание чл. 247, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване натрупани средства от лични вноски по индивидуалната ми партида в
______________________________________________________________________________________, управляван от (наименование на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми)
_______________________________________________________________________________________, във връзка с
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)
осигурителен договор № ____________________________________________________________________________
(посочва се № на договора на предприятието осигурител, във връзка с който са правени лични вноски)
5 частично – ____________________ лв. или
5 цялата натрупана сума от лични вноски във връзка с този договор.
2. Заявявам, че желая посочените средства в индивидуалната ми партида да бъдат прехвърлени в
_____________________________________________________________________________________, управляван от
(наименование на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми)
___________________________________________________________________________________________________.
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)
3. Известно ми е, че при прехвърляне на средства от индивидуалната ми партида в друг фонд трябва да заплатя такса, чийто размер е определен в правилника за организацията и дейността на фонда, в който се осигурявам, като не може да надхвърля 20 лв.
В случай че процедурата за промяна на участие бъде прекратена, желая внесената от мен такса да ми бъде възстановена по следния начин:
 на каса в офис на дружеството
 чрез пощенски запис
 по банкова сметка IBAN______________________BIC ___________________ при банка____________________
4. Желая след прехвърляне на средствата да ми бъде изпратено извлечение от индивидуалната ми партида
4.1  по пощата с писмо с обратна разписка;
4.2  по ел. поща, подписано с квалифициран електронен подпис, на следния адрес _________________.
5. Получих документ с основна информация за осигурените лица.
6. Приложени копия от документи: _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
 
                                                                                                        Осигурено лице: _________________
                                                                                                                                            (подпис)
 

*Попълва се от осигурителен посредник или служител на дружеството, приел заявлението
Име и фамилия ___________________________________________________________________________________
Служебен номер/длъжност _______________________________                                  Подпис : _______________________

 
 

* Попълва се от пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, от който лицето желае да прехвърли средства.
 
Вх. № ________________                              Дата: __________________
 
 Съгласие за прехвърляне на средствата
 Отказ за прехвърляне на средствата, тъй като не са изпълнени изискванията на чл. 247, ал. 4 КСО
 Отказ за разглеждане на заявлението за прехвърляне, тъй като:
 имената на лицето не съвпадат с данни в документите на дружеството и не са приложени удостоверителни документи
 посоченият ЕГН на лицето не съвпада с данни в документите на дружеството и не са приложени удостоверителни документи
 в т. 1 от заявлението не е записан номерът на осигурителния договор с предприятието осигурител, отбелязаният номер не съвпада с номера на договора в документите на дружеството или във връзка с осигуряването по този договор осигуреното лице не е внасяло лични вноски

 

__________________________________________________________________________________________________
(посочват се конкретните причини за отказа за прехвърляне/разглеждане на заявлението)
Дата: ___________________                                                                        Подпис и печат: __________________

 

Внимание! В случай на отказ всяко лице може да получи при поискване заверено копие на заявлението за прехвърляне от дружеството, в което го е подало, и да подаде чрез него възражение за преразглеждане на отказа в 7-дневен срок от получаването му в дружеството.

 
МОЛЯ НЕ ПОПЪЛВАЙТЕ, ПРЕДИ ДА СТЕ ПРОЧЕЛИ УКАЗАНИЯТА ПО-ДОЛУ!
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО
1. Заявлението се попълва задължително в три екземпляра – третият за лицето, вторият за пенсионноосигурителното дружество, в което лицето участва, и първият за пенсионноосигурителното дружество, в който лицето желае да прехвърли средствата си.
2. Полето „настоящ адрес“ се попълва, когато той не съвпада с постоянния адрес на лицето.
3. В т. 1 се посочват точното наименование на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, в който лицето се осигурява. Задължително се посочват номерът на договора на предприятието осигурител, във връзка с който са правени лични вноски, и размерът на натрупаните средства, които ще се прехвърлят. В случай че се прехвърлят всички натрупани средства от лични вноски по даден осигурителен договор, със знак „Х“ се отбелязва „цялата натрупана сума от лични вноски във връзка с този договор“ и не се посочва размерът й.
4. В т. 2 се посочват точното наименование на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, в който лицето желае да прехвърли средствата си, и на управляващото го пенсионноосигурително дружество.
5. В т. 3 и 4 със знак „Х“ се посочва избраният от лицето начин за възстановяване на таксата, съответно за изпращане на извлечение от индивидуалната партида.
6. В т. 6 се описват приложените към заявлението документи.“
§ 30. Създава се приложение № 3б към чл. 13, ал. 3:
„Приложение № 3б към чл. 13, ал. 3
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

(лого на ПОД)
(наименование на ПОД)
(наименование на фонда)

 

Акционери, притежаващи 10 и над 10 на сто от капитала на ...(наименование на ПОД)
Име, презиме, фамилия за ФЛ/наименование и ЕИК за ЮЛ
Размер на участието в капитала
1.
 
... %
2.
 
... %
3.
 
... %

 
(При необходимост се добавят допълнителни редове! За физическите лица не се попълва ЕГН!)
 
