Национален осигурителен институт
брой: 77, от дата 4.10.2011 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.75


Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 13 от 2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране

 

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 13 от 2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (обн., ДВ, бр. 94 от 2000 г.; доп., бр. 62 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2001 г.; изм., бр. 84 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2005 г., бр. 41 и 56 от 2006 г.; изм., бр. 17 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2008 г.)
§ 1. В приложение № 2 към чл. 8, ал. 7 се създават т. 26, 27, 28, 29, 30 и 31:
„26. Ръководител сектор;
27. Механик;
28. Технолог радиоактивни материали (РАМ);
29. Манипулант по преработка на радиоактивни материали (РАМ);
30. Манипулант на дезактивация;
31. Ръководител лаборатория.“
§ 2. В приложение № 3 към чл. 8, ал. 8 се създава т. 19:
„19. Ръководител група.“
Заключителни разпоредби
§ 3. Тази инструкция се издава на основание чл. 37, ал. 5, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с § 4 от заключителните разпоредби на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране.
§ 4. Инструкцията влиза в сила от 1 юли 2011 г.
Управител: Б. Петков
10802