І. Какво трябва да знаете при прехвърляне от един в друг доброволен пенсионен фонд (ДПФ)
1. Изборът на пенсионен фонд е личен и свободен
Вие можете свободно да прехвърляте натрупаните по индивидуалната Ви партида средства от лични вноски, без да сте длъжни да се съобразявате с препоръките на трети лица, а средствата от вноски на работодател или друг осигурител – само ако те не са предвидили ограничение за прехвърлянето им. Ограниченията за прехвърляне, направени от работодател, не се прилагат, ако осигурителният договор с работодателя или трудовото Ви правоотношение с него са прекратени.
Във връзка с прехвърлянето Ви в друг пенсионен фонд пенсионноосигурителните дружества, техните акционери, осигурителни посредници или други лица нямат право да Ви предоставят, да предлагат или да обещават под каквато и да е форма специални привилегии, подаръци, услуги или други облаги.
Процедурата за прехвърляне е подробно уредена в Наредба № 3 на КФН за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество. Актуалният текст на наредбата можете да намерите на интернет страницата на КФН (www.fsc.bg).
2. Случаи, в които имате право да се прехвърлите
Вие имате право да се прехвърлите в друг ДПФ не повече от веднъж в рамките на една календарна година.
Вие можете да се прехвърлите независимо от периода на участие във фонда в следните случаи:
– при несъгласие с извършени промени в правилника му, ако подадете заявление за прехвърляне в тримесечен срок от личното Ви уведомяване или публикацията в 2 централни всекидневника, с изключение на случаите, когато тези промени произтичат от изменение в нормативната уредба;
– при преобразуване или прекратяване на пенсионноосигурителното дружество или на управлявания от него фонд, където сте осигурен.
Също така Вие имате право веднъж в рамките на 1 календарна година да прехвърлите натрупаните от лични вноски средства на Вашия съпруг или на Ваши роднини по права линия до втора степен.
3. Подаване на заявлението и сключване на осигурителен договор или допълнително споразумение
Заявлението се подава в офис на пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желаете да преминете („новото“ дружество), чрез негов осигурителен посредник или в електронна форма. Когато заявлението се подава на хартиен носител, е необходимо подписът Ви върху първия му екземпляр да бъде нотариално заверен. Електронното заявление се подписва с квалифициран електронен подпис.
При промяна във Вашите имена или ЕГН, с които сте регистриран в пенсионния фонд, в който сте осигурен, в случай че не сте уведомили дружеството за промяната, е необходимо да приложите към заявлението заверени от Вас (при подадено електронно заявление – сканирани) копия от официалните документи, удостоверяващи това обстоятелство:
– при промяна на ЕГН – удостоверителен документ от съответната служба ГРАО към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обслужваща общината по постоянен адрес, или друг документ, съгласно действащото в страната законодателство;
– при промяна на имената – удостоверение за сключен граждански брак, съдебно решение (за развод, промяна на имена и др.), удостоверение за идентичност на имена или друг документ, съгласно действащото в страната законодателство.
Личната карта не е документ, удостоверяващ промяна в трите имена или ЕГН на осигуреното лице, и в тази връзка липсва необходимост и основание да се прилага копие от нея към заявлението за прехвърляне.
При прехвърляне на средства на Вашия съпруг или на Ваши роднини по права линия до втора степен е необходимо да приложите към заявлението собственоръчно заверени копия от документи, удостоверяващи брачната или родствената връзка.
Едновременно с подаване на заявлението за промяна на участие се подписва и осигурителен договор с „новото“ дружество (съответно допълнително споразумение – при наличие на вече сключен друг договор за осигуряване в същия фонд). Договорът Ви (съответно допълнителното споразумение) с „новото“ дружество влиза в сила в деня на прехвърляне на средствата Ви по сметката на фонда, управляван от „новото“ дружество.
Лицето, което приема заявлението, е длъжно да му постави входящ номер и да попълни в него и в осигурителния договор, съответно допълнителното споразумение, определените за дружеството данни. Служителят на дружеството е длъжен да удостовери приемането с име, длъжност и подпис, а осигурителният посредник – с име, служебен номер и подпис, и да Ви върне екземпляр от заявлението и от договора. При подаване на електронно заявление, електронно копие от него и от осигурителния договор, подписани с електронния подпис на дружеството, ще бъдат изпратени на Вашия e-mail адрес.
4. Разглеждане на заявлението от дружеството, управляващо фонда, в който сте осигурен
Дружеството, в чийто фонд сте осигурен („старото“ дружество), няма да приеме заявлението Ви, ако то е без нотариална заверка на подписа (съответно – електронното заявление не е подписано с квалифициран електронен подпис), с непопълнени или неправилно попълнени данни. В такъв случай „новото“ дружество е длъжно да анулира заявлението Ви и да Ви уведоми за това в 7-дневен срок с писмо с обратна разписка или чрез осигурителен посредник писмено срещу подпис (съответно – по електронен път с електронен подпис).
„Старото“ дружество ще откаже да прехвърли Вашите средства, когато:
– нямате право на прехвърляне съгласно т. 2;
– в осигурителния договор на работодателя/другия осигурител, който Ви е осигурявал, е предвидено ограничение за прехвърляне на средствата, натрупани от техни вноски.
Извън това „старото“ дружество може да откаже да разгледа заявлението Ви, когато:
– Вашите имена или ЕГН не съвпадат с актуални данни в документите, с които то разполага, и към заявлението не са приложени документите, удостоверяващи промяна в личните данни;
– в заявлението не е отбелязано изрично основанието за прехвърляне;
– в заявлението не е записан номерът на осигурителния договор (с изключение на случаите, когато желаете да прехвърлите всички натрупани по индивидуалната Ви партида средства, за които не е предвидено ограничение), отбелязаният номер не съвпада с номера на договора в документите на дружеството или по този договор няма натрупани средства от посочения в заявлението източник на средства;
– при прехвърляне на средства на съпруг или роднини към заявлението не са приложени копия от документите, удостоверяващи брачната или родствената връзка.
Отказът на „старото“ дружество се изпраща до „новото“ дружество, от което имате право да получите заверено (съответно – електронно) копие от заявлението, съдържащо мотивите за отказа.
5. Подаване на възражение срещу отказ за прехвърляне
Процедурите по прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалните партиди в друг ДПФ за всички лица с регистрирани заявления за прехвърляне в рамките на един месец започват в първия работен ден на следващия месец. В началото на месеца, следващ месеца, през който сте подали заявлението, проверете в „новото“ дружество, дали заявлението Ви е уважено. В случай на отказ можете да подадете възражение чрез „новото“ дружество. Необходимо е да се осведомите от него за срока за това. Към възражението трябва да приложите всички писмени доказателства, на които то се основава, а при несъответствие или промяна на Вашите имена или ЕГН – и заверени от Вас копия от официалните документи, удостоверяващи съответните данни. „Старото“ дружество е длъжно да Ви изпрати решението си по подаденото от Вас възражение с писмо с обратна разписка.
Когато заявлението за прехвърляне е подадено като електронен документ, възражението може да се подаде по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис. В такъв случай към него се прилагат сканирани копия от документите в подкрепа на възражението, а „старото“ дружество ще Ви уведоми за решението си по електронен път.
6. Заплащане на такса за прехвърляне
В случай че заявлението за прехвърляне бъде прието от „старото“ дружество, съответно то отмени отказа си, е необходимо да му заплатите такса за прехвърляне в размер на ...лв. (посочва се конкретният размер на таксата).
Такса не се дължи, когато:
– се прехвърляте поради несъгласие с изменения в правилника на фонда, които не произтичат от промени в нормативната уредба;
– при преобразуване или прекратяване на пенсионноосигурителното дружество или управлявания от него ДПФ.
Таксата се заплаща в офис на дружеството или по негова банкова сметка, като не може да се удържа от средствата по индивидуалната Ви партида. Актуална информация за адресите на офисите и банковите сметки, по които се заплаща таксата за прехвърляне, е оповестена на интернет страницата на „старото“ дружество. Таксата се заплаща в срок до 5-о число на месеца, в който се прехвърлят средствата съгласно т. 9. При плащане по банков път таксата се счита за надлежно платена, когато е постъпила по сметката на дружеството в този срок (т.е. на практика е необходимо да я внесете няколко дни по-рано). В случай че таксата не бъде платена в срок, процедурата по прехвърляне се прекратява. Също така при плащане по банков път е необходимо да отбележите в платежния документ трите си имена и ЕГН, както и вида на фонда, от който се прехвърляте.
7. Оттегляне на подаденото заявление
Вие можете да оттеглите заявлението си до 5-о число на месеца, в който се прехвърлят средствата по т. 9, като подадете в „новото“ дружество искане по образец. Искането се подава на хартиен носител с нотариална заверка на подписа в офис на дружеството, чрез негов осигурителен посредник или по пощата с писмо с обратна разписка или като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис.
8. Прекратяване на процедурата
Когато е налице отказ за прехвърляне или за разглеждане на заявлението от страна на „старото“ дружество, Вие сте оттеглили подаденото заявление или не сте платили в срок дължимата такса, процедурата по прехвърлянето Ви се прекратява и сключеният от Вас осигурителен договор (допълнително споразумение) не влиза в сила. В такъв случай Вие можете да подадете отново заявление за прехвърляне.
В случай че сте заплатили такса за прехвърляне, но процедурата Ви е прекратена, имате право таксата да Ви бъде възстановена в 14-дневен срок от датите по т. 9.
9. Прехвърляне на средствата
Средствата на всички осигурени лица, по отношение на които процедурата за прехвърляне не е прекратена, се прехвърлят едновременно от пенсионноосигурителните дружества на 15-о число на месеца, следващ месеца, в който е започнала процедурата по прехвърляне, или в първия работен ден, следващ тази дата. В срок 7 работни дни след прехвърляне на средствата „старото“ дружество трябва да Ви изпрати извлечение от индивидуалната Ви партида. В зависимост от избора Ви в заявлението за прехвърляне извлечението се изпраща с писмо с обратна разписка или по електронната поща, подписано с квалифициран електронен подпис.
ІІ. Основни характеристики на пенсионния фонд
10. Осигурителни плащания
При осигуряване в ДПФ .... (посочва се конкретното наименование на фонда) Вие имате право на следните осигурителни плащания:
– лична пожизнена пенсия за старост
– лична срочна пенсия за старост
– лична пожизнена пенсия за инвалидност
– лична срочна пенсия за инвалидност
– еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида
– наследствена пенсия на ... (посочват се категориите лица съобразно предвиденото в правилника на фонда)
– еднократно или разсрочено изплащане на средства на наследниците на починало осигурено лице или на пенсионер
(Посочват се само продуктите, които дружеството предлага. При предлагане на различни видове продукти в рамките посочените по-горе категории – напр. различни видове срочни пенсии – се посочват всички видове продукти.)
11. Основни данни за инвестициите на пенсионния фонд
11.1. Инвестиционна цел на фонда
(Посочва се инвестиционната цел на фонда, определена в неговия правилник.)
11.2. Инвестиционни ограничения съгласно правилника на фонда

Инвестиционни инструменти
Инвестиционни ограничения на фонда (% от активите)
1
Дългови ценни книжа
 
2
Дялови ценни книжа (акции, права и дялове)
 
3
Банкови депозити
 
4
Инвестиционни имоти
 

 
11.3. Доходност на пенсионния фонд
Постигнатата доходност на фонда за съответната година в процент се определя, като разликата между стойността на един дял, валидна за последния работен ден на годината, и стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година. Стойността на един дял може както да се увеличава, така и да намалява в резултат на постигнатия положителeн или отрицателен доход от инвестициите на фонда.
Постигната номинална доходност за последните 5 години

Представя се хистограма на доходността с данни за всяка календарна година от предходния петгодишен период (актуализира се ежегодно). В случай че фондът е осъществявал дейност за период, по-кратък от 5 години, се представя графика с данни за периода на осъществяване на дейност от фонда само за пълните календарни години, като този период се посочва в заглавието на графиката. В случай че фондът е осъществявал дейност за период, по-кратък от 1 година, не се предоставя тази информация. Изрично се посочват причините за предоставяне на информация за период, по-кратък от 5 години, съответно за непредоставянето й.

 
Посочените резултати се отнасят за минал период и не следва да се считат като обещание за бъдещи резултати.
11.4. Инвестиционен риск на пенсионния фонд
Инвестиционният риск се характеризира с променливостта на постигнатата доходност от управлението на активите на фонда. Показател за измерване на инвестиционния риск е стандартното отклонение на доходността. По-високи стойности на стандартното отклонение означават по-висока степен на променливост (волатилност) на постигнатата доходност и съответно по-голям риск.
Стандартно отклонение на доходността за последните 5 години

Представя се хистограма на стандартното отклонение на доходността с данни за всяка календарна година от предходния петгодишен период (актуализира се ежегодно). В случай че фондът е осъществявал дейност за период, по-кратък от 5 години, се представя графика с данни за периода на осъществяване на дейност от фонда само за пълните календарни години, като този период се посочва в заглавието на графиката. В случай че фондът е осъществявал дейност за период, по-кратък от 1 година, не се предоставя тази информация. Изрично се посочват причините за предоставяне на информация за период, по-кратък от 5 години, съответно за непредоставянето й.

 
Посочените резултати се отнасят за минал период и не следва да се считат като обещание за бъдещи резултати.
Инвестиционната политика на пенсионния фонд, измененията в основните цели и ограничения на инвестиционната дейност, както и значението на показателите за постигнатата доходност и равнището на инвестиционния риск са достъпни в офисите на дружеството и на неговата страница в интернет (www…..).
Допълнителна информация за доходността и стандартното отклонение на всички пенсионни фондове можете да намерите на сайта на КФН www.fsc.bg.
До 31 март всяка година пенсионноосигурителното дружество публикува на своята страница в интернет информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа за управлявания от него ДПФ. Информацията се изготвя по данни към края на предходната година.
12. Такси и удръжки
При управлението на фонда ПОД .... събира следните такси и удръжки:

Еднократна встъпителна такса за откриване на индивидуална партида
... лв.
Удръжка от всяка осигурителна вноска
... %
Инвестиционна такса от дохода, реализиран от инвестирането на средствата
... %
Такса при прехвърляне в друг ДПФ
... лв.
Такса при пълно или частично изтегляне на средствата от индивидуалната партида преди придобиване на право на пенсия за старост или инвалидност
... лв.
Такса за предоставяне на извлечение от индивидуалната партида повече от веднъж годишно
... лв.

 
(посочват се изчерпателно всички такси и удръжки съгласно правилника на фонда)
13. Гаранции
Следва да имате предвид, че при осигуряването във фонд за доброволно пенсионно осигуряване на осигурените лица не се гарантира положителна доходност и запазване на пълния размер на внесените средства.

Вие можете да получите допълнителна информация за дейността на ПОД
– на тел. ... (тел. за контакти на ПОД);
– www..... (интернет страница на ПОД);
– от неговите осигурителни посредници и служители;
– от Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg).
 
Вие можете да се запознаете с документите с основна информация за осигурените лица на останалите пенсионноосигурителни дружества на техните интернет страници.

 

В случай че считате, че Вашите права са нарушени, Вие можете да подадете жалба до:
– .... (наименование на ПОД)
– консултативния съвет на .... (наименование на фонда)
– Комисията за финансов надзор
– омбудсмана на Република България
– съда
Вие можете да изберете всяка от тези възможности, като не сте длъжен да следвате последователността, в която са изложени.

 

Моля, прочетете внимателно правилника на фонда и Вашия осигурителен договор, техните разпоредби имат предимство пред този документ!
Този документ е изготвен на .... г.

 
§ 31. Създава се приложение № 3в към чл. 13, ал. 3:
„Приложение № 3в към чл. 13, ал. 3
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

(лого на ПОД)
(наименование на ПОД)
(наименование на фонда)

 
 

Акционери, притежаващи 10 и над 10 на сто от капитала на ...(наименование на ПОД)
Име, презиме, фамилия за ФЛ/наименование и ЕИК за ЮЛ
Размер на участието в капитала
1.
 
... %
2.
 
... %
3.
 
... %

 
(При необходимост се добавят допълнителни редове! За физическите лица не се попълва ЕГН!)
 
І. Какво трябва да знаете при прехвърляне от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми (ДПФПС)
1. Изборът на пенсионен фонд е личен и свободен
При прекратяване на правоотношението Ви с предприятието осигурител Вие имате право свободно да изберете в кой ДПФПС да прехвърлите средствата по индивидуалната Ви партида, натрупани от Вашите лични вноски, без да сте длъжни да се съобразявате с препоръките на когото и да било.
Във връзка с прехвърлянето Ви в друг пенсионен фонд пенсионноосигурителните дружества, техните акционери, осигурителни посредници или други лица нямат право да Ви предоставят, да предлагат или да обещават под каквато и да е форма специални привилегии, подаръци, услуги или други облаги.
Процедурата за прехвърляне е подробно уредена в Наредба № 3 на КФН за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество. Актуалният текст на наредбата можете да намерите на интернет страницата на КФН (www.fsc.bg).
2. Случаи, в които имате право да се прехвърлите
Вие имате право да прехвърлите средствата, натрупани от Вашите лични вноски, при прекратяване на правоотношението Ви с предприятието осигурител, или част от тях, в друг ДПФПС, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
3. Подаване на заявлението
Заявлението се подава в офис на пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желаете да преминете („новото“ дружество), чрез негов осигурителен посредник или в електронна форма. Когато заявлението се подава на хартиен носител, е необходимо подписът Ви върху първия му екземпляр да бъде нотариално заверен. Електронното заявление се подписва с квалифициран електронен подпис. При промяна във Вашите имена или ЕГН, с които сте регистриран в пенсионния фонд, в който сте осигурен, в случай че не сте уведомили дружеството за промяната, е необходимо да приложите към заявлението заверени от Вас (при подадено електронно заявление – сканирани) копия от официалните документи, удостоверяващи това обстоятелство:
– при промяна на ЕГН – удостоверителен документ от съответната служба ГРАО към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обслужваща общината по постоянен адрес, или друг документ, съгласно действащото в страната законодателство;
– при промяна на имената – удостоверение за сключен граждански брак, съдебно решение (за развод, промяна на имена и др.), удостоверение за идентичност на имена или друг документ, съгласно действащото в страната законодателство.
Личната карта не е документ, удостоверяващ промяна в трите имена или ЕГН на осигуреното лице, и в тази връзка липсва необходимост и основание да се прилага копие от нея към заявлението за прехвърляне.
Лицето, което приема заявлението, е длъжно да му постави входящ номер и да попълни в него определените за дружеството данни. Служителят на дружеството е длъжен да удостовери приемането с име, длъжност и подпис, а осигурителният посредник – с име, служебен номер и подпис, и да Ви върне екземпляр от заявлението. При подаване на електронно заявление, електронно копие от него, подписано с електронния подпис на дружеството, ще бъде изпратено на Вашия e-mail адрес.
4. Разглеждане на заявлението от дружеството, управляващо фонда, в който сте осигурен
 Дружеството, в чийто фонд сте осигурен („старото“ дружество) няма да приеме заявлението Ви, ако то е без нотариална заверка на подписа (съответно – електронното заявление не е подписано с квалифициран електронен подпис), с непопълнени или неправилно попълнени данни. В такъв случай „новото“ дружество е длъжно да анулира заявлението Ви и да Ви уведоми за това в 7-дневен срок с писмо с обратна разписка или чрез осигурителен посредник писмено срещу подпис (съответно – по електронен път с електронен подпис).
„Старото“ дружество ще откаже да прехвърли Вашите средства, когато нямате право на прехвърляне съгласно т. 2.
Извън това „старото“ дружество може да откаже да разгледа заявлението Ви, когато:
– Вашите имена или ЕГН не съвпадат с актуални данни в документите, с които то разполага, и към заявлението не са приложени документите, удостоверяващи промяна в личните данни;
– в заявлението не е записан номерът на осигурителния договор с предприятието осигурител, отбелязаният номер не съвпада с номера на договора в документите на дружеството или във връзка с осигуряването по този договор не сте внасяли лични вноски.
Отказът на „старото“ дружество се изпраща до „новото“ дружество, от което имате право да получите заверено (съответно – електронно) копие от заявлението, съдържащо мотивите за отказа.
5. Подаване на възражение срещу отказ за промяна на участие
Процедурите по прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалните партиди в друг ДПФПС за всички лица с регистрирани заявления за прехвърляне в рамките на един месец започват в първия работен ден на следващия месец. В началото на месеца, следващ месеца, през който сте подали заявлението, проверете в „новото“ дружество дали заявлението Ви е уважено от „старото“ дружество, или по него е постановен отказ. В случай на отказ можете да подадете възражение чрез „новото“ дружество. Необходимо е да се осведомите от него за срока за това. Към възражението трябва да приложите всички писмени доказателства, на които то се основава, а при несъответствие или промяна на Вашите имена или ЕГН – и заверени от Вас копия от официалните документи, удостоверяващи съответните данни. „Старото“ дружество е длъжно да Ви изпрати решението си с писмо с обратна разписка.
Когато заявлението за прехвърляне е подадено като електронен документ, възражението може да се подаде по електронен път, подписано с електронен подпис. В такъв случай към него се прилагат сканирани копия от документите в подкрепа на възражението, а „старото“ дружество ще Ви уведоми за решението си по електронен път.
6. Заплащане на такса за прехвърляне
В случай че заявлението за промяна на участие бъде прието от „старото“ дружество, съответно то отмени отказа си, е необходимо да му заплатите такса за прехвърляне в размер на ...лв. (посочва се конкретният размер на таксата).
Таксата се заплаща в офис на дружеството или по негова банкова сметка, като не може да се удържа от средствата по индивидуалната Ви партида. Актуална информация за адресите на офисите и банковите сметки, по които се заплаща таксата за прехвърляне, е оповестена на интернет страницата на „старото“ дружество. Таксата се заплаща в срок до 5-о число на месеца, в който се прехвърлят средствата съгласно т. 9. При плащане по банков път таксата се счита за надлежно платена, когато е постъпила по сметката на дружеството в този срок (т.е. на практика е необходимо да я внесете няколко дни по-рано). В случай че таксата не бъде платена в срок, процедурата по прехвърляне се прекратява. Също така при плащане по банков път е необходимо да отбележите в платежния документ трите си имена и ЕГН, както и вида на фонда, от който се прехвърляте.
7. Оттегляне на подаденото заявление
Вие можете да оттеглите заявлението си до 5-о число на месеца, в който се прехвърлят средствата по т. 9, като подадете в „новото“ дружество искане по образец. Искането се подава на хартиен носител с нотариална заверка на подписа в офис на дружеството, чрез негов осигурителен посредник или по пощата с писмо с обратна разписка или като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис.
8. Прекратяване на процедурата
Когато е налице отказ за прехвърляне или за разглеждане на заявлението от страна на „старото“ дружество, Вие сте оттеглили подаденото заявление или не сте платили в срок дължимата такса, процедурата по прехвърляне се прекратява. В такъв случай Вие можете да подадете отново заявление за прехвърляне.
В случай че сте заплатили такса за прехвърляне, но процедурата Ви е прекратена, имате право таксата да Ви бъде възстановена в 14-дневен срок от датите по т. 9.
9. Прехвърляне на средствата
Средствата на всички осигурени лица, по отношение на които процедурата за прехвърляне не е прекратена, се прехвърлят едновременно от пенсионноосигурителните дружества на 15-о число на месеца, следващ месеца, в който е започнала процедурата по прехвърляне, или в първия работен ден, следващ тази дата. В срок 7 работни дни след прехвърляне на средствата „старото“ дружество трябва да Ви изпрати извлечение от индивидуалната Ви партида. В зависимост от избора Ви в заявлението за прехвърляне извлечението се изпраща с писмо с обратна разписка или по електронната поща, подписано с квалифициран електронен подпис.
ІІ. Основни характеристики на пенсионния фонд
10. Осигурителни плащания
При осигуряване в ДПФПС .... (посочва се конкретното наименование на фонда) Вие имате право на следните осигурителни плащания:
– лична срочна пенсия за старост
– еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида
– еднократно или разсрочено изплащане на средства на наследниците на починало осигурено лице или на пенсионер.
(При предлагане на различни видове продукти в рамките на посочените по-горе категории – напр. различни видове срочни пенсии – се посочват всички видове продукти.)
11. Основни данни за инвестициите на пенсионния фонд
11.1. Инвестиционна цел на фонда
(Посочва се инвестиционната цел на фонда, определена в неговия правилник.)
11.2. Инвестиционни ограничения съгласно правилника на фонда

Инвестиционни инструменти
Инвестиционни ограничения на фонда (% от активите)
1
Дългови ценни книжа
 
2
Дялови ценни книжа (акции, права и дялове)
 
3
Банкови депозити
 
4
Инвестиционни имоти
 

 
11.3. Доходност на пенсионния фонд
Постигнатата доходност на фонда за съответната година в процент се определя, като разликата между стойността на един дял, валидна за последния работен ден на годината, и стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година. Стойността на един дял може както да се увеличава, така и да намалява в резултат на постигнатия положителeн или отрицателен доход от инвестициите на фонда.
Постигната номинална доходност за последните 5 години

Представя се хистограма на доходността с данни за всяка календарна година от предходния петгодишен период (актуализира се ежегодно). В случай че фондът е осъществявал дейност за период, по-кратък от 5 години, се представя графика с данни за периода на осъществяване на дейност от фонда само за пълните календарни години, като този период се посочва в заглавието на графиката. В случай че фондът е осъществявал дейност за период, по-кратък от 1 година, не се предоставя тази информация. Изрично се посочват причините за предоставяне на информация за период, по-кратък от 5 години, съответно за непредоставянето й.

 
Посочените резултати се отнасят за минал период и не следва да се считат като обещание за бъдещи резултати.
11.4. Инвестиционен риск на пенсионния фонд
Инвестиционният риск се характеризира с променливостта на постигнатата доходност от управлението на активите на фонда. Показател за измерване на инвестиционния риск е стандартното отклонение на доходността. По-високи стойности на стандартното отклонение означават по-висока степен на променливост (волатилност) на постигнатата доходност и съответно по-голям риск.
Стандартно отклонение на доходността за последните 5 години

Представя се хистограма на стандартното отклонение на доходността с данни за всяка календарна година от предходния петгодишен период (актуализира се ежегодно). В случай че фондът е осъществявал дейност за период, по-кратък от 5 години, се представя графика с данни за периода на осъществяване на дейност от фонда само за пълните календарни години, като този период се посочва в заглавието на графиката. В случай че фондът е осъществявал дейност за период, по-кратък от 1 година, не се предоставя тази информация. Изрично се посочват причините за предоставяне на информация за период, по-кратък от 5 години, съответно за непредоставянето й.

 
Посочените резултати се отнасят за минал период и не следва да се считат като обещание за бъдещи резултати.
Инвестиционната политика на пенсионния фонд, измененията в основните цели и ограничения на инвестиционната дейност, както и значението на показателите за постигнатата доходност и равнището на инвестиционния риск са достъпни в офисите на дружеството и на неговата страница в интернет (www…..)
Допълнителна информация за доходността и стандартното отклонение на всички пенсионни фондове можете да намерите на сайта на КФН www.fsc.bg.
До 31 март всяка година пенсионноосигурителното дружество публикува на своята страница в интернет информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа за управлявания от него ДПФПС. Информацията се изготвя по данни към края на предходната година.
12. Такси и удръжки
При управлението на фонда ПОД .... събира следните такси и удръжки

Еднократна встъпителна такса за откриване на индивидуална партида
... лв.
Удръжка от всяка осигурителна вноска
... %
Инвестиционна такса от дохода, реализиран от инвестирането на средствата
... %
Такса при прехвърляне в друг ДПФПС
... лв.
Такса за предоставяне на извлечение от индивидуалната партида повече от веднъж годишно
... лв.

 
(посочват се изчерпателно всички такси и удръжки съгласно правилника на фонда)
13. Гаранции
Следва да имате предвид, че при осигуряването във фонд за доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми на осигурените лица не се гарантира положителна доходност и запазване на пълния размер на внесените средства.

Вие можете да получите допълнителна информация за дейността на ПОД
– на тел. ... (тел. за контакти на ПОД);
– www..... (интернет страница на ПОД);
– от неговите осигурителни посредници и служители;
– от Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg).
 
Вие можете да се запознаете с документите с основна информация за осигурените лица на останалите пенсионноосигурителни дружества на техните интернет страници.

 

В случай че считате, че Вашите права са нарушени, Вие можете да подадете жалба до:
– ..... (наименование на ПОД)
– Комисията за финансов надзор
– омбудсмана на Република България
– съда.
Вие можете да изберете всяка от тези възможности, като не сте длъжен да следвате последователността, в която са изложени.

 

Моля, прочетете внимателно правилника на фонда и Вашия осигурителен договор, техните разпоредби имат предимство пред този документ!
Този документ е изготвен на .... г.

 
§ 32. Приложение № 4 към чл. 19, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 4 към чл. 19, ал. 1
.................................................................................................................................................................................
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)
.................................................................................................................................................................................
(наименование на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съответно фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми)
СПРАВКА
за подадените заявления и прехвърлените средства от един в друг доброволен пенсионен фонд/доброволен пенсионен фонд по професионални схеми
За периода от:            до:

Наименование на фонда, от който лицата желаят да прехвърлят средства
Подадени заявления до дружеството за периода
Възражения за преразглеждане на отказ
Прекратени процедури на осн. чл. 17, ал. 4
Влезли в сила договори и допълнителни споразумения
Брой лица, за които са прехвърлени средства
Прехвърлени средства от други фондове (лв.)
общо
откази от други дружества на основание
подадени до дружеството
разгледани от дружествата, произнесли се с отказ
чл. 16, ал. 1
чл. 16, ал. 2 или 3
отменени откази
потвърдени откази
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
.
..
ОБЩО:

 

Наименование на фонда, в който лицата желаят да прехвърлят средства
Получени заявления от други дружества за периода
Възражения за преразглеждане на отказ
Прекратени процедури на осн. чл. 17, ал. 4
Влезли в сила договори и допълнителни споразу-мения
Брой лица, за които са прехвърлени средства
Прехвърлени средства в други фондове (лв.)
общо
откази от дружеството на основание
получени от други дружества
разгледани от дружеството
чл. 16, ал. 1
чл. 16, ал. 2 или 3
отменени откази
потвърдени откази
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
.
..
 
ОБЩО:

 
В забележка се посочват:
– броят на заявленията, за които не е попълнена информация в колони 4 – 10, както и причините за неотразяването им в таблицата;
– броят и размерът на прехвърлените средства по договорите и допълнителните споразумения, посочени в колона 10, които са влезли в сила след приложени принудителни административни мерки.
Дата:
Изготвил: .................................................                                               Ръководител: ..............................................
                         (име, фамилия и подпис)                                                        (име, фамилия и подпис)“
§ 33. Създава се приложение № 5 към чл. 7, ал. 2 и чл. 17, ал. 3:
„Приложение № 5 към чл. 7, ал. 2 и чл. 17, ал. 3

КОД НА ФОНДА  
Вх. № __________________________
Дата: __________________________
(попълва се от лицето, приело заявлението)
ДО____________________________________________
_______________________________________________
(наименование на пенсионноосигурителното дружество, до което е било подадено заявление за промяна на участие, съответно заявление за прехвърляне)

 
ИСКАНЕ
за оттегляне на заявление за промяна на участие/заявление за прехвърляне
Име __________________ Презиме ___________________________ Фамилия _____________________________
ЕГН/ЛН/ЛНЧ __________________________, лична карта/легитимационен документ на чужденец __________, ______________________________
издаден(а) на ____________________________от _____________________________________________________
Постоянен адрес: Област _________________________ Община: ____________________________ ПК 
 
Град (село) ___________________________________________ ж.к. ______________________________________
Бул./ул.: ___________________________ № _____ Бл. ______ Вх. _____Ет. _____ Ап. _____ Тел.______________
Настоящ адрес: Област ___________________________ Община: ____________________________ ПК 
Град (село) ___________________________________________ ж.к. _______________________________________
Бул./ул.: ___________________________№ _____ Бл. ______ Вх. _____ Ет. _____ Ап. _____ Тел.______________
На основание чл. 7, ал. 2, чл. 17, ал. 3 от Наредба № 3 от 24 септември 2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество (Наредба № 3) оттеглям заявление вх. № __________________ от _______________ г. за промяна на участие/прехвърляне в _______________________________________________________________________________
(наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване)
и желая процедурата по промяна на участие (прехвърляне на средствата ми) да бъде прекратена.
Осигурено лице: ______________________
(подпис)

*Попълва се от осигурителен посредник или служител на дружеството, приел искането:
Име и фамилия _________________________________________________________________________________
Служебен номер/длъжност ______________________________   Подпис: ___________________________

 
Указания за попълване на искането
1. Искането се подава на хартиен носител с нотариална заверка на подписа в офис на дружест­вото, чрез негов осигурителен посредник или по пощата с писмо с обратна разписка или като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис от осигуреното лице.
2. Полето „настоящ адрес“ се попълва, когато той не съвпада с постоянния адрес на лицето.
3. При подаване на искането в офис на дружеството или чрез осигурителен посредник лицето, което го приема, попълва определените за него данни и незабавно дава на осигуреното лице входящ номер.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 34. Пенсионноосигурителните дружества съобразяват правилниците за организацията и дейността на управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване с тази наредба и ги представят за одобрение в Комисията за финансов надзор в срок до 15 ноември 2011 г.
§ 35. Заявленията за промяна на участие или за прехвърляне на средства, подадени до 31 декември 2011 г., се разглеждат по реда, действащ до влизане в сила на тази наредба.
§ 36. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2012 г. с изключение на § 34, който влиза в сила три дена след обнародване на наредбата в „Държавен вестник“.
§ 37. Наредбата се издава на основание чл. 171, ал. 5, чл. 247, ал. 6, чл. 331, ал. 5, т. 2 и чл. 336, ал. 1, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване и е приета с Решение № 128-Н от 31 август 2011 г. на Комисията за финансов надзор.
Председател: Ст. Мавродиев
10825
 
Забележка на редакцията: виж приложенията в PDF-а на броя